Sevorane®

væske til inhalationsdamp

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sevorane®, væske til inhalationsdamp 

Sevofluran 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Sevorane
 3. Sådan bliver du behandlet med Sevorane
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sevorane indeholder sevofluran. Sevofluran er et universelt anæstesimiddel, der anvendes ved operationer. Det er et inhalationsanæstesimiddel (det gives til dig som en damp, du kan indånde).
Ved indånding af sevofluran falder du i en dyb, smertefri søvn. Det vedligeholder ligeledes en dyb, smertefri søvn (universel anæstesi) under en operation.
Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Sevorane

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Sevorane må kun administreres af sundhedspersonale med passende træning i administrationen af generelle anæstesimidler under opsyn af en anæstesilæge. 

Du må ikke få Sevorane

 • hvis du er allergisk over for sevofluran eller andre anæstesimidler.
 • hvis du har kendt eller mistænkt disponering for malign hypertermi (en hurtig og skadelig stigning i legemstemperatur under eller kort efter en operation).

 

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du informere din anæstesilæge, før du bliver behandlet med denne medicin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Sevorane 

 • hvis du tidligere har modtaget et inhalationsanæstesimiddel, især hvis dette skete mere end en gang gennem en kort periode (gentagen brug).
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har nedsat leverfunktion.
 • du er følsom overfor anæstesi.
 • du har risiko for krampeanfald.
 • du har en hjerte-kar sygdom.
 • der er risiko for, at du har øget tryk i kraniet.
 • du har hvilende eller åbenbar neuromuskulær sygdom (Duchennes muskeldystrofi).
 • du har en mitokondriesygdom.
 • du har eller tidligere har haft leverproblemer som f.eks. hepatitis (leverbetændelse) eller gulsot, eller du har fået behandling med medicin, som svækker leverfunktionen.
 • du er disponeret for at få forstyrrelser i hjerterytmen.
 • du tager medicin, der kan påvirke din vejrtrækning (stærkt smertestillende eller sovemedicin).

 

Hvis du i et sjældent tilfælde udvikler malign hypertermi (en hurtig og skadelig stigning i legemstemperatur under eller kort efter en operation). Din anæstesilæge vil give dig understøttende behandling. 

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Medicinen eller de aktive stoffer i medicinen nævnt nedenfor, kan påvirke hinandens virkning, når de bruges sammen med Sevorane. Noget af denne medicin gives til dig af anæstesilægen under operationen som angivet i beskrivelsen. 

 • Opioider (f.eks. alfentanil, sulfentanil) er stærkt smertestillende og bruges ofte under generel anæstesi.
 • Benzodiazepiner, har en beroligende effekt. De bruges, når du er nervøs, for eksempel før din operation.
 • Adrenalin, noradrenalin og isoprenalin bruges bl.a. mod shock og hjertestop.

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod overfølsomhedsreaktioner (adrenalin, amfetamin, efedrin).
 • medicin mod hjerte- karsygdomme (betablokkere, verapamil, calciumantagonister (især derivater af dihydropyridin f.eks. felodipin)).
 • medicin mod tuberkulose (isoniazid).
 • naturmedicin mod nedtrykthed (perikum).
 • lattergas (nitrogenhydroxid).
 • medicin mod depression (Non-selektive MAO-hæmmere f.eks. isocarboxazid).
 • muskelafslappende medicin (succinylkolin).

Brug af Sevorane sammen med mad, drikke og alkohol

Sevorane er medicin, der skal få dig til at sove og vedligeholde søvnen, så du kan blive opereret.
Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvornår og hvad du må spise og drikke, når du er vågnet.
Du må ikke drikke alkohol når du er i behandling med Sevorane. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun få Sevorane efter aftale med lægen. 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun få Sevorane efter aftale med lægen. Du bør ophøre med amning i 48 timer efter du har fået sevofluran og kassere mælk produceret i dette tidsrum. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sevorane kan give bivirkninger (små humørsvingninger, indvirkning på din evne til at tænke klart i op til to-tre dage efter behandling).
Du bør være opmærksom på, at når du har fået dette bedøvelsesmiddel, kan det påvirke din evne, i større eller mindre grad, til at udføre aktiviteter, der kræver din mentale opmærksomhed, såsom betjening af motorkøretøjer eller farlige maskiner, i nogen tid efter.
Spørg sundhedspersonalet, hvornår det igen vil være trygt for dig at køre bil og betjene maskiner. 

3. Sådan bliver du behandlet med Sevorane

Sevorane vil blive givet til dig af en anæstesilæge.
Din anæstesilæge vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette afhænger af din alder, vægt, hvilken type operation du skal have, og hvilken anden medicin du får under operationen.
Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.
Sevorane bliver dannet af flydende sevofluran i en fordamper specielt udformet til brug sammen med sevofluran. Du kan blive bedt om at indånde sevofluran-dampen gennem en maske, for at få dig til at falde i søvn. Du kan også få en indsprøjtning af et andet anæstesimiddel for at få dig til at falde i søvn, før du får Sevorane gennem en maske eller en slange i svælget.
Din anæstesilæge vil afgøre, hvornår behandlingen med Sevorane skal stoppes. Du vil da vågne i løbet af få minutter.
 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 

Børn og unge 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Hvis du har fået for meget Sevorane væske til inhalationsdamp

Sevorane vil blive givet til dig af sundhedspersonalet, og det er ikke sandsynligt, at du får for meget Sevorane. Hvis du får for meget Sevorane vil din anæstesilæge tage de nødvendige forholdsregler. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt eller levernedbrydning. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hurtig og skadelig stigning i legemstemperatur under eller kort efter en operation. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hjertestop. Kontakt lægen.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Rastløs uro.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hoste.
 • Kvalme og opkastning.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Luftvejsproblemer.
 • Øget spytdannelse.
 • Kulderystelser.
 • Døsighed.
 • Feber.
 • Hovedpine.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Overfølsomhed.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Hvæsende vejrtrækning.
 • Kløe, udslæt, nældefeber, kontakteksem, ansigtshævelse.
 • Ubehag i brystkassen.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Sevorane kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Sevorane utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Sevorane ved temperaturer over 25 °C.
 

Tag ikke Sevorane efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sevorane indeholder:

Aktivt stof Sevofluran 100 % (250 ml i en 250 ml flaske).
Øvrige indholdsstoffer: Ingen. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Sevorane er en klar, farveløs væske til inhalationsdamp i en brun plastflaske med hvid og gult skruelåg.
 

Pakningsstørrelse 

Sevorane fås i en pakningsstørrelse á 250 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Sevorane® er et registreret varemærke, der tilhører AbbVie Inc. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...