Burinex®

tabletter 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Burinex® 1 mg og 5 mg tabletter  

Bumetanid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex
 3. Sådan skal du tage Burinex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Burinex er et kraftigt og hurtigvirkende vanddrivende middel (diuretikum). Burinex øger udskillelsen af urin. 

Du kan tage Burinex 1 mg tabletter til behandling af væskeansamlinger (ødemer) eller til at sænke blodtrykket. 

 

Du kan tage Burinex 5 mg tabletter til behandling af væskeansamlinger (ødemer) ved akut og kronisk nyresvigt. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Burinex, hvis du

 • er allergisk over for bumetanid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Burinex (angivet i afsnit 6).
 • har alvorlige forstyrrelser i væske og saltbalancen (elektrolytforstyrrelser).
 • har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.

Burinex må ikke gives til patienter med hjernelidelse inkl. koma forårsaget af svær leversygdom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Burinex, hvis du: 

 • har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • har for lavt blodtryk.
 • har blokering af urinvejene eller der er mistanke herom.
 • har alvorlig eller fremadskridende nedsat nyrefunktion.
 • har forhøjet urinstof eller kreatinin.
 • har sukkersyge (diabetes) eller der er mistanke herom.
 • er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner (sulfonamider), da der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Burinex.

 

Så længe du er i behandling med Burinex skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af kalium. Hvis du samtidig er i behandling med protonpumpehæm- mere, skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af magnesium.
Som andre vanddrivende midler (diuretika) kan bumetanid forårsage en større mængde urinsyre i blodet.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Påvisning af bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation af sportsudøveren. 

Brug af anden medicin sammen med Burinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager 

 • Hjertemedicin (digoxin og medicin mod uregelmæssig hjerterytme).
 • Medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-antagonister, ACE- hæmmere).
 • Smertestillende medicin (NSAID).
 • Medicin der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende midler inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid).
 • Medicin mod mani (lithium).
 • Antibiotika (aminoglykosider), der kan give høreskader.
 • Probenicid (middel mod urinsur gigt, kombination til penicillinkur).

 

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende, skal du fortælle hospitalspersonalet, at du er i behandling med Burinex. 

Brug af Burinex sammen med mad og drikke

Du kan tage Burinex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Burinex, hvis du er gravid, det kan skade fosteret eller det nyfødte barn. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Burinex.
Tal med lægen. 

 

Amning
Du må ikke tage Burinex, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Burinex kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Burinex indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Burinex

Tag altid Burinex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Burinex tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Burinex tabletter til alle de anførte doseringer. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 0,5-1 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til 2 mg 2-3 gange dagligt. 

 

Ved kronisk nyresvigt: Op til 5-15 mg 1-4 gange dagligt. 

 

Børn: Børn må normalt ikke få Burinex 5 mg og 1 mg tabletter. 

 

Ældre: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Burinex tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Burinex tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas). 

 

Høje doser og langvarig behandling kan medføre elektrolytforstyrrelser (forstyrrel- ser i kalium og natrium indholdet), væskemangel, forøget urinmængde. Symptomer på elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, svækkelse, sløvhed, døsighed, forvirring, mavebesvær, rastløshed, muskelsmerter og -kramper samt krampeanfald. 

Hvis du har glemt at tage Burinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Burinex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker evt. tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Brystsmerter og ubehag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt). Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt).
  Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Forstyrrelser i væske- og saltbalancen, herunder:
  • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling.
 • Træthed, herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed (asteni) og utilpashed.
 • Hovedpine.
 • Kvalme, mavesmerter og ubehag.
 • Muskelkramper.
 • Smerter og muskelsmerter.
 • Vandladningsforstyrrelser.

 

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Burinex. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse pga. forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, kontakt straks lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring (dehydrering). Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.
 • For højt indhold af urinsyre i blodet og gigt.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Mundtørhed og tørst.
 • Høreforstyrrelser.
 • Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hoste.
 • Opkastning, diarré eller forstoppelse.
 • Øget hudfølsomhed overfor lys, nældefeber, forskellige former for hududslet, eksem og irritation af huden, kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Burinex utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Burinex ved temperaturer over 25 °C. Opbevar blisteret i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

Tag ikke Burinex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Burinex indeholder:

Aktivt stof: 1 mg eller 5 mg bumetanid. 

Øvrige indholdsstoffer: Agar, lactosemonohydrat, povidon, magnesiumstearat, majsstivelse, polysorbat 80, kolloid vandfri silica, talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Burinex 1 mg tabletter er en hvid, rund, flad tablet præget med ”133” på den ene side og en assyrisk løve på den anden side. Tabletterne har delekærv. 

Burinex® 5 mg tabletter er en hvid, rund, flad tablet præget med ”5 mg” på den ene side. Tabletterne har delekærv. 

 

Pakningsstørrelser 

Burinex 1 mg fås i pakningsstørrelser á 98 og 100 tabletter.  

Burinex 5 mg fås i pakningsstørrelser á 100 og 112 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Burinex® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...