Egazil®

depottabletter 0,2 mg

Evolan Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Egazil® 0,2 mg, depottabletter  

Hyoscyaminsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Egazil til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Egazil
  3. Sådan skal du bruge Egazil
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelseDu kan bruge

Egazil ved kolik i maven og tarmene. Egazil virker ved at afslappe mave- og tarmmuskulaturen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Egazil

Brug ikke Egazil:

 • hvis du har grøn stær
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata)
 • hvis du har spiserørsbrok
 • hvis du har forsnævring af maveporten
 • hvis din mavesæk er længe om at tømme sig
 • hvis du er allergisk over for eller et af de øvrige indholdsstoffer i Egazil (angivet i punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Egazil. 


Hvis du tager Egazil i længere tid, kan din mund blive tør. Det kan skade tænder og mundslimhinde. Tal med tandlægen. 


Dannelsen af tårer kan blive nedsat. Det kan give problemer, hvis du bruger kontaktlinser. 

Brug af anden medicin sammen med Egazil

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Egazil kan ændre virkningen af anden medicin og Egazils virkning kan blive ændret af anden medicin. 


Tal med lægen, hvis du får medicin mod: 

 • grøn stær (pilocarpin øjendråber)
 • muskellammelse (myastenia gravis)
 • kvalme og opkastning (metoclopramid, metopimazin)
 • Parkinsons sygdom (amantadin, levodopa)
 • allergi og transportsyge (antihistaminer)
 • depression (tricykliske antidepressiva)
 • psykiske lidelser (Phenothiaziner f.eks. Levomepromazin, perphenazin, chlorpromazin)

Brug af Egazil sammen med og drikke

Du kan tage Egazil sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Egazil. 

 

Graviditet
Du bør ikke tage Egazil, hvis du er gravid. 

 

Amning
Du bør ikke tage Egazil, hvis du ammer. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Egazil kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Egazil

Brug altid Egazil nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Voksne: 2-3 tabletter (0,4-0,6 mg) 2 gange daglig. 

 

Du må ikke dele eller tygge depottabletterne. Du skal synke dem hele med mindst ½ glas væske.  

 

Indholdet i Egazil er indesluttet i en tabletskal, som undertiden kan ses i afføringen. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Egazil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Egazil, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer ved overdosering er tørhed i munden, tørst, ansigtsrødmen, hjertebanken, hurtig vejrtrækning, udvidelse af pupillerne, dobbeltsyn, feber, vandladningsbesvær, uro, kramper, blodtryksstigning, ophidselse, hallucinationer, bevidstløshed og i svære tilfælde kredsløbssvigt. 

Hvis du har glemt at bruge Egazil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt. Brystsmerter. Uregelmæssig hjerterytme. 

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige, meget almindelige bivirkninger (sker hos mere end 1 af 100 behandlede): 

Nedsat tåreproduktion. Besvær med at se skarpt. Nedsat spytdannelse og mundtørhed. Forstoppelse. Vandladningsbesvær. 

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. udslæt, kløe og nældefeber. Forvirring. Forsinket tømning af mavesækken. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Egazil utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Egazil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Egazil indeholder:

 • Aktivt stof: Hyoscyaminsulfat
 • Øvrige indholdsstoffer: Polyvinylchlorid, mannitol (E 421), ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Egazil er runde, hvide depottabletter uden prægning. 

Egazil findes i pakningsstørrelserne 100 stk. og 250 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Evolan Pharma AB  

Box 120 

182 12 Danderyd  

Sverige 

Fremstiller

Recipharm Stockholm AB, Jordbro, Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2020-10-01  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...