VITRAKVI

hårde kapsler 25 mg og 100 mg

Bayer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

VITRAKVI 25 mg hårde kapsler  

VITRAKVI 100 mg hårde kapsler 

larotrectinib  

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Denne indlægsseddel er skrevet som om personen, der tager lægemidlet, læser den. Hvis du giver lægemidlet til dit barn, skal du erstatte ”du” med ”dit barn” i hele indlægssedlen.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at tage VITRAKVI
  3. Sådan skal du tage VITRAKVI
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

VITRAKVI indeholder det aktive stof larotrectinib. 

 

Det anvendes til voksne, unge og børn til at behandle solidetumorer (kræft) i forskellige dele af kroppen, og som er forårsaget af en ændring i NTRK-genet (neurotrofisk tyrosinreceptorkinase). VITRAKVI anvendes kun, når 

 • kræften er fremskreden eller har spredt sig til andre dele af kroppen, eller hvis det er sandsynligt, at en operation for at fjerne kræften vil forårsage svære komplikationer og
 • der ikke er nogen tilfredsstillende behandlingsmuligheder.


Før du får VITRAKVI, vil din læge udføre en test for at kontrollere, om du har ændringen i NTRK- genet. 

Sådan virker VITRAKVI

Hos patienter, hvis kræft skyldes et ændret NTRK-gen, vil ændringen i dette gen, få kroppen til at danne et unormalt protein, som kaldes TRK-fusionsprotein, der kan medføre ukontrolleret celledeling og kræft. VITRAKVI blokerer TRK-fusionsproteinernes virkning, og kan derfor sænke eller stoppe kræftens vækst. Det kan også hjælpe med at skrumpe kræfttumoren. 


Hvis du har spørgsmål om, hvordan VITRAKVI virker, eller hvorfor du har fået det ordineret, skal du spørge lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage VITRAKVI

Tag ikke VITRAKVI

 • hvis du er allergisk over for larotrectinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i VITRAKVI (angivet i punkt 6).

 

Prøver og kontroller  

VITRAKVI kan øge mængden af leverenzymerne ALAT og ASAT i dit blod. Lægen vil tage blodprøver før og under behandlingen for at kontrollere niveauet af ALAT og ASAT, og undersøge hvor godt din lever virker. 

Brug af anden medicin sammen med VITRAKVI

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette skyldes, at nogle lægemidler kan påvirke den måde, VITRAKVI virker på, eller VITRAKVI kan påvirke den måde, andre lægemidler virker på.
Fortæl det især til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler: 

 • lægemidler, der anvendes til at behandle svampe- eller bakterieinfektioner, kaldet itraconazol, voriconazol, clarithromycin, telithromycin, troleandomycin
 • et lægemiddel, der anvendes til at behandle Cushing syndrom, kaldet ketoconazol
 • lægemidler, der anvendes til at behandle HIV-infektion, kaldet atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, rifabutin, efavirenz
 • et lægemiddel, der anvendes til at behandle depression, kaldet nefazodon
 • lægemidler, der anvendes til at behandle epilepsi, kaldet phenytoin, carbamazepin, phenobarbital
 • et naturlægemiddel, der anvendes til at behandle depression, kaldetperikon
 • et lægemiddel, der anvendes til at behandle tuberkulose, kaldet rifampicin
 • et lægemiddel, der anvendes som stærk smertelindring, kaldet alfentanil
 • lægemidler, der anvendes til at forhindre organafstødning efter en organtransplantation, kaldet ciclosporin, sirolimus, tacrolimus
 • et lægemiddel, der anvendes til at behandle unormal hjerterytme, kaldet quinidin
 • lægemidler, der anvendes til at behandle migræne, kaldet dihydroergotamin, ergotamin
 • et lægemiddel, der anvendes til at behandle langvarige smerter, kaldet fentanyl
 • et lægemiddel, der anvendes til at kontrollere ufrivillige bevægelser eller lyde, kaldet pimozid
 • et lægemiddel, der hjælper dig med at holde op med at ryge, som kaldes bupropion
 • lægemidler, der sænker blodsukkeret, kaldet repaglinid, tolbutamid
 • et lægemiddel, der er blodfortyndende, kaldet warfarin
 • et lægemiddel, der anvendes til at mindske mængden af mavesyre, kaldet omeprazolet lægemiddel, der anvendes til at hjælpe med at kontrollere højt blodtryk, kaldet valsartan
 • en gruppe af lægemidler, der anvendes til at hjælpe med at sænke kolesetrol, kaldet statiner
 • hormonelle lægemidler, der anvendes til prævention, se punkt ”prævention - for mænd og kvinder” nedenfor.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du kontakte lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Brug af VITRAKVI sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, mens du tager VITRAKVI. Dette skyldes, at det kan øge mængden af VITRAKVI i kroppen. 

Graviditet og amning

Graviditet
Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du bør ikke bruge VITRAKVI under graviditet, da virkningen af VITRAKVI på det ufødte barn er ukendt. 

 

Amning
Du må ikke amme, mens du tager dette lægemiddel, og i 3 dage efter den sidste dosis. Det er fordi det er ukendt, om VITRAKVI udskilles i brystmælken. 

 

Prævention - for mænd og kvinder  

Du skal undgå at blive gravid, mens du tager VITRAKVI.
Hvis du kan blive gravid, skal din læge udføre en graviditetstest, før du starter behandlingen.
Du skal anvende en sikker præventionsmetode, mens du tager VITRAKVI, og i mindst én måned efter den sidste dosis, hvis 

 • du kan blive gravid. Hvis du bruger hormonel prævention, skal du også bruge en barrieremetode, f.eks et kondom.
 • du har sex med en kvinde, der kan blive gravid.

Spørg lægen om den bedste præventionsmetode for dig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

VITRAKVI kan få dig til at blive svimmel eller træt. Hvis dette sker, må du ikke cykle, føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage VITRAKVI

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Hvor meget skal du tage?

Voksne (fra 18 år) 

 • Den anbefalede dosis af VITRAKVI er 100 mg (1 kapsel med 100 mg eller 4 kapsler med 25 mg), to gange dagligt.
 • Lægen vil gennemgå din dosis og ændre den efter behov.

 

Børn og unge  

 • Dit barns læge vil beregne den rette dosis for dit barn baseret på barnets højde og vægt.
 • Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg (1 kapsel med 100 mg eller 4 kapsler med 25 mg), to gange dagligt.
 • Dit barns læge vil gennemgå dosis og ændre den efter behov.

En oral opløsning af VITRAKVI er tilgængelig for patienter, der ikke kan sluge kapslerne. 

 

Sådan skal du tage dette lægemiddel  

 • VITRAKVI kan tages sammen med eller uden mad.
 • Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, mens du tager dette lægemiddel.
 • Slug VITRAKVI-kapslerne hele sammen med et stort glas vand. Kapslerne må ikke åbnes, tygges eller knuses, da de har en meget bitter smag.

Hvis du har taget for meget VITRAKVI

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, eller tag straks på hospitalet. Medbring lægemiddelpakningen og denne indlægsseddel. 

Hvis du har glemt en dosis af VITRAKVI

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, eller hvis du kaster op, efter du har taget dette lægemiddel. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage VITRAKVI

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel, uden først at kontakte din læge. Det er vigtigt at tage VITRAKVI, så længe lægen beder dig om det. 

Hvis du ikke er i stand til at tage lægemidlet efter lægens ordination, skal du straks kontakte lægen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du oplever nogle af de følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Svimmelhed (meget almindelig bivirkning, kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer), prikkende, følelsesløs fornemmelse eller en brændende fornemmelse i hænder og fødder, besvær med at gå normalt (almindelig bivirkning, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer). Det kan være symptomer på problemer med nervesystemet.

Lægen kan beslutte sig for at sænke dosis, eller pause eller stoppe behandlingen. 

 

Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, hvis du får noget af følgende: 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • du kan se bleg ud og føle, at dit hjerte banker, hvilket kan være symptomer på et lavt antal røde blodlegemer (anæmi)
 • influenzalignende symptomer, herunder feber, hvilket kan være symptomer på et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni, leukopeni)
 • kvalme eller opkastning
 • forstoppelse
 • muskelsmerter (myalgi)
 • træthedsfølelse
 • forøget mængde leverenzymer i blodprøver
 • vægtøgning.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • ændret smagssans (dysgeusi)
 • muskelsvaghed
 • forøget mængde af ”basisk fosfatase” i blodprøver (meget almindeligt hos børn).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og plastbeholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned 

 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 • Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker skader på kapslerne. 

 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VITRAKVI indeholder:

Aktivt stof: larotrectinib. 

Hver VITRAKVI 25 mg kapsel indeholder 25 mg larotrectinib (som sulfat).  

Hver VITRAKVI 100 mg kapsel indeholder 100 mg larotrectinib (som sulfat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselskal: 

 • Gelatine
 • Titandioxid (E 171)

Trykfarve: 

 • Shellac
 • Indigo carmine aluminium lake (E 132)
 • Titandioxid (E 171)
 • Propylenglycol (E 1520)
 • Dimethicon

Udseende og pakningsstørrelse

 • VITRAKVI 25 mg leveres som en hvid, uigennemsigtig hård gelatinekapsel, (18 mm lang x 6 mm bred), med et blåt printet BAYER-kors og ”25 mg” på kapslens underdel
 • VITRAKVI 100 mg leveres som en hvid, uigennemsigtig hård gelatinekapsel, (22 mm lang x 7 mm bred), med et blåt printet BAYER-kors og ”100 mg” på kapslens underdel

 

Hver karton indeholder 1 børnesikret plastbeholder indeholdende 56 hårde gelatinekapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG  

51368 Leverkusen  

Tyskland  

Fremstiller

Bayer AG  

Kaiser-Wilhelm-Allee  

51368 Leverkusen  

Tyskland  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien  

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

България  

Байер България ЕООД 

Tел.: +359 02 4247280 

 

Česká republika  

Bayer s.r.o. 

Tel: +420 266 101 111 

 

Danmark  

Bayer A/S 

Tlf: +45 45 23 50 00 

 

Deutschland  

Bayer Vital GmbH 

Tel: +49 (0)214-30 513 48 

 

Eesti  

Bayer OÜ 

Tel: +372 655 8565 

 

Ελλάδα  

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  

Τηλ: +30-210-61 87 500 

 

España  

Bayer Hispania S.L.  

Tel: +34-93-495 65 00 

 

France  

Bayer HealthCare 

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54 

 

Hrvatska  

Bayer d.o.o. 

Tel: +385-(0)1-6599 900 

 

Ireland  

Bayer Limited 

Tel: +353 1 216 3300 

 

Ísland  

Icepharma hf. 

Sími: +354 540 8000 

 

Italia  

Bayer S.p.A. 

Tel: +39 02 397 8 1 

 

Κύπρος  

NOVAGEM Limited  

Tηλ: +357 22 48 38 58 

 

Latvija  

SIA Bayer 

Tel: +371 67 84 55 63 

 

Lietuva  

UAB Bayer 

Tel. +37 05 23 36 868 

 

Luxembourg/Luxemburg  

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

Magyarország 

Bayer Hungária KFT  

Tel:+36 14 87-41 00  

 

Malta  

Alfred Gera and Sons Ltd.  

Tel: +35 621 44 62 05 

 

Nederland  

Bayer B.V. 

Tel: +31-(0)297-28 06 66 

 

Norge  

Bayer AS 

Tlf: +47 23 13 05 00 

 

Österreich  

Bayer Austria Ges.m.b.H.  

Tel: +43-(0)1-711 46-0 

 

Polska  

Bayer Sp. z o.o. 

Tel: +48 22 572 35 00 

 

Portugal 

Bayer Portugal, Lda.  

Tel: +351 21 416 42 00 

 

România  

SC Bayer SRL 

Tel: +40 21 529 59 00 

 

Slovenija  

Bayer d. o. o. 

Tel: +386 (0)1 58 14 400 

 

Slovenská republika  

Bayer spol. s r.o. 

Tel. +421 2 59 21 31 11 

 

Suomi/Finland  

Bayer Oy 

Puh/Tel: +358- 20 785 21 

 

Sverige  

Bayer AB 

Tel: +46 (0) 8 580 223 00 

 

United Kingdom  

Bayer plc 

Tel: +44-(0)118 206 3000 

 

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder".
Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet.
Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført. 


Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...