Lomudal®

hårde kapsler 100 mg

Sanofi

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lomudal, hårde kapsler, 100 mg 

(Natriumcromoglicat) 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at anvende medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lomudal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Lomudal
 3. Sådan skal du anvende Lomudal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomudal dæmper ubehag fra mave og tarm, som du kan få, hvis du er overfølsom over for fødevarer. Ubehaget ved overfølsomhedsreaktioner i f.eks. hud, lunger, næse og øjne bliver mindre. 

Du kan tage Lomudal kapsler ved behandling af mælkeallergi (overfølsomhed over for mælk). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Lomudal

Tag ikke Lomudal

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for natriumcromoglicat, eller et af de øvrige indholdsstoffer, f.eks. gelatine.

Vær ekstra forsigtig med at anvende Lomudal

Tal med din læge, hvis du har haft en kraftig allergisk (overfølsomheds-) reaktion, efter at du har drukket mælk. 

Anvendelse af Lomudal sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Lomudal sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Du kan tage Lomudal kapsler mens du er gravid, og du kan amme mens du tager Lomudal kapsler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomudal kapsler påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Lomudal kapsler påvirker ikke anden medicin, som du tager.
Lomudal kapslers virkning bliver heller ikke påvirket, hvis du tager anden medicin. 

3. Sådan skal du anvende Lomudal

Tag altid Lomudal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Den normale dosis for voksne er 2 kapsler (200 mg) 4 gange daglig.
 

Børn 2-14 år: 

Den normale dosis for børn er 1 kapsel (100 mg) 4 gange daglig, dog højst 40 mg/kg/døgn.
 

F.eks.: 

Barn på 10 kg må højst få i alt 4 kapsler (400 mg) pr. døgn 

Barn på 20 kg må højst få i alt 8 kapsler (800 mg) pr. døgn 

 

Du kan sluge kapslen hel, eller du kan opløse kapslen i en smule varmt vand. Fortynd herefter med koldt vand og drik det med det samme. 

Hvis du har taget for mange Lomudal kapsler

Der er ikke kendskab til overdosering af Lomudal kapsler.
 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lomudal kapsler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Lomudal kapsler

Hvis du er kommet til at springe en dosis Lomudal over, skal du bare fortsætte med næste dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte kapsel. 

4. Bivirkninger

Lomudal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter): 

 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diarré
 • Udslæt
 • Ledsmerter

 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Lomudal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Opbevar Lomudal i original emballage, da lægemidlet er følsomt over for fugt. 

6. Yderligere oplysninger

Lomudal, hårde kapsler, 100 mg indeholder:

 • Det aktive indholdsstof i Lomudal er natriumcromoglicat 100 mg
 • Det øvrige indholdsstof er gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark. 

Fremstiller:

ITC FARMA S.r.l., Via Pontina 5 (km 29), 00040 Pomezia, Italien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er sidst opdateret oktober 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...