Viant

pulver til infusionsvæske, opl.

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Viant pulver til infusionsvæske, opløsning  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viant
 3. Sådan skal du bruge Viant
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Viant er et pulver til opløsning i infusionsvæske, som administreres via drop. Det indeholder 13 vitaminer (se afsnit 6). Viant bruges til at dække dit daglige vitaminbehov ved tilførsel direkte i blodet for at opretholde kroppens normale funktioner i tilfælde af, at du ikke har mulighed for at få vitaminerne gennem normalt fødeindtag. 

Viant kan gives til voksne og børn på 11 år og derover. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viant

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Viant:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer i lægemidlet, for peanuts eller sojabønner eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet (angivet i afsnit 6)
 • hvis du allerede har høje niveauer af disse vitaminer
 • hvis du har for meget calcium i blodet (hyperkalciæmi)
 • hvis du udskiller for meget calcium gennem urinen (hyperkalciuri)
 • hvis du får vitamin A (retinol) fra andre kilder eller vitamin A derivater (retinoider)
 • til nyfødte, spædbørn og børn under 11 år

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Viant. 


Din læge vil være ekstra opmærksom hvis: 

 • du får vitaminer fra andre kilder
 • du har lidelser i fordøjelsessystemet
 • du har problemer med lever eller nyrer
 • du har sygdomme og/eller lidelser, som kan forårsage hyperkalciæmi og/eller hyperkalciuri
 • du har stor risiko for at få mangel på vitamin B12 (cyanocobalamin), f.eks. hvis du lider af korttarmssyndrom, inflammatorisk tarmsygdom (f.eks. Crohn’s sygdom eller kronisk tarmbetændelse), hvis du har taget metformin (lægemiddel der hjælper til behandling af diabetes) i mere end fire måneder, protonpumpehæmmere eller histamin H2 blokkere (lægemidler til behandling af mavesår eller som nedsætter surheden i mavesyren, f.eks. omeprazol, pantoprazol osv., eller ranitidin, famotidin osv.) i mere end 12 måneder, hvis du er veganer eller striks vegetar, hvis du er over 75 år
 • du skal tage vitaminerne i en længere periode
 • du skal tage dette lægemiddel lige efter en lang periode i svær sulttilstand eller fejlernæring
 • du drikker alkohol regelmæssigt (mere end 3 genstande om dagen eller mere end 7 genstande om ugen)

 

Hvis du oplever tegn på en allergisk reaktion, f.eks. at du sveder, oplever rødmen af huden, får hedeture eller besvær med at trække vejret: Kontakt omgående læge eller sygeplejerske, så infusionen kan afbrydes med det samme, og passende behandling kan gives. 


Yderligere overvågning og tests i form af evaluering af blodprøver og leverfunktion kan udføres for at sikre, at din krop modtager vitaminerne som den skal. 


Sundhedspersonalet kan også træffe foranstaltninger for at sikre, at din krops vitaminbehov bliver dækket. Udover Viant kan du modtage flere vitaminer for at dække dit behov helt. 

Børn

Denne opløsning må ikke gives til nyfødte, spædbørn eller børn under 11 år. 

Brug af anden medicin sammen med Viant

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Enhver form for medicin der indeholder vitamin A eller vitamin A derivater (retinoider) må ikke tages samtidig med Viant, på grund af risikoen for hypervitaminose A (se afsnit 3). 


Viant kan interagere med visse andre lægemidler. Fortæl din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager noget af følgende: 

 • Lægemidler mod akne eller psoriasis (retinoider) f.eks. bexaroten eller acitretin
 • Lægemidler til behandling af epilepsi, f.eks. phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, fosphenytoin og primidon
 • Lægemidler til behandling af hiv (antiretrovirale midler, tipranavir)
 • Antibiotika
 • Anti-inflammatoriske midler
 • Midler mod svamp, f.eks. ketoconazol
 • Lægemidler til behandling af krampeanfald eller bipolar lidelse (krampestillende midler) f.eks. cycloserin, hydralazin, isoniazid, pennicillamin, phenelzin, theophyllin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital
 • Ethionamid (antibiotikum til behandling af tuberkulose)
 • Lægemidler, der blokerer folsyre (antifolater), f.eks. methotrexat, pyrimetamin
 • Deferoxamin (lægemiddel til behandling af jernforgiftning)
 • Lægemidler, der kan give forhøjet tryk i hjernen (visse tetracykliner)
 • Lægemidler, der forebygger blodkoagulation (acenokumarol, warfarin, phenoprocoumon)
 • Fluoropyrimidin (lægemidler til behandling af kræft)

Viant og tests

Viant bør ikke gives til dig lige før blodglukose eller urin skal testes, fordi det indeholder vitamin C, som kan give upræcise testresultater. 

 

Viant indeholder 0,06 mg biotin pr. hætteglas. Hvis du snart skal have taget en laboratorieprøve, skal du fortælle det til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager eller for nylig har taget Viant, da biotin kan påvirke resultaterne af testen. Afhængigt af testen kan resultaterne vise en falsk stigning eller et falsk fald på grund af biotin. Lægen kan bede dig om at holde op med at tage Viant, før du får lavet en laboratorieanalyse. Du bør også være opmærksom på, at andre produkter, som du måske tager (f.eks. multivitaminer eller kosttilskud for hår, hud og negle), kan indeholde biotin og dermed påvirke resultaterne af laboratorieanalyser. Fortæl det til din læge eller laboratoriepersonalet, hvis du tager sådanne produkter. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet 

Du kan om nødvendigt modtage Viant imens du er gravid, så længe man er opmærksom på indikationen og doserne for at undgå en overdosering med vitaminer.
Den anbefalede daglige dosis må ikke overskrides, da høje doser af vitamin A under graviditeten kan forårsage føtale misdannelser. 

 

Amning 

Det anbefales ikke at bruge Viant hvis du ammer. Hvis du ammer mens du bruger Viant, er der en fare for, at dit barn kan få en overdosis af vitamin A. 

 

Frugtbarhed 

Der foreligger ingen data. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Viant har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Viant indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder op til 46 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. hætteglas. Dette svarer til 2,3% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan skal du bruge Viant

Pulveret til Viant vil først blive fortyndet til en flydende opløsning. Derefter bliver det blandet med en større mængde væske (parenteralt ernæringssystem, glukose- eller elekrolytopløsning) før det gives til dig. Viant gives i en vene som et drop. 

 

Den anbefalede dosis er ét hætteglas pr. dag til voksne og børn på 11 år og derover. 

Hvis du har fået for meget Viant

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har fået mere af Viant, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Risikoen for overdosis af vitaminer er højere, hvis du får andre vitamintilskud eller hvis det overordnede tilskud ikke svarer til dine behov, eller hvis du allerede er tilbøjelig til høje niveauer af vitaminer (hypervitaminose). 

De hyppigste symptomer på overdosering er forbundet med kvalme, opkast og diarré. Andre symptomer på kronisk eller akut overdosering med vitaminer inkluderer: 

 • tør, afskallende hud
 • hovedpine, opkast og kraftesløshed
 • gulsot
 • forøget tryk omkring din hjerne med symptomer som hovedpine, opkast, tidsforvirring og dobbeltsyn
 • koagulationsforstyrrelser
 • mavepine
 • tegn på nyresygdom som smerter eller vandladningsbesvær
 • forhøjet indhold af calcium i blodet
 • følelsesløshed, prikken eller snurren i dine fødder eller hænder
 • mangel på koordination/mister balancen
 • gul sved
 • mørkere urin

Fortæl lægen hvis du oplever nogle af disse symptomer efter du har fået Viant.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De følgende bivirkninger kan være alvorlige. Kontakt straks din læge, hvis du oplever nogle af de følgende bivirkninger, og han vil afbryde infusionen med lægemidlet: 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

Svære allergiske (anafylaktiske) reaktioner, kvalme, opkast, diarré og brændende fornemmelse eller udslæt på injektionsstedet. Levertal i blodet kan være forhøjede. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevaringsbetingelser  

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Ved opbevaring ved stuetemperatur (ikke over 25 °C), kan lægemidlet anvendes i 3 måneder. 

 

Brug ikke lægemidlet hvis den rekonstituerede opløsning ikke er klar og gulorange i farven, eller hvis hætteglasset på nogen måde er beskadiget. Den rekonstituerede opløsning skal bruges med det samme. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viant indeholder:

Et hætteglas med 932 mg tørt stof (pulver) indeholder: 

 

1. 

Retinol (vitamin A) 

(som retinolpalmitat) 

0,99 mg 

1,82 mg 

ækvivalent med retinol (vitamin A) 

3300 IE 

2. 

Cholecalciferol 

0,005 mg 

ækvivalent med vitamin D3 

200 IE 

3. 

all-rac-α-tocopherol (vitamin E) 

9,11 mg 

 

 

4. 

Fytomenadion (vitamin K1

0,15 mg 

 

 

5. 

Ascorbinsyre (vitamin C) 

200 mg 

 

 

6. 

Thiamin (vitamin B1)  

(som thiaminhydrochlorid) 

6,00 mg 

7,63 mg 

 

 

7. 

Riboflavin (vitamin B2

(som riboflavin natriumfosfat) 

3,60 mg 

4,58 mg 

 

 

8. 

Pyridoxin (vitamin B6

(som pyridoxinhydrochlorid) 

6,00 mg 

7,30 mg 

 

 

9. 

Cyanocobalamin (vitamin B12

0,005 mg 

 

 

10. 

Folsyre (vitamin B9

0,60 mg 

 

 

11. 

Panthotensyre (vitamin B5)  

(som dexpanthenol) 

15,0 mg 

14,0 mg 

 

 

12. 

Biotin (vitamin B7

0,06 mg 

 

 

13.  

Nicotinamid (vitamin B3

40,0 mg 

 

 

 

De øvrige indholdsstoffer er glycin, saltsyre (til pH-justering), natriumglycocolat, sojaphosphatidylcholin og natriumhydroxid (til pH-justering). 

Udseende og pakningsstørrelser

Viant er et pulver til opløsning i infusionsvæske. Det er en gulorange masse eller pulver, der kommer i brune hætteglas. 

Det er pakket i æsker, der indeholder 5 eller 10 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

B. Braun Melsungen AG  

Carl-Braun-Straße 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

Fremstiller:

B. Braun Melsungen AG  

Am Schwerzelshof 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

 

Postadresse: 

34209, Melsungen, Tyskland 

Repræsentant i Danmark

B. Braun Medical A/S  

Dirch Passers Allé 27, 3. sal  

DK-2000 Frederiksberg 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

Instruktioner til håndtering

Strenge aseptiske forholdsregler skal følges under rekonstitution og opblanding af lægemidlet i en passende opløsning/emulsion til infusion.
Indholdet fra et hætteglas bør opløses ved at tilsætte 5 ml passende solvens (vand til injektionsvæsker, glucoseopløsning 50 mg/ml eller natriumchlorid 9 mg/ml) og blandes forsigtigt for at opløse det frysetørrede pulver. Brug ikke produktet, hvis den rekonstituerede opløsning ikke er klar og gulorange i farven. Den rekonstituerede opløsning bør anvendes straks. 


Pulveret skal være helt opløst, inden det overføres fra hætteglasset til 

 • glukoseopløsning 50 mg/ml
 • natriumklorid 9 mg/ml
 • fedtemulsion
 • binær blanding til parenteral ernæring, der kombinerer glukose, elektrolytter og aminosyrer
 • eller ternær blanding til parenteral ernæring, der kombinerer glukose, elektrolytter, aminosyreopløsninger og lipider

 

Bland den færdige opløsning grundigt. 


Kontrollér for enhver unormal farveændring og/eller tilstedeværelse af udfældninger, uopløste komplekser eller krystaller, efter tilsætning af Viant til en parenteral ernæringsopløsning. 


Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler, undtagen de ovennævnte, medmindre forligelighed og stabilitet er blevet påvist. Forligelighed med opløsninger, der administreres gennem samme infusionsslange skal testes. 


Anvend kun når den originale forsegling er intakt og beholderen er ubeskadiget.
Kun til engangsbrug. Beholder og ubrugte rester skal kasseres efter anvendelse. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Uforligeligheder

Hvis der ikke er udført forligelighedsstudier, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Tilsætningsstoffer kan være uforligelige med parenteral ernæring, der indeholder Viant. 


Hvis samtidig administration med lægemidler, der er uforligelige med Viant, er nødvendig, administrer da via separate infusionsslanger. 


Vitamin A og thiamin i Viant kan reagere med bisulfitter i parenterale ernæringsopløsninger (f.eks. som følge af blanding), hvilket kan føre til nedbrydning af vitamin A og thiamin. 


En øgning i pH af en opløsning kan øge nedbrydningen af nogle vitaminer. Dette bør overvejes, når basiske opløsninger tilsættes blandingen, som indeholder Viant.
Stabiliteten af folsyre kan nedsættes ved øgede calciumkoncentrationer i en blanding.
 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...