Fucidine

salve 20 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidine® 20 mg/g (2%)salve  

Natriumfusidat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine
 3. Sådan skal du bruge Fucidine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidine indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden.  

Du kan bruge Fucidine mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidine virker på. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidine

 • hvis du er allergisk over for natriumfusidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidine. 

 • Brug ikke Fucidine omkring øjnene, da det kan irritere øjet.
 • Ved forlænget eller gentagen anvendelse af fusidinsyre er der øget risiko for udvikling af antibiotikaresistens.

Brug af anden medicin sammen med Fucidine

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

 

Du kan bruge Fucidine sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet

Du må kun bruge Fucidine efter lægens anvining. 


Amning

Du kan amme, selv om du bruger Fucidine. Du bør dog ikke smøre det på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidine indeholder butylhydroxytoluen (E321), cetylalkohol og lanolin

Fucidine indeholder butylhydroxytoluen (E321).
Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

Fucidine indeholder cetylalkohol og lanolin. Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucidine

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 

Brug til børn og voksne 

Påsmør Fucidine 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucidine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidine. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidine

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidine

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Eksem
 • Udslæt
 • Kløe
 • Rødmen af huden
 • Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden)
 • Irritation på påføringsstedet


Sjælden
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Overfølsomhed
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd
 • Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber
 • Blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. 

 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidine indeholder:

 • Aktivt stof: natriumfusidat. 1 g salve indeholder 20 mg natriumfusidat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen E321 og all-rac-α-Tocopherol.

Udseende og pakningsstørrelser

Fucidine er en hvid til gullig hvid, gennemskinnelig salve.

Pakningsstørrelser: 15 g, 30 (2 x 15) g og 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V  


Fucidine® svarer til Fucidin®

 

Fucidine® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S.

Fucidine svarer til Fucidin. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...