Diclofenacnatrium "Paranova"

øjendråber, opløsning 1 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclofenacnatrium Paranova 1 mg/ml øjendråber, opløsning 

diclofenacnatrium 

 

Diclofenacnatrium Paranova svarer til lægemidlet Voltaren® Ophtha. Voltaren® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Diclofenacnatrium Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenacnatrium Paranova
 3. Sådan skal du bruge Diclofenacnatrium Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diclofenacnatrium Paranova er et lægemiddel, der kaldes NSAID, som dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation). 

 

Du skal bruge Diclofenacnatrium Paranova: 

 • mod smerter, rødme og hævelse efter operationer i øjet.
 • mod smerter ved beskadigelse af hornhinden.
 • mod at pupillen trækker sig sammen under operation i øjet.
 • for at forebygge udvikling af blod/væskeansamling i den bagerste del af øjet efter grå stær operation.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenacnatrium Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diclofenacnatrium Paranova, hvis du:

 • er allergisk over for diclofenacnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diclofenacnatrium Paranova (angivet i punkt 6).
 • får astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diclofenacnatrium Paranova, hvis du: 

 • har mistanke om betændelse i øjet. Diclofenacnatrium Paranova kan sløre symptomerne på betændelse.
 • har forøget tendens til blødning fra hud eller slimhinder.
 • bruger andre øjendråber mod inflammation i øjet (kortikosteroid).
 • har sukkersyge (diabetes).
 • har leddegigt.
 • har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer.
 • har sygdom i øjets hornhinde.
 • har tørre øjne.

 

Kontakt straks lægen, hvis du får: 

 • uklart syn og smerter i øjet.

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin sammen med Diclofenacnatrium Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Tal med din læge, hvis du: 

 • er i behandling med andre lægemidler til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormoner.

 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Diclofenacnatrium Paranova og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge Diclofenacnatrium Paranova efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenacnatrium Paranova kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Diclofenacnatrium Paranova indeholder benzalkoniumchlorid

Diclofenacnatrium Paranova er konserveret med benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du kan tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhinde problemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet, såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Diclofenacnatrium Paranova

Brug altid Diclofenacnatrium Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre 

Efter operation i øjet eller som smertelindring: 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

Ved grå stær operation: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

 

Brug til børn 

Børn skal normalt ikke bruge Diclofenacnatrium Paranova. 

BRUGSANVISNING

 1. Vask dine hænder.
 2. Åbn øjendråbeflasken. Lad ikke flaskens spids berøre noget.
 3. Bøj hovedet bagover (Figur 1).
 4. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med spidsen nedad - et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (Figur 2).
 5. Luk øjet i ca. 5 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (Figur 3). Gentag evt. punkt 3 til 5 for det andet øje.
 6. Luk flasken efter brug.

Diclofenacnatrium "Paranova" Paranova Danmark A/S øjendråber, opløsning 1 mg/ml 

Hvis du har brugt for meget Diclofenacnatrium Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diclofenacnatrium Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Diclofenacnatrium Paranova. En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at bruge Diclofenacnatrium Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den glemte dosis så snart du kommer i tanke om den glemte dosis. Hvis det snart er tid for den næste dosis, skal du blot fortsætte med den sædvanlige dosis. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Diclofenacnatrium Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Uklart syn, evt. smerter pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød eller forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rødme på øjenlåget, hævelse i øjenlåget.
 • Sår på hornhinden, forstørrelse af hornhinden, hævelse af øjet, udtynding af hornhinden.
 • Nedsat syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Øjensmerte.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Øget følsomhed overfor lys, øjenkløe, blødning i øjet, sløret syn, pletvis betændelse på hornhinden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Røde øjne eller betændelse pga. allergisk reaktion, øjenallergi.
 • Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og snue.
 • Kløe i øjenlåget.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Diclofenacnatrium Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Indholdet af beholderen er sterilt indtil anbrud.
 • Holdbarhed efter anbrud: 1 måned.
 • Brug ikke Diclofenacnatrium Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenacnatrium Paranova 1 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenacnatrium 1 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, vandfri dinatriumedetat, hydroxypropyl-gamma-cyclodextrin, fortyndet saltsyre, propylenglycol, trometamol, tyloxapol og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Diclofenacnatrium Paranova 1 mg/ml øjendråber, opløsning findes i pakningsstørrelsen 1 flaske med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2016. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...