Galieve®

oral suspension, breve 500+267+160 mg/10 ml

Reckitt Benckiser

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Galieve Cool Mint, 500 mg/267 mg/160 mg, oral suspension  

natriumalginat
natriumhydrogencarbonat
calciumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Galieve Cool Mint uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Galieve Cool Mint 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Cool Mint
 3. Sådan skal du tage Galieve Cool Mint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galieve Cool Mint tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ”antirefluksmidler”. De danner et beskyttende lag oven på maveindholdet i op til 4 timer for at forhindre, at mavesyre løber op fra maven til spiserøret og dermed forårsager smerter og ubehag.  

 

Dette lægemiddel anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal reflux såsom sure opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til refluks), for eksempel efter et måltid, under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til refluksøsofagitis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage GALIEVE COOL MINT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Galieve Cool Mint

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Cool Mint, idet vejrtrækningsbesvær og hududslæt er set i meget sjældne tilfælde. En komplet oversigt over alle indholdsstoffer findes under pkt. 6 ’Yderligere oplysninger’.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel indeholder små mængder natrium (6,2 mmol pr. 10 ml) og calcium (1,6 mmol pr. 10 ml). Vær derfor ekstra forsigtig med at tage Galieve Cool Mint 

 • Hvis du er blevet rådet til at følge en diæt, som begrænser indtagelse af natrium eller calcium.

Kontakt i givet fald din læge.  

 • Du bør også tale med din læge om indholdet af disse salte, hvis du lider eller har lidt af en svær nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme.

Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 7 dage, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Galieve Cool Mint

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve og anden medicin gennem munden, da det kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Du kan tage dette produkt under graviditet og amning. Som for alle lægemidler anbefales det at gøre behandlingsvarigheden så kort som mulig. 

Galieve Cool Mint indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat

Dette produkt indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), begge parahydroxybenzoater, som kan forårsage allergiske reaktioner (eventuelt forsinket). 

3. Sådan skal du tage GALIEVE COOL MINT

Til oral administration. 

Tag altid Galieve Cool Mint nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år: 1-2 breve efter et måltid og ved sengetid eller som anvist (op til fire gange dagligt). 

Børn under 12 år: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Galieve Cool Mint

Hvis du tager for meget af dette produkt, er det ikke sandsynligt, at det vil gøre nogen skade. Du kan dog føle dig oppustet. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk. 

Hvis du har glemt at tage Galieve Cool Mint

Hvis du glemmer at tage en dosis, er det ikke nødvendigt at tage en dobbeltdosis næste gang. Du skal i stedet fortsætte doseringen som før. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær, svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop med at tage produktet og kontakt din læge med det samme. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

OPBEVAR LÆGEMIDLET UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. 

 

Brug ikke Galieve Cool Mint efter den udløbsdato, der står på de enkelte breve og kartonen efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galieve Cool Mint indeholder:

 • Aktive stoffer: et brev/10 ml oral suspension indeholder 500 mg natriumalginat, 267 mg natriumhydrogencarbonat og 160 mg calciumcarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), saccharinnatrium, natriumhydroxid, naturlig mintsmag og renset vand.

Dette produkt indeholder ikke sukker eller farve. 

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Cool Mint er en off-white suspension, som dufter og smager af pebermynte. 

 

Galieve Cool Mint fås i pakninger med 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 eller 36 breve. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 44 44 97 01 

Fremstiller

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederlandene 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...