Difflam

mundskyllevæske 1,5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Difflam 1,5 mg/ml mundskyllevæske
benzydaminhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Difflam
 3. Sådan skal du bruge Difflam
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Difflam er en mundskyllevæske, som du kan bruge mod betændelsestilstande i mund og svælg. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Difflam

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Difflam

 • hvis du er allergisk over for benzydaminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Difflam (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Difflam, hvis: 

 • du lider eller tidligere har lidt af astma
 • du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler, som også virker mod betændelsestilstande (kaldet NSAID)
 • du har alkoholproblemer. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Difflam uden først at tale med din læge.


Du kan fortynde Difflam mundskyllevæske med vand, hvis du får en stikkende fornemmelse i munden, når du bruger Difflam. Undgå at få Difflam i øjnene. 

Brug af anden medicin sammen med Difflam

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Du kan bruge Difflam under graviditet.

Amning
Du kan amme, selv om du bruger Difflam. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Difflam påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Difflam indeholder ethanol, methylparahydroxybenzoat og smagsstoffer

Dette lægemiddel indeholder
1126 mg alkohol (ethanol) pr. 15 ml dosis. Mængden i 15 ml af dette lægemiddel svarer til mindre end 30 ml øl eller 12 ml vin. Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt. Mundskyllevæsken skal ikke sluges. Spyt altid væsken ud efter gurglen.
Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Difflam uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet.

Dette lægemiddel indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 15 ml dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Dette lægemiddel indeholder 4,5 mg mintsmag pr. 15 ml dosis med 2 mg benzylalkohol, citronellol og eugenol. Benzylalkohol, citronellol og eugenol kan medføre allergiske reaktioner.

Benzylalkohol er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger inklusive åndedrætsbesvær (kaldet ”gasping syndrome”) hos små børn.

Giv ikke til dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge.

Må ikke anvendes til børn (under 3 år) i mere end én uge uden lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid eller ammer. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet ”metabolisk acidose”).

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet ”metabolisk acidose”). 

3. Sådan skal du bruge Difflam

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

Skyl munden eller gurgl med 15 ml hver 1½ til 3. time efter behov. 


Børn over 12 år
 

Skyl munden eller gurgl med 5-15 ml hver 1½ til 3. time efter behov. 

Hvis du har brugt for meget Difflam

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Difflam, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Forgiftning med Difflam kan kun forventes ved indtagelse af store mængder Difflam (over 200 ml). 


De mest almindelige symptomer på overdosering er: 

 • kvalme
 • opkastning
 • mavesmerter
 • irritation i spiserøret
 • svimmelhed
 • hallucinationer
 • besvær ved at sidde stille
 • angst
 • irritabilitet.

Hvis du har glemt at bruge Difflam

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Difflam

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Tegnene på en sådan reaktion kan være vejrtrækningsbesvær, smerter i/ trykken for brystet og/eller svimmelhed/ følelse af at være ved at besvime, voldsom kløe i huden eller hævede områder på huden, læberne, tungen og/eller i svælget, hvilket kan være potentielt livstruende. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 behandlede):
Følelsesløshed og en stikkende fornemmelse i munden. 


Sjældne - meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

Kløe, nældefeber, eksem fremkaldt af lys og hududslæt. 


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 

Allergisk reaktion (overfølsomhed). 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Difflam utilgængeligt for børn. 


Opbevares i den originale æske for at beskytte mod sollys. 


Opbevares ved temperaturer mellem 5-30 °C. 


Må ikke fryses. 


Brug ikke Difflam efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Difflam indeholder:

 • Aktivt stof: benzydaminhydrochlorid. 1 ml indeholder 1,5 mg benzydaminhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: ethanol, glycerol, polysorbat 20 og smagstoffer: mouthwash flavour 52 503T (indeholder benzylalkohol, citronellol, eugenol), saccharinnatrium, methylparahydroxybenzoat (E218) og farve: Patent Blue V (E131) og quinolingult (E104). Renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Difflam er en grøn, klar mundskyllevæske med mintsmag. 


Pakningsstørrelse
 

Difflam fås i en 300 ml glasflaske med skruelåg. Der følger et 30 ml gradueret målebæger med. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Difflam svarer til Andolex. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...