filmovertrukne tabletter 50 mg, 4 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 50 mg, 8 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 50 mg, 12 stk. (blister)

Vizarsin®

filmovertrukne tabletter 50 mg

KRKA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vizarsin 50 mg filmovertrukne tabletter  

Sildenafil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vizarsin
 3. Sådan skal du tage Vizarsin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vizarsin indeholder det aktive stof sildenafil, der tilhører en gruppe medicin, som kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere. Det afslapper blodkarrene i penis og tillader blodet at strømme ind i penis ved seksuel stimulation. Vizarsin vil kun hjælpe dig med at få en erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret. 


Vizarsin er til behandling af voksne mænd med erektil dysfunktion, også kendt som impotens, hvilket er manglende evne til at opnå og/eller opretholde erektion tilstrækkelig til at gennemføre tilfredsstillende seksuel aktivitet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vizarsin

Tag ikke Vizarsin

 • Hvis du er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i punkt 6).
 • Hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre potentielt farligt blodtryksfald. Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type medicin, der bruges til at lindre angina pectoris (smerter i brystet). Er du usikker, så spørg lægen eller på apoteket.
 • Hvis du bruger præparater, som kaldes nitrogenoxiddonorer som amylnitrit (“poppers”), da samtidig brug også kan medføre potentielt farligt blodtryksfald.
 • Hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Vizarsin, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er usikker.
 • Hvis du har alvorlige hjerte-eller leverproblemer.
 • Hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.
 • Hvis du har visse alvorlige arvelige øjensygdomme (som retinitis pigmentosa).
 • Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Vizarsin: 

 • hvis du har en abnormitet af de røde blodlegemer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft (multipelt myelom).
 • hvis du har en deformitet af penis eller Peyronies sygdom.
 • hvis du har problemer med hjertet. Din læge skal så omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan tåle den ekstra anstrengelse, det er, at have sex.
 • hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (som f.eks. hæmofili).
 • hvis du oplever pludselige nedsættelser af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Vizarsin og straks søge læge.

 

Du bør ikke anvende Vizarsin sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektil dysfunktion. 


Du bør ikke tage Vizarsin, hvis du samtidig bliver behandlet for pulmonal arteriel hypertension (PAH) med et lægemiddel, der indeholder sildenafil, eller hvis du samtidig får en anden PDE5-hæmmere. 


Du bør ikke tage Vizarsin, hvis du ikke har erektil dysfunktion.  

 

Vizarsin bør ikke anvendes af kvinder. 


Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer

Informer din egen læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Lægen kan bestemme, at du skal have en lavere dosis. 

Børn og unge

Vizarsin bør ikke gives til personer under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Vizarsin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Vizarsin tabletter kan påvirke virkningen af anden medicin, især medicin til behandling af smerter i brystet. I tilfælde af en alvorlig hændelse, bør du fortælle lægen,apoteks- eller sundhedspersonalet, at du har taget Vizarsin, og hvornår du har taget det. Tag ikke Vizarsin sammen med anden medicin, medmindre din læge har anbefalet det. 


Du må ikke tage Vizarsin, hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da kombinationen af disse kan medføre potentielt farligt blodtryksfald. Fortæl altid lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du tager denne type medicin, der bruges til lindring af angina pectoris (smerter i brystet). 


Du må ikke tage Vizarsin, hvis du tager medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer som f.eks. amylnitrit (“poppers”), da kombinationen også kan medføre potentielt farligt blodtryksfald. 


Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin der indeholder riociguat. 


Hvis du tager medicin, som kaldes proteasehæmmere, for eksempel til behandling af HIV, kan din læge starte behandlingen på den laveste dosis Vizarsin (25 mg). 


Nogle patienter, som er i behandling med en alfa-blokker til behandling af højt blodtryk eller vand-ladningsbesvær ved forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som skyldes lavt blodtryk, når man hurtigt sætter sig ned eller rejser sig op. Visse patienter har oplevet disse symptomer, når de tager Vizarsin sammen med alfa-blokkere. Det er mest sandsynligt, at det vil indtræde inden for 4 timer efter, at du har indtaget Vizarsin. Du bør være på en regelmæssig daglig dosis af alfa-blokkeren, før du tager Vizarsin, for at nedsætte risikoen for at disse symptomer opstår. Lægen kan give dig en lavere begyndelsesdosis (25 mg) af Vizarsin. 

Brug af Vizarsin sammen med mad, drikke og alkohol

Vizarsin kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det kan tage lidt længere tid før Vizarsin virker, hvis du har spist et tungt måltid. 


Indtagelse af alkohol kan midlertidigt påvirke din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af din medicin, bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager Vizarsin. 

Graviditet og amning

Vizarsin er ikke beregnet til at bruges af kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vizarsin kan forårsage svimmelhed og kan påvirke synet. Vær opmærksom på, hvordan du reagerer inden bilkørsel eller betjening af maskiner. 

Vizarsin indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Vizarsin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede begyndelsesdosis er 50 mg. 

 

Du bør ikke tage Vizarsin mere end 1 gang dagligt. 

 

Vizarsin bør tages ca. 1 time inden du planlægger seksuel aktivitet. Synk tabletten hel med et glas vand. 

 

Hvis du mener, at virkningerne af Vizarsin er for kraftige eller for svage, bør du tale med din lægen eller apoteket. 

 

Vizarsin hjælper kun til erektion ved seksuel stimulation. Den tid, som det tager for Vizarsin at virke varierer fra person til person, men det tager normalt mellem ½ og 1 time. Det kan vare længere inden Vizarsin virker, hvis det tages sammen med et tungt måltid. 

 

Hvis Vizarsin ikke hjælper til at give erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok til at gennemføre samleje, bør du sige det til lægen. 

Hvis du har taget for meget Vizarsin

Du kan opleve flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen. 

 

Du bør ikke tage flere tabletter, end din læge har sagt. 

 

Kontakt lægen, hvis du har taget flere tabletter, end du skal. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
De bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med brug af Vizarsin er normalt milde til moderate og af kort varighed. 

 

Hvis du oplever nogen af de følgende bivirkninger skal du stoppe med at tage Vizarsin og øjeblikkeligt søge læge: 

 • En allergisk reaktion - dette ses ikke almindeligt (kan ses hos op til 1 ud af 100 personer) Symptomerne omfatter pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed, hævelser af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.
 • Smerter i brystet - dette ses ikke almindeligt
  Hvis dette sker under eller efter samleje:
  • Sæt dig op i en tilbagelænet stilling og prøv at slappe af.
  • Tag ikke nitrater til at behandle dine smerter i brystet.
 • Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner - dette ses sjældent (kan ses hos op til 1 ud af 1.000 personer)
  Hvis du får erektion, som varer længere end 4 timer, bør du straks kontakte lægen.
 • Pludselig nedsættelse eller tab af synet - dette ses sjældent
 • Alvorlige hudreaktioner - dette ses sjældent
  Symptomerne kan omfatte kraftig afskalling og opsvumlen af huden, små vabler i munden samt omkring kønsorganerne og øjnene, feber.
 • Kramper eller krampeanfald - dette ses sjældent

 

Andre bivirkninger: 

 

Meget almindelig (kan ses hos mere end 1 ud af 10 personer): hovedpine.  

 

Almindelig (kan ses hos op til 1 ud af 10 personer): kvalme, ansigtsrødme i ansigtet, hedeture (symptomerne omfatter en pludselig varmefølelse i overkroppen), dårlig fordøjelse, farvesyn, sløret syn, synsforstyrrelser, tilstoppet næse og svimmelhed.  

 

Ikke almindelig (kan ses hos op til 1 ud af 100 personer): opkastning, hududslæt, øjenirritation, blodsprængte øjne/røde øjne, smerte i øjet, forskellige lysfornemmelser, f.eks. lysflimren og lysglimt, lysfølsomhed, rindende øjne, uregelmæssig eller hurtig puls, forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, muskelsmerter, føle sig søvnig, nedsat følelse ved berøring, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus),, mundtørhed, blokerede eller tilstoppede bihuler, irritation i næseslimhinden (symptomerne omfatter løbende næse, nysen og tilstoppet næse), mavesmerter lige over navlen, gastroøsofageal reflukssyndrom (tilbageløb af syre fra mavesækken til spiserøret - symptomerne omfatter halsbrand), blod i urinen, smerter i arme og ben, næseblod, varmefølelse og træthed. 

 

Sjælden (kan ses hos op til 1 ud af 1.000 personer): besvimelse, slagtilfælde, hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, midlertidigt nedsat blodtilførsel til dele af hjernen, følelse af, at halsen snører sig sammen, følelsesløshed i munden, blødninger i den bagerste del af øjet, dobbeltsyn, nedsat synsskarphed, unormal følelse i øjet, hævede øjne eller øjenlåg, små partikler eller pletter i synsfeltet, se en farvet ring omkring lyskilder, forstørrede pupiller, misfarvning af det hvide i øjet, blødning fra penis, blod i sæden, næsetørhed, hævelse inde i næsen, følelse af irritation og pludselig hørenedsættelse eller høretab.  

 

Efter markedsføring er der rapporteret om sjældne tilfælde af en hjertelidelse kaldet ustabil angina, og pludselig død. Det bør tages i betragtning, at de fleste, men ikke alle, af de mænd, der oplevede disse bivirkninger havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at bestemme, om disse bivirkninger er direkte relateret til sildenafil. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vizarsin indeholder

 • Den aktive substans er sildenafil. Hver filmovertrukket tablet indeholder sildenafilcitrat svarende til 50 mg sildenafil.
 • De andre indholdsstoffer er:
  Tabletkernen: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), vandfri calciumhydrogenphosphat, natriumcroscarmellose, hypromellose (E464), magnesiumstearat (E572).
  Filmovertræk: Lactosemonohydrat, hypromellose (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518).

Se punkt 2 ”Vizarsin indeholder lactose og natrium”. 

Udseende og pakningsstørrelser

Vizarsin 50 mg filmovertrukne tabletter er hvide, aflange tabletter og mærket med ”50” på den ene side. 

 

Vizarsin 50 mg filmovertrukne tabletter findes i æsker med 1 filmovertrukket tablet som blisterpakning og ligeledes i æsker med 4 x 1, 8 x 1 eller 12 x 1 filmovertrukket tablet som perforerede enkeltdosis-blisterpakninger. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

KRKA Belgium, SA.  

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62  

 

България 

КРКА България ЕООД  

Teл.: + 359 (02) 962 34 50 

 

Česká republika 

KRKA ČR, s.r.o. 

Tel: + 420 (0) 221 115 150 

 

Danmark 

KRKA Sverige AB 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

 

Deutschland 

TAD Pharma GmbH  

Tel: + 49 (0) 4721 606-0 

 

Eesti 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal  

Tel: + 372 (0) 6 671 658 

 

Ελλάδα 

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Τηλ: + 30 2100101613 

 

España 

KERN PHARMA, S.L.  

Tel: + 34 93 700 25 25 

 

France 

KRKA France Eurl 

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25 

 

Hrvatska 

KRKA - FARMA d.o.o.  

Tel: + 385 1 6312 100 

 

Ireland 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.  

Tel: + 353 1 293 91 80 

 

Ísland 

LYFIS ehf. 

Sími: + 354 534 3500 

 

Italia 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.  

Tel: + 39 02 3300 8841 

 

Κύπρος 

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED  

Τηλ: + 357 24 651 882 

 

Latvija  

KRKA Latvija SIA  

Tel: + 371 6 733 86 10 

 

Lietuva 

UAB KRKA Lietuva  

Tel: + 370 5 236 27 40 

 

Luxembourg/Luxemburg 

KRKA Belgium, SA. 

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE) 

 

Magyarország 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.  

Tel.: + 36 (1) 355 8490 

 

Malta 

E. J. Busuttil Ltd.  

Tel: + 356 21 445 885 

 

Nederland 

KRKA Belgium, SA. 

Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE) 

 

Norge 

KRKA Sverige AB 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

 

Österreich 

KRKA Pharma GmbH, Wien  

Tel: + 43 (0)1 66 24 300 

 

Polska 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.  

Tel.: + 48 (0)22 573 7500 

 

Portugal 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.  

Tel: + 351 (0)21 46 43 650 

 

România 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest  

Tel: + 4 021 310 66 05 

 

Slovenija 

KRKA, d.d., Novo mesto  

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100 

 

Slovenská republika  

KRKA Slovensko, s.r.o.  

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501 

 

Suomi/Finland 

KRKA Finland Oy  

Puh/Tel: +358 20 754 5330 

 

Sverige 

KRKA Sverige AB 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE) 

 

United Kingdom  

Consilient Health (UK) Ltd. 

Tel: + 44(0)203 751 1888 

 

Du kan finde yderligere information om Vizarsin på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...