Fluorid "Morningside"

tandpasta 5 mg/g

Morningside Healthcare (Malta)

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluorid Morningside 5 mg/g tandpasta  

fluorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, tandlægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, tandlægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluorid Morningside
 3. Sådan skal du bruge Fluorid Morningside
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fluorid Morningside anvendes til forebyggelse af tandkaries (huller i tænderne) hos unge fra 16 år og opefter og hos voksne, især hos patienter med risiko for at få mange huller. Denne tandpasta indeholder fluorid som natriumsalt og tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes kariesforebyggende midler. 

 

Tandlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid tandlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluorid Morningside

Brug ikke Fluorid Morningside:

 • hvis du er allergisk over for natriumfluorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluorid Morningside (angivet i punkt 6).
 • hvis du er barn eller ung under 16 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, tandlægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluorid Morningside. 


Fluorid Morningside har et højt indhold af flourid. Derfor bør du undgå at bruge fluoridtabletter, - dråber, - tyggegummi, -geler, -lakker eller fluorideret vand eller salt samtidig med Fluorid Morningside. For at undgå ophobning af fluorid, skal dit totale indtag af fluorid vurderes, før du begynder at bruge Fluorid Morningside. Spørg lægen, tandlægen eller apoteket til råds. 

Børn og unge

Fluorid Morningside må ikke bruges af børn og unge under 16 år. 

Brug af anden medicin sammen med Fluorid Morningside

Der findes ingen kendte interaktioner med andre lægemidler.
Fortæl det altid til lægen, tandlægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Fluorid Morningside sammen med mad og drikke

Du bør undgå at bruge fluorideret vand eller salt samtidig med denne tandpasta. Mad og drikke, som indtages lige efter tandbørstningen, kan have en hæmmende virkning på remineraliseringen af tænderne. Derfor bør du børste tænderne med Fluorid Morningside efter måltiderne. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der er ingen erfaring med brugen af Fluorid Morningside hos gravide kvinder. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, tandlæge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du må ikke bruge Fluorid Morningside under graviditet og amning, før din læge eller tandlæge har vurderet risici og fordele. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluorid Morningside påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fluorid Morningside indeholder natriumbenzoat, flydende sorbitol og propylenglycol.

 • Natriumbenzoat virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder.
 • Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerstoffer, skal du kontakte din læge inden du anvender dette lægemiddel.
 • Propylenglycol kan forårsage hudirritation

3. Sådan skal du bruge Fluorid Morningside

Fluorid Morningside er kun til personer på 16 år og derover. 

 

Brug altid dette lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, tandlægen eller apotekspersonalet. 

 

Børst tænderne 3 gange om dagen med Fluorid Morningside: 

 • kom en 2 cm stribe tandpasta på tandbørsten før hver børstning (2 cm indeholder mellem 3 og 5 mg fluorid).
 • børst tænderne efter hvert måltid.
 • børst tænderne fra gumme til tandkant.
 • spyt det overskydende skum ud og slug ikke.

 

Grundig børstning af tænderne tager ca. 3 minutter. 

 

Følg lægens eller tandlægens anbefalinger mht. behandlingens varighed. 

 

Brug til børn og unge  

Denne tandpasta må ikke bruges af børn og unge under 16 år. 

Hvis du har brugt eller slugt for meget Fluorid Morningside

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluorid Morningside, end der står i denne information, eller mere end tandlægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Hvis du får fordøjelsesproblemer såsom utilpashed, diarré og mavesmerter, skal du straks fortælle det til lægen. 

Det kan være nødvendigt med behandling. Medbring denne indlægsseddel. 

 

Hvis du over flere måneder eller år sluger for meget tandpasta, kan du få tandfluorose (tandemaljen kan få et plettet eller spættet udseende og der kan opstå skørhed i emaljen) eller knoglefluorose (osteosklerose; øget knogletæthed). 

Hvis du har glemt at bruge Fluorid Morningside

Hvis du har glemt at bruge Fluorid Morningside, skal du bruge det, så snart du kommer i tanke om det, men du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal fortsætte behandlingen som planlagt efter det næste måltid. 

 

Spørg lægen, tandlægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner, såsom udslæt, kløe, hævelse og rødme. Der er også blevet rapporteret om en brændende fornemmelse i munden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, tandlæge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Bortskaf 6 måneder efter åbning. 

 

Sæt hætten tilbage på tuben efter brug. Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluorid Morningside indeholder:

 • Aktivt stof: Fluorid (som natriumfluorid). 1 g tandpasta indeholder 5 mg fluorid (som natriumfluorid) svarende til 5000 ppm fluorid
 • Øvrige indholdsstoffer: Flydende sorbitol (ikke-krystalliserende) (E420), Dental Silica (slæmmet) (E551), Macrogol 600 (E1521), Tetrakaliumpyrophosphat (E 340), Xanthangummi (E415), Natriumbenzoat (E211), Natriumlaurilsulfat, Spearmintsmag (indeholdende menthol, propylenglycol, carvon, spearmintolie, pebermynteolie, anethol og vanillin), Saccharinnatrium (E954), Brilliant Blue FCF (E133) og Renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fluorid Morningside er en blød, blå gennemsigtig tandpasta, som lugter og smager af spearmint.  

 

Den fås i en 51 g tube, som er pakket i en æske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Morningside Healthcare (Malta) Ltd.
93, Mill Street  

Qormi QRM 3102  

Malta 

Fremstiller

PNR Pharma Services Limited
Skybridge House,
Corballis Road North,
Dublin lufthavn, Swords, Co.
Dublin, K67 P6K2, Irland 

Repræsentant

2care4 Generics ApS
Tømrervej 9 

DK-6710 Esbjerg V 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EØS under følgende navne:

Danmark: Fluorid Morningside  

Finland: Natriumfluoridia Morningside 5 mg/g hammastahna  

Norge: Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tannpasta  

Sverige: Natriumfluorid Morningside 5 mg/g tandkräm  

Storbritannien: Fluoride 5000 ppm Toothpaste 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...