Beconase®

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Beconase 50 mikrogram/dosis næsespray, suspension  

Beclometasondipropionat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage.  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase.
 3. Sådan skal du bruge Beconase.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Beconase næsespray indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi med kløe, tilstoppet og/eller løbende næse. 

 

Beconase næsespray kan bruges til forebyggelse af høfeber og allergisk helårssnue. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Beconase for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet at 3-4 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Beconase

 • hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beconase (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Beconase: 

 • hvis du har betændelse i næsen eller bihulerne.
 • hvis du får tabletbehandling med binyrebarkhormon. Du må ikke skifte til Beconase uden at tale med din læge.
 • hvis du har en sår, en nylig skade eller er blevet opereret i næsen.
 • hvis du er meget udsat for allergener, fx i pollensæsonen. Det kan være nødvendigt med yderligere behandling.

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Brug af anden medicin sammen med Beconase

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • HIV (ritonavir, cobicistat)

Der kan forekomme systemiske bivirkninger (bivirkninger der påvirker hele kroppen) ved brug af næsespray, der indeholder binyrebarkhormon, specielt ved brug af høje doser gennem længere perioder. Det er langt mindre sandsynligt, at disse bivirkninger forekommer ved brug af næsespray indeholdende binyrebarkhormon, end ved oral (taget gennem munden) behandling med binyrebarkhormon. Disse bivirkninger kan variere fra patient til patient og mellem forskellige lægemidler med binyrebarkhormon. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller ar gjort det for nyligt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Beconase.
Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen.
Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Beconase næsespray efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase næsespray påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Beconase indeholder benzalkoniumklorid

Dette lægemiddel indeholder 0,02 mg benzalkoniumklorid pr pust, svarende til 0,2 mg/g.
Benzalkoniumklorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse. 

3. Sådan skal du bruge Beconase

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Beconase må kun anvendes i næsen. 

 

Beconase næsespray skal bruges hver dag for at opnå den bedste virkning. 

 

Virkningen indtræder efter 12-24 timer (efter nogle ganges anvendelse) og der er fuld virkning efter 3-4 dage. 

 

Beconase næsespray må højst anvendes i 3 måneder uden lægens anvisning. 

Den anbefalede dosis er

Voksne over 18 år: 

2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. 

Du må ikke bruge mere end 8 pust daglig. 

 

Brug til børn og unge 

Du må kun bruge Beconase til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning. 

Brugsanvisning:

Beconase næsespray skal omrystes før brug, da det er en vandig opslæmning (suspension). 

 

1. 

Tag den klare beskyttelseshætte af og ryst flasken. 

Hold flasken lodret som vist på tegningen. 

Første gang du skal bruge sprayen, eller hvis den har stået ubrugt i nogen tid: Pres pumpen ned et par gange ved tryk på den hvide krave, indtil der 

kommer forstøvet væske ud. 

Beconase Orifarm A/S næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

 

2. 

Puds næsen forsigtigt. Bøj hovedet let forover. Hold flasken lodret og før studsen ind i det ene næsebor. Luk det andet med et let tryk med en finger.  

Tryk pumpen ned én gang og træk samtidig vejret igennem næsen - ikke så kraftigt, at medicinen kan smages.  

Ånd ud gennem munden. 

Tag 1 pust i hver indånding. Gentag behandlingen i det andet næsebor. Tør næsestudsen af og sæt altid beskyttelseshætten på igen. 

Beconase Orifarm A/S næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 

 

Rengøring: 

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den kolde vandhane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen. 

 

Hvis næsestudsen er tilstoppet, skal du fjerne beskyttelseshæt- ten, skrue pumpedelen af og lægge den i blød i lunkent vand. Lad den derefter tørre og skru den på flasken igen. 

 

Brug aldrig en nål eller noget skarpt til at få hul eller gøre det lille hul i næsestudsen større. Det ødelægger spraymekanismen. 

Hvis du har brugt for meget Beconase

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Beconase, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Beconase

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Beconase

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn) Kontakt lægen.
 • Hul i næseskillevæggen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Ubehagelig smag og lugt
 • Tørhed og irritation i næse og svælg
 • Næseblod

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Sløret syn.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Overfølsomhedsreaktioner med udslæt, kløe, nældefeber, rødme og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nedsat vækst hos børn og unge.
 • Rødt, rundt måneansigt, kropsfedme (Cushingoide træk)
 • Uro og rastløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Beconase utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Beconase efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Beconase ved temperaturer over 30 ºC.
 • Skal anvendes indenfor 3 måneder efter åbning.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Beconase indeholder:

Aktivt stof: 

Beclometasondipropionatmonohydrat svarende til beclometasondipropionat 50 mikrogram/dosis. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, phenylethylalkohol, benzalkoniumklorid, polysorbat 80, vandfri glucose, saltsyre og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Beconase er en suspension (opslæmning), som skal omrystes før brug. 

 

Beconase fås i: 

Beconase 50 mikrogram/dosis i pakninger med 200 doser i plastflaske. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...