Vermox®

tabletter 100 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

VERMOX®

100 mg tabletter

Mebendazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Vermox til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox. 

 3. Sådan skal du tage Vermox. 

 4. Bivirkninger. 

 5. Opbevaring. 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Vermox er et ormemiddel, der virker mod flere typer af indvoldsorm.
 • Vermox virker ved at dræbe voksne orm, larver og æg fra spolorm, piskeorm og hageorm, men ikke æg fra børneorm. 

 • Du kan tage Vermox til behandling mod børneorm, spolorm, piskeorm eller hageorm. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox

Tag ikke Vermox

 • hvis du er allergisk over for Mebendazol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vermox (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet, før du tager Vermox 

Der er rapporteret kramper hos børn. 

Der er observeret en mulig sammenhæng mellem samtidig anvendelse af mebendeazol og metronidazol og Stevens-Johnsons syndrom (toksisk epidermal nekrolyse). 

  

Vermox må kun gives til et barn under 1 år, hvis lægen specifikt har ordineret medicinen til barnet. 

  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vermox. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Vermox

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

  • mavesår, sure opstød eller spiserørskatar (cimetidin). 

  • kronisk betændelse i tarmen (metronidazol) 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Vermox sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Vermox i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen. 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Vermox efter aftale med lægen. 

Fertilitet: 

Brug af Vermox påvirker ikke fertiliteten hos kvinder/mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vermox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vermox

 • Vermox indeholder farvestoffet Sunset Yellow (E110), som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Vermox

Tag altid Vermox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletterne bør indtages med et glas vand. 

 

Delekærven er beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Vermox oral suspension skal overvejes til små børn og patienter der ikke kan sluge tabletten. 

Den sædvanlige dosis er

Børneorm 

Voksne og børn: 1 tablet i alt 3 gange med 2 - 3 ugers mellemrum. 

Hvis du er svært angrebet, og der er risiko for fornyet smitte, kan lægen ordinere yderligere behandling. Det anbefales at gentage behand- lingen efter 2 og 4 uger, især i udryddelsespro- grammet. Følg lægens anvisning. 

 

Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved forekomst af flere slags indvoldsorm 

Voksne og børn: 1 tablet 2 gange daglig i 3 dage. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Vermox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vermox, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer: 

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning eller diaré. 

 • Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt (glomerulonefritis). 

 • Hårtab (alopeci). 

 • Forbigående leverfunktionsforstyrrelser. 

 • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis) 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (agrunulocytose). Kontakt læge eller skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Vermox

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Vermox

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Kontakt straks lægen, hvis du igen får tegn på, at du har orm, efter behandlingen med Vermox er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden, ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
 • Ubehag i maven. 

 • Diarré. 

 • Luftafgang fra tarmen. 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue. 

 • Udslæt / hududslæt. 

 • Nældefeber. 

 • Hårtab. 

 • Svimmelhed. 

Vermox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Vermox utilgængeligt for børn. 

 • Tag ikke Vermox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Opbevar ikke Vermox ved temperaturer over 30 °C. 

 • Opbevar Vermox i original emballage for at beskytte mod lys. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Vermox, 100 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof:  

Mebendazol 100 mg.  

Øvrige indholdsstoffer:  

Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, talcum, majsstivelse, saccharinnatrium, hydrogeneret bomuldsfrøolie, magnesiumstearat, orangearoma, kolloid vandfri silica, natriumlaurilsulfat, Sunset yellow (E110).  

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er runde, svagt orangefarvede med skrå kant og delekærv. Tabletterne er præget med: Me, 100, JANSSEN  

 

Vermox fås i:  

Vermox 100 mg i pakninger med 6 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...