Scopolamin "Paranova"

depotplastre 1 mg/72 timer

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Scopolamin Paranova 1 mg/72 timer depotplaster  

hyoscin (= scopolamin) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Scopolamin Paranova nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopolamin Paranova
 3. Sådan skal du bruge Scopolamin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Scopolamin Paranova anvendes til forebyggelse af transportsyge (sø-, køre- og luftsyge).  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Scopolamin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Scopolamin Paranova:

 • hvis du er allergisk over for hyoscin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Scopolamin Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af øjensygdommen grøn stær (snævervinklet glaukom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Scopolamin Paranova, hvis du: 

 • lider af mavemundsforsnævring eller forsinket tømning af mavesækken (pylorusstenose).
 • har en forstørret blærehalskirtel og har problemer med vandladning.
 • har en forsnævring i dit tarmsystem (delvis eller fuldstændig blokering af tynd- eller tyktarmen).
 • er ældre, har metaboliske sygdomme eller har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • har eller har haft smerter i øjnene, sløret syn, eller du ser en regnbuefarvet strålekrans. I disse tilfælde må Scopolamin Paranova først anvendes efter, at du er blevet undersøgt af en øjenlæge.
 • har eller har haft epilepsi eller epileptiske anfald (der kan opstå øget antal af krampeanfald).

 

I ovenstående tilfælde er Scopolamin Paranova depotplaster måske ikke det rigtige valg af behandling.
I sjældne tilfælde kan der opstå forvirring og/eller visuelle vrangforestillinger ved anvendelse af Scopolamin Paranova. Hvis dette forekommer, skal plastret fjernes omgående og lægen kontaktes. 


Opmærksomhed skal udvises, da bivirkninger kan vare ved i op til 24 timer eller længere efter plasteret er fjernet (se afsnit 4). 


Plastret skal fjernes, inden du bliver scannet, fordi et af lagene i plastret indeholder aluminium. Aluminium kan medføre forbrænding af huden under scanning.
Efter hver kontakt med Scopolamin Paranova depotplaster, skal hænder og applikationsstedet vaskes grundigt.  

 

Brug ikke mere end ét depotplaster ad gangen. 

Brug af anden medicin sammen med Scopolamin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Scopolamin Paranova forstærker virkningen af alkohol og sovemedicin. Fortæl din læge, hvis du drikker alkohol. 


Desuden nedsætter Scopolamin Paranova virkningen af medicin, som virker på centralnervesystemet (sympathomimetika). 


Der skal ligeledes udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af andre lægemidler med antikolinerg aktivitet så som: 

 • andre belladonna alkaloider
 • antihistaminer (mod allergi)
 • tricykliske antidepressiva (mod depression)
 • amantadin (mod virus infektioner)
 • quinidin (mod rytmeforstyrrelse i hjertet)
 • andre lægemidler mod transportsyge
 • medicin mod Parkinsons syge.

Brug af Scopolamin Paranova sammen med mad, drikke og alkohol

Scopolamin Paranova forstærker virkningen af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol, når du anvender Scopolamin Paranova. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Scopolamin Paranova. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Scopolamin Paranova efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Scopolamin Paranova efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Scopolamin Paranova kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad. Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Scopolamin Paranova kan give bivirkninger, f.eks. svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Scopolamin Paranova

Brug altid Scopolamin Paranova nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering:

Voksne og børn på 10 år og derover: 1 depotplaster påsættes hvert 3. døgn.  

Påsættes 5-6 timer før virkningen ønskes (eller om aftenen før rejsen). 

Den anbefalede dosis må ikke overskrides. 

 

Ældre patienter  

Scopolamin Paranova kan anvendes af ældre (selvom ældre kan være mere tilbøjelige til at få bivirkninger (se afsnit 2). 

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion: 

Scopolamin Paranova depotplaster skal bruges med forsigtighed hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion (se afsnit 2). 

 

Brug til børn  

Må ikke bruges til børn under 10 år, da der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for behandling af denne aldersgruppe. 

Brugsanvisning:

For at undgå, at spor af det aktive stof kommer i øjnene, hvilket kan føre til forbigående sløret syn og udvidelse af pupillerne (nogle gange kun i det ene øje), skal hænderne vaskes grundigt efter hver kontakt med Scopolamin Paranova depotplaster, og applikationsstedet skal vaskes efter depotplastret er fjernet. 

 

 1. Åben posen i ét af de to øverste hjørner.
 2. Fjern den sekskantede, klare beskyttelsesfolie (se figur 1).
  Scopolamin "Paranova" Paranova Danmark A/S depotplastre 1 mg/72 timer
 3. Hold kun depotplastret fast i kanten. Undgå at berøre den sølvfarvede klæbeside (se figur 2).
  Scopolamin "Paranova" Paranova Danmark A/S depotplastre 1 mg/72 timer
 4. Placer depotplastret med den hudfarvede side udad på et rent, tørt og ubehåret område bag det ene øre og pres det mod huden i nogle sekunder (se figur 3).
  Scopolamin "Paranova" Paranova Danmark A/S depotplastre 1 mg/72 timer

 

Hvis Scopolamin Paranova depotplaster løsner sig kan det skiftes ud med et nyt plaster. 

 

Rør ikke det påsatte depotplaster, mens du bærer det, fordi der kan sive noget af det aktive stof ud under kanten af depotplastret. 

 

Påsætning af ét Scopolamin Paranova depotplaster er tilstrækkelig for at sikre en beskyttelse i op til 3 dage. Men hvis rejsen er kortere, bør du fjerne det efter endt rejse. 

 

Hvis du har brug for en længere beskyttelse, fjern Scopolamin Paranova depotplaster og vent i mindst 12 timer, før du påsætter et nyt depotplaster bag det andet øre. 

 

Det samme depotplaster kan ikke anvendes igen. 

 

Hvis du svømmer, tager brusebad eller vasker dit hår, vil dette ikke påvirke depotplastrets klæbeevne eller virkningen, forudsat at du ikke udsættes for vand for længe. 

 

Anvendte depotplastre foldes sammen på midten (med ydersiden udad) og kasseres, så de ikke er tilgængelige for børn. 

Hvis du har brugt for mange Scopolamin Paranova depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere depotplastre, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler 

dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Den anbefalede dosis må ikke overskrides. 

Overdosering sker kun ved brug af flere depotplastre samtidig og ses derfor yderst sjældent. 

Hvis du kommer til at påsætte mere end ét Scopolamin Paranova depotplaster på samme tid, vil symptomerne på en overdosering begynde med uro, ophidselse og forvirring. Ved højere doser også delirium (nedgang i opmærksomhed og tænkeevne), vrangforestillinger og kramper. 

Ved meget høje doser kan der forekomme koma og lammelse af åndedrætsmusklerne. 

 

Ved overdosering fjernes alle depotplastre med det samme, da nogle af symptomerne på overdosering kan forekomme i op til 24 timer eller længere efter depotplastrene er fjernet, og lægen kontaktes. Tag eventuelle resterende depotplaster med dig. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Scopolamin Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De hyppigste bivirkninger til Scopolamin Paranova er somnolens, døsighed, træthed, svimmelhed, synsforstyrrelser og mundtørhed. 

Stop brugen af Scopolamin Paranova depotplaster og kontakt din læge, hvis du oplever følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan fore-komme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)  

 • Søvnløshed, døsighed, træthed, svimmelhed, mundtørhed, forstørrede pupiller (nogen gange kun på det ene øje), nedsat evne til at se skarpt, sløret syn, nærsynethed.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)  

 • Irritation af øjenlåg, forstoppelse, hudirritation.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)  

 • Besvær med at lade vandet.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

 • Forvirring, koncentrationsbesvær, desorientering, uro, vrangforestillinger, nedsat hukommelse.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • Øget risiko for kramper hos patienter med epilepsi, akut snævervinklet grøn stær (øget tryk i øjet), kvalme, opkastning, hovedpine, balanceproblemer (sædvanligvis flere dage efter at behandlingen er afsluttet), hørenedsættelse, hududslæt.

 

Bivirkning, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Lokal irritation herunder udslæt, kløe og hævelse samt brændende fornemmelse på stedet, hvor plasteret sidder.

 

Hvis du får nogen bivirkninger, der bekymrer dig (også bivirkninger, der ikke er listet her), så fjern Scopolamin Paranova depotplaster og kontakt din læge eller apotekspersonalet. 


Efter afsluttet behandling, har der i sjældne tilfælde (normalt efter flere dages anvendelse) været rapporteret symptomer såsom svimmelhed,
kvalme, opkast, hovedpine, og balance forstyrrelser. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Scopolamin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25°C.
 • Brug ikke Scopolamin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Når plasteret fjernes, foldes det på midten, så de to halvdele klæber sammen. Herefter placeres plasteret utilgængeligt for børn, indtil plasteret bortskaffes.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Scopolamin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Hyoscin (=scopolamin) 1 mg over 72 timer. Hvert depotplaster indeholder 1,54 mg hyoscin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie, polyisobutylen 35.000 og polyisobutylen 1.200.000.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fladt, rundt depotplaster med en diameter på cirka 1,8 cm. 

 

Scopolamin Paranova findes i pakning med 2 depotplastre. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...