Isosorbidmononitrat "2care4"

depottabletter 60 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isosorbidmononitrat 2care4 60 mg depottabletter  

Isosorbidmononitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat 2care4
 3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isosorbidmononitrat 2care4 indeholder isosorbidmononitrat, der tilhører gruppen af medicin kaldet nitrater. 

Denne type medicin afslapper og udvider blodkarrene omkring hjertet, så blodet får nemmere ved at strømme til hjertet og rundt i kroppen. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen. 

 

Isosorbidmononitrat 2care4 anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkramper i hjertet), men er ikke egnet til behandling af akut angina pectoris. Hvis du får et akut anfald af angina pectoris, bør du tage en anden mere passende medicin. Du må ikke stoppe med at tage Isosorbidmononitrat 2care4 uden først at have talt med din læge eller apotekspersonalet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Isosorbidmononitrat 2care4

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en hjertesygdom som f.eks. hævelse af hjertesækken, problemer med hjertemuskulaturen eller hjerteklappen.
 • hvis du tager sildenafil eller lignende medicin, der kaldes ”fosfodiesterase type 5-hæmmere”, som normalt anvendes til behandling af impotens hos mænd (erektil dysfunktion).
 • hvis du har meget lavt blodtryk eller problemer med blodtilførslen til hjernen, som kan skyldes problemer med blodtrykket eller blodkarrene, f.eks. efter et slagtilfælde eller en hjerneskade.
 • hvis du har en tilstand, der hedder ”kardiogent shock”, som kan forekomme efter et hjerteanfald, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isosorbidmononitrat 2care4 

 • hvis du har alvorlig blodmangel
 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme)
 • hvis du har for højt tryk i kraniet
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du er fejlernæret eller ikke er i stand til at regulere din kropstemperatur (hypotermi) eller hvis du får en af disse tilstande under behandlingen
 • hvis du har hypoxæmi (lavt iltindhold i blodet, f.eks. på grund af en lungesygdom).

Brug af anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du må ikke tage isosorbidmonohydrat med sildenafil eller andre fosfodiesterase type 5-hæmmere, der normalt anvendes til behandling af impotens hos mænd. Hvis du tager et af disse lægemidler mod impotens samtidig med at du tager Isosorbidmononitrat 2care4, kan du få et kraftigt og potentielt farligt fald i blodtrykket. Det kan medføre besvimelse eller endda et hjerteanfald. 


Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, er det vigtigt, at du taler med lægen eller apotekspersonalet: 

 • medicin mod hjerteproblemer såsom betablokkere som f.eks. sotalol, carvedilol
 • vanddrivende medicin (diuretika) som f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid
 • medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) som f.eks. mirtazapin, trimipramin
 • medicin til behandling af angst og psykiske sygdomme, f.eks. beroligende midler
 • alprostadil (prostaglandin), et andet lægemiddel til behandling af impotens hos mænd
 • dihydroergotamin (mod migræne)
 • blodtrykssænkende medicin, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva), calciumkanalblokkere og angiotensin II receptor-antagonister)
 • aldesleukin til behandling af kræft

Brug af Isosorbidmononitrat 2care4 sammen med alkohol

Alkohol kan øge den blodtrykssænkende effekt og kan også gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag. 

Isosorbidmononitrat 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat 2care4

Tag altid Isosorbidmononitrat 2care4 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Den anbefalede startdosis er ½ (30 mg)  

Isosorbidmononitrat 2care4 tablet en gang dagligt i de første 2-4 dage. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Herefter er den anbefalede dosis 1 (60 mg) tablet dagligt om morgenen. Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 (120 mg) tabletter dagligt, begge taget om morgenen. 

 

Slug tabletten med ½ glas vand om morgenen. Tabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to doser, hvis det er nødvendigt. 

Under behandlingen

Når du tager denne medicin, vil du muligvis kunne se resterne af tabletten i din afføring. Det betyder ikke, at medicinen ikke virker, som den skal. Medicinen frigives fra tabletten, og en del af tabletten udskilles med afføringen. 

 

Brug til børn og unge 

Du må ikke give denne medicin til børn og unge. 

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat 2care4 depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Isosorbidmononitrat 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tegn på en overdosis kan være hovedpine, ophidselse, rødmen, koldsved, kvalme, opkastning, hurtig hjerterytme, hjertebanken, forvirring, svimmelhed og besvimelse, som kan skyldes lavt blodtryk. I meget sjældne tilfælde kan medicinen forårsage pletter på huden, f.eks. på læberne. 

Hvis du pludselig oplever et af ovenstående symptomer, skal du lægge dig ned med benene opad, da dette kan hjælpe med at mindske symptomerne. 

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat 2care4

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat 2care4, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du blot fortsætte med at tage tabletterne som planlagt. 

Hvis du holder op med at tage Isosorbidmononitrat 2care4

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet, da dine brystsmerter kan vende tilbage eller forværres. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger, der skyldes Isosorbidmononitrat 2care4, forekommer som oftest i starten af behandlingen. 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Hovedpine.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Svimmelhed.
 • Lavt blodtryk.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme.
 • Træthed.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Opkastning, diarré.
 • Rødmen.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Udslæt, kløe.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi).

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Døsighed.
 • (Forværring af) hjertekramper, uregelmæssig hjerterytme.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Kredsløbssvigt.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Allergiske hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Isosorbidmononitrat 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isosorbidmononitrat 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: isosorbidmononitrat. Hver tablet indeholder 60 mg isosorbidmononitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, tungt kaolin, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica. Tabletovertrækket indeholder: syntetisk paraffinvoks, hård paraffinvoks, hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, macrogol, gul jernoxid (E172), sort jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Isosorbidmononitrat 2care4 er gule, ellipseformede, depottabletter præget med ”IM” på den ene side af delekærven og ”60” på den anden side af delekærven. 

 

Pakningsstørrelser 

Isosorbidmononitrat 2care4 fås i en paknings- størrelse à 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Isosorbidmononitrat 2care4 svarer til Fem-Mono Retard. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...