Glytrin®

sublingualspray 0,4 mg/dosis

Ayrton Saunders

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Glytrin, sublingualspray 0,4 mg/dosis 

Glyceryltrinitrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glytrin
 3. Sådan skal du bruge Glytrin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din medicin hedder Glytrin. 

Glytrin er en sublingual (under tungen) spray, som indeholder den aktive ingrediens glyceryltrinitrat. Glyceryltrinitrat hører til gruppen af medicin kaldet nitrater, som virker ved at udvide blodkarrene, så blodtilførelsen og iltforsyningen til hjertet bliver bedre. 

Du kan bruge Glytrin til at behandle anfald af hjertesmerter (angina pectoris). 

Glytrin kan også anvendes til at forebygge anfald af hjertesmerter, som kan udløses af f.eks. fysisk anstrengelse, følelsesmæssigt stress og udsættelse for kulde. 

 

Lægen kan have foreskrevet Glytrin til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glytrin

Brug ikke Glytrin og tal med din læge:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for glyceryltrinitat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget lavt blodtryk
 • hvis du oplever shock forårsaget af lavt blodtryk
 • hvis du lider af svær blodmangel
 • hvis du har konstriktiv perikarditis (en hjertelidelse)
 • hvis du har en meget lav puls
 • hvis du har en arvelig enzymdefekt, hvor man mangler enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase (rammer oftest mænd)
 • hvis du har kvæstelser i hjerne eller hoved eller har hjerneblødning
 • hvis du har forsnævring i pulsåren eller hjerteklappen eller hjertesmerter som skyldes sygdom i hjertemuskulaturen
 • hvis du har cirkulatorisk kollaps (blodcirkulationssvigt)
 • hvis du har toksisk pulmonært ødem (væskeansamling i lungerne)
 • hvis du oplever cardiogent shock (en alvorlig hjertetilstand forårsaget af meget lavt blodtryk som kan resultere i følgende symptomer: svimmelhed, hurtig puls, bleg hud, svedtendens, rastløshed eller besvimelse)
 • hvis du bliver behandlet med riociguat (mod forhøjet blodtryk i lungerne)
 • hvis du tager sildenafil, tildenafil, vardenafil eller andre lignende phospho-diesteraseinhibitorer, der anvendes til behandling af mandlig erektil dysfunktion (impotens)

Kontakt lægen hvis noget af det ovenstående passer på dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Glytrin. 

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Glytrin  

Kontakt venligst din læge, hvis du har eller har haft en eller flere af disse lidelser, da lægen muligvis skal kontrollere dig omhyggeligt, mens du behandles med Glytrin: 

 • væske i hjertesækken (perikardietamponade)
 • lavt fyldningstryk (f.eks. akut myokardieinfarkt)
 • problemer med dit blodtryk
 • en sygdom, der øger trykket i hjernen
 • grøn stær/glaukom (en lidelse hvor trykket i øjet kan være forhøjet)
 • lever- eller nyresvækkelse
 • stofskiftelidelse
 • andre hjerte-kar-sygdomme (f.eks. blodprop i hjertet)

Brug af anden medicin sammen med Glytrin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Brug ikke Glytrin, hvis du tager:  

 • riociguat som bruges til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne
 • sildenafil, tildenafil, vardenafil eller andre lignende phospho-diesteraseinhibitorer til behandling af mandlig erektil dysfunktion (impotens).

 

Tal med din læge før du bruger Glytrin, hvis du samtidig tager eller fornyligt har taget følgende medicin:  

 • medicin til behandling af blodtrykket eller hjertelidelser (som f.eks. beta-blokkere, calciumkanal-blokkere, lægemidler, der udvider blodkarrene, vanddrivende midler, lægemidler mod for højt blodtryk)
 • medicin mod depression og psykiske lidelser
 • medicin mod migræne (diergotamin)
 • blodfortyndende medicin (heparin)
 • nitrater (andre midler mod anfald af hjertesmerter)

 

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Glytrin uden først at tale med lægen eller apoteket. 

Brug af Glytrin sammen med alkohol

Undgå alkohol. Alkohol sænker blodtrykket yderligere, og kan dermed forstærke Glytrins blodtrykssænkende virkning. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Glytrin bør ikke anvendes, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glytrin kan nedsætte din reaktionsevne. Du bør derfor undgå motorkørsel og/eller maskinbetjening, når du tager Glytrin. 

Glytrin indeholder alkohol

Glytrin indeholder små mængder alkohol (ethanol), mindre end 100 mg pr. spray 

Langvarig brug

Langvarig brug af Glytrin og andre nitrater kan nedsætte lægemidlets evne til at lindre dine symptomer, så høje langvarige doser bør undgås. 

3. Sådan skal du bruge Glytrin

Brug altid Glytrin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 

Ved begyndelsen af et anfald: 1-2 afmålte doser (0,4 mg til 0,8 mg glyceryltrinitrat) skal sprayes under tungen, mens vejret holdes, for at lindre hjertesmerter. Tag højst 3 doser pr. anfald. 

Til forebyggelse af anfald af hjertesmerter (f.eks. forårsaget af fysisk anstrengelse, følelsesmæssigt stress, udsættelse for kulde): 1-2 afmålte doser (0,4 mg til 0,8 mg glyceryltrinitrat) skal sprayes under tungen, indenfor 2-3 minutter efter, at begivenheden er startet. 

 

Børn: Glytrin anbefales ikke til børn. 

Brugsanvisning

Øv dig i at anvende Glytrin før et anfald, da du kan få behov for at skulle bruge den i en fart eller i mørke. Bliv fortrolig med det hvide sprayhoved, som har en fingerstøtte, der hjælper dig med at dirigere sprayen. 

Sørg for altid at have en reservespray på dig, da det er svært at se, hvor mange doser, der er tilbage i Glytrin sprayen. 

 

Anvend ikke Glytrin, hvis du er i nærheden af en åben flamme eller en cigaret.
Glytrin Ayrton Saunders Ltd. sublingualspray 0,4 mg/dosis 

 

Før du anvender Glytrin første gang, skal du tjekke, at sprayfunktionen virker korrekt ved at trykke pumpeknappen nogle gange, indtil der dannes en fin tåge af opløsningen. Øv dig i at ramme med sprayen ved at spraye mod en serviet eller lignende, for at du kan ramme korrekt under tungen, når du får brug for det. Hvis du ikke har behov for at anvende Glytrin særlig ofte, bør du regelmæssigt tjekke, at sprayfunktionen stadig fungerer korrekt. 

 

Ved anfald eller til forebyggelse af anfald: 

 • Sæt dig ned.
 • Hold sprayen i lodret position så tæt på din mund som muligt.
 • Hold vejret.
 • Dosis sprayes ind under tungen ved at trykke sprayhovedet solidt ned én gang
 • Luk munden med det samme, men indånd ikke spraydampe.

 

Efter at du har brugt Glytrin: 

Hvil dig i et stykke tid. Når du rejser dig op, skal du rejse dig forsigtigt, da du kan føle dig svag. 

Hvis du har taget for meget Glytrin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glytrin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Overdoseringssymptomer er typisk de samme som beskrevet under ”bivirkninger”. Hos nogle kan der opstå choklignende tilstand med kvalme, svaghed og svedtendens. 

Hvis du føler dig svag, sæt dig ned og løft benene. Kontakt din læge, hvis dine symptomer ikke forbedres. 

I sjældne tilfælde kan blåfarvning af læber og fingre opstå. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge med det samme. 

Hvis du holder op med at bruge Glytrin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Glytrin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Glytrin og kontakte din læge med det samme. 

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mindre end 1 ud af 1.000 behandlede medmindre andet er fastsat) 

 • Allergisk reaktion på huden (med eller uden udslæt)
 • Blæredannelse på tungen (det sker hos mindre end 1 ud af 100 behandlede)
 • Besvimelse
 • Et alvorligt fald i blodtrykket, når du rejser dig
 • Forværring af de oprindelige anginasymptomer
 • Svigt i blodcirkulationen (nedsat blodtryk, kan efterfølges af bevidsthedstab og kollaps)
 • Forbigående tilstand med lavt iltindhold i blodet (blåfarvning af læber, hænder eller fødder; kan efterfølges af bevidsthedstab).
 • Patienter med koronar hjertesygdom kan opleve utilstrækkelig blodforsyning

Vedvarende behandling kan resultere i tilvænning og nedsat effekt af Glytrin. Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke forbedres. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Andre kendte bivirkninger omfatter: 

 

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

Hovedpine. 

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) 

Svimmelhed (fornemmelse af at dreje rundt), kvalme, rødmen i ansigtet, svaghed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede) 

Brændende og stikkende fornemmelse. 

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) 

Kraftigt fald i blodtrykket, ændringer i hjerterytmen. 

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

Afskalning af hud. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300-København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail; dkma@dkma.dk . 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Glytrin utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller fryses. 

Glytrin er en aerosol spray, som indeholder væske under tryk. Den må ikke udsættes for temperaturer over 50 ºC eller punkteres, heller ikke efter brug. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glytrin indeholder:

 • Aktivt stof: Glyceryltrinitrat. Hver afmålt dosis indeholder 400 mikrogram glyceryltrinitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Pebermynteolie, drivmiddel HFC 134A (1,1,1,2 tetraflourethan), ethanol.

Udseende og pakningsstørrelser

Glytrin er en farveløs spray i en lakeret aluminiumstrykbeholder lukket med en doseringsventil med et låg. 

Hver spraybeholder indeholder 200 afmålte doser.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringsindehaver i Danmark

Ayrton Saunders (Ireland) Limited
8A Sandyford Business Centre
Blackthorn Avenue, Sandyford
Dublin 18, Irland 

Fremstiller

Pharmaserve North West Ltd 

9 Arkwright Road 

Astmoor Industrial Estate 

Runcorn, Cheshire, 

WA7 1NU, England 

Dansk repræsentant:

Unimedic Pharma AB, Stockholm, Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...