Sogroya®

injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sogroya® 10 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

somapacitan‌  

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sogroya®
 3. Sådan skal du bruge Sogroya®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sogroya® indeholder det aktive stof somapacitan: en langtidsvirkende form af det naturlige væksthormon, der produceres af kroppen, tilføjet en enkelt udskiftning af en aminosyre. Væksthormon regulerer sammensætningen af fedt, muskler og knogler hos voksne. 

 

Det aktive stof i Sogroya® er fremstillet ved 'rekombinant DNA-teknologi', dvs. fra celler, som har modtaget et gen (DNA), der får dem til at producere væksthormon. I Sogroya® er der tilføjet en mindre sidekæde til væksthormonet, som binder Sogroya® til proteinet (albumin), som findes naturligt i blodet. Dette sænker hastigheden, hvormed lægemidlet udskilles fra kroppen, så medicinen kan gives mindre hyppigt. 

 

Sogroya® anvendes til at behandle voksne med væksthormonmangel. 

Lægen vil ud fra hvordan du reagerer på Sogroya® vurdere, om du fortsat skal være i behandling med Sogroya® efter et års behandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sogroya®

Brug ikke Sogroya®, hvis

 • du er allergisk over for somapacitan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • du har en godartet eller en ondartet tumor, som vokser. Du skal have afsluttet din anti- tumorbehandling, før du starter din behandling med Sogroya®. Behandlingen med Sogroya® skal ophøre, hvis tumoren vokser.
 • du for nylig har fået foretaget åben hjerte- eller mave/tarmoperation, eller har flere utilsigtede skader, alvorlige vejrtrækningsproblemer eller lignende tilstand.

Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Sogroya®, hvis: 

 • du nogensinde har haft en tumor.
 • du har højt blodsukker (hyperglykæmi), eftersom det kan være nødvendigt regelmæssigt at kontrollere dit blodsukker, og det kan være nødvendigt at justere din dosis af diabetesmedicin.
 • du har været i erstatningsterapi med kortikosteroider, fordi du har fået at vide, at din krop ikke producerer nok (binyrebark-mangel). Kontakt lægen, da det kan være nødvendigt at regulere din sædvanlige dosis regelmæssigt.
 • du oplever kraftig hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme eller opkastning, da det kan være symptomer på øget tryk i hjernen (godartet intrakraniel hypertension), da det kan være nødvendigt at stoppe din behandling.
 • du har problemer med din skjoldbruskkirtel; dine skjoldbruskkirtelhormoner skal undersøges regelmæssigt, og det kan være nødvendigt at justere din dosis af skjoldbruskkirtelhormon.
 • du er kvinde og tager oral prævention eller er i erstatningsterapi med østrogen, kan det være at din dosis af somapacitan skal være højere. Hvis du stopper med østrogen, der tages gennem munden, skal din dosis af somapacitan muligvis sættes ned. Din læge kan anbefale dig, at anvende en anden administrationsmetode (f.eks. gennem huden, vaginal) eller en anden form for prævention.
 • du er alvorligt syg (for eksempel komplikationer efter åben hjerteoperation, operation i maven, traume efter ulykke, akut vejrtrækningssvigt eller lignende tilstande). Hvis du skal have foretaget eller har fået en større operation, eller skal på hospitalet af en af ovenstående årsager, skal du sige det til din læge, samt påminde andre læger, som tilser dig, at du bruger væksthormon.

 

Fortykkelse af huden
Hvis du injicerer Sogroya® på det samme sted over en længere periode, kan det forårsage fortykkelse af huden på det sted, hvor du injicerer din medicin. Skift injektionsstedet på kroppen hver uge. 


Antistoffer
Dannelse af antistoffer rettet mod somapacitan forventes ikke. Der kan forekomme antistoffer, ligesom ved andre væksthormonbehandlinger. Hvis din behandling med Sogroya® ikke virker, kan lægen teste dig for antistoffer over for somapacitan. 

Børn og unge

Sogroya® må ikke bruges til børn og unge under 18 år. Det skyldes, at det ikke er helt undersøgt, hvordan Sogroya® virker hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Sogroya®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.
Du skal særligt fortælle lægen, hvis du bruger følgende lægemidler eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at det kan være nødvendigt, at lægen justerer doseringen af din medicin: 

 • Kortikosteroider såsom hydrocortison, dexamethason og prednisolon
 • Østrogen som led i oral prævention og/eller erstatningsterapi med østrogen
 • Mandlige kønshormoner (androgene lægemidler) såsom testosteron
 • Gonadotropine lægemidler (kønskirtelstimulerende hormon såsom luteiniseringshormon og follikel-stimulerende hormon), der fremmer produktionen af kønshormoner
 • Insulin eller anden diabetesmedicin
 • Skjoldbruskkirtelhormon, såsom levothyroxin
 • Lægemidler til behandling af epilepsi eller anfald (krampeanfald) - såsom carbamazepin
 • Ciclosporin (immundæmpende medicin) - et lægemiddel, der undertrykker immunforsvaret

Graviditet

 • Hvis du kan blive gravid, bør du ikke tage Sogroya®, medmindre du også bruger sikker prævention. Det skyldes, at det ikke vides, om det kan skade dit ufødte barn. Hvis du bliver gravid, mens du tager Sogroya®, skal du straks tale med din læge. Hvis du ønsker at blive gravid, skal du tale med lægen om det, da det kan være nødvendigt, at du stopper med at tage medicinen.

Amning

 • Det vides ikke om Sogroya® udskilles i modermælken. Fortæl det til din læge, hvis du ammer, eller har planer om at amme. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, om du skal stoppe med at amme, eller om du skal stoppe med at tage Sogroya®, ved at vurdere fordelen ved amning op imod fordelen ved Sogroya® til moren.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sogroya® påvirker ikke evnen til at køre bil og betjene maskiner. 

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Sogroya®

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Sogroya® gives som en injektion under huden (subkutan injektion) med en injektionspen. Du kan injicere dig selv. Din læge eller sygeplejersken vil informere dig om den rette dosis og vise dig, hvordan du injicerer, når du starter behandlingen. 

Sådan skal du bruge Sogroya®

 • Du skal bruge Sogroya® én gang ugentligt på den samme dag hver uge, hvis det er muligt.
 • Du kan give dig selv injektionen når som helst i løbet af dagen.

Hvis det er nødvendigt, kan du ændre dagen for din ugentlige injektion af Sogroya®, så længe der er gået mindst 4 dage siden din sidste injektion. Når du har valgt en ny doseringsdag, skal du fortsætte med at injicere dig selv på denne ugedag hver uge. 

Så meget skal du bruge

Den normale startdosis er 1,5 mg én gang om ugen, hvis du er i væksthormonbehandling for første gang. Hvis du tidligere har været i daglig væksthormonbehandling (somatropin), er den normale startdosis 2,0 mg én gang om ugen.
Hvis du er kvinde og tager oral østrogen (prævention eller erstatningsterapi med hormoner), kan du have brug for en højere dosis af somapacitan. Hvis du er over 60 år, kan du have brug for en lavere dosis. Se Tabel 1 nedenfor.
Din læge kan løbende justere din dosis trinvist op og ned, indtil du får den rette dosis i forhold til dine individuelle behov og dine bivirkninger. 

 • Du må ikke tage mere end højst 8 mg én gang ugentligt.
 • Du må ikke ændre din dosis, medmindre lægen har bedt dig om det.

 

Tabel 1 Anbefalet startdosis 

Væksthormonmangel til voksne 

Anbefalet startdosis 

Du har ikke tidligere fået daglig væksthormon som lægemiddel 

Du er mellem 18-60 år 

Du er kvinde og tager oral østrogen (prævention eller hormonterapi) uanset alder 

Du er 60 år eller derover 

 

1,5 mg/uge 

2 mg/uge 

 

1 mg/uge 

Du har tidligere fået daglig væksthormon som lægemiddel 

Du er mellem 18-60 år 

 

2 mg/uge 

Du er kvinde og tager oral østrogen (prævention eller hormonterapi) uanset alder 

Du er 60 år eller derover 

4 mg/uge 

 

1,5 mg/uge 

Når du har nået din rette dosis, vil din læge hvert halve eller hele år vurdere din behandling. Du skal muligvis have kontrolleret dit BMI samt have taget blodprøver. 

Sådan bruges Sogroya®

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du skal injicere Sogroya® under huden. De bedste steder til injektion er: 

 • foran på låret
 • i maveskindet.

 

Skift injektionsstedet på kroppen hver uge.
Der er en detaljeret vejledning til, hvordan du injicerer Sogroya®, samt en brugervejledning til sidst i denne indlægsseddel. 

Hvis du har taget for meget Sogroya®

Hvis du kommer til at tage mere Sogroya®, end du skal, bør du tale med din læge, da det kan være nødvendigt at kontrollere dit blodsukker. 

Hvis du har glemt at tage Sogroya®‌

Hvis du har glemt at injicere en dosis: 

 • og det er 3 dage eller mindre, siden du skulle have taget Sogroya®, skal du tage det, så snart du kommer i tanke om det. Injicer derefter din næste dosis på din normale injektionsdag.
 • og der er gået mere end 3 dage, siden du skulle have taget Sogroya®, skal den glemte dosis springes over. Injicer derefter den næste dosis som sædvanligt på din næste planlagte dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Sogroya®

Du må ikke holde op med at bruge Sogroya® uden først at have talt med din læge om det.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer 

 • Binyrerne producerer ikke tilstrækkelige steroidhormoner (binyrebark-insufficiens)
 • Fald i skjoldbruskkirtelhormon (hypothyroidisme)
 • Højt blodsukker (hyperglykæmi)
 • Følelse af ‘prikken og stikken’ hovedsageligt i fingrene (paræstesi)
 • Udslæt
 • Nældefeber (urticaria)
 • Ledsmerter (artralgi), muskelsmerter (myalgi), muskelstivhed
 • Hævede fingre og fødder på grund af væskeophobning under huden (perifert ødem)
 • Udtalt træthed eller svaghed
 • Rødme og smerte i injektionsområdet (reaktioner på injektionsstedet).

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer 

 • Fortykkelse af huden på injektionsstedet (lipohypertrofi)
 • Sovende og prikkende fornemmelse i hånd/hænder (karpaltunnelsyndrom)
 • Kløe (pruritus)
 • Ledstivhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pennens etiket og pakningen efter `EXP´. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2-8°C). Må ikke fryses. Opbevares på afstand fra køleelementet. 

 

Efter ibrugtagning 

Anvendes inden 6 uger efter den første gang er taget i brug. Opbevares i køleskab (2°-8°C). 

 

Før og efter ibrugtaging 

Hvis opbevaring i køleskab ikke er mulig (f.eks. på rejser), kan Sogroya® opbevares midlertidigt ved temperaturer op til 30°C i sammenlagt højst 72 timer (3 dage). Sæt Sogroya® tilbage i køleskabet efter opbevaring ved denne temperatur. Hvis den bliver opbevaret uden for køleskab og efterfølgende bliver sat tilbage i køleskab, må den totale sammenlagte tid uden for køl ikke overstige 3 dage. Dette skal der føres nøje kontrol med. Pennen med Sogroya® kasseres, hvis den har været opbevaret ved 30°C mere end 72 timer, eller på noget tidspunkt har været opbevaret ved temperaturer over 30°C. 

Notér opbevaringstiden uden for køleskab: __________________________________ 

 

Opbevar Sogroya® i æsken med penhætten påsat for at beskytte mod lys.  

Fjern altid nålen efter hver injektion, og opbevar pennen uden nålen påsat. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen ikke er klar og farveløs, eller der er synlige partikler. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sogroya® indeholder:

 • Aktivt stof: somapacitan. 1 ml opløsning indeholder 6,7 mg somapacitan. Én fyldt pen indeholder 10 mg somapacitan i 1,5 ml opløsning.
 • Øvrige indholdsstoffer: histidin, mannitol, poloxamer 188, phenol, vand til injektionsvæsker, saltsyre (til pH-justering), natriumhydroxid (til pH-regulering). Se også pkt. 2 ‘Sogroya® indeholder natrium’ for oplysninger om natrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Sogroya® er en klar eller let opaliserende, farveløs til lettere gul opløsning, som er fri for synlige partikler, til injektion i en fyldt pen. 

 

Sogroya® 10 mg/1,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen fås i følgende pakningsstørrelser: en pakning indeholdende 1 fyldt pen eller en multipakning indeholdende 5 pakninger med 1 fyldt pen i hver. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S  

Novo Allé 

DK-2880 Bagsværd  

Danmark 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugervejledning

Brugervejledning

Oversigt over Sogroya® pen 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 

Nål (eksempel) 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

Sådan skal du bruge Sogroya® pennen

5 trin, du skal følge ved injektion af Sogroya® : 

 

Trin 1. Klargøring af Sogroya® pennen 

Trin 2. Kontrollér gennemløbet for hver ny pen  

Trin 3. Indstil dosis 

Trin 4. Injektion af dosis  

Trin 5. Efter injektionen 

 

For yderligere information om din pen, se punkterne: Kontrollér, hvor meget opløsning af Sogroya® der er tilbage, Sådan vedligeholder du pennen, Vigtig information. 

Læs indlægssedlen og denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger den fyldte Sogroya® pen. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml Vær særligt opmærksom på denne information, da den er vigtig for at kunne anvende pennen sikkert. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml Yderligere information 

Sogroya® indeholder 10 mg somapacitan og kan bruges til injicering af doser på 0,05 mg til 4 mg, i trin på 0,05 mg. Sogroya® er beregnet til injektion under huden (subkutant). Nåle medfølger ikke og forhandles separat. Sogroya® fyldt pen er blevet testet med 31 Gx6 mm og 32 Gx5 mm engangsnåle. Sogroya® fyldt pen kan bruges med engangsnåle med en længde på op til 8 mm og så tynde som 32 G. 

 

Du må ikke dele din Sogroya® pen og nåle med andre. Du kan risikere at smitte andre eller selv få en infektion.  

 

Tag ikke pennen i brug, før du har fået anvisning i brugen fra lægen eller sygeplejersken. Sørg for, at du er fortrolig med at injicere dig selv med pennen, før du påbegynder behandlingen. Hvis du er blind eller har nedsat syn og ikke kan aflæse dosistælleren på pennen, må du ikke bruge denne pen uden hjælp. Få hjælp af en person med normalt syn, som har fået undervisning i at bruge pennen.  

Trin 1. Klargøring af Sogroya® pennen

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 

 • Vask hænder med vand og sæbe.
 • Kontrollér navnet og den farvede etiket på pennen for at sikre dig, at den indeholder Sogroya®.
 • Træk penhætten af.
 • Vend pennen på hovedet en eller to gange for at kontrollere, at opløsningen med Sogroya® i pennen er klar og farveløs. Se Figur A.
 • Hvis opløsningen med Sogroya® virker uklar eller der er synlige partikler, må du ikke bruge pennen.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlSørg for at bruge den rigtige pen. Det er især vigtigt, hvis du tager flere typer injicerbar medicin. Det kan skade dit helbred at tage forkert medicin. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Når du er klar til at injicere, skal du tage en ny engangsnål. Riv først papirforseglingen af.
 • Skub derefter nålen lige ind på pennen. Drej nålen i urets retning indtil den sidder godt fast. Se Figur B.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Fjern den ydre nålehætte og gem den til senere brug. Du får brug for den efter injektionen, når du skal fjerne nålen sikkert fra pennen. Se Figur C.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlNålen er dækket af to nålehætter. Du skal fjerne begge nålehætter. Hvis du glemmer at fjerne begge nålehætter, kan du ikke injicere præparatet. Se Figur C og D. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Fjern den indre nålehætte og smid den væk. Hvis du forsøger at sætte den på igen, kan du komme til at stikke dig på nålen. Se Figur D.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlEn dråbe Sogroya® kan komme til syne på nålens spids. Det er normalt, men du skal stadig kontrollere gennemløbet for hver ny pen. Se trin 2. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlBrug altid en ny nål til hver injektion. Dette reducerer risikoen for urenheder, infektion, udsivning af Sogroya® og tilstoppede nåle, som kan resultere i forkert dosering. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml Brug aldrig en bøjet eller beskadiget nål. 

Trin 2. Kontrollér gennemløbet for hver ny pen

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlHvis pennen allerede er i brug, skal du fortsætte til trin 3. 

 • Før du bruger en ny pen, skal du kontrollere gennemløbet for at sikre, at opløsningen med Sogroya® kan løbe igennem pennen og nålen.
 • Drej dosisvælgeren ét klik frem i urets retning for at vælge 0,05 mg. Du kan høre et svagt klik. Se Figur E.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Ét klik svarer til 0,05 mg på dosistælleren. Se Figur F.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Hold pennen lodret med nålen opad. Tryk på dosisknappen, og hold den nede, indtil dosistælleren er tilbage på 0. 0 skal være lige ud for dosismarkøren. Se Figur G.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Kontrollér, at en dråbe opløsning med Sogroya® kommer til syne på nålens spids. Se Figur H.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlHvis der ikke kommer en dråbe Sogroya® til syne, skal du gentage trin 2 op til 6 gange. 

 

Hvis der stadig ikke kommer en dråbe Sogroya® til syne, skal du skifte nålen én gang som beskrevet i trin 5, og gentag trin 1 og 2 igen. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml Hvis der ikke kommer noget opløsning med Sogroya® til syne, når du kontrollerer gennemløbet, kan det være fordi nålen er tilstoppet eller beskadiget. Du må ikke bruge pennen, hvis der stadig ikke kommer noget Sogroya® til syne efter at have skiftet nålen. Det kan være, at pennen er defekt. 

Trin 3. Indstil dosis

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 

 • Start med at kontrollere, at dosistælleren står på ‘0’.
 • Drej dosisvælgeren frem til den dosis, du har behov for. Se Figur I.

Når du har indstillet dosis, kan du fortsætte til trin 4. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlHvis der ikke er tilstrækkelig opløsning med Sogroya® tilbage til at vælge en fuld dosis, se Kontrollér, hvor meget opløsning af Sogroya® der er tilbage. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlDosistælleren viser dosis i mg. Se Figur J og K. Brug altid dosismarkøren for at vælge præcis dosis. 

 

Tæl ikke antal klik. Brug ikke penskalaen (se Oversigt over Sogroya® pen) til at måle, hvor meget væksthormon der skal injiceres. Kun dosismarkøren vil vise det præcise antal mg. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlHvis du indstiller den forkerte dosis, kan du dreje dosisvælgeren frem eller tilbage til den korrekte dosis. Se Figur L. 

 

Klikket fra pennen lyder og mærkes anderledes, når dosisvælgeren drejes frem eller tilbage, eller hvis du ved en fejl tvinger den forbi det antal mg, der er tilbage. 

Trin 4. Injektion af dosis

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Stik nålen ind under huden, som lægen eller sygeplejersken har vist dig. Se Figur M.

  Kontrollér, at du kan se dosistælleren. Du må ikke dække for den med fingrene. Dette kan blokere injektionen.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlHusk at skifte injektionssted hver uge. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Tryk på dosisknappen, og hold den nede, indtil dosistælleren viser 0 (Se Figur N). 0 skal være lige ud for dosismarkøren. Du kan nu måske høre eller mærke et klik.

  Fortsæt med at holde dosisknappen nede med nålen i huden.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml Hvis dosistælleren ikke viser 0, når du bliver ved med at trykke på dosisknappen, er nålen eller pennen måske tilstoppet eller beskadiget. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Bliv ved med at holde dosisknappen nede med nålen i huden, og tæl langsomt til 6 for at sikre at den fulde dosis er blevet injiceret (Se Figur O).

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml I dette tilfælde kan nålen eller pennen være tilstoppet eller beskadiget, og du har ikke fået noget Sogroya®, selvom dosistælleren har bevæget sig fra den oprindelige dosis, du valgte. 

 

Fjern nålen som beskrevet i trin 5, og gentag trin 1 til 4. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Fjern forsigtigt nålen fra huden. Se Figur P. Hvis der kommer blod til syne ved injektionsstedet, trykker du let på det. Du må ikke gnide på stedet.

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlDu vil måske se en dråbe opløsning med Sogroya® ved nålens spids efter injektionen. Dette er normalt og har ingen indflydelse på din dosis. 

Trin 5. Efter injektionen

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Før nålespidsen ind i den ydre nålehætte, mens den ligger på en plan overflade, uden at røre ved nålen eller den ydre nålehætte. Se Figur Q.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Når nålen er dækket, skubbes den ydre nålehætte helt på. Se Figur R.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Skru nålen af, og kassér den i henhold til de anvisninger, du har fået fra lægen, sygeplejersken, apotekspersonalet eller de lokale sundhedsmyndigheder. Kassér altid nålen efter hver injektion.

  Når pennen er tom, skal nålen fjernes og kasseres som beskrevet ovenfor. Smid pennen ud separat som anvist af lægen, sygeplejersken, apotekspersonalet eller de lokale sundhedsmyndigheder.

  Penhætten og den tomme pakning kan smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

 • Sæt penhætten på pennen efter brug for at beskytte opløsningen med Sogroya® mod lys. Se Figur T.

 

Læs mere om opbevaring af pennen under Opbevaring i Indlægssedlen. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlForsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på nålen igen. 

Du kan komme til at stikke dig på nålen. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml Fjern altid nålen fra pennen straks efter hver injektion. Dette reducerer risikoen for urenheder, 

infektion, udsivning af Sogroya® og tilstoppede nåle, som kan resultere i forkert dosering. 

Kontrollér, hvor meget opløsning af Sogroya® der er tilbage

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

Penskalaen viser, hvor meget opløsning der cirka er tilbage i pennen. Se Figur U. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 ml 

For at se hvor meget opløsning der er tilbage, skal du bruge dosistælleren: Drej dosisvælgeren i urets retning, indtil dosistælleren stopper. Du kan højst vælge en dosis på 4 mg. Hvis den viser 4, er der mindst 4 mg tilbage i pennen. 

Hvis dosistælleren stopper ved ‘2,8’, er der kun 2,8 mg tilbage i pennen. Se Figur V. 

 

Hvad hvis jeg har brug for en større dosis, end der er tilbage i pennen? 

Det er ikke muligt at vælge en større dosis, end de mg der er tilbage i pennen. 

Hvis du har brug for mere Sogroya®, end der er tilbage i pennen, skal du bruge en ny pen eller opdele dosis mellem den nuværende pen og en ny pen. Du må kun opdele dosis, hvis din læge eller sygeplejersken har lært eller rådgivet dig derom. Brug en lommeregner til at planlægge doserne efter anvisningerne fra din læge eller sygeplejersken. 

 

Vær omhyggelig med at regne rigtigt, da det ellers kan resultere i medicineringsfejl. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du opdeler dosis mellem to penne, kan du vælge at injicere hele din dosis med en ny pen. 

Sådan vedligeholder du pennen

Hvordan vedligeholder jeg pennen? 

Undgå at tabe pennen eller slå den mod hårde overflader. Udsæt ikke pennen for støv, snavs, væske eller direkte lys. Pennen må ikke genfyldes; den er allerede fyldt og skal kasseres, når den er tom. 

 

Hvad sker der, hvis jeg taber pennen? 

Hvis du taber pennen eller tror, at der er noget i vejen med den, skal du påsætte en ny engangsnål og kontrollere gennemløbet, før du injicerer, se trin 1 og 2. Hvis pennen er blevet tabt, skal ampullen kontrolleres, og hvis den er revnet, må pennen ikke bruges. 

 

Hvordan rengør jeg pennen? 

Pennen må ikke vaskes, iblødsættes eller smøres. Hvis det er nødvendigt, kan den rengøres med et mildt rengøringsmiddel på en fugtig klud. 

 

Sogroya Novo Nordisk A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 10 mg/1,5 mlVigtig information  

 • Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt - for at reducere risikoen for stikuheld og overførsel af en infektion.
 • Opbevar altid pennen og nålene utilgængeligt for andre, især børn.
 • Brug ikke pennen, hvis den er beskadiget. Forsøg ikke at reparere pennen eller skille den ad.
 • Læs mere om opbevaring af pennen under Opbevaring i Indlægssedlen.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...