Norprolac®

tabletter 25+50 mikrogram, 75 mikrogram og 150 mikrogram

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Norprolac®, tabletter, 25+50 mikrogram, 75 mikrogram og 150 mikrogram

Quinagolid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Norprolac til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. 

  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac 

 3. Sådan skal du tage Norprolac 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Norprolac indeholder quinagolid, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes prolaktinhæmmere. Quinagolid mindsker dannelsen af hormonet prolaktin.  

 

Norprolac anvendes mod forhøjet niveau af prolaktin, som skyldes prolaktindannende tumorer fra hypofysen eller af ukendt årsag. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvendelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac

Tag ikke Norprolac

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for quinagolid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Norprolac. 

 • hvis du har kraftigt nedsat lever- eller nyrefunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Norprolac

 • hvis du har en prolaktin-relateret fertilitetssygdom, da frugtbarheden kan blive genoprettet med Norprolac. Kvinder i den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive gravide skal anvende pålidelige præventionsmidler under behandlingen med Norprolac (se også afsnittet ”Graviditet og amning”). 

 • hvis du har nogle af følgende sygdomme: psykiatriske sygdomme eller nedsat lever- eller nyrefunktion. Kontakt lægen før behandling med Norprolac. 

 • Hvis du er barn eller ung under 18 år. 

 • hvis du er ældre. 

Norprolac kan give midlertidigt blodtryksfald, når du hurtigt rejser dig op. Du kan opleve symptomer såsom uklarhed, og det kan i sjældne tilfælde resultere i besvimelse.

Det anbefales, at du får dit blodtryk kontrolleret af din læge i de første dage af behandling og efter dosisøgning. 

Denne kontrol af blodtrykket er mere relevant, hvis du har en alvorlig hjertelidelse. 

 

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Anden medicin kan påvirke effektiviteten og tolerabiliteten af Norprolac; 

 • medicin, som blokerer dopamin-receptoren (f.eks. antipsykotisk medicin) kan nedsætte den prolaktinhæmmende virkning af Norprolac. 

 • medicin, som påvirker serotonin-receptorer (f.eks. antidepressiva) eller dopamin-receptorer (f.eks. medicin, der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom, alvorlig migræne osv.). 

 • medicin, der er kendt for effektivt at blokere de enzymer, der er involveret i nedbrydning af medicin. 

Brug af Norprolac sammen med mad og drikke og alkohol

Tolerabiliteten over for Norprolac kan blive nedsat af alkohol. 

 

Graviditet og amning

Erfaring med at tage denne medicin under graviditet er begrænset. Hvis du bliver gravid eller du planlægger graviditet, mens du er i behandling med Norprolac, skal du kontakte din læge. 

Behandling med Norprolac bør afbrydes når graviditet er bekræftet, med mindre din læge siger noget andet. 

 

Amning er normalt ikke muligt, da Norprolac forhindrer produktionen af modermælk. Undgå at amme, selv om det er muligt, da det ikke vides, om quinagolid passerer over i modermælken. 

 

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norprolac kan hos visse personer forsinke reaktionshastigheden i de første dage af behandlingen, hvilket man bør tænke på i tilfælde, hvor skærpet opmærksomhed kræves, f.eks. ved bilkørsel og præcisionsarbejde. 

 

I sjældne tilfælde kan visse brugere pludseligt falde i søvn uden forudgående træthedsfølelse. Hvis du oplever dette, bør du ikke køre bil eller deltage i aktiviteter hvor mindsket opmærksomhed kan udsætte dig selv eller andre for risiko for alvorlig skade (f.eks. ved anvendelse af maskiner). 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Norprolac

Norprolac indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Norprolac

Tag altid Norprolac nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne 

Norprolac skal tages sammen med et måltid én gang daglig om aftenen. 

Dosis er individuel, og din læge vil udskrive den dosis, der passer bedst til dig. 

Behandlingen påbegyndes normalt med en dosis på 25 mikrogram én gang daglig i de første 3 dage efterfulgt af 50 mikrogram én gang daglig i 3 dage. Fra dag 7 er dosis 75 mikrogram daglig, hvilket kan øges, indtil den optimale dosis er nået. Sædvanlig dosis er 75-150 mikrogram daglig. Visse patienter kan behøve 300 mikrogram om dagen eller mere. 

 

Børn og teenagere 

Erfaring hos børn og teenagere er begrænset. 

 

Ældre 

Erfaring hos ældre er begrænset. 

 

Hvis du har taget for mange Norprolac tabletter

Kontakt din læge eller nærmeste hospital, hvis du har taget mere af Norprolac, end du skal, eller hvis et barn har taget denne medicin ved et uheld. 

Forventede symptomer på overdosering er; kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk og hallucinationer. 

 

Hvis du har glemt at tage Norprolac

Hvis du glemmer at tage Norprolac en dag, skal du blot fortsætte som sædvanligt den næste dag.  

Du må ikke tage en dobbeltdosis den næste dag som erstatning for den glemte dosis, da dette kan medføre uønskede bivirkninger. 

4. Bivirkninger

Norprolac kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

De fleste bivirkninger er dosisafhængige, så derfor skal du ikke ændre den ordinerede dosis uden at tale med lægen herom. De fleste bivirkninger forekommer under de første dages behandling og plejer at forsvinde ved fortsat behandling. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter) er: 

 • svimmelhed 

 • hovedpine 

 • kvalme 

 • opkastning 

 • træthed 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10, men hos mere end 1 ud af 100 patienter) er: 

 • midlertidig blodtryksfald, når man pludselig rejser sig (kan i sjældne tilfælde resultere i besvimelse) 

 • anoreksi (mangel på appetit) 

 • søvnbesvær 

 • stoppet næse 

 • mavesmerter 

 • forstoppelse 

 • diarré 

 • muskelsvaghed 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000, men mere end 1 ud af 10.000 patienter) er: 

 • akut psykose, som forsvinder når behandlingen stoppes 

 • somnolens (ekstrem døsighed) 

Der er rapporteret om tegn på ludomani (spillelidenskab), øget seksuallyst og seksuel aktivitet hos patienter behandlet med dopamin agonister mod Parkinsons sygdom, specielt ved høje doser. Dette forsvinder normalt ved mindskning af dosis eller afbrydning af behandlingen.

 

Risikoen for overfølsomhedsreaktioner kan ikke udelukkes. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Norprolac efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt. Må ikke opbevares ved over 25 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Norprolac indeholder:

 

Tabletter 25 mikrogram: 

 • Aktivt stof: 25 mikrogram quinagolid som quinagolidhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, rød jernoxid (E172), mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Tabletter 50 mikrogram: 

 • Aktivt stof: 50 mikrogram quinagolid som quinagolidhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, indigocarmin (E 132), mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Tabletter 75 mikrogram: 

 • Aktivt stof: 75 mikrogram quinagolid som quinagolidhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Tabletter 150 mikrogram: 

 • Aktivt stof: 150 mikrogram quinagolid som quinagolidhydrochlorid. 

 • Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica. 

Udseende og pakningsstørrelser

 

Norprolac 25 mikrogram tabletter: 

Svagt rosa med isolerede farveprikker, rund, flad, skrå kant, 7 mm i diameter. Prægning: ”NORPROLAC” cirkulært på den ene side og ”25” lineært på den anden. 

 

Norprolac 50 mikrogram tabletter: 

Svagt blå med isolerede farveprikker, rund, flad, skrå kant, 7 mm i diameter. Prægning: ”NORPROLAC” cirkulært på den ene side og ”50” lineært på den anden. 

 

Norprolac 75 mikrogram tabletter: 

Hvid, rund, flad, skrå kant, 7 mm i diameter. Prægning: ”NORPROLAC” cirkulært på den ene side og ”75” lineært på den anden. 

 

Norprolac 150 mikrogram tabletter: 

Hvid, rund, flad, skrå kant, 9 mm i diameter. Prægning ”NORPROLAC” cirkulært på den ene side og ”150” lineært på den anden. 

  

Pakningsstørrelser 

Startpakning 25 + 50 mikrogram: 3+3 tabletter. 

Pakket i en blister af ALU/PVC/PVDC, som er forseglet i en fugttæt aluminiumspose.  

Yderpakningen er af karton. 

 

75 mikrogram: 30 tabletter. 

150 mikrogram: 30 tabletter.  

Pakket i blisters af ALU/ALU.  

Yderpakningen er af karton. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S 

 

Fremstiller:

Ferring GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...