Paracetamol "Scanpharm"

suppositorier 1000 mg

Scanpharm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Paracetamol Scanpharm 125 mg suppositorier 

Paracetamol Scanpharm 500 mg suppositorier  

Paracetamol Scanpharm 1 g suppositorier 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Paracetamol Scanpharm
  3. Sådan skal du bruge Paracetamol Scanpharm
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan tage Paracetamol Scanpharm mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. 

Paracetamol Scanpharm virker smertestillende og febernedsættende. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Paracetamol Scanpharm

Brug ikke Paracetamol Scanpharm

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Paracetamol "Scanpharm" Scanpharm A/S suppositorier 1000 mg 

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Paracetamol Scanpharm. Paracetamol Scanpharm bør anvendes med forsigtighed, hvis du: 

 • har nedsat leverfunktion
 • har nedsat nyrefunktion
 • har en dårlig ernæringstilstand f.eks. pga. alkoholmisbrug, manglende appetit (anoreksi) eller fejlernæring

Hvis du får høj feber, tegn på infektion eller hvis dine symptomer varer i mere end 3 dage, skal du altid kontakte lægen. 


Overskrides den anbefalede dosis kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. 


Vanemæssig og samtidig brug af flere forskellige smertestillende lægemidler kan medføre nyreskader med risiko for nyresvigt. 


Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin, kan hovedpine blive værre og hyppigere. Dette kaldes medicinoverforbrugshovedpine. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald. 

Brug af anden medicin sammen med Paracetamol Scanpharm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, inden du bruger Paracetamol Scanpharm, hvis du er i behandling med en eller flere af følgende slags medicin: 

 • medicin mod urinsyregigt (probenecid)
 • medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, domperidon)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin)
 • medicin mod infektion i øjet (kloramfenikol)

Brug af Paracetamol Scanpharm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan bruge Paracetamol Scanpharm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Et samtidigt kronisk forbrug af alkohol kan øge risikoen for leverforgiftning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet  

Paracetamol Scanpharm kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Amning
Du må gerne bruge Paracetamol Scanpharm, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paracetamol Scanpharm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Paracetamol Scanpharm

Paracetamol Scanpharm suppositorier føres op i endetarmen med den flade ende først. Indføring sker lettest siddende foroverbøjet på toilettet eller liggende på siden med bøjede ben. 

 

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

1 g 3-4 gange daglig, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 500 mg 3-4 gange daglig være tilstrækkeligt. 

 

Brug til børn og unge  

Dosis afhænger af barnets vægt. 

 

Den anbefalede daglige dosis paracetamol til børn er 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser for eksempel: 

 

Vægt på 10-15 kg: 125 mg 3-4 gange daglig 

Vægt på 15-25 kg: 250 mg 3-4 gange daglig 

Vægt på 25-40 kg: 500 mg 3-4 gange daglig
Over 40 kg: samme dosering som voksne. 

 

Det er vigtigt at overholde en dosering, som er tilpasset barnets vægt. Doseringen bør være jævnt fordelt over døgnet. Herved undgås smerte- og feberudsving. 

 

Paracetamol Scanpharm må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Nedsat lever-og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for mange Paracetamol Scanpharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Paracetamol Scanpharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er bl.a. kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter. En større dosis end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader og i værste fald kan man dø af det pga. leversvigt. Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering. 

Hvis du har glemt at bruge Paracetamol Scanpharm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Paracetamol Scanpharm

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelig (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Rødme af slimhinden i endetarmen

 

Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Nældefeber
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen)
 • Forhøjede levertal

 

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.
 • Allergisk eksem eller irritation af huden herunder udslæt og hævelser.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner er rapporteret (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og akut generaliseret exanthematøs pustulose).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Paracetamol Scanpharm indeholder:

 • Aktivt stof: paracetamol
 • Øvrige indholdsstoffer: hårdfedt

Udseende og pakningsstørrelser

Paracetamol Scanpharm er hvide til gullighvide torpedoformede suppositorier. 

 

Pakningsstørrelser: 

10 stk. 

20 stk. 

50 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Scanpharm A/S
Topstykket 12 

3460 Birkerød 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...