OxyContin® Depot

depottabletter 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg

Mundipharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

OxyContin Depot 

5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg depottabletter  

oxycodonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret OxyContin Depot til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage OxyContin Depot
 3. Sådan skal du tage OxyContin Depot
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

OxyContin Depot tilhører den gruppe af medicin, som kaldes opioider (morfika). OxyContin Depot virker smertestillende. 

 

Du kan tage OxyContin Depot ved moderate til stærke, vedvarende smerter, når andre midler ikke er nok.  

Tabletterne virker i 12 timer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage OxyContin Depot

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke OxyContin Depot

 • hvis du er allergisk over for oxycodon eller et af de øvrige indholdsstoffer i OxyContin Depot (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har alvorlig svækket vejrtrækning (med højt kuldioxid og/eller lavt iltindhold i blodet)
 • hvis du har rygerlunger (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL))
 • hvis du har hjertesygdom som følge af kronisk lungesygdom
 • hvis du har svær astma
 • hvis du har tarmslyng.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at: 

 • du kan blive fysisk og psykisk afhængig af OxyContin Depot
 • virkningen af OxyContin Depot kan blive nedsat efter lang tids brug
 • OxyContin Depot kan undertrykke hosterefleksen
 • den største risiko ved overdosering med opioider er risiko for svækket vejrtrækning
 • brat ophør med behandlingen i løbet af et døgn kan medføre abstinenssymptomer (se afsnit 4), som kan forværres i løbet af de følgende tre døgn.

 

Opioder er ikke førstevalg til behandling af smerter, der ikke er cancerrelaterede, og er ikke anbefalet som den eneste behandling. Hvis du tager dette lægemiddel, vil lægen overvåge dig nøje og foretage de nødvendige dosisjusteringer for at forhindre afhængighed og misbrug. 


OxyContin Depot kan forårsage vejrtræningsforstyrrelser eller forværre allerede eksisterende åndedrætsproblemer, mens du sover. Disse problemer kan omfatte pauser i vejrtrækningen under søvn, opvågning med åndenød, vanskeligheder med at sove eller udtalt dagtræthed. Hvis du eller en anden observerer disse symptomer, skal du kontakte lægen. Lægen vil måske nedsætte din dosis. 


Kontakt lægen, før du tager OxyContin Depot, hvis du: 

 • har for lavt stofskifte (myksødem). Du kan have behov for en lavere dosis.
 • har nedsat nyre- eller leverfunktion
 • har alvorlig lungesygdom
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • har nedsat funktion af binyrerne (Addisons sygdom)
 • er psykisk uklar på grund af en infektion
 • har forstørret prostata
 • har galdeblære- eller galdevejsproblemer
 • har hallucinationer og vrangforestillinger pga. længerevarende overforbrug af alkohol
 • er eller har været afhængig af alkohol eller stoffer
 • har epilepsi eller lider af krampeanfald
 • har betændelse i bugspytkirtlen
 • har øget tryk i hjernen f.eks. ved hjernerystelse eller anden skade på hovedet
 • har lavt blodtryk
 • tager en bestemt type af medicin mod angst og søvnbesvær kaldet benzodiazepiner eller andre lægemidler, som kan nedsætte din hjernes aktivitet (f.eks. medicin mod kvalme, søvnbesvær, psykisk sygdom, allergi, stærke smerter og bedøvelse)
 • er i eller inden for de sidste to uger har været i behandling for depression (MAO-hæmmere)
 • ofte har forstoppelse
 • er over 65 år eller svagelig.

 

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager OxyContin Depot. 


Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med OxyContin Depot. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med OxyContin Depot

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 


Samtidig brug af OxyContin Depot og beroligende midler, såsom benzodiazepiner eller lignende lægemidler, øger risikoen for døsighed, vejrtrækningsbesvær (respirationsdepression) og koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsalternativer ikke er mulige. Hvis lægen imidlertid udskriver OxyContin Depot sammen med beroligende midler, bør dosis og varighed af den samtidige behandling begrænses af lægen. 


Fortæl lægen om alle beroligende midler, du tager, og følg lægens dosisanbefalinger nøje. Det kan være nyttigt at informere venner eller familiemedlemmer om at være opmærksomme på de tegn og symptomer, der er angivet ovenfor. Kontakt lægen, hvis du oplever sådanne symptomer. 


Eksempler på beroligende lægemidler og andre lægemidler, der påvirker hjernens funktion er: 

 • anden stærkt smertestillende medicin
 • medicin mod epilepsi, smerte og angst (gabapentin og pregabalin)
 • sovemedicin og beroligende midler (anxiolytika (angstdæmpende), hypnotika og sedativer (inkl. benzodiazepiner))
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner, antipsykotika)
 • medicin mod depression (antidepressiva, MAO-hæmmere)
 • medicin mod allergi, transportsyge eller kvalme (antihistaminer, antiemetika).

 

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager antidepressiva (f.eks. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Disse lægemidler kan interagere med oxycodon, og du kan opleve symptomer som f.eks. ufrivillige, rytmiske sammentrækninger af muskler (herunder muskler, som kontrollerer øjenbevægelser), ophidselse, kraftig svedtendens, rysten, overdrevne reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur på over 38 °C. Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. 


Hvis du tager OxyContin Depot samtidigt med lægemidler, der forebygger blodpropper (coumarin antikoagualent, for eksempel warfarin), kan blodets evne til at størkne (koagulere) øges eller mindskes. Det kan være nødvendigt at justere dosis af OxyContin Depot. 


Nogle lægemidler kan øge effekten af OxyContin Depot, og en mindre dosis kan derfor være nødvendig: 

 • nogle typer antibiotika (såsom clarithromycin, erythromycin eller telithromycin)
 • medicin mod svampeinfektioner (såsom ketoconazol, voriconazol, itraconazol, eller posaconazol)
 • medicin til behandling af HIV (proteasehæmmere)
 • medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand (cimetidin).

 

Nogle lægemidler kan mindske effekten af OxyContin Depot, og en dosisøgning kan derfor være nødvendig: 

 • medicin til behandling af tuberkulose (rifampicin)
 • medicin til behandling af krampeanfald og bestemte smertetilstande (carbamazepin)
 • medicin til behandling af epileptiske anfald (phenytoin)
 • naturlægemidlet perikon (også kendt som Hypericum perforatum).

 

Vær opmærksom på, at det ovenfor nævnte også kan gælde for medicin, som du har taget for nogle dage siden, eller som du skal tage inden for de næste dage. 

Brug af OxyContin Depot sammen med mad, drikke og alkohol

Det anbefales, at du tager OxyContin Depot på et fast tidspunkt i forhold til måltider. 


Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med OxyContin Depot, da det kan ændre virkningen af OxyContin Depot. 


Hvis du drikker alkohol, mens du tager OxyContin Depot, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko for, at åndedrættet ophører eller bevidstløshed. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager OxyContin Depot. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager OxyContin Depot. 

 

Hvis du er gravid, må du kun tage OxyContin Depot efter aftale med lægen. OxyContin Depot bør så vidt muligt ikke anvendes under graviditet. 

 

Hvis du ammer, må du ikke tage OxyContin Depot, da OxyContin Depot går over i mælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant, da OxyContin Depot især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du må derfor ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 

OxyContin Depot indeholder laktose

Dette lægemiddel indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage OxyContin Depot

Tag altid OxyContin Depot nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage depottabletten hel med et glas vand. Depottabletterne må ikke deles, tygges eller knuses. Du kan se tomme skaller, der ligner tabletter, i afføringen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år, som ikke tidligere er behandlet med opioider (morfika) kan starte med 1-2 depottabletter på 5 mg (dvs. 5-10 mg) hver 12. time. Hvis du tager en tablet klokken 8 om morgenen, skal du tage den næste klokken 8 om aftenen. 

 

Nogle kan have behov for at starte med en større dosis. Lægen vil ordinere den dosis, der er nødvendig til dine smerter. Tal med lægen, hvis du stadig har smerter, mens du får OxyContin Depot. 

 

Ældre  

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn under 12 år  

OxyContin Depot bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med behandling af børn under 12 år. Tal med lægen. 

 

Nedsat nyre- eller leverfunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget OxyContin Depot

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere OxyContin Depot, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Du kan få symptomer som svækket vejrtrækning, søvnighed, små pupiller, slappe muskler, langsom puls, lavt blodtryk, vand i lungerne, sløvhed og koma. 

 

I svære tilfælde kan en overdosering føre til dødsfald. 

Hvis du har glemt at tage OxyContin Depot

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage OxyContin Depot

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med OxyContin Depot. Lægen vil fortælle dig, hvordan du skal nedsætte dosis gradvist, så du undgår ubehagelige virkninger. 

 

Ved brat ophør med behandlingen kan du få abstinenssymptomer som rastløshed, angst, hjertebanken, rysten eller kraftig sveden. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Som for andre stærkt smertestillende lægemidler er der risiko for, at du kan blive afhængig af OxyContin Depot efter lang tids brug. Det kan også være, at virkningen aftager. Dette giver som regel ingen problemer ved behandling af stærke smerter. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Svækket vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktoid/anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Forstoppelse. Lægen kan ordinere et afføringsmiddel.
 • Kvalme eller opkastninger. Det vil normalt aftage efter nogle få dage. Lægen kan ordinere et middel mod kvalme, hvis det er et problem.
 • Du kan føle dig mere søvnig end normalt, når du starter med at tage OxyContin Depot, eller når dosis øges. Det aftager som regel efter nogle dage.
 • Døsighed, sløvhed, svimmelhed, hovedpine
 • Kløe

 

Almindelige - meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 personer)  

 • Små pupiller

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rysten
 • Svedtendens
 • Mathed, træthed
 • Søvnlignende sløvhedstilstand
 • Kraftesløshed og svaghed
 • Mavesmerter, nedsat appetit, diarré, tør mund, sure opstød/halsbrand
 • Udslæt
 • Kraftig sveden, kulderystelser
 • Humørsvingninger, angst, uforetagsomhed, evt. rastløshed, forvirring, nervøsitet, unormal tænkemåde, søvnløshed, opstemthed
 • Svimmelhed, evt. besvimelse, ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Rastløs uro, følelsesudsving med utilfredshed og irritation, følelsesladet
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Ufrivillige muskelsammentrækninger, nedsat følelse ved berøring
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Kramper i urin- og galdeveje
 • Abstinenssymptomer som rastløshed, rindende øjne og næse, kraftig sveden og urolig søvn (se afsnit 3 ”Hvis du holder op med at tage OxyContin Depot”).
 • Synsnedsættelse, synsforstyrrelser
 • Nældefeber
 • Blodtryksfald
 • Hævede fødder, ankler og hænder
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Nedsat sexlyst, impotens, nedsat produktion af testosteron
 • Smagsforstyrrelser, synkebesvær, opstød, tørst, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Tør hud
 • Utilpashed
 • Nedsat virkning af medicinen
 • Hjertebanken
 • Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Lavt blodtryk
 • Taleforstyrrelser
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Epileptiske krampeanfald, især hvis du har epilepsi eller tendens til krampeanfald.
 • Vægtændringer
 • Overfølsomhed

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)  

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.
 • Galdeophobning i leveren
 • Udebleven menstruation
 • Forværring af smertetilstand
 • Problemer med vejrtrækning under søvn (søvnapnø)
 • Caries
 • Abstinenssymptomer hos nyfødte

 

OxyContin Depot kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som øget udskillelse af hormoner (ADH) eller i meget sjældne tilfælde forhøjede levertal. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar OxyContin Depot utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare OxyContin Depot ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke OxyContin Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Tag ikke depottabletterne, hvis de er delt eller knust, da det kan give alvorlige problemer i form af overdosis. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OxyContin Depot 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg depottabletter indeholder

Det aktive stof er oxycodonhydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (se afsnit 2 "OxyContin Depot indeholder laktose"), magnesiumstearat, ammoniummethacrylat copolymer, povidon K30, sorbinsyre, stearylalkohol, talcum, triacetin, macrogol 400, hypromellose, hydroxypropylcellulose (10 mg og 80 mg depottabletter), polysorbat 80 (20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg og 120 mg depottabletter). 


Farvestoffer: Titandioxid (E171), brilliantblå (5 mg depottabletter), jernoxid (E172) (15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg depottabletter), indigotin I (E132) (80 mg depottabletter). 

Udseende

5 mg: Lyseblå, runde tabletter mærket OC på den ene side og 5 på den anden side.  

 

10 mg: Hvide, runde tabletter mærket OC på den ene side og 10 på den anden side.  

 

15 mg: Grå, runde tabletter mærket OC på den ene side og 15 på den anden side. 

 

20 mg: Rosa, runde tabletter mærket OC på den ene side og 20 på den anden side.  

 

30 mg: Brune, runde tabletter mærket OC på den ene side og 30 på den anden side.  

 

40 mg: Gule, runde tabletter mærket OC på den ene side og 40 på den anden side.  

 

60 mg: Røde, runde tabletter mærket OC på den ene side og 60 på den anden side.  

 

80 mg: Grønne, runde tabletter mærket OC på den ene side og 80 på den anden side. 

 

120 mg: Violette, runde tabletter mærket OC på den ene side og 120 på den anden side. 

Pakningsstørrelser

OxyContin Depot findes i blisterpakninger med 28 eller 98 depottabletter samt i plastbeholder med 50 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mundipharma A/S  

Frydenlundsvej 30 

2950 Vedbæk 

Fremstiller

Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16  

3832 RC Leusden  

Holland  

 

Fidelio Healthcare Limburg GmbH  

Mundipharmastrasse 2  

65549 Limburg  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...