Besremi

injektionsvæske, opl. i pen 250 mikrogram/0,5 ml

AOP Orphan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Besremi® 250 mikrogram/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen  

ropeginterferon alfa-2b 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Besremi
 3. Sådan skal du bruge Besremi
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Besremi indeholder det aktive stof ropeginterferon alfa-2b, som tilhører gruppen af lægemidler kaldet interferoner. Interferoner produceres af dit immunsystem for at blokere kræftcellernes vækst. 

 

Besremi anvendes som monoterapi til behandling af polycytæmia vera hos voksne. Polycytæmia vera er en type kræft, hvor knoglemarven producerer for mange røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader (celler, som hjælper blodet med at størkne). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Besremi

Brug ikke Besremi:

 • hvis du er allergisk over for ropeginterferon alfa-2b eller et af de øvrige indholdsstoffer i Besremi (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom, der ikke er kontrolleret med medicin.
 • hvis du har eller har haft alvorlige psykiske lidelser (såsom depression eller selvmordstanker, eller hvis du har forsøgt at begå selvmord).
 • hvis du for nyligt har haft alvorlige hjerteproblemer (såsom hjerteanfald eller slagtilfælde).
 • hvis du har eller har haft en autoimmun sygdom (såsom leddegigt, psoriasis eller inflammatorisk tarmsygdom).
 • hvis du har fået en organtransplantation, og du tager medicin, der undertrykker dit immunforsvar.
 • hvis du tager telbivudin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af hepatitis B infektion).
 • hvis du har fremskreden, ukontrolleret leversygdom.
 • hvis du har alvorlig nyresygdom (hvor din nyrefunktion er på mindre end 15 % af den normale funktionsevne).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Besremi: 

 • hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom.
 • hvis du har diabetes eller højt blodtryk. Din læge kan bede dig om at få foretaget en øjenundersøgelse.
 • hvis du har leverproblemer. Hvis du er i langtidsbehandling med Besremi, vil du regelmæssigt få taget blodprøver for at kontrollere, hvordan din lever fungerer.
 • hvis du har nyreproblemer.
 • hvis du har psoriasis eller andre hudproblemer, fordi de kan blive værre under behandling med Besremi.

 

Når du er påbegyndt behandling med Besremi, skal du tale med lægen: 

 • hvis du udvikler symptomer på depression (såsom følelser af tristhed, modløshed og selvmordstanker).
 • hvis du udvikler tegn på en alvorlig allergisk reaktion (såsom åndedrætsbesvær, hvæsen eller nældefeber), mens du bruger Besremi, skal du straks søge lægehjælp.
 • hvis du udvikler symptomer på forkølelse eller anden luftvejssygdom (såsom åndedrætsbesvær, hoste, feber og brystsmerter).
 • hvis dit syn ændrer sig, skal du fortælle det til lægen og straks have foretaget en øjenundersøgelse. Der kan opstå alvorlige øjenproblemer under behandling med Besremi. Din læge vil normalt undersøge dit syn, før du starter behandlingen. Hvis du har helbredsproblemer, som kan medføre øjenproblemer, såsom diabetes eller forhøjet blodtryk, bør lægen ligeledes kontrollere dit syn under behandlingen. Hvis dit syn forværres, vil lægen muligvis beslutte at stoppe behandlingen.

 

Behandling med interferon kan medføre tand- og tandkødssygdomme, som kan medføre tab af tænder. Derudover kan mundtørhed beskadige tænderne og mundens slimhinde under langtidsbehandling med Besremi. Du bør børste tænder grundigt to gange dagligt og gå til regelmæssige tandeftersyn. 


Det vil tage noget tid, før du opnår din individuelle optimale dosis Besremi. Din læge vil afgøre, om det er nødvendigt at behandle dig med et andet lægemiddel for at få en tidlig reduktion af antallet af dine blodlegemer for at forhindre blodpropper og blødning. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn og unge, fordi der ikke findes oplysninger om brugen af Besremi til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Besremi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Hvis du tager telbivudin (til behandling af hepatitis B), må du ikke tage Besremi, da kombinationen af disse lægemidler øger risikoen for perifer neuropati (følelsesløshed, prikkende eller brændende fornemmelser i arme og ben). Fortæl det til lægen, hvis du bliver behandlet med telbivudin. 


Fortæl det især til lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • theophyllin (et lægemiddel til behandling af luftvejssygdomme såsom astma)
 • metadon (et lægemiddel til behandling af smerter eller narkotikaafhængighed)
 • vortioxetin eller risperidon (lægemidler til behandling af psykiske lidelser)
 • lægemidler mod kræft, såsom dem, der stopper eller bremser væksten af bloddannende celler i knoglemarven (f.eks. hydroxycarbamid)
 • lægemidler, der virker på centralnervesystemet for at lindre smerte, hjælpe dig med at sove eller har en beroligende virkning (f.eks. morfin, midazolam)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Besremis virkning under graviditet er ikke kendt. Brug af Besremi anbefales ikke under graviditet. Hvis du er en kvinde og kan få børn, vil lægen tale med dig om, hvorvidt du bør anvende effektiv prævention under behandlingen med Besremi. 


Amning
Det vides ikke, om Besremi udskilles i modermælk. Din læge vil beslutte, om du skal stoppe med at amme, mens du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel, søvnig eller forvirret, mens du tager Besremi. 

Besremi indeholder benzylalkohol

Dette lægemiddel indeholder 5 mg benzylalkohol for hver 0,5 ml. Benzylalkohol kan give allergiske reaktioner.
Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds: 

 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du har en lever- eller nyresygdom.

Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobe sig i din krop og give bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose"). 

Besremi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Besremi

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosen vil blive indstillet af lægen, så den passer specielt til dig og din sygdom. Den normale startdosis af Besremi er 100 mikrogram hver anden uge. Din læge vil derefter øge dosen trinvist og vil muligvis justere dosen under behandlingen. 

Din læge vil reducere startdosis til 50 mikrogram, hvis du har alvorlige nyreproblemer. 

 

Dette lægemiddel er til subkutan brug, hvilket betyder, at det skal injiceres i vævet under huden. Undgå at injicere i et område på kroppen, hvor huden er irriteret, rødlig, forslået, betændt eller arret. Hvis du selv injicerer dette lægemiddel, vil du få en grundig vejledning i, hvordan du klargør og injicerer det. 

For at undgå overførsel af smitsomme sygdomme må du aldrig dele Besremi fyldt pen med nogen anden person, heller ikke selvom kanylen udskiftes. 

 

I brugsanvisningen finder du yderligere oplysninger om, hvordan du klargør og injicerer Besremi. Læs den, før du begynder at bruge Besremi. 

Hvis du har brugt for meget Besremi

Fortæl det til lægen så hurtigt som muligt. 

Hvis du har glemt at bruge Besremi

Du skal injicere dosen, så snart du husker det. Hvis der er gået mere end 2 dage, siden du glemte at tage dosen, skal du dog springe dosen over og injicere den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du holder op med at bruge Besremi

Du må ikke stoppe med at bruge Besremi, før du har talt med din læge.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt straks lægen, hvis du bemærker nogen af følgende alvorlige bivirkninger under behandlingen med Besremi:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • ændringer i dit hjerteslag (når hjertet slår meget hurtigt og ujævnt)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • selvmordsforsøg, selvmordstanker
 • synstab, som kan skyldes blødning i nethinden (nethinden er det lysfølsomme lag i øjet) eller ophobning af fedt i eller under nethinden

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • synstab, som kan skyldes beskadigelse af nethinden (f.eks. blokering af blodkarrene i øjet) eller synsnerven

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • blindhed
 • åndedrætsbesvær, herunder åndenød, hoste og brystsmerter, som kan være forårsaget af lungeinfiltrater, pneumoni (lungebetændelse), pulmonal arteriel hypertension (højt blodtryk i de blodkar, der fører blodet fra hjertet til lungerne) og lungefibrose (en lungesygdom, hvor der dannes ar i lungevæv)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kendes (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data): 

 • nethindeløsning (du kan få øjenproblemer, herunder ændringer i synet)

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • fald i antallet af en type hvide blodlegemer (kaldet leukocytter) og i blodstørknende celler (kaldet blodplader)
 • led- eller muskelsmerter
 • influenzalignende symptomer, træthedsfornemmelse
 • i blodprøver: stigning i et enzym kaldet gammaglutamyltransferase

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • infektion i luftvejene, løbende eller tilstoppet næse, svampeinfektioner
 • fald i antallet eller størrelsen af røde blodlegemer
 • stigning eller fald i skjoldbruskkirtlens aktivitet, stigning i thyroideastimulerende hormon, betændelse i skjoldbruskkirtlen
 • stigning i triglycerider (en type fedtstof) i blodet, nedsat appetit
 • aggressiv adfærd, depression, angst, problemer med at falde i søvn eller at sove, humørsvingninger, manglende fysisk energi eller motivation
 • hovedpine, svimmelhed, nedsat følesans, søvnighed, snurren eller prikken og stikken i huden
 • tørre øjne
 • skade på kapillærerne (meget små blodkar) i kroppen
 • åndedrætsbesvær
 • diarré, kvalme, mavesmerter eller ubehag i maven, forstoppelse, mundtørhed
 • leversygdom, stigning i visse leverenzymer (ses i blodprøver)
 • kløe, hårtab, udslæt, hudrødme, psoriasis, tør og skællende hud, akne, fortykkelse af det ydre lag af huden, øget svedtendens
 • en sygdom, som kaldes Sjögrens syndrom, hvor kroppens immunsystem angriber de kirtler, som producerer væske (såsom tåre- og spytkirtler), leddegigt, smerter i arme og ben, knoglesmerter, smertefuld pludselig spænding af en muskel
 • feber, svaghed, kulderystelser, generelle helbredsproblemer, irritation eller rødme på injektionsstedet
 • i blodprøver: antistoffer, der produceres af kroppens immunsystem, forøgelse af et enzym kaldet laktat dehydrogenase

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • infektion og geninfektion med herpes, bakterieinfektioner
 • stigning i antallet af blodplader
 • autoimmun lidelse i skjoldbruskkirtlen, sarkoidose (områder med betændt væv i forskellige dele af kroppen)
 • diabetes
 • panikanfald, hallucinationer (ser, hører eller føler ting, der ikke er der), stress, nervøsitet, manglende interesse i aktiviteter, mareridt, irritabilitet, forvirring
 • skader på nervesystemet, migræne, psykisk lidelse (helbredtilstand, som involverer ændringer i tankegang, følelser eller adfærd), visuelle eller sensoriske forstyrrelser, rystende hænder
 • øjenubehag, øjenlågseksem
 • høretab, ringen for ørerne (tinnitus), følelse af, at det hele drejer rundt (svimmelhed)
 • hjertesygdomme såsom hjerteblok (en lidelse i hjertets elektriske aktivitet), blodpropper i hjertets blodkar, lækage fra aortaklappen
 • forhøjet blodtryk, nedsat blodtilførsel til visse dele af kroppen, hæmatom (samling af blod under huden), rødmen
 • betændelse i lungevæv, hoste, næseblod, ondt i halsen
 • betændelse i maven, lidelse i bugvæggen, luft i tarmene, fordøjelsesbesvær, smerter ved synkning, blødende tandkød
 • leverbetændelse, skader på leveren, forstørret lever
 • følsomhed over for sollys, afskalning af huden, negleproblemer
 • muskelsvaghed, nakkesmerter, lyskesmerter
 • blærebetændelse, smertefuld vandladning, øget vandladningstrang, manglende vandladning
 • seksuelle problemer
 • smerte eller kløe på injektionsstedet, følsomhed over for vejrændringer
 • vægttab
 • i blodprøver: forhøjet urinsyre, antistoffer som produceres af kroppens immunsystem mod røde blodlegemer

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • bipolare lidelser (humørsygdomme med episoder af tristhed og opstemthed), mani (ekstrem opstemthed eller overdreven entusiasme)
 • kardiomyopati (sygdomme, som påvirker hjertemusklen), angina pectoris (alvorlige brystsmerter som følge af blokering af hjertets blodkar)
 • leversvigt

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • idiopatisk eller trombotisk trombocytopenisk purpura (øget tendens til blå mærker, blødning, nedsat antal blodplader, blodmangel og ekstrem svaghed)
 • myokardiiskæmi (nedsat blodgennemstrømning til hjertemusklen)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data): 

 • Vogt-Koyanagi-Harada syndrom (en sjælden sygdom, der kan føre til synstab, høretab og tab af hudpigmentering), alvorlig allergisk reaktion
 • misfarvning af huden
 • tandkøds- og tandsygdomme, farveændring af tungen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængelig for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og den ydre æske efter ”EXP”.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).  

Må ikke nedfryses. 

Opbevar den fyldte pen i den ydre emballage for at beskytte mod lys. 

 

Efter åbning: Den fyldte pen kan opbevares i maks. 30 dage i køleskabet (2 °C - 8 °C), når den opbevares med påsat penhætte og opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys. 

 

Dette lægemiddel må ikke bruges, hvis den fyldte pen ser beskadiget ud, opløsningen er grumset, indeholder partikler eller flager eller har nogen anden farve end farveløs til svagt gul. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Besremi indeholder:

 • Aktivt stof: ropeginterferon alfa-2b.
  Hver fyldt pen med 0,5 ml opløsning indeholder 250 mikrogram ropeginterferon alfa-2b målt på proteinbasis, svarende til 500 mikrogram/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, polysorbat 80, benzylalkohol, vandfrit natriumacetat, iseddikesyre og vand til injektionsvæsker. For benzylalkohol og natrium, se afsnit 2 "Besremi indeholder benzylalkohol" og "Besremi indeholder natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

Besremi leveres som en injektionsvæske, opløsning (injektion) i en fyldt pen. Hver fyldt pen indeholder 0,5 ml opløsning. Det findes i pakninger, der indeholder: 

 • 1 fyldt pen og 2 injektionskanyler (type: mylife Clickfine 8 mm)
 • 3 fyldte penne og 6 injektionskanyler (type: mylife Clickfine 8 mm)

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AOP Orphan Pharmaceuticals AG  

Wilhelminenstrasse 91/II f 

1160 Wien  

Østrig 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Brugsanvisning

Læs venligst denne indlægsseddel grundigt, inden du bruger Besremi 250 mikrogram fyldt pen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 

Lægen eller apotekspersonalet vil vise dig, hvordan du skal bruge pennen.
Besremi 250 mikrogram fyldt pen kan bruges til at injicere doser på 50, 100, 150, 200 og 250 mikrogram. Ved doser op til 100 mikrogram, kan den samme pen anvendes to gange. Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du har brug for. Notér venligst dato og dosis for dine injektioner som anvist af din læge.
Hvis du har brug for en dosis på mere end 250 mikrogram, skal du bruge to fyldte penne med Besremi 250 mikrogram. Du skal benytte forskellige injektionssteder for hver af de to penne. Lægen eller apotekspersonalet vil forklare dig, hvordan du skal bruge de to penne. 


Opbevar pennen i den ydre emballage i køleskabet.
Tag pennen ud af køleskabet 15 minutter før injektionen, så den når stuetemperatur.
Find et roligt og veloplyst område til at foretage injektionen. 


Du skal bruge følgende udstyr til injektionen: 

 • Besremi fyldt pen
 • Kanyle (type: mylife Clickfine 8 mm)
 • Alkoholserviet (medfølger ikke)
 • Valgfrit: plaster (medfølger ikke)


Besremi fyldt pen leveres med to eller seks kanyler (afhængigt af pakningsstørrelsen). Brug altid en ny kanyle til hver injektion.
Brug ikke pennen, hvis den er beskadiget. Hvis du på noget som helst tidspunkt under brug af pennen føler, at du muligvis har beskadiget den (f.eks. ved tab eller for voldsom håndtering), må du ikke fortsætte med at bruge pennen. Få fat i en ny pen og start forfra. 

Beskrivelse af Besremi 250 mikrogram fyldt pen

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Vask hænder, før du bruger Besremi.
 • Kontrollér, at produktet ikke er udløbet.
 • Tag hætten af pennen.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Kontrollér opløsningen gennem inspektionsvinduerne på cylinderampulholderens sider.
 • Brug ikke pennen, hvis opløsningen er grumset, indeholder partikler eller flager eller har nogen anden farve end farveløs til svagt gul.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Tag en ny kanyle, og tag beskyttelsesfolien af.
 • Anbring kanylen sådan, at den ydre kanylehætte sidder lige og midt på pennen for at forhindre den i at bøje eller knække.
 • Kontrollér, at den sidder godt fast.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Tag den ydre kanylehætte af kanylen.
 • Undgå at sætte den ydre kanylehætte tilbage på kanylen, før du har injiceret lægemidlet. Undgå helt at berøre kanylespidsen.
 • Hvis du allerede har brugt din Besremi 250 mikrogram fyldt pen én gang før og bruger den igen, skal du fortsætte direkte med trin 7.
 • Hvis du bruger denne pen for første gang, skal du fortsætte med klargøring af pennen i trin 5.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Hvis du bruger denne pen for første gang, skal du klargøre pennen til injektion ved at dreje dosisknappen, indtil du ser ikonet med en dråbe og prikken i vinduet. Ikonet med en dråbe skal være på linje med prikken i dosisvinduet.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Hold pennen med kanylen pegende opad, og sørg for, at dosisvinduet vender ind mod dig.
 • Undgå at pege kanylen mod eget eller andres ansigt.
 • Bank forsigtigt på pennen (cylinderampulholderen) med fingrene så alle eventuelle luftbobler stiger op mod toppen af cylinderampulholderen.
 • Tryk på trykknappen med tommelfingeren, indtil markeringen "0" på linje med prikken i dosisvinduet.
 • Du vil kunne se, at vinduet skifter mellem dråbe- ikonet og 0-mærket, og du vil høre et lille klik, når trykknappen bevæges.
 • Du bør kunne se en dråbe væske komme til syne ved kanylespidsen.
 • Hvis du ikke ser en dråbe ved kanylespidsen, skal du gentage trin 5 og 6 op til seks gange, indtil du ser dråben.
 • Hvis du ikke ser dråben efter syvende gang, skal du bede lægen eller apotekspersonalet om hjælp.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Indstil den dosis, din læge har anbefalet ved at dreje dosisknappen, indtil den ordinerede dosis er synlig. Den valgte dosis skal flugte med prikken og dosisvinduet. Justér om nødvendigt dosen ved at dreje dosisknappen.
 • Hvis du ikke er i stand til at indstille den ønskede dosis ved at dreje dosisknappen, er der muligvis ikke mere medicin tilbage i pennen. Undgå at anvende yderligere kraft.
  Tag i stedet en ny pen.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Desinficer huden på injektionsstedet med en alkoholserviet før injektionen.
 • Lad området tørre, før du injicerer lægemidlet.
 • Du skal injicere lægemidlet subkutant (under huden).
  Din læge vil fortælle dig, hvor du skal injicere.
 • Mulige injektionssteder er i maven (mere end fem centimeter fra navlen) eller i låret.
 • Hvis der er behov for to penne, skal du bruge forskellige injektionssteder for hver pen (f.eks. højre og venstre side af maven eller højre og venstre lår).
 • Du må ikke injicere i irriteret, rødlig, forslået, betændt eller arret hud på nogen måde.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Hold pennen således, at dosisvinduet og etiketten er synlige under injektionen.
 • Brug tommelfingeren og pegefingeren til at knibe huden sammen.
  Stik kanylen ind med et blidt tryk med en vinkel på 90 grader, indtil den blå beskyttelsesmuffe på kanylen ikke længere er synlig.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Pres trykknappen helt i bund, indtil markeringen "0" flugter med prikken i dosisvinduet.
 • De lave kliklyde stopper, når injektionen er færdig.
 • Hold trykknappen nede og vent mindst 10 sekunder, inden du fjerner kanylen. Pennen må ikke løftes eller bevæges under injektionen.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Fjern forsigtigt kanylen fra huden.
 • Hold injektionsstedet rent, indtil det lille stiksår er lukket. Sæt om nødvendigt et plaster på.


Bemærk:  

 • Den blå beskyttelsesmuffe låser automatisk, og den nu synlige røde låseindikator dækker kanylen for din egen sikkerheds skyld. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet.
 • Når du har fjernet kanylen kan der muligvis være en lille væskedråbe på din hud. Denne dråbe er normal og betyder ikke, at du har fået for lidt medicin.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

 • Skru kanylen af og bortskaf den på korrekt vis.
 • Sæt forsvarligt hætten tilbage på pennen.

Besremi Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 250 mikrogram/0,5 ml 

Genbrug af pennen: 

 • Din læge vil fortælle dig, om du må bruge pennen igen til en anden injektion. Du skal i så fald komme pennen tilbage i yderemballagen og opbevare den i køleskabet indtil næste brug. Pennen må ikke bruges efter 30 dage.


Bortskaffelse af pennen og kanylen:  

 • Bortskaf pennen og kanylen efter brug i henhold til lokale retningslinjer eller som anvist af din læge eller apotekspersonalet.

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...