Androcur®

tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Androcur® 50 mg tabletter  

Cyproteronacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Androcur
 3. Sådan skal du tage Androcur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Androcur indeholder anti-hormonet cyproteronacetat. Androcur virker ved at hæmme virkningen af mandlige kønshormoner og nedsætter lyst og potens. 

Du kan tage Androcur til behandling mod overdreven seksualtrang hos mænd og prostatakræft. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Androcur

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Androcur

 • hvis du er allergisk over for cyproteronacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Androcur (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har en godartet, sjælden sygdom med gulsot og galdestenssmerter (Dubin Johnsons syndrom eller Rotor’s syndrom).
 • hvis du har eller har haft leverkræft.
 • hvis du har eller har haft en svulst på hjernen.
 • hvis du har en anden sygdom, der medfører stærk afmagring.
 • hvis du har en alvorlig kronisk depression.
 • hvis du har eller har haft blodpropper.
 • hvis du har alvorlig diabetes med karskader.
 • hvis du har en alvorlig form for blodmangel (seglcelleanæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Androcur, hvis du 

 • har eller har haft blodprop i benene, hjernen, hjertet eller lungerne.
 • har diabetes.
 • får åndedrætsbesvær.

 

Har du prostatakræft, skal du fortælle din læge, hvis du 

 • har haft en blodprop.
 • har en arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 • har alvorlig diabetes med karskader.

 

I sådanne tilfælde skal din læge nøje vurdere fordele i forhold til ulemper, før Androcur kan ordineres til dig. 


Kontakt straks læge, hvis du har kløe over hele kroppen eller gulfarvning af huden, da det kan være tegn på påvirkning af leverens funktion kan være livsfarligt, og er set hos patienter, som har fået høje doser (4-6 tabletter dagligt).
 

Kontakt straks læge, hvis du får stærke mavesmerter, da det kan være tegn på en leversvulst.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Androcur. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 

Så længe du får Androcur, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. Din læge vil også regelmæssigt undersøge om din lever og binyrebark virker normalt. 

Brug af anden medicin sammen med Androcur

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • diabetes (insulin eller tabletter), da dosis muligvis skal ændres.
 • HIV (ritonavir).
 • epilepsi (phenytoin).
 • tuberkulose (rifampicin).
 • svamp (ketoconazol, itraconazol, clotrimazol).
 • for meget fedt i blodet (atorvastatin, lovastatin, simvastatin).
 • depression (naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum)).

Brug af Androcur sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke tage Androcur i forbindelse med et måltid.
Du skal tage Androcur med et glas vand efter måltiderne.
Hvis du samtidig med behandlingen drikker alkohol, kan virkningen af Androcur nedsættes. 

Graviditet og amning

Androcur er kun til behandling af mænd. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Androcur kan give bivirkninger som træthed og nedsat vitalitet der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Androcur indeholder lactose

Androcur indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Androcur

Tag altid Androcur nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Overdreven seksualtrang hos mænd 

Startdosis vil normalt være 1 tablet 2 gange dagligt. Hos nogle mænd vil det være nødvendigt at øge dosis til 2 tabletter 2-3 gange dagligt i en kortere periode. Så snart du har fået en tilfredsstillende virkning, vil lægen nedsætte din dosis. 

Vedligeholdelsesdosis vil normalt være ½ tablet 2 gange dagligt. Når du skal nedsætte dosis eller helt stoppe behandlingen, er det nødvendigt at gøre det langsomt. Dosis nedsættes med ½-1 tablet om dagen i løbet af nogle uger. 

For at få det bedste resultat af behandlingen, er det nødvendigt at få Androcur i en længere periode, og helst samtidig med psykologbehandling. 

 

Prostatakræft 

2 tabletter 2-3 gange dagligt. Behandlingen bør ikke afbrydes og dosis bør ikke nedsættes efter, at du har fået det bedre. 

 

For at fjerne stigningen i de mandlige kønshormoner hvis du samtidig får LH-RH-stimulerende stoffer: 

(LH-RH er et hormon, der dannes i hjernen og starter dannelsen af andre hormoner). 

2 tabletter 2 gange dagligt i 5-7 dage før LH-RH-behandlingen. 

Derefter tages 2 tabletter 2 gange dagligt i 3-4 uger samtidig med LH-RH behandlingen. 

 

For at behandle hedestigninger hos patienter der er i behandling med LH-RH-lignende medicin eller som har fået fjernet testiklerne: 

1-3 tabletter dagligt stigende op til 2 tabletter 3 gange dagligt hvis nødvendigt. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge 

Androcur må ikke bruges til drenge under 18 år, før puberteten er afsluttet, da Androcur kan hæmme knoglernes vækst og kønsorganernes udvikling. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion 

Androcur må ikke bruges ved sygdomme i leveren (dvs. så længe leverfunktionen ikke er blevet normal igen). 

Hvis du har taget for mange Androcur

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Androcur, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Androcur

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Androcur

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Leversvigt med gulsot og leverbetændelse. Kontakt straks læge eller skadestue (kan være livsfarligt).

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Godartet eller ondartet svulst i leveren. Kontakt straks læge, hvis du får stærke mavesmerter, da det kan være tegn på en leversvulst.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning i maven. Kontakt straks læge, hvis du får stærke mavesmerter, da det kan være tegn på en leversvulst.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Nedsat sexlyst, impotens.
 • Hæmning af dannelse af nye sædceller (bliver normalt igen efter behandlingen).

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Depression. Tal med lægen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.
 • Forbigående rastløshed.
 • Hedeture, øget svedtendens.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Træthed.
 • Vægttab eller vægtøgning.
 • Kortåndethed/åndedrætsbesvær.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Udslæt.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Overfølsomhedsreaktion.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Godartet svulst i hjernen (er set ved langtidsbehandling).
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Androcur utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Tag ikke Androcur efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Androcur indeholder:

 • Aktivt stof: Cyproteronacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon 25.000, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, runde tabletter med delekærv på den ene side og ”BV” tryk i en 6-kant på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Androcur fås i en pakningsstørrelse á 50 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Androcur® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Intellectual Property GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...