Sifrol®

tabletter 0,088 mg og 0,18 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

SIFROL® 0,088 mg tabletter  

SIFROL® 0,18 mg tabletter  

SIFROL® 0,35 mg tabletter  

SIFROL® 0,7 mg tabletter 

pramipexol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret SIFROL til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage SIFROL
 3. Sådan skal du tage SIFROL
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

SIFROL indeholder det aktive stof pramipexol, der er en såkaldt dopaminagonist, som stimulerer specielle receptorer i hjernen (dopaminreceptorerne). SIFROL påvirker nerveimpulser i hjernen, som kontrollerer kroppens bevægelser, ved at stimulere dopaminreceptorerne. 

SIFROL bruges til

 • behandling af voksne patienter med symptomer på Parkinsons sygdom. SIFROL kan tages alene eller i kombination med levodopa (medicin til behandling af Parkinsons sygdom)
 • behandling af voksne patienter med symptomer på moderat til svær restless legs syndrom (RLS), en sygdom, der giver uro i benene.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage SIFROL

Tag ikke SIFROL:

 • hvis du er allergisk over for pramipexol eller et af de øvrige indholdsstoffer i SIFROL (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager SIFROL. Fortæl det til din læge, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Nyresygdomme
 • Hallucinationer (ser, hører eller føler ting, som ikke er der). De fleste hallucinationer er syns-hallucinationer
 • Ufrivillige bevægelser af arme og ben (dyskinesi)
  Hvis du har Parkinsons sygdom i fremskreden grad og samtidig behandles med levodopa, kan der være risiko for udvikling af ufrivillige bevægelser (dyskinesi), når SIFROL-dosis øges
 • Dystoni (manglende evne til at holde din krop og nakke lige og oprejst (aksial dystoni)). Du kan især opleve, at dit hoved og din nakke falder forover (denne tilstand kaldes antecollis), at din lænd bøjer forover (denne tilstand kaldes camptocormia), eller at din ryg falder til siden (denne tilstand kaldes pleurothotonus eller Pisa-syndrom)
 • Søvnighed og episoder med pludseligt indsættende søvn
 • Psykoser (f.eks. som ved symptomer på skizofreni)
 • Synsnedsættelse. Så længe du er i behandling med SIFROL, anbefales det at få øjnene undersøgt regelmæssigt
 • Alvorlige hjerte- eller karsygdomme. I starten af behandlingen kan der opstå et blodtryksfald, der kan opleves som svimmelhed, når du for eksempel rejser dig fra en stol. Du bør derfor få blodtrykket målt regelmæssigt
 • Hvis du oplever, at symptomerne ved RLS begynder tidligere på dagen end sædvanligt, er mere intense og omfatter flere legemesdele (dette kaldes augmentation).

 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle trang til at opføre dig på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at udføre visse aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og kan omfatte adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor sexlyst eller sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser. Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen. 

 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/pårørende bemærker, at du er ved at udvikle mani (føle sig oprørt, opstemt eller ophidset) eller delirium (nedsat bevidsthed, forvirring eller manglende realitetsopfattelse). Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen. 

 

Fortæl din læge, hvis du oplever symptomer såsom depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller smerter, efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling. Hvis problemet varer længere end et par uger, skal din læge muligvis justere din behandling. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du udvikler en manglende evne til at holde din krop og nakke lige og oprejst (aksial dystoni). Hvis dette sker, kan det være, at lægen vil justere eller ændre din medicin. 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke bruge SIFROL. 

Brug af anden medicin sammen med SIFROL

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Medicin mod psykiske lidelser (antipsykotika) må ikke tages sammen med SIFROL. 

 

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin: 

 • cimetidin (medicin mod meget mavesyre og mavesår)
 • amantadin (medicin mod Parkinsons sygdom)
 • mexitil (medicin mod uregelmæssig hjerterytme)
 • zidovudin (medicin mod aids (erhvervet immundefekt syndrom), en sygdom i immunsystemet)
 • cisplatin (medicin mod forskellige typer kræft)
 • quinin (medicin til forebyggelse af smertefulde natlige lægkramper og til behandling af en malariatype kendt som falciparum malaria (ondartet malaria))
 • procainamid (medicin mod uregelmæssig hjerterytme)
 • levodopa (medicin mod Parkinsons sygdom). Dosis bør nedsættes, når du starter behandling med SIFROL.

 

Hvis du tager beroligende medicin eller drikker alkohol, kan SIFROL påvirke din evne til at køre bil og håndtere maskiner. 

Brug af SIFROL sammen med mad, drikke og alkohol

Ved behandling med SIFROL, skal du være forsigtig med indtagelse af alkohol, da din reaktionsevne kan blive markant nedsat.
SIFROL kan enten tages sammen med mad eller alene. Tabletterne bør synkes med vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager SIFROL. Din læge vil tale med dig, om du skal fortsætte med at tage SIFROL. 

 

Det er ukendt, hvilken virkning SIFROL kan have på det ufødte barn. Derfor bør du ikke tage SIFROL, hvis du er gravid, medmindre din læge anbefaler dig at gøre det. 

 

SIFROL må ikke anvendes under amning. SIFROL kan nedsætte mælkeproduktionen og kan også overføres til din baby via brystmælk. Hvis du ikke kan undvære SIFROL, bør amningen stoppe. 

 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

SIFROL kan give hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, der ikke er der), og det kan påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner. 

 

Bivirkninger som søvnighed og pludselig indsættende søvn er set specielt for Parkinsonpatienter. Du skal afstå fra at køre bil, motorcykel, eller cykel, og lade være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du oplever disse bivirkninger. Du bør fortælle det til din læge, hvis dette sker. 

3. Sådan skal du tage SIFROL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

SIFROL tabletter bør synkes med vand, og kan både tages sammen med eller uden mad. 

Parkinsons sygdom

Den daglige dosis skal deles i 3 lige store doser. 

 

I den første uge er dosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg tre gange dagligt (svarende til 0,264 mg om dagen): 

 

 

1. uge 

Antal tabletter 

1 SIFROL tablet á 0,088 mg 

3 gange om dagen 

Total daglig dosis (mg) 

0,264 

 

Lægen vil normalt anføre, at den daglige dosis øges hver 5.-7. dag indtil Parkinson-symptomerne er under kontrol (op til vedligeholdelsesdosis): 

 

2. uge 

3. uge 

Antal tabletter 

1 SIFROL tablet á 0,18 mg 

3 gange om dagen 

ELLER 

2 SIFROL tabletter á 0,088 mg 

3 gange om dagen 

1 SIFROL tablet á 0,35 mg 

3 gange om dagen 

ELLER 

2 SIFROL tabletter á 0,18 mg 

3 gange om dagen 

Total daglig dosis (mg) 

0,54 

1,1 

 

Den daglige vedligeholdelsesdosis er oftest 1,1 mg eller muligvis højere. I så fald vil maksimal daglig dosis være 3,3 mg. Nogle enkelte vil have brug for en dosis, der er lavere end den her anførte vedligeholdelsesdosis. 

 

 

Laveste vedligeholdelsesdosis 

Højeste vedligeholdelsesdosis 

Antal tabletter 

1 SIFROL tablet á 0,088 mg 

3 gange om dagen 

1 SIFROL tablet á 0,7 mg og  

1 SIFROL tablet á 0,35 mg  

3 gange om dagen 

Total daglig dosis (mg) 

0,264 

3,15 

 

Patienter med nyresygdomme 

Hvis du har en moderat til alvorlig nyresygdom, skal du have en lavere dosis. I så fald skal du kun tage tabletter en eller to gange daglig. 

Hvis din nyresygdom er moderat, er startdosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg 2 gange daglig. 

Hvis din nyresygdom er alvorlig, er startdosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg 1 gang daglig. 

Restless legs syndrom (RLS)

Den sædvanlige dosis tages almindeligvis én gang dagligt, 2-3 timer før sengetid. 

 

I den første uge er dosis oftest 1 SIFROL tablet á 0,088 mg én gang daglig. 

 

 

1. uge 

Antal tabletter 

1 SIFROL tablet á 0,088 mg 

Total daglig dosis (mg) 

0,088 

 

Lægen vil normalt anbefale dig, at dosis øges hver 4.-7. dag indtil dine RLS-symptomer er under kontrol (vedligeholdelsesdosis). 

 

 

2. uge 

3. uge 

4. uge 

Antal tabletter 

1 SIFROL tablet á 0,18 mg 

ELLER 

2 SIFROL tabletter á 0,088 mg 

1 SIFROL tablet á 0,35 mg 

ELLER 

2 SIFROL tablet á 0,18 mg 

ELLER 

4 SIFROL tabletter á 0,088 mg 

1 SIFROL tablet á 0,35 mg og 1SIFROL tablet á 0,18 mg 

ELLER 

3 SIFROL tabletter á 0,18 mg 

ELLER 

6 SIFROL tabletter á 0,088 mg 

Total daglig 

dosis (mg) 

0,18 

0,35 

0,54 

 

Den daglige dosis bør ikke overstige 6 SIFROL tabletter á 0,088 mg eller en dosis af 0,54 mg (0,75 mg pramipexolsalt) 

 

Hvis du holder op med at tage tabletterne i mere end et par dage og ønsker at begynde igen, skal du igen begynde med den laveste dosis. Derefter kan din dosis sættes gradvis op igen på samme måde, som du gjorde første gang. Spørg din læge om råd. 

 

Efter 3 måneders behandling bør det vurderes af din læge, om du skal fortsætte med behandlingen. Tal med din læge. 

 

Patienter med nyresygdomme 

Hvis du har en alvorlig nyresygdom, er SIFROL måske ikke den egnede behandling for dig. 

Hvis du har taget for mange SIFROL tabletter

Hvis du har taget for mange SIFROL tabletter, så kontakt lægen eller skadestuen med det samme. 

Tegn på overdosering kan blandt andet være opkastning, rastløshed eller nogle af de andre bivirkninger, der er anført under pkt. 4 (Bivirkninger). 

Hvis du har glemt at tage SIFROL

Her er ingen grund til bekymring. Spring denne dosis over og tag næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Tag aldrig dobbeltdosis. 

Hvis du holder op med at tage SIFROL

Du må ikke ophøre behandlingen med SIFROL uden at spørge din læge til råds. Hvis det er nødvendigt at stoppe behandlingen, nedsætter lægen gradvis din dosis. Dette mindsker risikoen for, at symptomerne forværres. 

 

Hvis du har Parkinsons sygdom, bør du ikke stoppe behandlingen med SIFROL pludseligt, da det kan medføre en sygelig tilstand, der udgør en alvorlig helbredsrisiko (malignt neuroleptika syndrom). 

Symptomerne er blandt andet: 

 • nedsat evne til at bevæge sig, dvs. tab af muskelbevægelighed (akinesi)
 • muskelstivhed
 • feber
 • ustabilt blodtryk
 • øget hjerterytme (takykardi)
 • forvirring
 • påvirket bevidsthedstilstand, f.eks koma


Hvis du holder op med eller nedtrapper SIFROL, kan du også udvikle en sygelig tilstand kaldet dopaminagonist-abstinenssyndrom. Symptomerne omfatter depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller smerter. Hvis du får disse symptomer, skal du kontakte din læge. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkningerne kan forekomme med en given hyppighed, som defineres på følgende måde: 

 

Meget almindelig 

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

Almindelig 

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter 

Ikke almindelig 

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter 

Sjælden 

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter 

Meget sjælden 

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter 

Ikke kendt 

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data 

 

Hvis du har Parkinsons sygdom, kan du få følgende bivirkninger: 

 

Meget almindelig: 

 • Unormale, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)
 • Søvnighed
 • Svimmelhed
 • Kvalme

 

Almindelig: 

 • Trang til unormal adfærd
 • Hallucinationer (du ser, hører eller føler ting, som ikke er der)
 • Forvirring
 • Træthed (udmattelse)
 • Søvnløshed (insomi)
 • Væskeophobning - hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem)
 • Hovedpine
 • Lavt blodtryk (hypotension)
 • Unormale drømme
 • Forstoppelse
 • Synsnedsættelse (dobbeltsyn)
 • Opkastning
 • Vægttab samt nedsat appetit

 

Ikke almindelig: 

 • Paranoia (såsom overdreven frygt for sit helbred)
 • Vrangforestillinger
 • Udtalt træthed om dagen og episoder med pludselig indsættende søvn
 • Hukommelsestab (amnesi)
 • Øget muskelaktivitet med ufrivillige bevægelser (hyperkinesi)
 • Vægtforøgelse
 • Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, kløe, overfølsomhed)
 • Besvimelse
 • Hjertesvigt (hjerteproblemer, der kan forårsage åndenød eller hævede ankler)*
 • Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon*
 • Rastløshed
 • Åndenød (dyspnø)
 • Hikke
 • Lungebetændelse
 • Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:
  • Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige konsekvenser.
  • Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller andre, for eksempel en øget seksualdrift.
  • Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug.
  • Uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække sulten)*
 • Delirium (nedsat bevidsthed, forvirring, manglende realitetsopfattelse)

 

Sjælden: 

 • Mani (føle sig oprørt, opstemt eller ophidset)

 

Ikke kendt: 

 • Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling: Depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet dopaminagonist-abstinenssyndrom eller dopamine agonist withdrawal syndrome - DAWS).

 

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han vil diskutere måder til at håndtere eller mindske symptomerne. 

 

For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 2.762 patienter behandlet med pramipexol.
Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig". 

 

Hvis du har restless legs syndrom, kan du få følgende bivirkninger: 

 

Meget almindelig: 

 • Kvalme

 

Almindelig: 

 • Forandring af søvnmønster, såsom søvnløshed (insomni) og søvnighed
 • Træthed (udmattelse)
 • Hovedpine
 • Unormale drømme
 • Forstoppelse
 • Svimmelhed
 • Opkastning

 

Ikke almindelig: 

 • Trang til unormal adfærd*
 • Hjertesvigt (hjerteproblemer, der kan forårsage åndenød eller hævede ankler)*
 • Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon*
 • Unormale, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)
 • Øget muskelaktivitet med ufrivillige bevægelser (hyperkinesi)*
 • Paranoia (f.eks. overdreven frygt for ens eget helbred)*
 • Vrangforestillinger*
 • Hukommelsestab (amnesi)*
 • Hallucinationer (at se, høre eller føle ting, som ikke er der)
 • Forvirring
 • Udtalt træthed om dagen og episoder med pludselig indsættende søvn
 • Vægtforøgelse
 • Lavt blodtryk (hypotension)
 • Væskeophobning - hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem)
 • Allergiske reaktioner (f.eks. udslæt, kløe, overfølsomhed)
 • Besvimelse
 • Rastløshed
 • Synsnedsættelse (dobbeltsyn)
 • Vægttab samt nedsat appetit
 • Åndenød (dyspnø)
 • Hikke
 • Lungebetændelse*
 • Manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:
  • Stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige konsekvenser.*
  • Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller andre, for eksempel en øget seksualdrift.*
  • Ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug.*
  • Uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække sulten)*
 • Mani (føle sig oprørt, opstemt eller ophidset)*
 • Delirium (nedsat bevidsthed, forvirring, manglende realitetsopfattelse)*

 

Ikke kendt: 

 • Efter at du er stoppet med eller har nedsat dosis i din SIFROL-behandling: Depression, apati, angst, træthed, svedtendens eller smerter kan forekomme (kaldet dopaminagonist-abstinenssyndrom eller dopamine agonist withdrawal syndrome - DAWS).

 

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han vil diskutere måder til at håndtere eller mindske symptomerne. 

 

For de bivirkninger, der er markeret med *, er en præcis vurdering af hyppigheden ikke mulig, da disse bivirkninger ikke blev set i kliniske studier med 1395 patienter behandlet med pramipexol.
Hyppighedskategorien er formentlig ikke større end "ikke almindelig". 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte tabletterne mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SIFROL indeholder:

Aktivt stof: pramipexol. 


Hver tablet indeholder 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg eller 0,7 mg pramipexol som henholdsvis 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg pramipexoldihydrochloridmonohydrat. 


Øvrige indholdsstoffer: mannitol, majsstivelse, kolloid vandfri silica, povidon K 25 og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

SIFROL 0,088 mg er hvide, runde, flade tabletter og er uden delekærv. 


SIFROL 0,18 mg og SIFROL 0,35 mg er hvide, ovale og flade tabletter. Tabletterne har delekærv på begge sider og kan deles i to lige store dele. 


SIFROL 0,7 mg er hvide, runde og flade tabletter. Tabletterne har delekærv på begge sider og kan deles i to lige store dele. 


Alle tabletter har Boehringer Ingelheims firmalogo præget på den ene side og koden P6, P7, P8 eller P9 på den anden, hvilket repræsenterer tabletstyrker på henholdsvis 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35mg og 0,7 mg. 


SIFROL findes i blisterpakninger med 10 tabletter i hvert blisterkort. Hver karton indeholder 3 eller 10 blisterkort (30 eller 100 tabletter). 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH 

D-55216 Ingelheim am Rhein 

Tyskland 

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

D-55216 Ingelheim am Rhein 

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

 

България 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - 

клон България 

Тел: +359 2 958 79 98 

 

Česká republika 

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Tel: +420 234 655 111 

 

Danmark 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 

Tlf: +45 39 15 88 88 

 

Deutschland 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Tel: +49 (0) 800 77 90 900 

 

Eesti 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Eesti filiaal 

Tel: +372 612 8000 

 

Ελλάδα 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

 

España 

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Tel: +34 93 404 51 00 

 

France 

Boehringer Ingelheim France S.A.S.
Tél: +33 3 26 50 45 33 

 

Hrvatska 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Tel: +385 1 2444 600 

 

Ireland 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620 

 

Ísland 

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000 

 

Italia 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tel: +39 02 5355 1 

 

Κύπρος 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

 

Latvija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Latvijas filiāle 

Tel: +371 67 240 011 

 

Lietuva 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 2595942 

 

Luxembourg/Luxemburg 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

 

Magyarország 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Magyarországi Fióktelepe 

Tel: +36 1 299 89 00 

 

Malta 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620 

 

Nederland 

Boehringer Ingelheim b.v.
Tel: +31 (0) 800 22 55 889 

 

Norge 

Boehringer Ingelheim Norway KS 

Tlf: +47 66 76 13 00 

 

Österreich 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Tel: +43 1 80 1057870 

 

Polska 

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.
Tel: +48 22 699 0 699 

 

Portugal 

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.
Tel: +351 21 313 53 00 

 

România 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Viena - Sucursala Bucureşti 

Tel: +40 21 302 2800 

 

Slovenija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Podružnica Ljubljana 

Tel: +386 1 586 40 00 

 

Slovenská republika 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

organizačná zložka 

Tel: +421 2 5810 1211 

 

Suomi/Finland 

Boehringer Ingelheim Finland Ky 

Puh/Tel: +358 10 3102 800 

 

Sverige 

Boehringer Ingelheim AB 

Tel: +46 8 721 21 00 

 

United Kingdom 

Boehringer Ingelheim Ltd.
Tel: +44 1344 424 600 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...