Sepan®

tabletter 25 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sepan® 25 mg tabletter  

cinnarizin 

 

Sepan® er et registreret varemærke, som tilhører Janssen Pharmaceutica N.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Sepan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sepan
 3. Sådan skal du tage Sepan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysinger

1. Virkning og anvendelse

Sepan er et antihistamin. 

Sepan hæmmer histamins virkning og dæmper derved kvalme. Du kan tage Sepan mod kvalme ved transportsyge (køre-, sø- og luftsyge). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sepan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserinsetiketten. 

Tag ikke Sepan:

 • hvis du er allergisk over for cinnarizin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sepan (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sepan, hvis du: 

 • har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
 • har besvær med at lade vandet på grund af forstørret prostata.
 • har Parkinsons sygdom.
 • drikker alkohol eller tager medicin, som virker beroligende eller angstdæmpende eller tager medicin mod depression.
 • lider af forstyrrelser i stofskiftet (porfyri). Dette ses f.eks. som mørkerød urin, kraftige mavesmerter eller psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.
 • lider af lever- eller nyresygdomme.

 

Vær ekstra opmærksom på følgende:  

 • Hvis du får ubehag i maven, kan det være nødvendigt at tage Sepan efter et måltid.

Brug af anden medicin sammen med Sepan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, samt kosttilskud.  

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • angst og uro (anxiolytika).
 • skizofreni og andre sindslidelser (antipsykotika).
 • søvnløshed (hypnotika).
 • depression (moclobemid, isocarboxazid og tricykliske antidepressiva).
 • Parkinsons sygdom (selegilin).

 

Du skal stoppe med at tage Sepan mindst 4 dage inden du skal have foretaget en hudpriktest (allergitest), for at undgå påvirkning af resultatet. 

Brug af Sepan sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Sepan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 


Alkohol kan påvirke virkningen af Sepan og Sepan kan påvirke virkningen af alkohol. Tal derfor med lægen, hvis du drikker alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Sepan efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Sepan. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle.
Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Sepan kan give bivirkninger f.eks. døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Sepan indeholder lactose og saccharose

Sepan indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Sepan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage Sepan med et glas vand. 


Transportsyge
 

Voksne og børn over 15 år:
1 tablet (25 mg) en halv time før afrejse. 

Du kan derefter tage en halv tablet (12,5 mg) hver 6. time efter behov. 

 

Børn under 15 år:
Du må kun anvende Sepan 25 mg tabletter til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Sepan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sepan, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er sløvhedstilstand, søvnlignende bevidsthedssvækkelse, dyb bevidstløshed (koma), opkastning, nedsat kraft i musklerne, rystelser og ufrivillige bevægelser. Hos små børn er der set kramper. 

Hvis du har glemt at tage Sepan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Sepan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævs-sygdom. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1-10 ud af 100 patienter): 

 • Døsighed.
 • Kvalme.
 • Sure opstød/halsbrand.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1-10 ud af 1.000 patienter): 

 • Mundtørhed.
 • Sløvhed.
 • Træthed.
 • Opkast.
 • Øvre mavesmerter.
 • Kraftig sveden.
 • Langvarig, ofte stærkt kløende hudsygdom kendetegnet ved små kantede, flade blærer, eller små knuder i hud og mundslimhinder. I sjældne tilfælde kan det forekomme i hårbunden, hvor det kan medføre ardannelse med hårløse pletter. Kontakt læge.

 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1-10 ud af 10.000 patienter): 

 • Vægtstigning.
 • Hovedpine.
 • Allergisk reaktion.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser.
 • Mave-tarmbesvær.
 • Muskelstivhed.
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Rødlilla afgrænset skællende hud (Subkutan lupus erythematosus).
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt læge.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende, eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sepan utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Sepan efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sepan indeholder:

 • Aktivt stof: Cinnarizin 25 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, saccharose, talcum, hydrogeneret vegetabilsk olie og povidon.

Udseende og pakningsstørrelse:

Sepan er en rund, hvid tablet med delekærv mærket S og 25 på den ene side og JANSSEN på den anden side.  

 

Sepan findes i pakningsstørrelsen 50 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...