Symtuza

filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg

Janssen-Cilag

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmovertrukne tabletter  

darunavir/cobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Symtuza
 3. Sådan skal du tage Symtuza
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Symtuza er et lægemiddel, der anvendes til behandling af hiv-1-infektion (humant immundefekt virus 1). Det anvendes hos voksne og unge i alderen 12 år og ældre med en legemsvægt på mindst 40 kg. Symtuza indeholder fire aktive stoffer: 

 • darunavir, et hiv-lægemiddel, der kaldes en proteasehæmmer
 • cobicistat, der booster (forstærker) virkningen af darunavir
 • emtricitabin, et hiv-lægemiddel, der kaldes en nukleosid revers-transkriptasehæmmer
 • tenofoviralafenamid, et hiv-lægemiddel, der kaldes en nukleotid revers-transkriptasehæmmer

 

Symtuza reducerer hiv-1 i kroppen, og dette forbedrer dit immunforsvar (kroppens naturlige forsvarssystem) og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. Symtuza kan imidlertid ikke kurere hiv-infektion. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Symtuza

Tag ikke Symtuza

 • hvis du er allergisk over for darunavir, cobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Symtuza (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Fortæl lægen om alle lægemidler, du tager, herunder medicin, som du tager gennem munden, inhalerer, indsprøjter eller påfører på huden. 

Du må ikke tage Symtuza sammen med følgende lægemidler

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til anden medicin. 

Lægemiddel  

Formålet med lægemidlet  

Alfuzosin  

til behandling af forstørret blærehalskirtel (prostata) 

Amiodaron, dronedaron, ivabradin, kinidin, eller ranolazin  

til behandling af visse hjertelidelser (f.eks. unormal hjerterytme) 

Carbamazepin, phenobarbital og phenytoin  

til forebyggelse af krampeanfald  

Colchicin (hvis du har nyre-/leverproblemer) 

til behandling af gigt  

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir  

hiv-lægemiddel  

Rifampicin  

til behandling af visse infektioner såsom tuberkulose 

Pimozid, lurasidon, quetiapin eller sertindol 

til behandling af psykiske lidelser 

Sekalealkaloider som f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin og methylergometrin 

til behandling af migrænehovedpine 

Perikon (Hypericum perforatum)  

et naturlægemiddel mod depression  

Elbasvir/grazoprevir 

til behandling af hepatitis C-infektion 

Lovastatin, simvastatin og lomitapid  

til nedsættelse af kolesterol i blodet 

Triazolam eller midazolam (taget gennem munden) 

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst 

Sildenafil  

til behandling af hjerte- og lungesygdommen der kaldes pulmonal arteriel hypertension. Sildenafil anvendes også til andre formål. Se afsnittet 'Brug af anden medicin sammen med Symtuza'. 

Avanafil  

til behandling af erektil dysfunktion 

Dabigatran, ticagrelor  

som hjælp til at standse sammenklumpning af blodplader hos patienter, der tidligere har haft et hjerteanfald 

Naloxegol  

til behandling af forstoppelse forårsaget af opioidbehandling 

Dapoxetin  

til behandling af for tidlig sædafgang 

Domperidon  

til behandling af kvalme og opkastning 

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Symtuza. 

 

Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, men risikoen reduceres med effektiv antiretroviral terapi (medicin mod retrovirus, f.eks. hiv). Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre. 

 

Personer, der tager Symtuza, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge. 

 

Personer, der tager Symtuza, kan udvikle hududslæt. Sjældent kan et udslæt blive alvorligt eller muligvis livstruende. Kontakt altid lægen, når du får udslæt. 

 

Selvom der ikke er blevet observeret nyreproblemer med Symtuza, er der en mulighed for, at du kan opleve nyreproblemer, når du tager Symtuza over længere tid. 

 

Kontakt lægen, før du tager Symtuza. Fortæl det straks til lægen, hvis noget af følgende gælder for dig. 

 • Hvis du har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller C-infektion. Din læge vil muligvis undersøge, hvor alvorlig din leversygdom er, før han eller hun beslutter, om du kan tage Symtuza.
 • Hvis du har en hepatitis B-infektion, kan leverproblemerne blive værre, når du holder op med at tage Symtuza. Det er vigtigt ikke at holde op med at tage Symtuza uden først at tale med lægen.
 • Hvis du har haft en nyresygdom, eller hvis prøver har vist, at du har problemer med nyrerne, før eller under behandling. Det kan være, at din læge vil tage blodprøver for at holde øje med, hvordan dine nyrer virker. Det kan både være før og under behandlingen med Symtuza. Din læge vil overveje, om Symtuza er det rigtige lægemiddel til dig.
 • Hvis du har sukkersyge (diabetes). Symtuza kan forhøje blodsukkerniveauet.
 • Hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. hævede lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion, som havde usædvanlige infektioner på grund af et svækket immunforsvar (opportunistiske infektioner), kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner vise sig kort efter, at du har påbegyndt hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, som kan have været til stede uden nogle tydelige symptomer.
 • Hvis du bemærker symptomer såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du straks fortælle det til din læge. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (når immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion på grund af en forbedring af kroppens immunforsvar. Autoimmune lidelser kan opstå, mange måneder efter du er påbegyndt behandling.
 • Hvis du har en blødersygdom (hæmofili). Symtuza kan øge risikoen for blødning.
 • Hvis du er allergiskover for sulfonamider (som f.eks. anvendes til behandling af visse infektioner).
 • Hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager lægemidler mod hiv, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes osteonekrose (knogleskader forårsaget af manglende blodforsyning til knoglen). Dette er mere sandsynligt ved langvarig hiv-behandling, alvorlig svækkelse af immunforsvaret, ved overvægt eller brug af alkohol eller lægemidler, der kaldes kortikosteroider (binyrebarkhormoner). Tegnene på osteonekrose omfatter stivhed, ømhed og smerter i led (især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du fortælle det til din læge.

 

Ældre

Symtuza har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan tage Symtuza. 

Børn og unge

Symtuza er ikke beregnet til brug hos børn under 12 år eller som vejer mindre end 40 kg, da det ikke er blevet undersøgt hos børn under 12 år.  

Brug af anden medicin sammen med Symtuza

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget anden medicin. 

 

Der findes visse typer medicin, som du ikke må tage sammen med Symtuza. Disse er nævnt ovenfor under overskriften “Du må ikke tage Symtuza sammen med følgende lægemidler”. 

 

Symtuza må ikke tages sammen med et andet antiviralt lægemiddel, der indeholder en forstærker, eller et andet antiviralt lægemiddel, der kræver forstærkning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre dosis af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din læge, hvis du tager anden hiv-medicin, og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til, hvilke lægemidler der kan tages sammen. 

 

Du må heller ikke tage Symtuza sammen med lægemidler, der indeholder tenofovirdisoproxil (f.eks. som fumarat, fosfat eller succinat), lamivudin eller adefovirdipivoxil, eller lægemidler, der kræver forstærkning med ritonavir eller cobicistat. 

 

Virkningen af Symtuza kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler. Fortæl det til din læge, hvis du tager: 

 • Bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)
 • Dexamethason (injektion) (kortikosteroid)
 • Rifapentin, rifabutin (til behandling af bakterieinfektioner)
 • Oxcarbazepin (til forebyggelse af krampeanfald).

 

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager Symtuza. Fortæl det til din læge, hvis du tager: 

 • Amlodipin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, mexiletin, nicardipin, nifedipin, propafenon, lidocain, verapamil (hjertemedicin) da virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive forstærket.
 • Bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet).
 • Apixaban, edoxaban, rivaroxaban, clopidogrel (blodfortyndende medicin), da virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive ændret.
 • Clonazepam (til at hindre krampeanfald)
 • Østrogen-baseret prævention og hormonerstatningsbehandling. Symtuza kan nedsætte virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du anvender prævention, der ikke indeholder hormoner.
 • Ethinylestradiol/drospirenon. Symtuza kan øge risikoen for, at drospirenon øger kaliumniveauet.
 • Kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison, triamcinolon. Disse lægemidler anvendes til behandling af allergier, astma, inflammatoriske tarmsygdomme, inflammatoriske tilstande i hud, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande. Disse lægemidler tages generelt gennem munden, inhaleres, injiceres eller smøres på huden. Du må kun bruge disse lægemidler, hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, og kun efter en lægelig vurdering og under tæt lægelig overvågning for kortikosteroid-bivirkninger.
 • Buprenorphin/naloxon, methadon (medicin til behandling af opioidafhængighed).
 • Salmeterol (medicin til behandling af astma).
 • Artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria).
 • Dasatinib, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (lægemidler til behandling af cancer).
 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af erektil dysfunktion og hjerte- og lungesygdommen pulmonal arteriel hypertension).
 • Glecaprevir/pibrentasvir (til behandling af hepatitis C-infektion).
 • Fentanyl, oxycodon, tramadol (til smertebehandling)
 • Fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

 

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da virkningen eller bivirkningerne af enten denne eller Symtuza kan blive påvirket, når de kombineres. 

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager: 

 • Alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved operationer).
 • Carvedilol, metoprolol, timolol (hjertemedicin).
 • Warfarin (blodfortyndende medicin), da dets virkning eller bivirkninger kan blive ændret. Din læge skal muligvis kontrollere dit blod.
 • Digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme).
 • Clarithromycin (antibiotika).
 • Clotrimazol, fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol, (til behandling af svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en lægeundersøgelse.
 • Atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling, der egner sig bedst i din specifikke situation.
 • Rifabutin (mod bakterieinfektioner).
 • Tadalafil, sildenafil, vardenafil (mod erektil dysfunktion eller for højt blodtryk i lungekredsløbet).
 • Amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling af depression og angst).
 • Perphenazin, risperidon, thioridazin (lægemidler til behandling af psykiske lidelser).
 • Ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til at dæmpe immunforsvaret), da virkningen eller bivirkningerne af disse lægemidler kan blive forstærket. Din læge vil muligvis foretage yderligere test.
 • Colchicin (gigtmiddel). Hvis du har nyre- eller leverproblemer, se afsnittet 'Du må ikke tage Symtuza sammen med følgende lægemidler'.
 • Buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem og midazolam som injektion (medicin til behandling af søvnforstyrrelser eller angst).
 • Metformin (til behandling af type 2-diabetes).

 

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om alle lægemidler, du tager. 

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid eller ammer eller planlægger at blive gravid. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage Symtuza. 

 

Det anbefales at kvinder med hiv ikke ammer deres børn, fordi der er risiko for, at barnet bliver smittet med hiv via mælken, og fordi lægemidlet kan påvirke barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Symtuza kan give svimmelhed. Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter du har taget Symtuza. 

Symtuza indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Symtuza

Tag altid Symtuza nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis til voksne og unge i alderen 12 år og derover, der vejer mindst 40 kg, er én tablet, der tages én gang dagligt sammen med mad. 

 

Du skal tage Symtuza hver dag og altid sammen med mad. Du skal spise et måltid eller en snack, inden for 30 minutter før du tager Symtuza. Typen af mad er ikke vigtig. 

 

 • Tabletten må ikke knuses, den skal synkes hel. Tabletten kan tages med væske som f.eks. vand, mælk eller enhver næringsrig drik. Tag Symtuza på omtrent det samme tidspunkt hver dag.

 

Fjernelse af det børnesikrede låg  

Symtuza Janssen-Cilag International NV, filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg 

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således: 

 • Tryk plastskruelåget nedad, samtidig med at det drejes mod uret.
 • Fjern det løse låg.

 

Hvis du har taget for meget Symtuza

Kontakt straks din læge eller nærmeste akutmodtagelse for at få råd. Tag tabletbeholderen med dig, så du kan vise, hvad det er du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Symtuza

Det er vigtigt, at du ikke springer en dosis Symtuza over. 

 

Hvis du har glemt en dosis: 

 • Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 12 timer efter det tidspunkt, hvor du normalt tager Symtuza, skal du straks tage en tablet sammen med mad. Derefter skal du tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
 • Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis senere end 12 timer efter det tidspunkt, hvor du normalt tager Symtuza, må du ikke tage den glemte dosis, men skal blot tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

Hvis du kaster op mindre end 1 time efter, du har taget lægemidlet, bør du tage en ny dosis Symtuza sammen med mad så hurtigt som muligt. Hvis du kaster op mere end 1 time efter, du har taget lægemidlet, behøver du ikke at tage en ny dosis Symtuza før det næste planlagte tidspunkt. 


Kontakt lægen, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, hvis du har glemt en dosis eller har kastet op. 

 

Du må ikke holde op med at tage Symtuza uden først at tale med din læge 

Anti-hiv-lægemidler kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke holde op med at tage Symtuza. Tal med din læge først. 

 

Når du er ved at løbe tør for Symtuza, skal du bede om mere fra lægen eller på apoteket. Dette er meget vigtigt, da virusmængden igen kan begynde at stige, hvis du holder op med at tage medicinen, selv i kort tid. Det kan gøre sygdommen sværere at behandle. 

 

Hvis du har både hiv-infektion og hepatitis B, er det meget vigtigt, at du ikke holder op med at tage Symtuza uden først at tale med lægen. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter ophør med behandlingen med Symtuza. Hos nogle patienter med fremskreden leversygdom eller skrumpelever (cirrose) kan en afbrydelse af behandlingen medføre en forværring af hepatitis, der kan være livstruende. 

Fortæl det straks til din læge, hvis du bemærker nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, især hvis det drejer sig om symptomer, som du normalt ville forbinde med hepatitis B-infektion. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger. 

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge skal tage nogle blodprøver, før du starter på Symtuza. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal din læge kontrollere dine blodprøver oftere, fordi du har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, mørk (tefarvet) urin, bleg afføring (tarmbevægelser), kvalme, opkastning, appetitløshed eller smerter, jag eller smerter og ubehag i højre side af kroppen under ribbenene. 

 

Hududslæt kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter, der får Symtuza. Selv om de fleste udslæt er milde og forsvinder efter et stykke tid ved fortsat behandling, kan et udslæt til tider være kraftigt og eventuelt livstruende. Det er vigtigt, at du taler med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvordan du skal håndtere dine symptomer, eller om behandling med Symtuza skal stoppes. 

 

Andre alvorlige bivirkninger, der er set hos op til 1 ud af 10 patienter, var diabetes, forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet og symptomer på infektion. Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) har været indberettet hos op til 1 ud af 100 patienter. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • hovedpine
 • diarré
 • udslæt

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • lavt antal røde blodlegemer (anæmi)
 • allergiske reaktioner såsom nældefeber (urticaria), kløe
 • nedsat appetit (anoreksi)
 • unormale drømme
 • opkastning, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene
 • unormale resultater af blodprøver såsom nogle test af dine nyrer. Din læge vil forklare dig om dette.
 • svimmelhed
 • ledsmerter
 • muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvaghed
 • svaghed
 • træthed
 • kvalme

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • svær hævelse af huden og andre væv (oftest læberne eller øjnene)
 • symptomer på infektion eller på autoimmune lidelser (immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS))
 • forstørrelse af bryster
 • osteonekrose (knogleskader på grund af manglende blodforsyning til knoglen)
 • unormale resultater af blodprøver såsom nogle test af din bugspytkirtel. Din læge vil forklare dig om dette.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 personer) 

 • en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser af ansigtet eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer) samt påvirkning af lever, nyrer eller lunger].

 

Visse bivirkninger er typiske for anti-hiv-medicin ligesom Symtuza. Disse omfatter: 

 • forhøjet blodsukker og forværring af diabetes
 • muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed; disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været alvorlige
 • immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids), som tidligere har haft opportunistiske infektioner (usædvanlige infektioner på grund af et svækket immunforsvar), kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner vise sig kort efter påbegyndelse af hiv-behandling, også med Symtuza. Udover disse opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (en tilstand, der opstår, når immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå, mange måneder efter påbegyndt behandling.

 

Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du fortælle det til din læge. 

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

5. Opbevaring

Opbevar Symtuza utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og på beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Brug ikke lægemidlet efter 6 uger fra første åbning af beholderen. 


Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Hold beholderen tæt tillukket. Tabletterne kan opbevares udenfor den original beholder i op til 7 dage og skal derefter bortskaffes hvis ubrugt. Tabletter opbevaret udenfor den originale beholder må ikke ligges tilbage i beholderen. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Symtuza indeholder: 

Aktive stoffer: darunavir, cobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat), 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 10 mg tenofoviralafenamid (som fumarat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne:  

Tabletkernen indeholder croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose og kolloid silica. 

 

Filmovertræk:  

Filmovertrækket indeholder polyethylenglycol (macrogol), polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), talcum, titandioxid og jernoxid, gul. 

 

Udseende og pakningsstørrelser 

Gul til gullig-brun kapselformet, filmovertrukket tablet, hvor der står „8121“ på den ene side og „JG“ på den anden side. 

 

Symtuza leveres i beholdere med 30 tabletter (med et silicagel-tørremiddel, der skal opbevares i beholderen for at hjælpe med at beskytte tabletterne). Silicagel-tørremidlet er i en separat pose eller en separat beholder og må ikke sluges. 

Symtuza-tabletterne fås i pakninger med én beholder eller tre beholdere pr. karton. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien 

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Janssen-Cilag A/S 

Tlf: +45 4594 8282 

jacdk@its.jnj.com 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...