GlucaGen®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

GlucaGen® HypoKit® 1 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Glucagon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GlucaGen® HypoKit® 

 3. Sådan skal du bruge GlucaGen® HypoKit® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

 • Glucagon er et naturligt hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Glucagon har den modsatte effekt af insulin i kroppen. Det hjælper kroppen med at omdanne glykogen til glucose i leveren. Glucosen frigives herefter ud i blodbanen. 

 • Du skal bruge GlucaGen® HypoKit® til akut brug ved alvorlig hypoglykæmi hos personer med diabetes, som er blevet bevidstløse. Alvorlig hypoglykæmi er også kendt som ekstremt lavt blodsukker. 

 • Du kan få også GlucaGen® HypoKit® for at afslappe tarmen i forbindelse med mave-tarmundersøgelser hos voksne. 

  Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge GlucaGen® HypoKit®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserings- etiketten. 

Brug ikke GlucaGen® HypoKit®

 • hvis du er overfølsom over for glucagon eller et af de øvrige indholdsstoffer i GlucaGen® HypoKit® (angivet i afsnit 6). 

 • hvis du har en svulst i binyrerne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Glucagen® Hypokit®, hvis du 

 • har fastet over en længere periode. 

 • har kronisk hypoglykæmi. 

 • har en svulst i bugspytkirtlen, som frigiver glucagon eller insulin. 

 • er ældre med en kendt hjertelidelse, skal have foretaget mave-tarmundersøgelse, skal røntgen- fotograferes, eller har diabetes. 

 • har fastet i længere tid, ikke producerer nok adrenalin, har kronisk lavt blodukker eller lavt blodsukker pga. alkoholmisbrug.

På grund af ustabiliteten af opløst Glucagen® Hypokit® skal produktet anvendes umiddelbart efter opløsning. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med GlucaGen® HypoKit®. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med GlucaGen® HypoKit®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • for lavt blodsukker (insulin). 

 • inflammation/gigt (indometacin). 

 • blodpropper (warfarin). 

 • forhøjet blodtryk (betablokkere).

Brug af GlucaGen® HypoKit® sammen med mad og drikke

Efter du har indsprøjtet GlucaGen® HypoKit® bør du indtage noget sukkerholdigt, hvis det er i overensstemmelse med den stillede diagnose. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet

Du kan bruge GlucaGen® HypoKit® under graviditet. 

Amning

Du kan bruge GlucaGen® HypoKit® selvom du ammer. 

Fertilitet

Studier i rotter har vist, at GlucaGen® Hypokit® ikke forårsager nedsat fertilitet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om GlucaGen® HypoKit® påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.
 

Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker kan evnen til at koncentrere sig og reagere være nedsat. Undgå derfor bilkørsel og betjening af maskiner indtil stabiliseret tilstand.
 

Du bør undgå bilkørsel indtil du har indtaget et måltid indeholdende kulhydrater. 

GlucaGen® HypoKit® indeholder naturlig gummilatex

Sprøjtens nålehætte indeholder naturlig gummilatex som kan forårsage allergiske reaktioner hos personer, der er overfølsomme overfor latex. 

3. Sådan skal du bruge GlucaGen® HypoKit®

Brug altid GlucaGen® HypoKit® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Forberedelse af opløsningen til injektion

 1. Tag plastikkapslen af hætteglasset. Træk nålehæt- ten af sprøjten. Stik nålen igennem gummiproppen (inden for den markerede cirkel) på hætteglasset, der indeholder GlucaGen® HypoKit® og indgiv hele væsken (1 ml) fra sprøjten ned i hætteglasset indeholdende det frysetørrede glucagon. 

 2. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og omryst forsigtigt, indtil GlucaGen® HypoKit®er helt opløst og opløsningen er klar. 

 3. Træk da langsomt hele opløsningen tilbage i sprøjten. Træk ikke stemplet ud af sprøjten. Det er vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler fra sprøjten ved at: 

  • holde sprøjten med injektionsnålen opad og banke let på sprøjten med fingeren 

  • forsigtigt sprøjte luften ud, som har samlet sig i toppen af sprøjten. 

Bliv ved med at skubbe sprøjten indtil du har den korrekte dosis til injektion. Når du gør dette, vil en lille smule af væsken blive skubbet ud. Injicér dosis under huden eller ind i en muskel. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 ml på sprøjten. 

 

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til 8 år  

Injicér det hele (1 ml) markeret som 1/1 ml på sprøjten. 

 

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til 8 år  

Injicér halvdelen (½ ml) markeret som ½ ml på sprøjten. 

  

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Du skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice, efter at du har reageret på behandlingen (så snart du er i stand til at tage den). Det skal du have, fordi GlucaGen® HypoKit® udtømmer glycogendepoterne. Det høje indhold af sukker i snacken vil forhindre et tilbagefald af hypoglykæmi. 

Hvad du skal fortælle dine venner, familie, omsorgsperson eller kolleger

Din læge har måske ordineret GlucaGen® HypoKit® til dig, så en ven eller familie kan give dig indsprøjtningen, hvis du får alvorlig hypoglykæmi (ekstremt lavt blodsukker), og ikke selv er i stand til at spise sukker. Du skal sikre dig, at familie, venner, omsorgsperson eller kolleger ved 

 • hvordan GlucaGen® HypoKit® bruges og hvor det er opbevaret, inden en nødsituation opstår, 

 • at de skal injicere GlucaGen® HypoKit® under huden eller ind i en muskel, 

 • at du skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice, efter at du har reageret på behandlingen (så snart du er i stand til at tage den), 

 • at du eller en anden skal kontakte din læge eller sundhedspersonale efter brug af GlucaGen® HypoKit®.

Det er vigtigt, at finde ud af hvorfor du fik alvorlig hypoglykæmi, og hvordan du forhindrer det i at ske igen. 

Hvis du har brugt for meget GlucaGen® HypoKit® Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af GlucaGen® HypoKit® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering er forbigående kvalme og opkast 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Opkastninger.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Mavesmerter. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar GlucaGen® HypoKit® utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar enten: i køleskab (2 °C til 8 °C), eller udenfor køleskab under 25 °C i op til 18 måneder indenfor udløbsperioden.
 • GlucaGen® HypoKit® må ikke fryses.
 • Opbevar GlucaGen® HypoKit® i original pakning for at beskytte mod lys.
 • Brug GlucaGen® HypoKit® straks efter opblanding – må ikke opbevares til senere brug.
 • Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis opløsningen, i sjældne tilfælde, ligner en gel eller hvis noget af pulveret ikke er opløst ordentligt.
 • Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis plastikkapslen er løs eller mangler, når du får produktet – retunér produktet på dit lokale apotek.
 • Brug ikke GlucaGen® HypoKit® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
 • Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GlucaGen® HypoKit® indeholder:

 • Aktivt stof: Glucagon 1 mg (1 IE), som hydrochlorid produceret i gær via rekombinant DNA.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vand til injektionsvæsker, saltsyre og/eller natriumhydroxid (til indstilling af pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Sterilt hvidt pulver af glucagon i et hætteglas og klar solvens i en engangssprøjte. 

Pakningsstørrelser

GlucaGen® HypoKit® fås i en pakningsstørrelse á et hætteglas med tilhørende solvens i en engangssprøjte. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

Ompakket og frigivet af

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

  

GlucaGen® og HypoKit® er registrerede varemærker, som tilhører Novo Nordisk A/S 

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet

Teknisk brugervejledning til sundhedspersonalet 

Sundhedspersonale henvises til alle ovenstående punkter, før de læser disse yderligere oplysninger. GlucaGen® HypoKit® må ikke indgives som intravenøs infusion.  

Behandling af alvorlig hypoglykæmi 

Administreres som s.c. eller i.m. injektion. Hvis patienten ikke reagerer inden for 10 minutter, skal der gives glucose intravenøst. Når patienten har reageret på behandlingen, gives oral kulhydrat for at genoprette leverglykogen og forebygge tilbagefald af hypoglykæmi.  

Diagnostiske procedurer 

Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure, hvis dette er foreneligt med den pågældende diagnostiske procedure. Husk, at GlucaGen® HypoKit® har den modsatte effekt af insulin.  

Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen® HypoKit® indgives til diabetes patienter eller ældre patienter med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi eller radiografi. 

 

Bemærk at en sprøjte med en tyndere nål og en finere gradering, kan være mere egnet til brug ved diagnostiske procedurer.  

Undersøgelse af mave-tarmkanalen

Dosis interval fra 0,2-2 mg afhængig af den anvendte diagnostiske teknik samt administrationsvej. Den diagnostiske dosis til afslapning af ventrikel, bulbus duodeni, duodenum og tyndtarm er 0,2-0,5 mg. Virkning indtræder inden for 1 minut efter en i.v. injektion af 0,2-0,5 mg, og effekten varer mellem 5 og 20 minutter, afhængig af hvilket organ der undersøges. Virkningen efter i.m. injektion af 1-2 mg indtræder efter 5-15 minutter og varer ca. 10-40 minutter afhængig af organet.  

  

Bivirkninger efter brug i forbindelse med diagnostiske procedurer  

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Hvis anvendt i forbindelse med røntgen eller mavetarmundersøgelse:
  • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.Ring evt. 112.
  • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
  • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...