Nifedipin "Alternova"

depottabletter 30 mg og 60 mg

Alternova

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletter  

Nifedipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Nifedipin Alternova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide før du begynder at tage Nifedipin Alternova
 3. Sådan skal du tage Nifedipin Alternova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nifedipin Alternova tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes calciumantagonister. Mængden af calcium i cellerne har betydning for hjertets arbejde og blodtrykket. Nifedipin Alternova virker ved at nedsætte den mængde calcium, der kan trænge ind i cellerne. Herved udvides blodkarrene og blodtrykket nedsættes. 

 

Nifedipin Alternova anvendes mod hjertekrampe (angina pectoris) og mod forhøjet blodtryk.  

 

Lægen kan have givet dig Nifedipin Alternova for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nifedipin Alternova

Tag ikke Nifedipin Alternova:

 • Hvis du er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nifedipin Alternova (angivet i afsnit 6)
 • Hvis du har for lavt blodtryk
 • Hvis du anvender rifampicin (mod tuberkulose)
 • Hvis du anvender lægemidler som fx fenytoin, itraconazol, ketoconazol, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, visse midler mod HIV eller nefazodon. Disse påvirker et specielt enzym i kroppen og derved virkningen af nifedipin
 • Hvis du har haft en blodprop i hjertet indenfor den sidste uge
 • Hvis du lider af akut hjertesvigt, kronisk nedsat hjertefunktion, chok, eller ustabile hjertekramper
 • Hvis du er gravid
 • Hvis du har en obstruktion eller forsnævring i dine tarme, eller tidligere har haft det
 • Hvis du tidligere har haft en obstruktion i spiserøret (spiserøret - røret som forbinder svælget til mavesækken)
 • Hvis du har fået at vide, at du har en forsnævring af aorta hjerteklappen (stenose)
 • Hvis du en gang har haft et kollaps forårsaget af et hjerteproblem (kardiogent shock), hvor du blev forpustet, bleg, havde koldsved og mundtørhed

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Nifedipin Alternova  

 • Hvis du har lavt blodtryk, din hjertefunktion er nedsat eller du har forkalkning i de store kropspulsårer (aorta)
 • Hvis du samtidig anvender betablokkere (for blodtrykket og hjertet)
 • Hvis du har nedsat leverfunktion
 • Hvis du er i dialysebehandling
 • Hvis du har forhøjet blodsukker
 • Hvis du har diabetes
 • Hvis du har en Kocks pose (et kirurgisk konstrueret tarm-reservoir med en åbning gennem bugvæggen) i din tarm
 • Hvis dit blodtryk fortsætter med at stige trods behandlingen med nifedipin (malign hypertension)
 • Hvis du ammer. Nifedipin Alternova er ikke anbefalet under amning. Kontakt lægen, før du bruger Nifedipin Alternova, hvis du ammer

 

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Brug af anden medicin sammen med Nifedipin Alternova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du bruger anden medicin, som f.eks: 

 • Betablokkere (for blodtrykket og hjertet), da alvorligt blodtryksfald kan indtræffe
 • Digoxin (mod hjerteproblemer)
 • Kinidin (normaliserer hjerterytmen)
 • Cimetidin (hæmmer mavesyreproduktionen)
 • Diltiazam (mod forhøjet blodtryk)
 • Cisaprid (fremmer bevægelserne i tarmen)
 • Rifampicin, rifabutin (antibiotikum)
 • Quinupristin/dalfopristin (en antibiotikum-kombination)
 • Magnesiumsulfat under graviditeten (ved salt og væskemangel), da alvorligt blodtryksfald kan indtræffe
 • Anden medicin til behandling af for højt blodtryk

 

Rådfør dig med din læge, før du bruger nogen af følgende lægemidler sammen med Nifedipin Alternova. Følgende lægemidler kan enten nedsætte eller øge virkningen af nifedipin: 

 • Digoxin (mod hjerteproblemer)
 • Kinidin (normaliserer hjerterytmen)
 • Tacrolimus (til behandling af organafstødning)
 • Rifampicin (antibiotikum)
 • Erythromycin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika)
 • Indinavir, ritonavir, saquinavir, amprenavir, nelfinavir (mod HIV-infektion)
 • Ketoconazol, itraconazol, fluconazol (mod svamp)
 • Fluoxetin (mod depression)
 • Nefazodon (mod depression)
 • Quinupristin/dalfopristin (en antibiotikum-kombination)
 • Cimetidin (hæmmer mavesyreproduktionen)
 • Cisaprid (fremmer bevægelserne i tarmen)
 • Fenytoin, carbamazepin, phenobarbital, natriumvalproat (mod epilepsi)

Brug af Nifedipin Alternova sammen med mad og drikke

Depottabletterne skal synkes hele sammen med væske og tages uden for måltiderne. De må ikke deles, knuses eller tygges. 

 

Indtagelse af grapefrugtjuice anbefales ikke samtidig med, da virkningen af Nifedipin Alternova kan forstærkes. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Nifedipin Alternova, hvis du er gravid. Ved graviditet eller ønske herom bør du konsultere lægen. 

 

Amning 

Rådfør dig med din læge, før du bruger Nifedipin Alternova, hvis du ammer. Du bør ikke tage Nifedipin Alternova, hvis du ammer, medmindre din læge finder det nødvendigt. 

 

Fertilitet 

Hvis du er en mand, som ikke har været i stand til at blive far til et barn ved in vitro-befrugtning (befrugtningsteknik, hvor kvindens æg bliver taget ud for at blive befrugtet uden for hendes livmoder og krop), og hvor ingen anden forklaring kan findes, bør calciumantagonister som nifedipin overvejes som mulige årsager. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nifedipin Alternova kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Det gælder især i starten af behandlingen eller ved øgning af dosis. Denne bivirkning forstærkes, hvis du samtidig drikker alkohol. 

Nifedipin Alternova indeholder laktose

Nifedipin Alternova indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Bemærk venligst, at din læge kan have ordineret dette lægemiddel til en anden terapeutisk indikation og/eller i en anden dosering end angivet i indlægssedlen. Følg altid lægens ordination og anvisningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du tage Nifedipin Alternova

Tag altid Nifedipin Alternova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Normal behandling startes med 30 mg i døgnet. 

Lægen kan efter behov øge dosis. 

 

Ældre  

Det anbefales at starte forsigtigt med en lav dosis. 

 

Brug til børn og unge  

Børn og unge (< 18 år): 

Nifedipin Alternova anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år, fordi der kun findes begrænsede data om sikkerhed og effekt hos denne population. 

 

Nedsat leverfunktion  

Hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat, må den daglige dosis ikke overskride 30 mg i døgnet. 

 

Depottabletterne skal synkes hele med tilstrækkelig væske. Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice. 

 

Depottabletterne må ikke deles, tygges eller knuses. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandling bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Nifedipin Alternova tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nifedipin Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Nifedipin Alternova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Nifedipin Alternova

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge eller på apoteket. 

 

I sjældne eller meget sjældne tilfælde kan andre ikke-alvorlige bivirkninger forekomme. For at få information om disse bivirkninger skal du kontakte din læge eller apotek. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • Rødmen
 • Perifert ødem (hævelse af hænder og fødder)
 • Hovedpine
 • Kådhed
 • Svimmel ved hurtige bevægelser
 • Trykken i hovedet

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Øget antal eller forværring af anfald af hjertekramper (angina)
 • Angina efter brat ophør af behandling med nifedipin
 • Hurtig hjerterytme
 • Forværring af utilstrækkelig iltforsyning af vævet omkring hjertet, inklusive blodprop i hjertet
 • Hjertesvigt
 • Nedsat blodtryk
 • Forstoppelse
 • Ødem (hævelse/vand i kroppen)
 • Karudvidelse
 • Almen utilpashed
 • Kvalme

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)  

 • Forstyrrelse i hjerterytmen
 • Nedsat blodgennemstrømning i fingrene hos patienter med Raynauds fænomen
 • Tilbageløb af maveindhold til spiserøret, særligt hos sklerosepatienter
 • Allergisk leverbetændelse
 • Forhøjede levertal
 • Søvnløshed
 • Nervøsitet
 • Døsighed
 • Unormal fornemmelse i huden, myrekryb, prikken og stikken i huden (dysæstesi/paræstesi)
 • Udtynding af livmoderslimhinden
 • Øjenreaktioner såsom øjensmerter
 • Midlertidige synsforstyrrelser
 • Feber i de første dage af behandlingen
 • Allergisk reaktion
 • Andre allergiske reaktioner, der forårsager hævelse under huden (kan være alvorligt og omfatte hævelse af svælget, hvilket kan være livstruende) (larynx)
 • Angst
 • Søvnforstyrrelser
 • Svimmelhed, fornemmelse af at rummet snurrer rundt (vertigo)
 • Migræne
 • Rysten (tremor)
 • Lavt blodtryk
 • Lavt blodtryk, når du rejser dig op.
 • Næseblod
 • Tilstoppet næse
 • Mavesmerter
 • Halsbrand/sure opstød
 • Luftafgang fra tarmen
 • Mundtørhed
 • Rødmen af huden
 • Muskelkramper
 • Hævede led
 • Smertefuld vandladning eller vandladningsbesvær, øget vandladningstrang (dysuri)(polyuri)
 • Impotens
 • Uspecifikke smerter
 • Kulderystelser

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Bezoarer (kugleformede dannelser i mave og tarm)
 • Betændelse og fortykkelse af tandkødet
 • Udvikling af brystkirtlerne hos mænd over 50 år
 • Hududslæt eller nældefeber
 • Kløe (kan optræde i svær grad)
 • Lungeødem (væske i lungerne)
 • Besvimelse (synkope)
 • Hjerteblok

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Hjertstop
 • Depression
 • Blodmangel (aplastisk anæmi)
 • Øgede niveauer af kalium i blodet ved samtidig behandling med propranolol
 • Betændelsestilstande i huden
 • Fotosensibilitet (lysoverfølsomhed)
 • Natlig vandladning
 • Akut forværring af nyrefunktionen hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion
 • Hævede øjne
 • Tinnitus

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Alvorligt fald i en bestemt type hvide blodlegemer. Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber (agranulocytose)
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, tendens til infektioner, især halsbetændelse og feber. Kan være alvorligt. Kontakt omgående lægen, hvis du får feber (leukopeni).
 • Pludselig, alvorlig generaliseret allergisk reaktion, i meget sjældne tilfælde med livstruende shock (f.eks. vejrtrækningsbesvær, fald i blodtrykket, hurtig puls), hævelse (herunder potentielt livstruende hævelse i luftvejene) (anafylaktaisk/anafylaktoid reaktion)
 • Øget blodsukker (hyperglykæmi)
 • Nedsat følsomhed i huden (hypoæstesi)
 • Øjensmerter
 • Brystsmerter (angina pectoris)
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt (dyspnø)
 • Synkebesvær (dysfagi)
 • Voldsomme anfald af mavesmerter, manglende luftafgang og afføring på grund af blokeret tarmpassage (tarmobstruktion)
 • Mavesmerter forårsaget af obstruktion af tarmen eller sår i tarmen
 • Opkastning
 • Halsbrand eller fordøjelsesbesvær (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens)
 • Gulfarvning af det hvide i øjnene eller huden (gulsot)
 • Hudreaktion med blisterdannelse/afskalning af huden og/eller slimhindereaktioner (i munden/næsen eller ved kønsorganerne) (toksisk epidermal nekrolyse)
 • Mindre hævede områder med blødning i huden (palpabel purpura)
 • Smerter i leddene (artralgi)
 • Muskelsmerter (myalgi)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Nifedipin Alternova utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevar Nifedipin Alternova i original emballage. 

 

Brug ikke Nifedipin Alternova efter den udløbsdato der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nifedipin Alternova indeholder:

 • Aktivt stof: Nifedipin
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • Lactose monohydrat
 • Magnesiumstearat
 • Polyvidon
 • Talcum
 • Carbomer
 • Hypromellose
 • Vandfri kolloid silica
 • Macrogol 4000
 • Methacrylsyre copolymer (Eudragit)
 • Titandioxid (E 171)
 • Rød jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg er en lys rød, rund bikonveks depottablet 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakninger. 

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 56, 98 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S  

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Fremstiller:

Viminco A/S 

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør  

 

eller 


Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Nifedipin Alternova  

Finland: Nifedipin Alternova 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 01/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...