Finasteride "Teva" 5 mg

filmovertrukne tabletter 5 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Finasteride Teva 5 mg filmovertrukne tabletter 

finasterid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasteride Teva
 3. Sådan skal du tage Finasteride Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Finasteride Teva er finasterid, som tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes 5-α- reduktasehæmmere. De virker ved at mindske størrelsen på blærehalskirtlen (prostata) hos mænd. 

 

Finasteride Teva anvendes til behandling og kontrol af godartet forstørrelse af blærehalskirtlen (benign prostatahyperplasi (BPH)). Herved formindskes den forstørrede blærehalskirtel og forbedre uringennemstrømning og de symptomer, som ses i relation til BPH. Endvidere reduceres risikoen for akut tilbageholdelse af urin og behov for operation. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasteride Teva

Tag ikke Finasteride Teva:

 • hvis du er allergisk over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finasteride Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid eller tror, du er gravid. Finasteride Teva er ikke beregnet til brug hos kvinder. Kvinder, der er eller kan være gravide, skal være særligt opmærksomme, hvis der er mulighed for, at de skal håndtere Finasteride Teva (se ”Graviditet og amning").

 

Finasteride Teva anbefales ikke til brug hos børn. 

 

SPØRG LÆGEN ELLER APOTEKETSPERSONALET, HVIS DER ER NOGET, DU ER I TVIVL OM. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Finasteride Teva. 

 • hvis du har svært ved at tømme blæren fuldstændigt og/eller har markant nedsat urinstrøm. Hvis det er tilfældet, skal din læge undersøge dig grundigt for urinrørsforsnævringer.
 • hvis du har nedsat leverfunktion. Finasterid-indholdet i blodet kan forøges hos disse patienter.
 • hvis din seksualpartner er eller kan være gravid. Du bør undgå, at hun kommer i kontakt med din sæd, da den kan indeholde en meget lille mængde af lægemidlet.

 

Du skal straks henvende dig til lægen, hvis du bemærker ændringer i dit brystvæv, såsom knuder, smerter eller væsken fra brystvorterne, da dette kan være tegn på en alvorlig sygdom, såsom brystkræft. 

 

Inden behandling med finasterid påbegyndes, og under behandlingen, skal der foretages en klinisk undersøgelse (herunder en undersøgelse via endetarmen) og en bestemmelse af prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. 

 

Humørsvingninger og depression 

Der er rapporteret humørsvingninger såsom forsænket stemningsleje, depression og, mindre hyppigt, selvmordstanker hos patienter, der er blevet behandlet med Finasteride Teva. Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du snarest muligt kontakte din læge for yderligere rådgivning. 

Brug af andre lægemidler sammen med Finasteride Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nyligt har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.
Der er normalt ikke problemer ved anvendelse af Finasteride Teva sammen med andre lægemidler. 

Graviditet, fertilitet og amning

Finasteride Teva er kun beregnet til mænd. 

 

Hvis du er gravid eller kan være gravid, bør du ikke håndtere knuste eller delte Finasteride Teva tabletter. Hvis finasterid optages gennem huden eller tages gennem munden af gravide kvinder, som venter et drengefoster, kan barnet fødes med misdannede kønsorganer. Tabletterne er filmovertrukne, og dette forhindrer kontakt med finasterid, forudsat tabletterne ikke er delte eller knuste. Når en patients seksualpartner er gravid eller ønsker at blive gravid, skal patienten enten undgå at partneren kommer i kontakt med hans sæd (f.eks. ved at bruge kondom) eller afbryde behandlingen med finasterid. 

 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for lægemidler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen undersøgelser der viser, at Finasteride Teva påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller anvende maskiner. 

Finasteride Teva indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Finasteride Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1 tablet daglig (svarende til 5 mg finasterid). 

 

Tabletterne kan tages på tom mave eller sammen med et måltid. De skal synkes hele og må ikke deles eller knuses. 

 

Selvom en forbedring ofte ses efter kort tid, kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder for at kunne vurdere, om et gavnligt resultat er opnået. 

 

Lægen vil informere dig om, hvor længe du skal fortsætte med at tage Finasteride Teva. Afbryd ikke behandlingen tidligere, da symptomerne kan komme tilbage. 

 

Nedsat leverfunktion 

Der er ingen erfaring med behandling af patienter med nedsat leverfunktion med Finasteride Teva (se "Advarsler og forsigtighedsregler"). 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. 

Brugen af Finasteride Teva er endnu ikke undersøgt hos patienter, som er i hæmodialyse. 

 

Ældre patienter 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Finasteride Teva er for stærk eller for svag. 

Hvis du har taget for meget Finasteride Teva

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Finasteride Teva, end der står i denne information eller mere, end lægen har foreskrevet. Det samme gælder, hvis børn ved et uheld har taget lægemidlet. 

Hvis du har glemt at tage Finasteride Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis af Finasteride Teva, kan du tage den så snart du husker det, medmindre det er ved at være tid til næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage lægemidlet som ordineret. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Allergiske reaktioner 

Hvis du får en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage Finasteride Teva og straks søge lægehjælp. 

Symptomerne inkluderer: 

 • Hududslæt, kløe, knuder under huden (nældefeber).

 

Andre bivirkninger 

 • Rejsningsproblemer (impotens)
 • Nedsat sexlyst
 • Nedsat mængde sæd ved udløsning under sex. Den nedsatte mængde sæd synes ikke at påvirke den seksuelle funktion.

De ovenstående bivirkninger er almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) og kan forsvinde efter, at du har taget Finasteride Teva i et stykke tid. Hvis ikke, forsvinder de oftest efter behandlingen med Finasteride Teva er stoppet. 

 

Andre bivirkninger, der er set hos nogle mænd er: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Udslæt
 • Brystforstørrelse eller -ømhed
 • Problemer med udløsning, der kan forsætte efter at behandlingen er stoppet

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Angst
 • Hjertebanken
 • Ændret leverfunktion, hvilket kan ses i blodprøver
 • Testikelsmerter
 • Infertilitet hos mænd og/eller dårlig sædkvalitet. Det er rapporteret, at sædkvaliteten kan blive forbedret efter behandlingsophør.
 • Depression
 • Nedsat sexlyst, der kan fortsætte efter behandlingsophør
 • Rejsningsproblemer, der kan fortsætter efter behandlingsophør.

 

Stop med at tage Finasteride Teva og kontakt omgående lægen, hvis du oplever følgende symptomer: hævelse af ansigt, tunge, hals, problemer med at synke og udslæt i forbindelse med vejrtrækningsbesvær. 

 

Du bør straks kontakte din læge, hvis du oplever ændringer i brystvæv såsom knuder, smerter, forstørrelse af bryst eller sekretion fra brystvorterne, da disse kan være tegn på alvorlig tilstand såsom brystkræft. 

 

Finasterid kan påvirke resultatet af PSA-laboratorietest (bestemmelse af prostataspecifikt antigen). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finasteride Teva indeholder:

 • Aktivt stof: finasterid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg finasterid.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (Type A), prægelatineret majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 6000, macrogol 400, indigocarmin aluminium lake (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Finasteride Teva er blå kapselformede tabletter med inskriptionen ”FNT5” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Finasteride Teva fås i æsker a 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1 (hospitalspakning), 56, 60, 84, 90, 98, 100, 105 eller 120 filmovertrukne tabletter. 

 

Finasteride Teva fås i HDPE tabletbeholdere med polypropylenskruelåg i en æske med 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Teva UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, England  

Eller  

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, posubus 552, 2003 RN Haarlem, Holland  

Eller  

TEVA Pharmeceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungarn 

Eller  

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow, Polen 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

Finasteride Teva 5 mg filmomhulde tabletten 

Danmark 

Finasteride Teva 

Estland 

Finasteride Teva 

Frankrig 

Finasteride Teva 5 mg, comprimé pelliculé 

Holland 

Finasteride 5 mg Teva 

Italien 

FINASTERIDE Teva Italia 5 mg compresse rivestite con film 

Letland 

Finasteride Teva 5 mg apvalkotās tabletes 

Litauen 

FinasterideTeva 5 mg plėvele dengtos tabletės 

Polen 

Finamef 

Portugal 

Finasterida-Teva 

Spanien 

Finasterida Teva 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Sverige 

Finasteride Teva 5 mg filmdragerad tablett 

Ungarn 

Finasterid-TEVA 5 mg filmtabletta 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...