Otrivin®

næsespray, opløsning 0,5 mg/ml

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Otrivin Junior ukonserveret, næsespray, opløsning 

Xylometazolinhydrochlorid 0,5 mg/ml 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Otrivin Junior nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger som apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Otrivin Junior
 3. Sådan skal du bruge Otrivin Junior
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Otrivin Junior er beregnet til behandling af børn i alderen 2-11 år.

Otrivin Junior bør ikke anvendes til børn under 2 år.

Otrivin Junior anvendes mod forkølelse med tilstoppet næse og ved bihulebetændelse.

Otrivin Junior virker ved at sammentrække de små blodårer i den hævede næseslimhinde. På denne måde afhjælpes den tilstoppede næse og luftgennemstrømningen forbedres. Virkningen indtræder i løbet af et par minutter og varer i op til 12 timer.

Otrivin Junior tåles normalt godt, også af patienter med følsomme slimhinder.

Lægen kan have givet dig Otrivin Junior for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Otrivin Junior

Brug ikke Otrivin Junior

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du er blevet opereret igennem næsen eller munden
 • hvis du har snævervinklet grøn stær (akut glaukom)
 • Hvis du har kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis)

Vær ekstra forsigtig med at bruge Otrivin Junior

 • i mere end 10 dage, da hyppig brug og langvarig brug kan medføre en forværring af den hævede næseslimhinde
 • Otrivin Junior bør ikke anvendes til børn under 2 år på grund af risiko for overdosering med depression af centralnervesystemet til følge.

 

Tal med lægen inden du bruger Otrivin Junior, hvis du har/lider af  

 • Øget funktion af skjoldbruskkirtlen (hyperthyreose)
 • Sukkersyge (diabetes mellitus)
 • For højt blodtryk (hypertension)
 • Hjertekar sygdomme (f.eks. langt QT-syndrom)
 • Vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata
 • Depression og er i behandling med MAO-hæmmere eller har været i behandling inden for de sidste to uger
 • Tumor i binyren (fæokromocytom)

Brug af anden medicin sammen med Otrivin Junior

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Du må ikke bruge Otrivin Junior sammen med visse typer af lægemidler mod depression uden aftale med lægen. 

Graviditet, amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.  

Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Otrivin Junior. Tal med lægen.  

Hvis du ammer, må du kun bruge Otrivin Junior efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Otrivin Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Otrivin Junior

Brug altid Otrivin Junior nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Børn i alderen 2-5 år: 

Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange daglig (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Tag ikke mere end 3 pust i hvert næsebor dagligt. 

 

Børn i alderen 6-11 år: 

Under opsyn af en voksen. 1-2 pust i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Tag ikke mere end 3 pust i hvert næsebor dagligt. 

 

Den anbefalede dosis til børn bør ikke overskrides. 

 

Brug til børn og unge  

Otrivin Junior bør ikke anvendes til børn under 2 år. 

Anvendelse af Otrivin Junior til børn i alderen 2-11 år anbefales kun under opsyn af en voksen. 

Sådan skal du bruge Otrivin Junior

Før første anvendelse skal der trykkes 4 gange på udløseren for at klargøre pumpen. Herefter er pumpen klar til anvendelse. Hvis pumpen ikke afgiver opløsningen, når der trykkes på den, skal pumpen igen klargøres som beskrevet.  

 1. Spidsen af pumpen må ikke klippes af. Næsesprayen er klar til brug.
  Otrivin Junior ukonserveret GlaxoSmithKline Consumer næsespray, opløsning 0,5 mg/ml
 2. Puds næsen før du bruger næsesprayen.
 3. Fjern beskyttelseshætten.
 4. Før første anvendelse skal pumpen klargøres ved at trykke 4 gange på udløseren. Når pumpen er klargjort, vil pumpen normalt forblive klargjort i hele behandlingsperioden. Hvis næsesprayen ikke afgiver opløsningen, når der trykkes på den, eller hvis produktet ikke har været brugt i mere end 7 dage, skal pumpen klargøres igen ved at trykke 2 gange på udløseren. Pas på du ikke sprayer opløsningen i øjne eller mund.
 5. Hold sprayflasken lodret med tommelfingeren under flasken og spidsen af pumpen mellem fingrene som vist på billedet. Du pumper ved at trykke kraven ned imod flasken.
  Otrivin Junior ukonserveret GlaxoSmithKline Consumer næsespray, opløsning 0,5 mg/ml
 6. Bøj hoved let forover. Før spidsen af flasken op i det ene næsebor. Tryk på pumpen samtidig med, at du trækker vejret forsigtigt ind gennem næsen.
  Otrivin Junior ukonserveret GlaxoSmithKline Consumer næsespray, opløsning 0,5 mg/ml
 7. Gentag punkt 5-6 i det andet næsebor.
 8. Vask og tør spidsen af næsesprayen af inden du sætter beskyttelseshætten på igen efter brug.
 9. For at undgå eventuel smitte af infektioner bør næsesprayen kun anvendes af én person.

Hvis du har brugt for meget Otrivin Junior

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Otrivin Junior, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har brugt for meget Otrivin Junior, kan du få for hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk, fald i kropstemperaturen, hovedpine, øget svedproduktion, vejrtrækningssbesvær og svimmelhed. 

Hvis du har glemt at bruge Otrivin Junior

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Otrivin Junior kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller uregelmæssig puls, hævelse af ansigt og hals. Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.  

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): hovedpine, svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, næsen løber på grund af øget sekret, brændende fornemmelse på påføringsstedet, kvalme.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): tilstoppet næse, især efter langvarig eller ofte brug. Næseblod. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): ubehag i maven og tarmen.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): rastløshed, søvnløshed, træthed, synsforstyrrelser, uregelmæssig puls eller hurtig hjerterytme.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn
 • Brug ikke Otrivin Junior efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Otrivin Junior indeholder:

 • Aktivt stof: xylometazolinhydrochlorid (et pust indeholder 0,035 mg)
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumchlorid, natriumedetat, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: klar, farveløs og næsten lugtfri opløsning. 

 

Pakningsstørrelser: 

10 ml og 2 x 10 ml 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
Rødovre
Telefon: 80 25 16 27
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...