Sanopaz

enterotabletter 20 mg

Rivopharm

Indledning - Små pakninger i håndkøb

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sanopaz 20 mg enterotabletter  

pantoprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Sanopaz nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger.
 • Du bør ikke tage Sanopaz i mere end 4 uger uden at kontakte lægen.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sanopaz
 3. Sådan skal du tage Sanopaz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sanopaz er en selektiv "syrepumpehæmmer". Lægemidlet virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Det bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarmsygdomme. 


Sanopaz bruges til korttidsbehandling af reflukssymptomer (fx halsbrand og sure opstød) til voksne. 


Hvis din læge har sagt, at du skal tage Sanopaz for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sanopaz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Sanopaz:

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sanopaz (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom over for medicin, som indeholder andre syrepumpehæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sanopaz. 

 • Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen, hvis du tidligere har haft problemer med din lever. Din læge vil kontrollere dine leverenzymer hyppigere, specielt hvis du er i langtidsbehandling med Sanopaz. Hvis leverenzymtal stiger skal behandlingen stoppes.
 • Hvis du har behov for fortsat behandling med medicin af NSAID-typen, og du får Sanopaz, fordi du har en øget risiko for udvikling af mave-tarmkomplikationer. Om din risiko er forøget afhænger blandt andet af din alder (65 år og derover), om du tidligere har haft mavesår, sår på tolvfingertarmen eller mave-tarmblødninger.
 • Hvis du har lavt indhold eller er i risiko for at få B12-vitaminmangel og skal tage Sanopaz i lang tid. Som alle syrehæmmende stoffer kan pantoprazol medføre nedsat optagelse af B12- vitamin.
 • Hvis du tager medicin, som indeholder atazanavir (til behandling af HIV), samtidig med pantoprazol, skal du spørge din læge til råds.
 • Hvis du tager Sanopaz i længere perioder, kan det medføre yderligere risici i form af faldende magnesiumniveauer i blodet (mulige symptomer: træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed, øget hjertefrekvens). Lave magnesiumniveauer kan også medføre en reduktion af kalium- eller calciumniveauerne i blodet. Du skal tale med din læge om det, hvis du har brugt dette produkt i mere end 4 uger. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine magnesiumniveauer. Brug af syrepumpehæmmere som Sanopaz, særligt i en periode på over et år, kan i ringe omfang forøge din risiko for brud på hoften, håndleddet eller rygraden. Tal med lægen hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for osteoporose)
 • Hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Sanopaz, der nedsætter syreindholdet i maven.
 • Hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)

 

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Sanopaz. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter. 

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer:  

 • utilsigtet vægttab
 • gentagne opkastninger
 • synkebesvær
 • blodigt opkast
 • du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)
 • blod i afføringen
 • kraftig og/eller vedvarende diarré, da Sanopaz er sat forbindelse med en let øget risiko for infektiøs diarré.

 

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser for at udelukke ondartet sygdom, da pantoprazol kan mildne symptomer på kræft og dermed forsinke diagnosticeringen. Hvis symptomerne fortsætter på trods af din behandling, vil yderligere undersøgelser blive overvejet. 


Hvis du er i langtidsbehandling med Sanopaz (mere end 1 år), vil din læge formodentlig kontrollere dig regelmæssigt. Du skal holde øje med alle nye eller usædvanlige symptomer og fortælle det, når du kommer til lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Sanopaz

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette er særligt vigtigt, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 • Medicin som ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges til behandling af svampeinfektion) eller erlotinib (bruges til visse typer af kræft), da Sanopaz kan medføre, at disse og andre lægemidler ikke virker ordentligt.
 • Warfarin og phenprocoumon (medicin som påvirker hvor tykt eller tyndt blodet er). Du skal muligvis have taget flere blodprøver.
 • Atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion).
 • Methotrexat (bruges til behandling af leddegigt, psoriasis og cancer) - hvis du tager methotrexat, kan din læge muligvis stoppe behandlingen med Sanopaz midlertidigt, da pantoprazol kan forøge niveauet af methotrexat i blodet.
 • fluvoxamin (bruges til behandling af depression og andre psykiatriske sygdomme) - Hvis du tager fluvoxamin vil din læge muligvis reducere din dosis
 • rifampicin (bruges til behandling af infektioner)
 • prikbladet perikon (Hypericum Perforatum) (bruges til behandling af mild depression)

Graviditet og amning

Der er ikke fyldestgørende data omkring anvendelse af pantoprazol til gravide kvinder. Der er rapporteret om udskillelse af pantoprazol i modermælk. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Sanopaz. 


Hvis du er gravid, må du kun tage denne medicin, hvis din læge vurderer, at fordelene for dig er større end risikoen for dit ufødte barn eller baby. 


Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sanopaz har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 


Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller synsforstyrrelser, må du ikke køre bil eller motorcykel eller arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Sanopaz

Hvis din læge har ordineret Sanopaz til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Hvornår og hvordan skal du tage Sanopaz  

Tabletterne skal synkes hele med vand 1 time inden et måltid. Du må ikke tygge eller knække dem. 


1 tablet (20 mg) daglig. 


Tag ikke mere end denne anbefalede dosis på én tablet (20 mg) dagligt, også selvom du ikke mærker en lindring med det samme. 


Du bør tage denne medicin i 2-3 dage i træk. Stop med at tage Sanopaz, når du er symptomfri. Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags behandling, men denne medicin har ikke til hensigt at give øjeblikkelig lindring. 


Du skal kontakte lægen, hvis du ikke oplever symptomlindring efter 2 hele ugers behandling med medicinen.
Tag ikke Sanopaz tabletter i mere end 4 uger uden at kontakte lægen. 


Ældre
Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 


Børn
Sanopaz bør ikke bruges til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Sanopaz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sanopaz, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Sanopaz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis til sædvanlig tid. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende bivirkninger. Hold op med at tage medicinen.

 • Alvorlige allergiske reaktioner (hyppigheden er sjælden, kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): Hævelse af tungen og/eller halsen, synkebesvær, nældefeber, vejrtrækningsproblemer, allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), alvorlig svimmelhed med meget hurtig hjerterytme og kraftige svedeture.
 • Alvorlige hudreaktioner (hyppighed er ikke kendt): Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, nedbrydning af huden (inklusive mindre blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens- Johnsons syndrom, Lyell syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed.
 • Andre alvorlige reaktioner (hyppighed er ikke kendt): Gulfarvning af hud eller øjne (alvorlig leverskade, gulsot) eller feber, udslæt og forstørrede nyrer, undertiden med smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen (alvorlig nyrebetændelse, som også kan føre til nyresvigt).

Andre bivirkninger er:

 • Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)
  Hovedpine; svimmelhed; diaré; kvalme, opkastning; oppustethed og luftafgang fra tarmen; forstoppelse; mundtørhed; mavesmerter og ubehag; hududslæt, eksem; udslæt; kløe; svaghedsfornemmelse, udmattelse eller generelt ubehag; søvnforstyrrelser, brud på hofte, håndled eller ryg.
 • Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 patienter)
  Smagsforstyrrelser eller fuldstændig manglende smagssans. Synsforstyrrelser som for eksempel sløret syn; nældefeber; ledsmerter; muskelsmerter; ændringer i kropsvægt; forhøjet legemstemperatur; hævelse af hænder, ankler og fødder (perifært ødem); allergiske reaktioner; depression; udvikling af bryster hos mænd.
 • Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)
  Desorientering.
 • Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
  Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som tidligere har haft disse symptomer); nedsat natriumindhold i blodet, en snurrende, og prikkende, brændende fornemmelse eller følelsesløshed (paræstesi), muskelkramper på grund af elektrolytforstyrrelser (ændringer i saltkoncentrationer i kroppen). Udslæt, eventuelt med ledsmerter. Tyktarmsbetændelse, der giver vedvarende, vandig diarré.

 

Bivirkninger bestemt ved blodprøver:  

 • Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)
  Forøgede leverenzymtal
 • Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 patienter)
  Forhøjet bilirubin, øget mængde fedt i blodet, fald i antallet af visse cirkulerende hvide blodlegemer.
 • Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)
  Nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker; nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre hyppigere infektioner, samtidig unormalt fald i antallet af hvide og røde blodlegemer samt blodplader.
 • Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
  Lave magnesiumniveauer kan også medføre en reduktion af kalium- eller calciumniveauerne i blodet. Se også punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisteren efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Tabletbeholder: Må ikke opbevares over 30 ºC. 

Blister: Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Sanopaz indeholder

Aktivt stof:  

pantoprazol.
Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat). 


Øvrige indholdsstoffer:  

 

Tabletkerne:  

mannitol, vandfrit natriumcarbonat, natriumstivelsesglycolat (type A), methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (Eudragit E PO), calciumstearat  

 

Indre filmovertræk:  

opadry white OY-D-7233 (hypromellose, titandioxid (E171), talcum, macrogol 400, natriumlaurilsulfat)  

 

Filmovertræk:  

kollicoat MAE 30 DP, lysegul (methacrylsyre-ethylacrylat copolymer dispersion, propylenglycol, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), talcum). 

Udseende og pakningsstørrelser

Elipseformet, bikonveks, mørkegul enterotablet. 


Pakningsstørrelser  

Blister: 7, 14, 15, 20, 28 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Rivopharm Limited  

17 Corrig Road, Sandyford  

Dublin 18 

Irland 

Repræsentant:

SanoSwiss UAB  

Lvovo 25-701  

LT-09320 Vilnius  

Litauen  

+370 700 01320 

info@sanoswiss.com 

Fremstiller:

Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate  

Zejtun ZTN 3000  

Malta  

 

eller  

 

Actavis hf,  

Reykjavíkurvegur 76-78  

220 Hafnarfjörður  

Island  

 

eller  

 

Balkanpharma - Dupnitsa AD  

3 Samokovsko Schosse Str.
Dupnitsa 2600  

Bulgarien 

Indledning - Store pakninger

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sanopaz 20 mg enterotabletter  

pantoprazol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sanopaz
 3. Sådan skal du tage Sanopaz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sanopaz er en selektiv "syrepumpehæmmer". Lægemidlet virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Det bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarmsygdomme. 

Sanopaz bruges til at behandle:

Voksne og unge over 12 år: 

 • Behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) i forbindelse med reflukssygdom pga. tilbageløb af mavesyre.
 • Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af betændelse i spiserøret i forbindelse med opstød af mavesyre.

 

Voksne: 

 • Forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen forårsaget af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID som f.eks. ibuprofen) hos risikopatienter, der har behov for fortsat behandling med NSAID.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sanopaz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Sanopaz:

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sanopaz (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom over for medicin, som indeholder andre syrepumpehæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sanopaz. 

 

 • Hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen, hvis du tidligere har haft problemer med din lever. Din læge vil kontrollere dine leverenzymer hyppigere, specielt hvis du er i langtidsbehandling med Sanopaz. Hvis leverenzymtal stiger skal behandlingen stoppes.
 • Hvis du har behov for fortsat behandling med medicin af NSAID-typen, og du får Sanopaz, fordi du har en øget risiko for udvikling af mave-tarmkomplikationer. Om din risiko er forøget afhænger blandt andet af din alder (65 år og derover), om du tidligere har haft mavesår, sår på tolvfingertarmen eller mave-tarmblødninger.
 • Hvis du har lavt indhold eller er i risiko for at få B12-vitaminmangel og skal tage Sanopaz i lang tid. Som alle syrehæmmende stoffer kan pantoprazol medføre nedsat optagelse af B12-vitamin.
 • Hvis du tager medicin, som indeholder atazanavir (til behandling af HIV), samtidig med pantoprazol, skal du spørge din læge til råds.
 • Hvis du tager pantoprazol i mere end tre måneder, er det muligt, at dine magnesiumniveauer i blodet kan falde. Lave magnesiumniveauer kan vise sig som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed eller øget hjertefrekvens. Fortæl det til lægen med det samme, hvis du får nogen af disse symptomer. Lave magnesiumniveauer kan også medføre en reduktion af kalium- eller calciumniveauerne i blodet. Din læge kan beslutte at tage regelmæssige blodprøver for at overvåge dine magnesiumniveauer.
 • Brug af syrepumpehæmmere som Sanopaz, særligt i en periode på over et år, kan i ringe omfang forøge din risiko for brud på hoften, håndleddet eller rygraden. Tal med lægen hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (som kan øge risikoen for osteoporose).
 • Hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Sanopaz, der nedsætter syreindholdet i maven.
 • Hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

 

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Sanopaz. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter. 

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer: 

 • utilsigtet vægttab
 • gentagne opkastninger
 • synkebesvær
 • blodigt opkast
 • du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)
 • blod i afføringen
 • kraftig og/eller vedvarende diarré, da Sanopaz er sat forbindelse med en let øget risiko for infektiøs diarré.

 

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser for at udelukke ondartet sygdom, da pantoprazol kan mildne symptomer på kræft og dermed forsinke diagnosticeringen. Hvis symptomerne fortsætter på trods af din behandling, vil yderligere undersøgelser blive overvejet. 


Hvis du er i langtidsbehandling med Sanopaz (mere end 1 år), vil din læge formodentlig kontrollere dig regelmæssigt. Du skal holde øje med alle nye eller usædvanlige symptomer og fortælle det, når du kommer til lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Sanopaz

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette er særligt vigtigt, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 

 • Medicin som ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges til behandling af svampeinfektion) eller erlotinib (bruges til visse typer af kræft), da Sanopaz kan medføre, at disse og andre lægemidler ikke virker ordentligt.
 • Warfarin og phenprocoumon (medicin som påvirker hvor tykt eller tyndt blodet er). Du skal muligvis have taget flere blodprøver.
 • Atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion).
 • Methotrexat (bruges til behandling af leddegigt, psoriasis og cancer) - hvis du tager methotrexat, kan din læge muligvis stoppe behandlingen med Sanopaz midlertidigt, da pantoprazol kan forøge niveauet af methotrexat i blodet.
 • Fluvoxamin (bruges til behandling af depression og andre psykiatriske sygdomme) - Hvis du tager fluvoxamin vil din læge muligvis reducere din dosis.
 • Rifampicin (bruges til behandling af infektioner).
 • Prikbladet perikon (Hypericum Perforatum) (bruges til behandling af mild depression).

Graviditet og amning

Der er ikke fyldestgørende data omkring anvendelse af pantoprazol til gravide kvinder. Der er rapporteret om udskillelse af pantoprazol i modermælk. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Sanopaz. 


Hvis du er gravid, må du kun tage denne medicin, hvis din læge vurderer, at fordelene for dig er større end risikoen for dit ufødte barn eller baby. 


Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sanopaz har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 


Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller synsforstyrrelser, må du ikke køre bil eller motorcykel eller arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Sanopaz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Hvornår og hvordan skal du tage Sanopaz 

Tabletterne skal synkes hele med vand 1 time inden et måltid. Du må ikke tygge eller knække dem.  

 

Medmindre din læge har fortalt dig andet, er den anbefalede dosis:  

Voksne og unge over 12 år:

Behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) i forbindelse med reflukssygdom pga. tilbageløb af mavesyre.
Den sædvanlige dosis er en tablet daglig. Denne dosis giver normalt lindring i løbet af 2-4 uger - eventuelt først efter yderligere 4 ugers behandling. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. Herefter kan tilbagevendende symptomer kontrolleres ved at tage en tablet daglig ved behov. 


Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af betændelse i spiserøret i forbindelse med opstød af mavesyre 

Den sædvanlige dosis er en tablet daglig. Hvis sygdommen vender tilbage, kan din læge fordoble dosis. I det tilfælde kan du i stedet tage en Sanopaz 40 mg tablet en gang daglig. Efter opheling af spiserøret kan dosis igen sættes ned til en tablet på 20 mg daglig. 

Voksne:

Forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen hos patienter, der har behov for samtidig behandling med NSAID 

Den sædvanlige dosis er en tablet daglig. 

 

 • Særlige patientgrupper: Hvis du har alvorlige leverproblemer, må du ikke tage mere end en tablet på 20 mg pantoprazol daglig.
 • Børn under 12 år: Disse tabletter anbefales ikke til børn under 12 år.

Hvis du har taget for mange Sanopaz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sanopaz, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Sanopaz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Sanopaz

Du må ikke holde op med at tage disse tabletter uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende bivirkninger. Hold op med at tage medicinen.

 • Alvorlige allergiske reaktioner (hyppigheden er sjælden, kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): Hævelse af tungen og/eller halsen, synkebesvær, nældefeber, vejrtrækningsproblemer, allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), alvorlig svimmelhed med meget hurtig hjerterytme og kraftige svedeture.
 • Alvorlige hudreaktioner (hyppighed er ikke kendt): Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, nedbrydning af huden (inklusive mindre blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens- Johnsons syndrom, Lyell syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed.
 • Andre alvorlige reaktioner (hyppighed er ikke kendt): Gulfarvning af hud eller øjne (alvorlig leverskade, gulsot) eller feber, udslæt og forstørrede nyrer, undertiden med smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen (alvorlig nyrebetændelse, som også kan føre til nyresvigt).

Andre bivirkninger er:

 • Almindelige bivirkninger: (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)
  Godartede polypper i mavesækken.
 • Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)
  Hovedpine; svimmelhed; diaré; føler sig syg, opkastning; oppustethed og luftafgang fra tarmen; forstoppelse; mundtørhed; smerter og ubehag i maven; hududslæt, eksem; udslæt; kløe; svaghedsfornemmelse, udmattelse eller generelt ubehag; søvnforstyrrelser, brud på hofte, håndled eller rygsøjle.
 • Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 patienter)
  Smagsforstyrrelser eller fuldstændig manglende smagssans. Synsforstyrrelser som for eksempel sløret syn; nældefeber; ledsmerter; muskelsmerter; ændringer i kropsvægt; forhøjet legemstemperatur; hævelse af hænder, ankler og fødder (perifært ødem); allergiske reaktioner; depression; udvikling af bryster hos mænd.
 • Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)
  Desorientering.
 • Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
  Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som tidligere har haft disse symptomer); nedsat natriumindhold i blodet, en snurrende, og prikkende, brændende fornemmelse eller følelsesløshed (paræstesi), muskelkramper på grund af elektrolytforstyrrelser (ændringer i saltkoncentrationer i kroppen). Udslæt, eventuelt med ledsmerter. Tyktarmsbetændelse, der giver vedvarende, vandig diarré.

 

Bivirkninger bestemt ved blodprøver: 

 • Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)
  Forøgede leverenzymtal.
 • Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 patienter)
  Forhøjet bilirubin, øget mængde fedt i blodet, fald i antallet af visse cirkulerende hvide blodlegemer.
 • Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)
  Nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker; nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre hyppigere infektioner, samtidig unormalt fald i antallet af hvide og røde blodlegemer samt blodplader.
 • Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
  Reduktion af magnesiumniveauer i blodet. Lave magnesiumniveauer, kan også medføre en reduktion af kalium- eller calciumniveauerne i blodet. Se også punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten, kartonen og blisteren efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Tabletbeholder: Må ikke opbevares over 30 ºC.
Blister: Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad Sanopaz indeholder

Det aktivt stof er:  

pantoprazol.
Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat). 


De øvrige indholdsstoffer er:  

 

Tabletkerne:  

Mannitol, vandfrit natriumcarbonat, natriumstivelsesglycolat (type A), methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (Eudragit E PO), calciumstearat,  

 

Indre filmovertræk:  

Opadry white OY-D-7233 (hypromellose, titandioxid (E171), talcum, macrogol 400, natriumlaurilsulfat)  

 

Filmovertræk:  

Kollicoat MAE 30 DP, lysegul (methacrylsyre-ethylacrylat copolymer dispersion, propylenglycol, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), talcum). 

Udseende og pakningsstørrelser

Elipseformet, bikonveks,lysegul enterotablet. 


Pakningsstørrelser  

Tabletbeholder: 30, 100 og 250 tabletter.
Blister: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 98 og 100 tabletter  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Rivopharm Limited  

17 Corrig Road, Sandyford  

Dublin 18  

Irland  

Repræsentant:

SanoSwiss UAB  

Lvovo 25-701  

LT-09320 Vilnius  

Litauen  

+370 700 01320  

info@sanoswiss.com  

Fremstiller:

Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate  

Zejtun ZTN 3000  

Malta  

 

eller 

 

Actavis hf,  

Reykjavíkurvegur 76-78  

220 Hafnarfjörður  

Island  

 

eller 

 

Balkanpharma - Dupnitsa AD  

3 Samokovsko Schosse Str.
Dupnitsa 2600  

Bulgarien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...