Duraphat®

tandpasta 5 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Duraphat® 5 mg/g tandpasta  

Natriumfluorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg tandlægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Duraphat til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt tandlægen eller lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Duraphat
 3. Sådan skal du bruge Duraphat
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Duraphat tandpasta anvendes som forebyggelse af tandkaries (huller i tænderne) hos unge fra 16 år og opefter og hos voksne, især hos patienter med risiko for at få mange huller (i tandkronen og/eller tandroden). 

Denne tandpasta indeholder fluorid som natriumsalt og tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes kariesforebyggende midler. Tandlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid tandlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DURAPHAT

Brug ikke Duraphat

 • hvis du er allergisk overfor natriumfluorid eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i denne medicin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Duraphat har et højt indhold af fluor. Derfor bør du undgå at bruge fluoridtabletter, -dråber, -tyggegummi, -geler, -lakker eller fluorideret vand eller salt samtidig med Duraphat. For at undgå ophobning af fluorid, bør dit totale indtag af fluor vurderes, før du begynder at anvende Duraphat tandpasta. Spørg tandlægen eller apoteket til råds.
 • Duraphat tandpasta må ikke anvendes af børn eller unge under 16 år.

Brug af anden medicin sammen med Duraphat

Der findes ingen kendte interaktioner med andre lægemidler. Fortæl det altid til tandlægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Brug af Duraphat samme med mad og drikke

Du bør undgå at bruge fluorideret vand eller salt samtidig med Duraphat. Mad og drikke, som indtages lige efter tandbørstningen, kan have en hæmmende virkning på remineraliseringen af tænderne. Derfor bør du børste tænderne med Duraphat tandpasta efter målti- derne. 

Graviditet og amning

Der er ingen erfaring med brugen af Duraphat tandpasta hos gravide kvinder.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din tandlæge eller læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duraphat tandpasta påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Duraphat tandpasta

Denne tandpasta indeholder natriumbenzoat. Natriumbenzoat virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder. 

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DURAPHAT

Duraphat tandpasta er kun til personer på 16 år eller derover. 

Brug altid Duraphat nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg tandlægen eller på apoteket. 

Børst tænderne 3 gange om dagen med Duraphat tandpasta 

 • kom en 2 cm stribe på tandbørsten før hver tandbørstning (2 cm indeholder mellem 3 og 5 mg fluorid)
 • børst tænderne efter hvert måltid
 • børst fra gumme til tandkant
 • spyt det overskydende skum ud og undgå så vidt muligt at synke det.

Grundig børstning tager ca. 3 minutter. 

Hvis du har brugt for meget Duraphat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Duraphat, end der står i denne information, eller mere end tand- lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Det kan være nødven- digt med behandling. Medbring denne indlægsseddel.
Duraphat indeholder menthol som kan forårsage kramper især hos spædbørn og børn hvis det ved et uheld indtages i store mængder.  

Hvis du over flere måneder eller år sluger for meget tandpasta, kan du få tandfluorose (tandemaljen kan få et plettet eller spættet udse- ende og der kan opstå skørhed i emaljen) eller knoglefluorose (oste- osklerose; øget knogletæthed). 

Hvis du har glemt at bruge Duraphat

Hvis du har glemt at bruge Duraphat, skal du bruge det, så snart du kommer i tanke om det, men du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal fortsætte behandlingen som planlagt efter næste måltid. 

Hvis du holder op med at bruge Duraphat

Spørg tandlægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

I sjældne tilfælde (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000) kan der forekomme allergiske reaktioner (f.eks. udslæt). Det vil sige, at mellem 1 og 10 behandlede ud af 10.000 behandlede kan opleve overfølsomhedsreaktioner. Der er også blevet rapporteret om en brændende fornemmelse i munden. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, tandlæge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Duraphat efter den udløbsdato, der står på tuben og æsken efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Opbevar ikke Duraphat ved over 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

 • Aktivt stof: Fluorid (som natriumfluorid)
  1 g tandpasta indeholder 5 mg fluorid svarende til 5000 ppm fluorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Flydende Sorbitol (ikke krystalliserende), dental Silica, dental Silica (slæmmet), macrogol 600, tetrakalium- pyrofosfat, xantangummi, natriumbenzoat, natriumlaurilsulfat, spearmintsmag (pebermynteolie, carvon, spearmintolie, menthol, anethol og citronolie), saccharinnatrium, Brilliant Blue FCF (E133), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Duraphat er en blå tandpasta. 

Den fås i en 51 g tube, som er pakket i en æske.  

Pakningsstørrelser: 1 x 51 g tube eller 3 x 51 g tube. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...