Pulmicort Turbohaler

inhalationspulver 400 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pulmicort® Turbohaler inhalationspulver 400 mikrog/dosis  

Budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pulmicort Turbohaler
 3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbohaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pulmicort Turbohaler inhalationspulver indeholder et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 

 

Når du inhalerer gennem Pulmicort Turbohaler, følger medicinen med ned i lungerne. 

 

Du kan bruge Pulmicort Turbohaler til at forebygge astma. Pulmicort Turbohaler er en forebyggende behandling og virker ikke på et pludseligt astmaanfald. Du skal bruge Pulmicort Turbohaler regelmæssigt, også når du ikke har symptomer. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pulmicort Turbohaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Pulmicort Turbohaler

 • Hvis du er allergisk over for budesonid.

 

Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Pulmicort. Hvis væksten aftager skal behandlingen evalueres igen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du eller dit barn tager Pulmicort Turbohaler. 

 • Hvis du får eller har en infektion i øjne, mund eller luftveje, bør du kontakte din læge.
 • Hvis dit barn bruger Pulmicort Turbohaler, skal du tale med din læge om, at dit barn skal have motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i kosten, evt. som kosttilskud.
 • Hvis dit barn bruger Pulmicort Turbohaler i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt.
 • Hvis du som voksen bruger Pulmicort Turbohaler, skal du tale med din læge om, hvordan du sikrer, at du får tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin.
 • Hvis du bruger Pulmicort Turbohaler i mere end 5 år, skal du tale med din læge om kontrol af dine knogler med en scanning.
 • Hvis din astma forværres, eller dit forbrug af anfaldsmedicin stiger. Kontakt lægen.
 • Hvis du har alvorlige problemer med leveren, kontakt lægen.

Brug af anden medicin sammen med Pulmicort Turbohaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge 

 • Hvis du bruger Pulmicort Turbohaler, samtidig med du tager prednisolon (binyrebarkhormon i tabletform).
 • Hvis du får medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol eller itraconazol).
 • Hvis du tager lægemidler, som kaldes proteasehæmmere (f.eks ritonavir) til behandling af HIV infektion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du kan bruge Pulmicort Turbohaler, men kun efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan bruge Pulmicort Turbohaler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pulmicort Turbohaler påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du fortælle stævnelægen, at du anvender Pulmicort Turbohaler, inden konkurrencen begynder.
(Se www.doping.dk eller kontakt Team Danmark for yderligere information). 

3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbohaler

Brug altid Pulmicort Turbohaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med lægen. 

 

Børn og ældre kan i starten have brug for hjælp, når de anvender Pulmicort Turbohaler. 

Den sædvanlige dosis Pulmicort Turbohaler 400 mikrog/dosis er:

Voksne

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller kun har brugt det som inhalation: 

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 eller 2 gange dagligt. Du må højst tage 2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt. 

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tabletform: 1-2 sug (svarende til 400-800 mikrogram) 2 gange dagligt. Du må højst tage 2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt. 

 

Brug til børn og unge (6 år og derover): 

Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon, eller kun har fået det som inhalation: 

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1 gang dagligt og højst 1 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt. 

 

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i tabletform: 

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt. 

 

Vigtigt: 

Det er muligt, at du får det bedre allerede efter den første dosis Pulmicort inhalationspulver. Der kan dog godt gå flere uger, før du har fuld effekt. 

Du skal blive ved med at tage medicinen, også i perioder hvor du har det godt. 

Hvis du har taget for meget Pulmicort Turbohaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pulmicort Turbohaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Det er vigtigt, at du tager den dosis der står på etiketten fra apoteket eller som aftalt med din læge. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis uden at have fået lægelig vejledning. 

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort Turbohaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Forsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pulmicort Turbohaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Vejrtrækningsbesvær lige efter brug af Pulmicort Turbohaler. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) samt hævelse af ansigt, læber og tunge. Ring 112.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hæshed, hoste og irritation i svælget.
 • Svamp i mund og svælg (skyl munden eller børst tænder lige efter, du har taget medicinen, for at undgå det). Du kan eventuelt blive behandlet for eventuel svamp i munden hurtigt og samtidig med, at du bruger Pulmicort. Tal med din læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Muskelkramper
 • Rysten
 • Angst
 • Sløret syn
 • Depression.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt, nældefeber, eksem og kløe.
 • Søvnproblemer, følelse af bekymring.
 • Rastløshed, nervøsitet.
 • Adfærdsmæssige ændringer (mest sandsynlig hos børn).
 • Talebesvær.
 • Nedsat vækst hos børn og unge.
 • Blå mærker.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Stærk anspændthed, irritabilitet eller truende, evt. voldelig adfærd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Pulmicort Turbohaler utilgængeligt for børn. 

 

Skal opbevares med beskyttelseshætten skruet tæt til. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Brug ikke Pulmicort Turbohaler efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pulmicort Turbohaler indeholder:

 • Aktivt stof: budesonid. Hver dosis indeholder 400 mikrogram budesonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: der er ingen andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Pulmicort Turbohaler inhalationspulver er et hvidt pulver i en plastikinhalator. 

 

Pakningsstørrelser 

Pulmicort Turbohaler 400 mikrog/dosis fås i pakningsstørrelser á 100 (2 x 50) doser og 200 (4 x 50) doser. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Pulmicort® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca-koncernen. 

Brugsanvisning

Pulmicort Turbohaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis 

Klargøring af din nye Pulmicort Turbohaler-inhalator

Inden du bruger din nye Pulmicort Turbohalerinhalator for første gang, skal du klargøre den til brug på følgende måde: 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af.
 • Hold din Pulmicort Turbohaler-inhalator lodret med bundstykket nederst.
 • Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først). Du bør nu høre et klik.
 • Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.
 • Din Pulmicort Turbohaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan bruges Pulmicort Turbohaler

 1. Skru beskyttelseshætten af.
 2. Hold Pulmicort Turbohaler lodret med bundstykket nedad. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbohaler inhalator.
  Drej bundstykket én gang frem og tilbage. Det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først. Du vil høre en klikkende lyd.
  Pulmicort Turbohaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
 3. Pust ud (ikke i Pulmicort Turbohaler).
 4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring.
  Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt.
  Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Pulmicort Turbohaler, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.
  Pulmicort Turbohaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
 5. Tag Pulmicort Turbohaler fra munden og ånd langsomt ud.
 6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du gentage punkt 2-5.
 7. Skru beskyttelseshætten på.
 8. Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud. Du kan eventuelt bruge Pulmicort Turbohaler lige før, du børster tænder.

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru altid beskyttelseshætten på efter brug. Pulmicort Turbohaler afgiver ved korrekt brug altid én dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange på bundstykket.
Da mængden af medicin per sug er meget lille, er det muligt, at du hverken kan smage eller fornemme den.
Fra Pulmicort Turbohaler indånder du kun det virksomme stof, der er ingen hjælpestoffer. 

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud. 

 

OBS! Du må ikke rengøre mundstykket med vand.
Du må ikke tage mundstykket af. 

Hvornår er Pulmicort Turbohaler tom?

I et lille "vindue" på siden af Turbohaler kommer et rødt mærke frem fra oven, når der er ca. 20 doser tilbage.
Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, bør du skifte til en ny Turbohaler. 

 

Pulmicort Turbohaler 2care4 ApS inhalationspulver 400 mikrogram/dosis 

 

Dosisindikatoren tæller det antal gange, bundstykket er blevet drejet frem og tilbage.
Den lyd der kan høres, når du ryster Turbohaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...