Vocabria

depotinjektionsvæske, susp. 600 mg

ViiV Healthcare BV

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Vocabria 600 mg depotinjektionsvæske, suspension
cabotegravir 


▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Vocabria
 3. Sådan skal du bruge Vocabria injektioner
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vocabria injektionsvæske indeholder det aktive stof cabotegravir. Cabotegravir tilhører en gruppe af antiretrovirale lægemidler, der kaldes integrasehæmmere (INI'er). 


Vocabria injektionsvæske anvendes til behandling af hiv (human immundefekt virus)-infektion hos voksne i alderen 18 år og derover, som også får et andet antiretroviralt lægemiddel, der hedder rilpivirin, og hvis hiv-1-infektion er under kontrol. 


Injektioner med Vocabria helbreder ikke hiv-infektion, men de holder mængden af virus i kroppen på et lavt niveau. Dette hjælper med at bevare antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodlegemer, der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner. 


Vocabria injektionsvæske gives altid
i kombination med en anden injektionsvæske af et antiretroviralt lægemiddel, der hedder rilpivirin injektionsvæske. Se indlægssedlen for rilpivirin for oplysninger om det lægemiddel. 

2. Det skal du vide, før du begynder at få Vocabria

Du må ikke få en injektion med Vocabria  

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for cabotegravir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vocabria (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager et af disse lægemidler, da de kan påvirke virkningen af Vocabria:
  • carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, phenobarbital (lægemidler til behandling af epilepsi og til forebyggelse af krampeanfald).
  • rifampicin eller rifapentin (lægemidler til behandling af visse bakterieinfektioner, såsom tuberkulose).

→ Hvis du tror, at dette gælder for dig, skal du kontakte lægen.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Allergisk reaktion
Vocabria indeholder cabotegravir, som er en integrasehæmmer. Andre integrasehæmmere kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion, som kaldes en overfølsomhedsreaktion. Det er nødvendigt, at du kender vigtige tegn og symptomer, du skal holde øje med, mens du får Vocabria. Læs oplysningerne under "Andre mulige bivirkninger" i punkt 4 i denne indlægsseddel. 


Leverproblemer, herunder hepatitis B og/eller C
Fortæl lægen, hvis du har eller har haft problemer med din lever, herunder hepatitis B og/eller C. Din læge vil vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun beslutter, om du kan tage Vocabria. 


Hold øje med vigtige symptomer
Nogle personer, der tager medicin mod hiv-infektion, udvikler andre tilstande, der kan være alvorlige. Det er nødvendigt, at du kender vigtige tegn og symptomer, du skal holde øje med, mens du tager Vocabria. De omfatter: 

 • symptomer på infektioner
 • symptomer på leverskade

Læs oplysningerne i punkt 4 i denne indlægsseddel (bivirkninger).

Hvis du får nogen symptomer på infektion eller leverskade.
Fortæl det straks til lægen. Tag ikke andre lægemidler mod infektionen, medmindre lægen har sagt det. 


Regelmæssige aftaler er vigtige

Det er vigtigt, at du møder op til dine planlagte aftaler, så du kan få din injektion af Vocabria og holde din hiv-infektion under kontrol og forhindre sygdommen i at blive værre. Tal med lægen, hvis du overvejer at stoppe behandlingen. Hvis du får din injektion af Vocabria for sent, eller hvis du stopper med at få Vocabria, skal du tage andre lægemidler til behandling af hiv-infektion og for at mindske risikoen for at udvikle viral resistens. 


Vocabria injektionsvæske er et langtidsvirkende lægemiddel. Hvis du stopper behandlingen, kan der være lave niveauer af cabotegravir (det aktive stof i Vocabria) i kroppen i op til 12 måneder eller mere efter din sidste injektion. Disse lave niveauer af cabotegravir vil ikke beskytte dig mod virussen, og virussen kan blive resistent. Du skal starte på en anden hiv-behandling inden for én måned efter din sidste injektion med Vocabria, hvis du får månedlige injektioner, og inden for to måneder efter din sidste injektion med Vocabria, hvis du får injektioner hver anden måned.

Beskyt andre mennesker
Hiv-infektion overføres ved seksuel kontakt med en person, der har infektionen, eller ved overførsel af inficeret blod (f.eks. ved at dele kanyler med andre). Du kan stadig smitte andre med hiv, mens du får dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral behandling. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn eller unge under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt hos disse patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Vocabria injektionsvæske

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin, eller planlægger at tage anden medicin. Det gælder også anden medicin, som ikke er købt på recept. 


Vocabria må ikke gives sammen med visse andre lægemidler. (se "Du må ikke få en injektion med Vocabria" tidligere i punkt 2).  


Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Vocabria eller gøre det mere sandsynligt, at du får  

bivirkninger. Vocabria kan også påvirke virkningen af nogle andre lægemidler.  


Fortæl lægen
, hvis du tager:  

 • rifabutin (til behandling af nogle bakterieinfektioner, såsom tuberkulose). 

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager dette lægemiddel. Lægen kan beslutte, at du har brug for flere kontroller. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid:
Kontakt lægen, før du får en injektion med Vocabria 


Graviditet  

 • Vocabria bør ikke anvendes under graviditeten. Hvis det er nødvendigt, vil lægen overveje fordelen for dig og risikoen for dit barn ved at få injektioner med Vocabria, mens du er gravid. Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med lægen på forhånd
 • Hvis du er blevet gravid, må du ikke stoppe med at komme til dine aftaler for at få injektion med Vocabria, uden at konsultere lægen.


Amning
Kvinder, der er hiv-positive, må ikke amme deres børn,
da hiv-infektionen kan overføres til barnet gennem modermælken.

Det er ukendt, om indholdsstofferne i Vocabria injektionsvæske udskilles i modermælken. Det er dog muligt, at cabotegravir stadig kan udskilles i modermælken i 12 måneder efter den sidste injektion med Vocabria.

Hvis du ammer eller planlægger at amme: Tal straks med lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vocabria kan gøre dig svimmel og give dig andre bivirkninger, der gør dig mindre opmærksom.

Du må ikke føre motorkøretøj og betjene maskiner, medmindre du er sikker på, at du ikke er påvirket. 

3. Sådan vil du få injektioner med Vocabria

Du vil få Vocabria som en injektion, enten én gang hver måned eller én gang hver 2. måned, sammen med en anden injektion af et lægemiddel, der hedder rilpivirin. Din læge vil informere dig om din doseringsplan.

Du vil få Vocabria af en sygeplejerske eller læge ved en injektion i musklen i din bagdel (intramuskulær, også kaldet i.m., injektion).

Når du påbegynder din behandling med Vocabria for første gang vil lægen bede dig om:  

 • at tage én 30 mg Vocabria tablet og én 25 mg rilpivirin tablet, én gang dagligt i omtrent én måned
 • derefter at få injektioner hver måned eller hver anden måned

Den første måned kaldes indledningsperioden. Den gør det muligt for lægen at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte med injektioner.

Injektionsplan for månedlig dosering  

 

Hvornår 

Hvilken medicin 

Måned 1 (mindst 28 dage) 

Måned 2 efter én måned med tabletter. 

Måned 3 og fremefter 

Vocabria  

30 mg tablet én gang dagligt 

600 mg injektionsvæske 

400 mg injektionsvæske hver måned  

Rilpivirin  

25 mg tablet én gang dagligt 

900 mg injektionsvæske 

600 mg injektionsvæske hver måned 


Injektionsplan for dosering hver 2. måned  

Hvilken medicin 

Hvornår  

Måned 1 (mindst 28 dage)  

Måned 2 og Måned 3 efter én måned med tabletter 

Måned 5 og fremefter 

Vocabria  

30 mg tablet én gang dagligt 

600 mg injektion 

600 mg injektion hver 2. måned 

Rilpivirin  

25 mg tablet én gang dagligt 

900 mg injektion 

900 mg injektion hver 2. måned 


Hvis du har glemt at få en injektion med Vocabria
Kontakt straks lægen for at aftale en ny tid.

Det er vigtigt, at du overholde dine regelmæssige aftaler, så du kan få din injektion og holde din hiv-infektion under kontrol og forhindre sygdommen i at blive værre. Tal med lægen, hvis du overvejer at stoppe behandlingen.

Tal med lægen, hvis du ikke tror, at du vil kunne få din injektion med Vocabria på det sædvanlige tidspunkt. Din læge vil måske anbefale dig at tage Vocabria tabletter i stedet for, indtil det er muligt for dig at få en injektion med Vocabria igen. 

Hvis du har fået for meget Vocabria injektionsvæske

Du vil få dette lægemiddel af en læge eller sygeplejerske, så det er usandsynligt, at du får for meget. Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, hvis du er bekymret.

Du må ikke stoppe med at få injektioner af Vocabria, medmindre lægen har sagt det. 


Fortsæt med at få injektioner med Vocabria så længe, som lægen anbefaler det. Du må ikke stoppe, medmindre lægen anbefaler dig det. Hvis du stopper, skal lægen starte dig op på en anden hiv-behandling inden for en måned efter din sidste injektion med Vocabria, hvis du får månedlige injektioner, og inden for to måneder efter din sidste injektion med Vocabria, hvis du får injektioner hver anden måned. På den måde nedsættes risikoen for at udvikle viral resistens.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Meget almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer: 

 • hovedpine
 • reaktioner på injektionsstedet I kliniske studier var de generelt lette til moderate og blev mindre hyppige med tiden. Symptomerne kan omfatte:
  • meget almindelig: smerte og ubehag, en hård masse eller knude
  • almindelig: rødme, kløe, hævelse, blå mærker, lokal varmefornemmelse eller misfarvning, hvilket kan omfatte ansamling af blod under huden.
  • ikke almindelig: følelsesløshed, mindre blødning, en byld (ansamling af pus) eller cellulitis (varme, hævelse eller rødme).
 • Feber.


Almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • depression
 • angst
 • unormale drømme
 • problemer med at sove (insomni)
 • svimmelhed
 • kvalme
 • opkastning
 • mavesmerter
 • luftafgang fra tarmen (flatulens)
 • diarré
 • udslæt
 • muskelsmerter (myalgi)
 • manglende energi (træthed)
 • en følelse af svaghed (asteni)
 • generel utilpashed
 • vægtøgning.


Ikke almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • døsighed (somnolens)
 • ørhed under eller efter en injektion. Dette kan medføre besvimelse
 • leverskader (tegnene kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, appetitløshed, kløe, ømhed i maven, lys afføring eller usædvanligt mørk urin)
 • ændringer i leverblodprøver (stigning i transaminaser eller stigning i bilirubin).


Andre bivirkninger, der kan ses via blodprøver  

 • en stigning i lipase (som er et stof, der produceres af bugspytkirtlen).


Andre mulige bivirkninger
Personer, der får behandling med Vocabria og rilpivirin mod hiv, kan få andre bivirkninger. 


Allergiske reaktioner
Vocabria indeholder cabotegravir, som er en integrasehæmmer. Andre integrasehæmmere kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion, som kaldes en overfølsomhedsreaktion, men dette er dog ikke set med Vocabria.

Hvis du får nogen af følgende symptomer: 

 • hududslæt
 • høj kropstemperatur (feber)
 • manglende energi (træthed)
 • hævelse, nogle gange af ansigtet eller munden (angioødem), hvilket giver vejrtrækningsbesvær
 • muskel- eller ledsmerter.

Gå straks til lægen. Lægen kan beslutte at foretage undersøgelser for at kontrollere din lever, dine nyrer eller dit blod og vil måske bede dig om at stoppe med at tage Vocabria.

Betændelse i bugspytkirtlen
Hvis du får stærke smerter i maven, kan dette skyldes betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).
Fortæl det til lægen, især hvis smerten spreder sig og bliver værre. 


Symptomer på infektion og betændelse

Personer med fremskreden hiv-infektion (aids) har et svagt immunsystem og har større sandsynlighed for at udvikle alvorlige infektioner (opportunistiske infektioner). Når de begynder behandlingen, bliver immunsystemet stærkere, så kroppen begynder at bekæmpe infektioner.
Der kan udvikles symptomer på infektion og betændelse, som skyldes enten: 

 • gamle, skjulte infektioner, der blusser op igen, når kroppen bekæmper dem.
 • immunsystemet angriber sundt kropsvæv (autoimmune sygdomme).


Der kan udvikles symptomer på autoimmune sygdomme flere måneder efter, du begynder at tage medicin til behandling af din hiv-infektion.

Symptomerne kan omfatte: 

 • muskelsvaghed og/eller muskelsmerter
 • ledsmerter eller hævelse
 • svaghed, der starter i hænder og fødder og bevæger sig op mod kroppen
 • hjertebanken eller rysten
 • hyperaktivitet (overdreven rastløshed og bevægelse).


Hvis du får nogen symptomer på infektion:

Fortæl det straks til lægen. Tag ikke andre lægemidler mod infektionen, medmindre lægen har sagt det. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Må ikke nedfryses. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vocabria indeholder:

 • Aktivt stof: cabotegravir.


Hvert 3 ml hætteglas indeholder 600 mg cabotegravir.

Øvrige indholdsstoffer: 

Mannitol (E421) 

Polysorbat 20 (E432)
Macrogol (E1521) 

Vand til injektionsvæsker 

Udseende og pakningsstørrelser

Cabotegravir depotinjektionsvæske, suspension leveres i et brunt hætteglas med gummiprop.
Pakningen indeholder også 1 sprøjte, 1 hætteglasadapter og 1 injektionskanyle. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ViiV Healthcare BV
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP Amersfoort
Holland  

Fremstiller

GlaxoSmithKline Manufacturing SpA
Strada Provinciale Asolana, 90
San Polo di Torrile
Parma, 43056
Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

België/Belgique/Belgien
ViiV Healthcare srl/bv
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB
Tel: + 370 5 264 90 00
info.lt@gsk.com 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Teл.: + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg
ViiV Healthcare srl/bv Belgique/Belgien 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Česká republika
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111 

cz.info@gsk.com 

Magyarország
GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Limited
Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 

ViiV Healthcare GmbH
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 

viiv.med.info@viivhealthcare.com 

Nederland 

ViiV Healthcare BV 

Tel: + 31 (0) 33 2081199 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Tel: + 372 6676 900 

estonia@gsk.com 

Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00 

Ελλάδα
GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.
Τηλ: + 30 210 68 82 100 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Tel: + 43 (0)1 97075 0 

at.info@gsk.com 

España 

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 

Tel: + 34 900 923 501 

es-ci@viivhealthcare.com 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France 

ViiV Healthcare SAS 

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69 

Infomed@viivhealthcare.com 

Portugal 

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA
Tel: + 351 21 094 08 01 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com 

Hrvatska
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 385 1 6051 999 

România 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
Tel: + 4021 3028 208 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000 

Slovenija
GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com 

Italia
ViiV Healthcare S.r.l
Tel: + 39 (0)45 7741600 

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gskcom 

Κύπρος
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
Τηλ: + 357 22 397000
gskcyprus@gsk.com 

Sverige
GlaxoSmithKline AB
Tel: + 46 (0)8 638 93 00
info.produkt@gsk.com 

Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA
Tel: + 371 67312687 lv-
epasts@gsk.com 

United Kingdom
ViiV Healthcare UK Limited
Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vocabria 3 ml injektionsvæske - Brugsvejledning: 

Resumé
En komplet dosis kræver to injektioner: VOCABRIA og rilpivirin
3 ml cabotegravir og 3 ml rilpivirin.
Cabotegravir og rilpivirin er suspensioner, der ikke skal yderligere fortyndes eller rekonstitueres.
Klargøringstrinene er ens for begge lægemidler.
Cabotegravir og rilpivirin er kun til intramuskulær anvendelse. Begge injektioner skal administreres i glutealområdet. Administrationsrækkefølgen er ikke vigtig.

Bemærk: Ventroglutealområdet anbefales. 

Oplysninger om opbevaring

 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


Må ikke nedfryses. 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

Din pakning indeholder 

 • 1 hætteglas med cabotegravir
 • 1 hætteglasadapter
 • 1 sprøjte
 • 1 injektionskanyle (0,65 mm, 38 mm [23 gauge, 1,5"])


Vurdér patientens bygning, og brug lægefaglig vurdering til at udvælge en passende kanylelængde. 

Du har også brug for 

 • Ikke-sterile handsker
 • 2 alkoholservietter
 • 2 gazetamponer
 • En egnet beholder til skarpe genstande
 • 1 rilpivirin 3 ml pakning

Sørg for at holde rilpivirin-pakningen tæt på inden start. 

Klargøring

1. Inspicer hætteglasset 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Kontrollér, at udløbsdatoen ikke er overskredet.
 • Inspicer straks hætteglasset. Hvis du ser fremmedlegemer, må du ikke bruge produktet.


Bemærk: Hætteglasset med cabotegravir har en brun farvetone i glasset.
Må ikke anvendes, hvis udløbsdatoen er overskredet. 

2. Vent 15 minutter 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Hvis pakningen har været opbevaret i køleskab, skal den tages ud af køleskabet, og du skal vente mindst 15 minutter, før du er klar til at give injektionen. Det skyldes, at medicinen skal have stuetemperatur.

3. Ryst kraftigt 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Hold godt fast på hætteglasset og ryst det kraftigt i 10 sekunder som vist.
 • Vend hætteglasset på hovedet, og kontrollér resuspensionen. Den skal se ensartet ud. Hvis suspensionen ikke er ensartet, skal hætteglasset rystes igen.
 • Det er også normalt at se små luftbobler.

4. Tag hætteglassets låg af 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Tag hætteglassets låg af.
 • Aftør gummiproppen med en alkoholserviet.


Du må ikke lade noget røre gummiproppen efter, du har aftørret den. 

5. Åbn hætteglasadapteren 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Træk papirbagsiden af emballagen til hætteglasadapteren.


Bemærk: Lad adapteren blive i emballagen til næste trin. 

6. Fastgør hætteglasadapteren 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Tryk hætteglasadapteren lige ned på hætteglasset ved hjælp af emballagen som vist.
  Hætteglasadapteren klikker sikkert på plads.
 • Når du er klar, løftes emballagen til hætteglasadapteren af som vist.

7. Klargøring af sprøjten 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Tag sprøjten ud af emballagen.
 • Træk 1 ml luft op i sprøjten. Dette vil gøre det lettere at trække væsken op senere.

8. Fastgør sprøjten 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Hold godt fast på hætteglasadapteren og hætteglasset som vist.
 • Skru sprøjten godt fast på hætteglasadapteren.
 • Tryk stemplet hele vejen ned, så luften presses ind i hætteglasset.

9. Træk langsomt dosen op 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Vend sprøjten og hætteglasset om, og træk langsomt så meget væske som muligt op i sprøjten. Der kan være mere væske end dosens mængde.

10. Skru sprøjten af 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Skru sprøjten af hætteglasadapteren, mens hætteglasadapteren holdes som vist.


Bemærk: Hold sprøjten opret for at undgå lækage. Kontrollér, at cabotegravirsuspensionen ser ensartet ud og er hvid til let lyserød. 

11. Fastgør kanylen 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Åbn kanylens emballage delvist, så du har adgang til den nederste del af kanylen.
 • Imens sprøjten holdes opret, skal du skrue sprøjten godt fast på kanylen.
 • Fjern kanylens emballage fra kanylen.

Injektion

12. Klargør injektionsstedet 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

Injektionerne skal administreres i glutealområdet. 

Vælg blandt følgende områder til injektionen:  

 • Ventrogluteal (anbefales)
 • Dorsogluteal (øvre ydre kvadrant)


Bemærk: Kun til intramuskulær anvendelse i glutealmusklen.
Må ikke injiceres intravenøst. 

13. Tag hætten af 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Fold kanylebeskyttelsen væk fra kanylen.
 • Træk kanylens hætte af.

14. Fjern overskydende væske 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Hold sprøjten, så kanylen peger opad. Tryk stemplet ned til 3 ml dosen for at fjerne ekstra væske og eventuelle luftbobler.


Bemærk: Rengør injektionsstedet med en alkoholserviet. Lad huden lufttørre, før du fortsætter. 

15. Stræk huden 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

Brug z-injektionsteknikken til at minimere lækage af lægemiddel fra injektionsstedet. 

 • Ved hjælp af et fast træk i den hud, der dækker injektionsstedet, flyttes huden ca. 2,5 cm (1 inch).
 • Hold den i denne position under injektionen.

16. Stik kanylen ind 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Stik kanylen ind i hele sin dybde, eller dybt nok til at nå musklen.

17. Injicér dosen 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Hold stadig huden strakt, og tryk langsomt stemplet hele vejen ned.
 • Sørg for, at sprøjten er tom.
 • Træk kanylen ud, og slip straks den udstrakte hud.

18. Vurdér injektionsstedet 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Læg tryk på injektionsstedet med en gazekompresser.
 • Der kan bruges et lille plaster, hvis det bløder.


Du må ikke
massere området. 

19. Sikr kanylen 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Fold kanylebeskyttelsen over kanylen.
 • Læg forsigtigt tryk på ved at bruge en hård overflade til at låse kanylebeskyttelsen på plads.
 • Kanylebeskyttelsen giver et klik, når den låser.

Efter injektionen

20. Sikker bortskaffelse 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

 • Bortskaf brugte kanyler, sprøjter, hætteglas og hætteglasadaptere ifølge lokale sundheds- og sikkerhedsregler.

Gentag for det andet lægemiddel 

Vocabria ViiV Healthcare BV depotinjektionsvæske, suspension 600 mg 

Hvis du endnu ikke har injiceret begge lægemidler, skal du bruge trinene til klargøring og injektion for rilpivirin, som har sin egen specifikke brugsvejledning. 

Spørgsmål og svar

1. Hvor længe kan medicinen blive i sprøjten?
Fra et mikrobiologisk synspunkt skal suspensionen, når den er trukket op i sprøjten, anvendes straks.
Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 2 timer ved 25 °C.

2. Hvorfor skal jeg injicere luft i hætteglasset?
Når der injiceres 1 ml luft i hætteglasset, bliver det lettere at trække dosen op i sprøjten.
Uden luften kan noget af væsken utilsigtet flyde tilbage i hætteglasset, så der er mindre tilbage i sprøjten end beregnet.

3. Har det nogen betydning, hvilken rækkefølge jeg giver lægemidlerne i?
Nej, rækkefølgen er ikke vigtig.

4. Hvis pakningen har været opbevaret i køleskabet, er det så sikkert at opvarme hætteglasset til stuetemperatur på en hurtigere måde?
Det er bedst at lade hætteglasset få stuetemperatur naturligt. Du kan dog bruge varmen fra dine hænder til at få opvarmningstiden til at gå hurtigere, men sørg for, at hætteglasset ikke bliver varmere end 30 °C.
Du må ikke bruge nogen anden opvarmningsmetode.

5. Hvorfor anbefales ventrogluteal administration?
Det anbefales at anvende ventrogluteal fremgangsmåde i gluteus medius musklen, fordi den er placeret væk fra større nerver og blodkar. En dorso-gluteal fremgangsmåde i gluteus maximus-musklen er Gentag alle trin for det andet lægemiddel 17 acceptabel, hvis dette foretrækkes af sundhedspersonalet. Injektionen må ikke administreres på nogen andre steder. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...