Buscopan®

overtrukne tabletter 10 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buscopan® 10 mg, overtrukne tabletter
hyoscinbutylbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denindeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buscopan
 3. Sådan skal du tage Buscopan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buscopan virker ved at afslappe mave- og tarmmuskulaturen.
Du kan tage Buscopan til afhjælpning af mavesmerter og ubehag i forbindelse med kramper i maven og tarmene.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buscopan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Buscopan:

 • hvis du er allergisk over for hyoscinbutylbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buscopan (angivet i punkt 6)
 • hvis du har tarmslyng (ileus)
 • hvis du har en tyktarmslidelse med meget svær forstoppelse (megacolon)
 • hvis du lider af en sjælden form for muskellammelse (myastenia gravis)
 • hvis du indsnævringer i fordøjelseskanalen.


Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller apotekspersonalet før du tager Buscopan. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Buscopan.
Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:  

 • hvis du har grøn stær, som ikke er behandlet eller du har anlæg for grøn stær i familien
 • hvis du oplever øjensmerter/synspåvirkning skal du straks søge læge
 • hvis du lider af svær forstoppelse
 • hvis du har vandladningsbesvær
 • hvis du har dårligt hjerte.

Brug af anden medicin sammen med Buscopan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Hvis du sammen med Buscopan tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer sig om følgende:  

 • mod kvalme (f.eks. metoclopramid)
 • til behandling af astma
 • til stimulation af hjertet
 • til vesvækkelse
 • til behandling af allergi (antihistaminer)
 • mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (kinidin, disopyramid)
 • til behandling af Parkinsons sygdom (Amantadin)
 • til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (tiotropium, ipratropium).

Brug af Buscopan sammen med mad og drikke

Buscopan kan tages sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du må kun tage Buscopan efter lægens anvisning.

Amning
Du må kun tage Buscopan efter lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buscopan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Buscopan indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Buscopan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

I tilfælde hvor svære, uforklarlige mavesmerter vedvarer eller forværres, eller opstår sammen med symptomer som feber, kvalme, opkastning, ændringer i tarmperistaltik, abdominal ømhed, nedsat blodtryk, besvimelse eller blod i afføringen, bør du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

Den anbefalede dosis for voksne er: 1-2 tabletter 3-5 gange daglig. 

Hvis du har taget for meget Buscopan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Buscopan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tegn på overdosering kan blandt andet være vandladningsbesvær, mundtørhed, hurtig puls, forstoppelse eller forbigående synsforstyrrelser. 

Hvis du har glemt at tage Buscopan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Hurtig puls / hurtig hjerterytme - kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion eller shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Hudreaktioner såsom nældefeber, udslæt, kløe, rødmen.
 • Mundtørhed som kan øge risikoen for huller i tænderne.
 • Ændret svedtendens.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares over 25 °C.
Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt og lys.
Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buscopan indeholder:

 • Aktivt stof: Hyoscinbutylbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, opløselig stivelse, kolloid silica, vinsyre, stearinsyre, povidon, saccharose, talcum, akaciegummi, titandioxid (E171), macrogol 6000, carnaubavoks og hvid bivoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Buscopan er små runde, hvide overtrukne tabletter.

Pakningsstørrelser

Buscopan fås i en pakningsstørrelse á 20 og 100 overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a
500 02 Hradec Kralove
Tjekkiet 


Buscopan® er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi Aventis Deutschland GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...