VeraSeal

Opløsning t. vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml

GRIFOLS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

VeraSeal opløsninger til vævsklæber  

humant fibrinogen/humant trombin 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du bliver behandlet med VeraSeal
 3. Sådan bruges VeraSeal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

VeraSeal indeholder humant fibrinogen og humant trombin, to proteiner, der er udvundet fra blodet, som danner en prop, når de blandes sammen. 

 

VeraSeal anvendes som en vævsklæber under kirurgi hos voksne. Det påføres på overfladen af det blødende væv for at reducere blødning under og efter operationen, når standard kirurgiske teknikker ikke er tilstrækkelige. 

2. Det skal du vide, før du bliver behandlet med VeraSeal

Din kirurg må ikke behandle dig med VeraSeal

 • hvis du er allergisk over for humant fibrinogen eller humant trombin eller et af de øvrige indholdsstoffer i VeraSeal (angivet i punkt 6).

 

VeraSeal må ikke påføres inden i blodkarrene. 


VeraSeal må ikke anvendes til at behandle en svær eller hurtigtflydende blødning fra en arterie. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Allergiske reaktioner er mulige. Tegn på sådanne reaktioner omfatter nældefeber, udslæt, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, blodtryksfald (f.eks. omtågethed, besvimelse, sløret syn) og anafylakse (en alvorlig reaktion, der starter hurtigt). Hvis disse symptomer opstår under operationen, skal brugen af lægemidlet straks stoppes.
VeraSeal sprøjteapplikation må kun anvendes, hvis det er muligt nøjagtigt at bedømme sprøjteafstanden. Sprøjteanordningen må ikke bruges tættere på end den anbefalede afstand. 


Særlig sikkerhedsadvarsel
For lægemidler som VeraSeal, der er fremstillet ud fra humant blod eller plasma, tages der visse forholdsregler, så det undgås, at infektioner overføres til patienterne. Dette omfatter nøje udvælgelse af blod- og plasmadonorer, så det sikres, at personer med risiko for at være smittebærere ikke anvendes, og kontrol af hver donation og puljet plasma for tegn på virus/infektioner. Fremstillerne indbygger også trin under behandlingen af blod eller plasma, der kan inaktivere eller fjerne vira. På trods af disse forholdsregler kan det ikke helt udelukkes, at der kan overføres smitstoffer, når lægemidler fremstilles ud fra humant blod eller plasma. Dette gælder også for eventuelle ukendte eller nye opdukkende vira eller andre infektionstyper. 


Disse forholdsregler anses for at være effektive for indkapslede vira, såsom human immundefekt virus (hiv), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus, og for den uindkapslede hepatitis A-virus. De forholdsregler, der tages, kan være af begrænset værdi mod uindkapslede vira, såsom parvovirus B19. Parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (føtal infektion) og for personer med nedsat immunforsvar eller med visse former for anæmi (f.eks. seglcellesygdom eller hæmolytisk anæmi). 


Det anbefales på det kraftigste, at navn og batchnummer for lægemidlet registreres, hver gang du behandles med VeraSeal, for at registrere de anvendte batchnumre. 

Børn og unge

VeraSeal bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med VeraSeal

Præparatet kan påvirkes efter kontakt med opløsninger, der indeholder alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks. antiseptiske opløsninger). 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bliver behandlet med dette lægemiddel. Lægen vil beslutte, om du skal behandles med VeraSeal. 

3. Sådan bruges VeraSeal

Anvendelsen af VeraSeal er begrænset til erfarne kirurger med træning i anvendelsen af VeraSeal. 

 

Kirurgen vil påføre VeraSeal på overfladen af blodkar eller på vævsoverfladerne af indre organer med påføringsudstyr i løbet af operationen. Dette udstyr gør det muligt at påføre lige store mængder af VeraSeals to komponenter på samme tid, og sikrer, at de blandes godt, hvilket er vigtigt for at vævsklæberen virker bedst muligt. 

 

Den mængde VeraSeal, der påføres, afhænger af flere forskellige faktorer, herunder typen af kirurgi, størrelsen af det område, der skal behandles under operationen, og den måde, VeraSeal påføres på. Kirurgen vil beslutte, hvor meget der er hensigtsmæssigt, og han/hun vil påføre lige akkurat nok til at danne et tyndt, jævnt lag. Hvis det ikke ser ud til at være nok, kan der påføres et lag til. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

VeraSeal indeholder komponenten af fibrin-vævsklæber. Fibrin-vævsklæbere kan i sjældne tilfælde (op til 1 ud af 1.000 personer) forårsage en allergisk reaktion. Hvis du oplever en allergisk reaktion kan du have en eller flere af følgende symptomer: hævelse under huden (angioødem), hududslæt, nældefeber, trykken for brystet, kulderystelser, rødmen, hovedpine, lavt blodtryk, sløvhed, kvalme, rastløshed, hurtigere puls, prikkende fornemmelse, opkastning eller hvæsende vejrtrækning. I enkelte tilfælde kan disse reaktioner forværres til en svær allergisk reaktion. Allergiske reaktioner kan især ses, hvis præparatet påføres gentagne gange, eller ved administration til patienter, der vides at være allergiske over for præparatets bestanddele. Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer efter operationen, skal du straks kontakte lægen eller kirurgen. 

 

Der er også en teoretisk mulighed for, at dit immunsystem vil danne proteiner, som kan angribe VeraSeal, og at disse proteiner kan påvirke din blodstørkning. Hyppigheden af denne type hændelse er ikke kendt. 

 

Hvis dette præparat utilsigtet placeres inde i et blodkar, kan det føre til blodpropper, herunder dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) (hvor der dannes blodpropper spredt rundt iblodkarrene i kroppen). Der er også en risiko for en svær allergisk reaktion. 

 

Bivirkninger, som blev rapporteret i løbet af kliniske studier med VeraSeal, omfattede:  

Mest alvorlige bivirkninger

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Byld i maven (hævet område i maven forårsaget af en infektion)
 • Dehiscens af såret i maven (såret nedbrydes som følge af ufuldstændig heling)
 • Udsivning af galde (en væske, der dannes af leveren) efter indgrebet
 • Cellulitis (hudinfektion)
 • Dyb venetrombose (Blodpropper i blodkarrene)
 • Byld i leveren (hævet område i leveren forårsaget af en infektion)
 • Peritonitis (betændelse i mavevæggen)
 • Positiv parvovirus B19-test (laboratorieresultat, der viser infektion med denne virus)
 • Sårinfektion efter operationen
 • Lungeemboli (blodpropper i lungeblodkarrene)
 • Sårinfektion

Andre bivirkninger

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Kvalme
 • Smerter fra operationen
 • Pruritus (kløe)

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Anæmi (utilstrækkeligt antal røde blodlegemer)
 • Angst
 • Atrieflimmer (uregelmæssigt hjerteslag)
 • Rygsmerter
 • Blærekrampe
 • Kulderystelser
 • Bindehindeirritation (øjenirritation)
 • Forstoppelse
 • Kontusion (blå mærker)
 • Nedsat urinproduktion
 • Dyspnø (vejrtrækningsbesvær)
 • Smerter eller besvær ved vandladning (dysuri)
 • Blodudtrædning i huden (ekkymose)
 • Rødme af huden (erytem)
 • Luft i maven (flatulens)
 • Hovedpine
 • Høj legemstemperatur
 • Højt eller lavt blodtryk
 • Højt eller lavt antal hvide blodlegemer
 • Højt kaliumniveau i blodet
 • Ileus (hindret tarmpassage)
 • Nedsat blodstørkning
 • Erytem på indstiksstedet (hudrødme)
 • Infektion på indstiksstedet
 • Forhøjet bilirubin i blodet
 • Forhøjede niveauer af leverenzymer
 • Højt eller lavt sukkerindhold i blodet
 • Søvnløshed
 • Lavt blodtryk som følge af indgrebet
 • Lavt calciumniveau i blodet
 • Lavt magnesiumniveau i blodet
 • Lavt iltindhold i blodet
 • Lavt kaliumniveau i blodet
 • Lave proteinniveauer i blodet
 • Lavt antal røde blodlegemer forårsaget af blodtab
 • Lavt natriumindhold i blodet
 • Perifert ødem (væskeophobning i kroppen)
 • Smerter, ikke specificeret
 • Smerter på indstikstedet
 • Smerter i arme og ben
 • Plasmacellemyelom (kræft i blodlegemerne)
 • Unormal mængde væske rundt om lungerne (pleural effusion)
 • Pleurisi (betændelse i lungevæggen)
 • Blødning efter indgrebet
 • Infektion efter indgrebet
 • Lungeødem (for meget vandig væske i lungerne)
 • Retroperitonealt ødem (ophobning af blod i maven)
 • Rhonchi (pibelyde i lungerne)
 • Søvnighed
 • Urinophobning
 • Komplikation fra kartransplantat (komplikation fra kar-bypass)
 • Trombose i kartransplantat (blodpropper i bypass i blodkarret)
 • Ventrikulær takykardi (hurtig puls)
 • Hæmatom (blodansamling) på karrets indstikssted
 • Opkastning
 • Hvæsende vejrtrækning
 • Sårudsivning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller kirurgen. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

VeraSeal skal opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Lægemidlet må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter EXP. 

 

Det skal opbevares i dybfryser ved -18 ºC eller derunder. Den kolde opbevaringskæde må ikke brydes før brug. Opbevar den steriliserede blister i den ydre karton for at beskytte mod lys. Optøs fuldstændigt før brug. Må ikke nedfryses igen efter optøning. Efter optøning kan det opbevares højst 48 timer ved 2 ºC - 8 ºC eller 24 timer ved stuetemperatur (20 ºC - 25 ºC) før brug. 

 

Når blisteren er anbrudt, skal VeraSeal straks bruges. 

 

Det må ikke bruges, hvis opløsningerne er uklare eller indeholder partikler.  

 

Bortskaffes, hvis pakningen er beskadiget. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VeraSeal indeholder:

Aktive stoffer: 

 • Komponent 1: Humant fibrinogen
 • Komponent 2: Humant trombin

 

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Komponent 1: Natriumcitratdihydrat, natriumchlorid, arginin, isoleucin, glutaminsyre, vand til injektionsvæsker.
 • Komponent 2: Calciumchlorid, humant albumin, natriumchlorid, glycin, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

VeraSeal fås som opløsninger til vævsklæber. Det leveres som et engangssæt med to fyldte sprøjter monteret i en sprøjteholder. Frosne opløsninger. Efter optøning er opløsningerne klare til let uigennemsigtige og farveløse eller svagt gule. 


En dobbeltapplikator med to ekstra luftfrie sprøjtespidser leveres med præparatet, til sprøjte- eller drypapplikation. De luftfrie sprøjtespidser er røntgentætte. Se anordningen nedenfor. 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml
VeraSeal fås i de følgende pakningsstørrelser: 

 • VeraSeal 2 ml (indeholdende 1 ml humant fibrinogen og 1 ml humant trombin)
 • VeraSeal 4 ml (indeholdende 2 ml humant fibrinogen og 2 ml humant trombin)
 • VeraSeal 6 ml (indeholdende 3 ml humant fibrinogen og 3 ml humant trombin)
 • VeraSeal 10 ml (indeholdende 5 ml humant fibrinogen og 5 ml humant trombin)

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Instituto Grifols, S.A.
Can Guasc, 2 - Parets del Vallès  

E-08150 Barcelona - Spanien  

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/HR/HU/IE/LV/ LT/LU/MT/NL/RO/SI/SK  

Instituto Grifols, S.A.  

Tel: +34 93 571 01 00 

 

CZ  

Grifols S.R.O. 

Tel: +4202 2223 1415 

 

DE  

Grifols Deutschland GmbH  

Tel: +49 69 660 593 100 

 

DK/FI/IS/NO/SE  

Grifols Nordic AB  

Tel: +46 8 441 89 50 

 

FR  

Johnson & Johnson Medical S.A.S.  

Tél: +33 (0)1 55 00 22 33 

 

IT  

Grifols Italia S.p.A. 

Tel: +39 050 8755 113 

 

PL  

Grifols Polska Sp. z o. o.  

Tel: +48 22 378 85 60 

 

PT  

Grifols Portugal, Lda.  

Tel: +351 219 255 200 

 

UK  

Grifols UK Ltd. 

Tel: +44 845 2413090 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

Dosering og administration

Anvendelsen af VeraSeal er begrænset til erfarne kirurger med træning i anvendelsen af dette lægemiddel. 

 

Det volumen af VeraSeal, der skal appliceres, og applikationshyppigheden bør altid orienteres mod patientens underliggende kliniske behov. 

 

Den applicerede dosis vejledes af flere variable, herunder, men ikke begrænset til, typen af kirurgisk intervention, størrelsen af området og den tilsigtede applikationsmåde samt antallet af applikationer. 

 

Den behandlende læge skal tilpasse applikationen af præparatet til den enkelte patient. I kliniske studier har de individuelle doseringer typisk været mellem 0,3 og 12 ml. For andre indgreb kan det være nødvendigt med større voluminer. 

 

Det indledende volumen af præparatet, der skal appliceres på et udvalgt anatomisk sted eller en måloverflade, bør være tilstrækkeligt til helt at dække det tilsigtede applikationsområde. VeraSeal skal appliceres som et tyndt lag. Applikationen kan gentages, hvis det er nødvendigt. 

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler. 

Særlige forholdsregler

Kun anvendelse på læsioner. Må ikke appliceres intravaskulært. 

Livstruende tromboemboliske komplikationer kan opstå, hvis præparatet utilsigtet appliceres intravaskulært. 

 

Når der anvendes spidser som tilbehør, skal anvisningerne for disse spidser følges. 

 

Før administration af VeraSeal skal man være omhyggelig med, at de dele af kroppen, som er uden for det ønskede applikationsområde, er tilstrækkeligt beskyttet (dækket) for at forhindre vævsadhæsion på uønskede steder. 

 

VeraSeal skal appliceres som et tyndt lag. Hvis blodkoagelen er for tyk, kan det påvirke præparatets virkning og sårhelingsprocessen negativt. 

Brugsanvisning

Læs denne indlægsseddel, før du åbner pakningen. Se venligt piktogrammerne sidst i denne indlægsseddel. 

Håndtering af VeraSeal

VeraSeal fås i steriliserede pakninger, der er klar til brug, og de skal håndteres med steril teknik under aseptiske forhold. Bortskaf beskadigede pakninger, da gensterilisering ikke er mulig. 

 

Tag kartonen ud af dybfryseren, åbn den, og tag de 2 blistere ud. 

 

Placer blisteren med dobbeltapplikatoren ved stuetemperatur, indtil fibrin-vævsklæberen er klar til brug. 

Optøning ved stuetemperatur (foretrukken metode)

Optø blisteren med VeraSeal fyldte sprøjter ved stuetemperatur ved at følge disse trin: 

 1. Placer blisteren, der indeholder sprøjteholderen med fyldte sprøjter, på en overflade ved stuetemperatur (20 ºC - 25 ºC)
  i ca. 70 minutter for pakningsstørrelser med 2 ml og 4 ml
  i ca. 90 minutter for pakningsstørrelser med 6 ml og 10 ml

 

Efter optøning er det ikke nødvendigt at varme præparatet til brug. 


Efter optøning skal opløsningerne være klare til let uigennemsigtige og farveløse til svagt gule. Opløsninger, der er uklare eller indeholder partikler, må ikke anvendes. 

 

Opbevaring efter optøning
Efter optøning kan sættet, der indeholder VeraSeal sprøjteholderen med fyldte sprøjter og dobbeltapplikatoren, opbevares højst 48 timer i køleskab ved 2 - 8 ºC eller 24 timer ved stuetemperatur (20 - 25 °C) før brug, hvis det forbliver forseglet i den originale emballage. Når blisterne er anbrudt, skal VeraSeal straks bruges, og eventuelt ubrugt indhold skal bortskaffes. 


Må ikke nedfryses igen efter optøning. 


Overføringsanvisninger 

 1. Efter optøning fjernes blisteren fra overfladen ved stuetemperatur eller fra køleskabet ved 2 °C - 8 °C.
 2. Åbn blisteren, og gør VeraSeal sprøjteholderen med fyldte sprøjter tilgængelig for en anden person, så den kan overføres til det sterile område. Ydersiden af blisteren må ikke komme i kontakt med det sterile område. Se figur 1.

Sterilt vandbad (hurtig optøning)

Optø VeraSeal fyldte sprøjter i det sterile område i et sterilt, termostatisk vandbad ved en temperatur, der ikke overstiger 37 ºC, ved at følge disse trin: 

 

BEMÆRK: Når blisterne med VeraSeal er anbrudt, skal præparatet straks bruges. Brug steril teknik for at undgå mulig kontaminering som følge af forkert håndtering, og følg de nedenstående trin nøje. Fjern ikke luer-hætten fra sprøjten, før optøningen er fuldstændig, og dobbeltapplikatoren er klar til at blive tilsluttet. 

 

 1. Åbn blisteren, og gør VeraSeal sprøjteholderen med fyldte sprøjter tilgængelig for en anden person, så den kan overføres til det sterile område. Ydersiden af blisteren må ikke komme i kontakt med det sterile område. Se figur 1.
 2. Placer sprøjteholderen med fyldte sprøjter direkte i det sterile vandbad, og sørg for, at den er helt nedsænket i vandet. Se figur 2.
 3. Ved 37 ºC er den nødvendige tid ca. 5 minutter for pakningsstørrelser med 2 ml, 4 ml, 6 ml og 10 ml, men de må ikke efterlades ved denne temperatur i mere end 10 minutter. Temperaturen i vandbadet må ikke overstige 37 ºC.
 4. Tør sprøjteholderen med fyldte sprøjter med steril, kirurgisk gaze.

 

Efter optøning skal opløsningerne være klare til let uigennemsigtige og farveløse til svagt gule. Opløsninger, der er uklare eller indeholder partikler, må ikke anvendes. 


VeraSeal skal bruges straks, og eventuelt ubrugt indhold skal bortskaffes. 

Tilslutningsanvisninger

 1. Åbn blisteren, og gør VeraSeal dobbeltapplikatoren og de 2 ekstra luftfrie sprøjtespidser tilgængelige for en anden person, så de kan overføres til det sterile område. Ydersiden af blisteren må ikke komme i kontakt med det sterile område.
 2. Hold VeraSeal sprøjteholderen med luer-hætterne på sprøjten pegende opad. Se figur 3.
 3. Skru luer-hætterne på både sprøjten med fibrinogen og sprøjten med thrombin af og bortskaf hætterne. Se figur 3.
 4. Hold sprøjteholderen med luer-låsene pegende opad. Luftbobler fjernes fra sprøjterne ved at slå forsigtigt på siden af sprøjteholderen en eller to gange, mens sprøjteholderen holdes lodret, og trykke let på stemplet for at presse luften ud. Se figur 4.
 5. Tilslut dobbeltapplikatoren. Se figur 5.
  BEMÆRK: Stemplet må ikke trykkes ned under påsætningen eller inden den tilsigtede anvendelse, da de to biologiske komponenter vil blandes i den luftfrie sprøjtespids og danne en fibrinprop, der forhindrer dispensering. Se figur 6.
 6. Stram luer-låsene, og sørg for, at dobbeltapplikatoren sidder godt fast. Anordningen er nu klar til brug.

Administration

Applicer VeraSeal med den leverede sprøjteholder og stemplet. 

 

Applicer VeraSeal med dobbeltapplikatoren, der følger med præparatet. Andre CE-mærkede applikatorspidser (inklusive udstyr til åben kirurgi og laparoskopisk anvendelse), der er specifikt beregnet til at blive anvendt sammen med VeraSeal, kan også anvendes. Når den medfølgende dobbeltapplikator anvendes, skal de ovenfor beskrevne tilslutningsanvisninger følges. Når der anvendes andre applikatorspidser, skal anvisningerne, som leveres sammen med applikatorspidserne, følges. 

 

Sprøjteapplikation 

 1. Tag fat om dobbeltapplikatoren, og bøj den til den ønskede position. Spidsen vil bibeholde sin form.
 2. Placer den luftfrie sprøjtespids mindst 2 cm væk fra målvævet. Tryk stemplet ned med et fast, jævnt tryk for at sprøjte fibrin-vævsklæberen ud. Øg afstanden i passende grad for at opnå den ønskede dækning af målområdet.
 3. Hvis udpresningen af en eller anden grund stopper, udskiftes den luftfrie sprøjtespids. Den luftfrie sprøjtespids udskiftes ved at fjerne anordningen fra patienten, og skrue den brugte luftfrie sprøjtespids af. Se figur 7. Placer den brugte luftfrie sprøjtespids adskilt fra de ekstra luftfrie sprøjtespidser. Tør enden af applikatoren af med tør eller fugtig, steril kirurgisk gaze. Tilslut dernæst en ny luftfri sprøjtespids fra pakningen, og sørg for, at den sidder godt fast inden brug.
  BEMÆRK: Den røde indikator vil ikke være synlig, hvis den luftfrie sprøjtespids er korrekt tilsluttet. Se figur 8.
  BEMÆRK: Undlad at fortsætte med at trykke stemplet ned for at forsøge at fjerne fibrinproppen i den luftfrie sprøjtespids. Dette kan medføre, at applikatoren bliver ubrugelig.
  BEMÆRK: Trim ikke dobbeltapplikatoren, da den indre metaltråd derved kan eksponeres.

 

Drypapplikation 

 1. Fjern den luftfrie sprøjtespidsdel på sprøjten og drypspidsen ved at skrue den luftfrie sprøjtespids af. Se figur 7.
 2. Tag fat om drypspidsen, og bøj den til den ønskede position. Spidsen vil bibeholde sin form.
 3. Under drypningen holdes enden af drypspidsen så tæt på vævsoverfladen som muligt, men uden at berøre vævet under applikatoren.
 4. Applicer enkelte dråber på måloverfladen, der skal behandles. For at undgå ukontrolleret koagulation skal dråberne være adskilte fra hinanden og fra enden af drypspidsen.
  BEMÆRK: Sæt ikke en brugt drypspids på igen, efter den er blevet fjernet fra adapteren, da der i så fald kan dannes en prop inde i drypspidsen, og applikatoren kan blive ubrugelig.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

 

 

VeraSeal Instituto Grifols S.A. opløsning til vævsklæber 80 mg/ml + 500 IE/ml 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03. februar 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...