Folimet

tabletter 1 mg

Medilink

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Folimet 1 mg tabletter  

Folsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Folimet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Folimet
 3. Sådan skal du tage Folimet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Folsyre er et B-vitamin. 

Tabletterne mindsker bivirkninger og modvirker mangel på folsyre ved behandling med methotrexat (lægemiddel mod gigtsygdomme og visse kræftsygdomme). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Folimet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Folimet

 • hvis du er allergisk over for folsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Folimet (angivet i punkt 6)
 • hvis du har mangel på B12-vitamin (perniciøs anæmi), medmindre det er bevist, at du har mangel på folsyre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Folimet: 

 • hvis du har mangel på B12-vitamin, som skal behandles samtidigt.

Brug af anden medicin sammen med Folimet

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • leddegigt og betændelse i tyktarmen (salazosulfapyridin).
 • epilepsi. De fleste midler mod epilepsi kan nedsætte indholdet af folsyre i blodet, specielt hos børn.
  Folsyre kan nedsætte virkningen af phenytoin mod epilepsi.
 • infektion (chloramfenikol, sulfonamider og trimethoprim).

Brug af Folimet sammen med mad og drikke

Du kan tage Folimet i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Folimet med et glas vand. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Folimet. 


Graviditet
Kan anvendes under graviditet, men methotrexat må ikke anvendes under graviditet. 


Amning
Folimet kan anvendes i ammeperioden. Folimet udskilles i modermælken, men der foreligger ingen oplysninger om bivirkninger hos det ammede barn. 


Hvis du ammer, må du ikke få methotrexat. Methotrexat udskilles i modermælken og kan sandsynligvis give bivirkninger hos det ammede barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Folimet påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Folimet indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Folimet

Tag altid Folimet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 1 mg dagligt på de dage, hvor du ikke tager methotrexat. 

Hvis du har taget for meget Folimet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Folimet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Folimet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Folimet

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • alvorlige allergiske reaktioner (som f.eks. hududslæt, hævelse af ansigt, tunge og svælg, vejrtrækningsbesvær, shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • gener fra mave-tarm-kanalen (som f.eks. kvalme, oppustethed og luftafgang fra tarmen).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • kløe, nældefeber, rødmen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • overfølsomhed over for folsyre.
 • alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Brug ikke Folimet efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Folimet 1 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Folsyre. Hver tablet indeholder 1 mg vandfri folsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, gelatine, talcum, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Gule tabletter uden delekærv.  

 

Pakningsstørrelser: 100 eller 250 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medilink A/S  

Klintehøj Vænge 6  

3460 Birkerød  

Danmark 

Fremstiller

Paramedical A/S  

Vassingerødvej 3-7  

3540 Lynge 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...