Dermovat®

creme 0,5 mg/g

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dermovat 0,05 % creme 

Clobetasolpropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovat
 3. Sådan skal du bruge Dermovat
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dermovat indeholder det aktive stof clobetasolpropionat, der tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes steroider (binyrebarkhormon). Steroider kan mindske rødme, hævelse og irritation af huden ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. 

 

Dermovat anvendes til behandling af udslæt, eksemer og psoriasis. 

 

Dermovat creme anvendes ved væskende hudforandringer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovat

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Dermovat

 • hvis du er allergisk over for clobetasolpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dermovat (angivet i punkt 6)
 • hvis du har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier
 • hvis du har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved unormal rødme på næsen, kinderne, hagen, i panden eller i hele ansigtet, med eller uden bittesmå synlige blodkar, knopper eller pusfyldte bumser (rosacea)
 • hvis du har akne
 • hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit)
 • til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovat. 

 • Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås, medmindre lægen anbefaler dette.
 • Du må kun bruge Dermovat så længe som lægen har foreskrevet. Kontakt lægen, hvis din tilstand ikke forbedres indenfor 2-4 ugers behandling. Bør ikke anvendes til langvarig behandling (højst 4 uger) hos børn og spædbørn.
 • Hvis der forekommer irritation, betændelse eller anden hudreaktion skal behandlingen straks afbrydes. Kontakt lægen.
 • Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion, armhuler, lyske, ved endetarmsåbningen og på kønsdelene skal ske med forsigtighed og kun i kort tid.
 • Undgå at få Dermovat i øjnene.
 • Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.
 • Hvis du er i risiko for at få bivirkninger, som følge af øget systemisk absorption (Cushings syndrom). Kontakt lægen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Dermovat i længere tid.
 • Sammenlignet med voksne, kan børn absorbere forholdsmæssigt større mængder anvendt binyrebarkhormon, og de kan derfor være mere udsatte for systemiske bivirkninger.
 • Dermovat kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion.
 • Når du bruger Dermovat må du ikke ryge eller komme i nærheden af åben ild på grund af risikoen for alvorlige forbrændinger. Stof (tøj, sengetøj, forbindinger osv.), der har været i kontakt med Dermovat er let antændeligt og udgør en alvorlig brandfare. Ved at vaske tøj og sengetøj kan det reducere ophobningen af præparatet, men det kan ikke fjerne det fuldstændigt.

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovat hvis:  

 • Du oplever nyudviklede knoglesmerter eller forværring af tidligere knoglesymptomer under en behandling med Dermovat, især hvis du har anvendt Dermovat over længere tid eller gentagne gange.
 • Du bruger andre orale/topikale lægemidler indeholdende kortikosteroider eller lægemidler, der har til hensigt at kontrollere dit immunforsvar (f.eks. mod autoimmune sygdomme eller efter en transplantation). Samtidig brug af Dermovat med disse lægemidler kan resultere i alvorlige infektioner.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovat, hvis du er i tvivl om noget af ovenstående passer på dig. 

Brug af andre lægemidler sammen med Dermovat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 

 

Kontakt lægen, hvis du får lægemidler,der indeholder:  

 • Ritonavir (til behandling af hiv)
 • Itraconazol (til behandling af infektioner forårsaget af svamp).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Det vides ikke, om Dermovat går over i modermælken. Dermovat må kun bruges under amning, hvor fordelen for moderen er større end risikoen for barnet. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Hvis du ammer under behandling med Dermovat, må brystområdet ikke behandles. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermovat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dermovat indeholder cetostearylalkohol, propylenglycol og chlorcresol, hvor advarsel er påkrævet

Dette lægemiddel indeholder: Cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Propylenglycol kan give irritation af huden. Indeholder 475 mg propylenglycol pr.g creme. Chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Dermovat

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Brug af dette lægemiddel

Voksne og børn over 12 år  

Den sædvanlige dosering er påsmøring i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1-2 gange dagligt i højst 4 uger. 

 

Du må kun bruge Dermovat til børn efter aftale med lægen. 

Vask hænderne grundigt efter påsmøring, medmindre det er hænderne, som behandles. 

Hvis du har brugt for meget Dermovat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dermovat, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Hvis du kommer til at påføre en stor mængde af Dermovat eller ved et uheld sluger en stor mængde af Dermovat, kan du få det dårligt. Hvis du kommer til at sluge en stor mængde Dermovat, så skyl munden grundigt med vand og kontakt lægen eller apoteket. 

Hvis du har glemt at bruge Dermovat

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dermovat

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Dermovat. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom). Kontakt lægen
 • børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen
 • træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen
 • hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forøget tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue
 • grå stær (uklart syn). Kontakt lægen
 • psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelig (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • kløe
 • brændende fornemmelse eller smerte i huden.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 100 personer):  

 • lokalt hudsvind
 • sløret syn
 • strækmærker
 • tydelige små blodkar i huden.

 

Sjælden (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • opportunistiske infektioner (under behandlingen kan der opstå andre infektioner, der forekommer når modstandskraften mod sygdom er nedsat, pga. et nedsat immunforsvar).

 

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • overfølsomhedsreaktioner
 • øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen
 • hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være alvorligt. Tal med lægen
 • for højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt
 • vægtøgning
 • fald i mængden af et hormon, der kaldes kortisol, i blodet
 • hårtab
 • hårsygdom, hvor hår knækker (trichorreksi)
 • tynd hud, der let går i stykker. Tal med lægen
 • rynker
 • tør hud
 • pigmentforandringer
 • øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben
 • forværring af hudlidelser
 • allergisk kontakteksem
 • eksem eller irritation af huden
 • rødmen af huden
 • udslæt
 • nældefeber
 • uren hud/akne (bumser)
 • irritation eller smerte på det behandlede hudområde.

 

Ikke kendt  

 • central serøs chorioretinopati.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dermovat creme 0,05 % indeholder:

Aktivt stof: Clobetasolpropionat 

Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, glycerylmonostearat, polyoxyethylenglycol 5000, cetostearylalkohol, hvid bivoks (indeholder paraffin), citronsyremonohydrat, natriumcitrat, chlorcresol og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Dermovat creme er hvid. 

 

Dermovat creme findes i tuber med 30 g og 100 g.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Delta Park 37  

2665 Vallensbæk Strand
Danmark  


Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznan, Polen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...