Sunitinib "Teva"

hårde kapsler 12,5 mg, 25 mg og 50 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sunitinib Teva 12,5 mg hårde kapsler  

Sunitinib Teva 25 mg hårde kapsler  

Sunitinib Teva 37,5 mg hårde kapsler  

Sunitinib Teva 50 mg hårde kapsler  

sunitinib  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sunitinib Teva
 3. Sådan skal du tage Sunitinib Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sunitinib Teva indeholder det aktive stof sunitinib, som er en proteinkinasehæmmer. Det bruges til behandling af kræft ved at forebygge aktiviteten af en særlig gruppe af proteiner, som er kendt for at være involveret i vækst og spredning af kræftceller. 

 

Sunitinib Teva bruges til behandling af voksne med følgende typer af kræft: 

 • Bindevævssvulst i mave-tarm-kanalen (GIST), hvor imatinib (en anden medicin mod kræft) ikke længere virker, eller hvor imatinib ikke kan bruges.
 • Svulster i nyrecellerne, hvor kræften har spredt sig til andre dele af kroppen (mRCC).
 • Svulster i bugspytkirtlen (i de hormonproducerende celler) (pNET), som er fremadskredne eller ikke kan opereres.

Tal med din læge, hvis du har spørgsmål til, hvordan Sunitinib Teva virker, eller hvorfor dette lægemiddel er udskrevet til dig. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sunitinib Teva

Tag ikke Sunitinib Teva:

 • hvis du er allergisk over for sunitinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sunitinib Teva (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Sunitinib Teva:  

 • Hvis dit blodtryk er for højt. Sunitinib Teva kan få blodtrykket til at stige. Lægen vil måske måle dit blodtryk under behandlingen med Sunitinib Teva, og hvis det er nødvendigt, bliver du behandlet med medicin for at sænke blodtrykket.
 • Hvis du har eller har haft sygdomme i blodet, blødningstendens eller tendens til blå mærker. Under behandlingen med Sunitinib Teva kan du have større tendens til blødning eller til ændringer i antallet af visse blodlegemer, som kan medføre blodmangel eller påvirke blodets evne til at størkne. Hvis du tager blodfortyndende medicin såsom warfarin eller acenocoumarol, har du en større risiko for blødninger. Fortæl det til lægen, hvis der opstår blødninger under behandlingen med Sunitinib Teva.
 • Hvis du har hjerteproblemer. Sunitinib Teva kan give hjerteproblemer. Fortæl det til lægen, hvis du føler dig meget træt, får åndenød eller har hævede ankler eller fødder.
 • Hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen. Sunitinib Teva kan give forstyrrelser i hjerterytmen. Lægen vil muligvis tage et elektrokardiogram for at undersøge hjertet for disse forstyrrelser under behandlingen med Sunitinib Teva. Fortæl det til lægen, hvis du føler dig svimmel, besvimer eller mærker unormale hjerteslag, mens du tager Sunitinib Teva.
 • Hvis du for nylig har haft problemer med blodpropper, herunder slagtilfælde og hjertetilfælde. Ring straks til lægen, hvis du får symptomer såsom smerter eller trykken i brystet, smerter i armene, ryggen, nakken eller kæben, åndenød, følelsesløshed eller svaghed i den ene side af kroppen, problemer med at tale, hovedpine eller svimmelhed, mens du bliver behandlet med Sunitinib Teva.
 • Hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i en blodårevæg.
 • Hvis du har eller har haft trombotisk mikroangiopati (TMA), som er en sygdom, hvor der er beskadigelse på de mindste blodkar. Fortæl det til din læge, hvis du får feber, bliver udmattet, træt, får blå mærker, blødning, hævelser, bliver forvirret, får synstab eller kramper.
 • Hvis du har problemer med stofskiftet. Sunitinib Teva kan give problemer med skjoldbruskkirtlen. Fortæl det til lægen, hvis du hurtigt bliver træt, føler dig kuldskær, eller hvis din stemme bliver dybere, mens du tager Sunitinib Teva. Dit stofskifte skal måles, inden du begynder at tage Sunitinib Teva og regelmæssigt under behandlingen. Hvis skjoldbruskkirtlen ikke producerer nok hormon, kan du blive behandlet med skjoldbruskkirtelhormon-erstatning.
 • Hvis du har eller har haft problemer med bugspytkirtlen eller galdeblæren. Fortæl det til lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer: smerter i den øverste del af maven, kvalme, opkastning og feber. Dette kan skyldes betændelse i bugspytkirtlen eller galdeblæren.
 • Hvis du har eller har haft problemer med leveren. Fortæl det til lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer på leverproblemer under behandlingen med Sunitinib Teva: kløe, gulfarvning af øjne eller hud, mørk urin og smerter eller ubehag i den øvre højre side af maven. Lægen vil tage blodprøver for at tjekke leverfunktionen før og under behandlingen med Sunitinib Teva, og hvis det ellers er nødvendigt.
 • Hvis du har eller har haft problemer med nyrerne. Lægen vil måle nyrefunktionen.
 • Hvis du skal opereres eller er blevet det for nylig. Sunitinib Teva kan påvirke sårhelingen. Normalt bliver behandlingen med Sunitinib Teva stoppet, hvis du skal opereres. Lægen beslutter, hvornår du kan starte med Sunitinib Teva-behandlingen igen.
 • Du vil muligvis blive anbefalet at få foretaget et tandeftersyn, før du begynder behandlingen med Sunitinib Teva:
  • Hvis du har eller har haft smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelse eller sår i munden, følelsesløshed eller tyngdefornemmelse i kæben, eller hvis tænderne bliver løse, skal du straks fortælle det til din læge og tandlæge.
  • Hvis du skal have foretaget tandudtrækninger eller kirurgisk tandbehandling, skal du fortælle tandlægen, at du bliver behandlet med Sunitinib Teva, især hvis du også bliver eller er blevet behandlet med indsprøjtninger med bisfosfonater. Bisfosfonater er medicin til forebyggelse af knoglelidelser, og du kan have fået dem for en anden sygdom.
 • Hvis du har eller har haft hudproblemer. Mens du tager dette lægemiddel, kan du få smertefulde sår på huden eller en infektion, der hurtigt spreder sig i huden/vævet, og som kan være livstruende. Du skal omgående kontakte din læge, hvis du får symptomer på infektion omkring en hudskade, herunder feber, smerter, rødme, hævelse eller sivning af pus eller blod. Dette forsvinder sædvanligvis, når behandlingen med sunitinib ophører. Alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme) er rapporteret ved anvendelse af sunitinib. Det ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter og ofte med blærer i midten. Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden og kan være livstruende. Hvis du får udslæt eller disse hudsymptomer, skal du straks kontakte en læge.
 • Hvis du får eller har haft krampeanfald. Fortæl det så hurtigt som muligt til lægen, hvis du har højt blodtryk, hovedpine eller oplever synstab.
 • Hvis du har sukkersyge. Dit blodsukkerniveau skal kontrolleres jævnligt, så lægen kan vurdere, om din dosis af diabetesmedicin skal justeres for at nedsætte risikoen for lavt blodsukker. Kontakt din læge omgående, hvis du oplever symptomer på lavt blodsukker (træthed, hjertebanken, øget svedafsondring, øget appetit og tab af bevidsthed).

Børn og unge

Sunitinib Teva anbefales ikke til børn under 18 år. 

Brug af andre lægemidler sammen med Sunitinib Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept. 


Visse lægemidler kan påvirke mængden af Sunitinib Teva i kroppen. Fortæl det derfor til lægen, hvis du tager medicin, som indeholder nogle af følgende aktive stoffer: 

 • ketoconazol, itraconazol - bruges til behandling af svampeinfektioner
 • erythromycin, clarithromycin, rifampicin - bruges til behandling af infektioner
 • ritonavir - til behandling af hiv
 • dexamethason - et binyrebarkhormon, som bruges til behandling af flere forskellige tilstande (f.eks. allergi/vejrtrækningsproblemer eller hudsygdomme)
 • phenytoin, carbamazepin, phenobarbital - bruges til behandling af bl.a. epilepsi og andre forstyrrelser i nervesystemet
 • naturlægemiddel, som indeholder perikon (Hypericum perforatum) - bruges til lindring af nervøsitet og nedtrykthed.

Brug af Sunitinib Teva sammen med mad og drikke

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Sunitinib Teva. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, mens du tager Sunitinib Teva.  

 

Fortæl det til din læge, hvis du ammer. Du må ikke amme, når du tager Sunitinib Teva. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du bliver svimmel eller føler dig usædvanligt træt, skal du være særlig opmærksom, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

Sunitinib Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Sunitinib Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Lægen vil fastsætte, hvilken dosis du skal have. Dette afhænger af den type kræft, du skal behandles for. Hvis du behandles for 

 • en bindevævssvulst i mave-tarm-kanalen (GIST) eller kræft i nyrerne (mRCC), er den sædvanlige dosis 50 mg 1 gang dagligt i 28 dage (4 uger), efterfulgt af en medicinfri pause på 14 dage (2 uger) i en 6-ugers cyklus.
 • svulster i bugspytkirtlen (pNET), er den sædvanlige dosis 37,5 mg 1 gang dagligt uden medicinfri pause.

Lægen vil fastsætte den dosis, du har brug for, samt hvornår du skal stoppe behandlingen med Sunitinib Teva. 

 

Sunitinib Teva kan tages med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Sunitinib Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sunitinib Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du ved et uheld har taget for mange kapsler, skal du omgående kontakte lægen eller skadestuen.  

Du kan måske få brug for lægehjælp. 

Hvis du har glemt at tage Sunitinib Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger (se også afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage Sunitinib Teva”): 

 

Hjerteproblemer. Fortæl det til lægen, hvis du føler dig meget træt, har åndenød, har hævede ankler eller fødder. Dette kan være symptomer på hjerteproblemer, som kan omfatte hjertesvigt eller hjertemuskelproblemer.  

 

Lunge- eller vejrtrækningsproblemer. Fortæl det til lægen, hvis du får hoste, smerter i brystet, pludseligt åndedrætsbesvær eller hoster blod op. Det kan være symptomer på en blodprop i lungen, som opstår, når en blodprop ender i lungen.  

 

Nyreproblemer. Fortæl det til lægen, hvis dit vandladningsmønster ændrer sig, eller vandladningen ophører, da det kan være symptomer på nyresvigt.  

 

Blødninger. Fortæl det til lægen, hvis du får nogle af disse symptomer eller alvorlige blødninger under behandlingen med Sunitinib Teva: smertende, udspilet mave, kaster blod op, har sort, klistret afføring, blod i urinen, hovedpine eller ændret sindstilstand, hoster blod op eller har blodigt opspyt fra lunger eller luftveje.  

 

Nedbrydning af svulst, som fører til hul i tarmene. Fortæl det til lægen, hvis du har kraftige mavesmerter, feber, kvalme, opkastning, blod i afføringen eller ændrede afføringsvaner.  

 

Andre bivirkninger ved Sunitinib Teva kan være: 

 

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

 • nedsat antal blodplader, røde og/eller hvide blodlegemer
 • åndenød
 • højt blodtryk
 • ekstrem træthed, manglende kræfter
 • hævelse forårsaget af væske under huden og omkring øjnene, dybtliggende allergisk udslæt
 • mundsmerter/-irritation, mundsår/-betændelse/-tørhed, smagsforstyrrelser, maveonde, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, mavesmerter/udspiling af maven, nedsat/tabt appetit
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • svimmelhed
 • hovedpine
 • næseblod
 • rygsmerter, ledsmerter
 • smerter i arme og ben
 • gulfarvning af huden/misfarvning af huden, mørkfarvning af huden, ændring af hårfarve, udslæt på håndflader og fodsåler, udslæt, tør hud
 • hoste
 • feber
 • besvær med at falde i søvn.

 

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • blodpropper.
 • manglende blodtilførsel til hjertemusklen på grund af blokering eller forsnævring af kranspulsårerne.
 • smerter i brystet.
 • hjertet pumper mindre blod rundt i kroppen.
 • væskeophobning, også omkring lungerne.
 • infektioner.
 • Komplikationer i forbindelse med alvorlig infektion (infektion i blodbanen) der kan resultere i vævsskade, organsvigt og dødsfald.
 • Nedsat blodsukkerniveau (se afsnit 2).
 • tab af protein gennem urinen, hvilket kan føre til hævelser.
 • influenzalignende symptomer.
 • unormale blodprøveresultater, f.eks. for bugspytkirtel- og leverenzymer.
 • forhøjet indhold af urinsyre i blodet.
 • hæmorider, smerter i endetarmen, blødende tandkød, besvær med eller manglende evne til at synke.
 • brændende eller smertende fornemmelse i tungen, betændelseslignende reaktion i mavetarmkanalens slimhinde, meget luft i maven eller tarmene.
 • vægttab.
 • smerter i muskler og knogler, muskelsvaghed, muskeltræthed, muskelsmerter, muskelkramper.
 • tørhed i næsen, tilstoppet næse.
 • rindende øjne.
 • unormal berøringsfølelse i huden, tør hud, kløe, skallende og betændt hud, blærer, akne, misfarvning af negle, hårtab.
 • unormal følelse i arme og ben.
 • unormal nedsat/øget følsomhed, især ved berøring.
 • halsbrand.
 • væskemangel.
 • hedeture.
 • unormalt farvet urin.
 • depression.
 • kulderystelser.

 

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • livstruende infektion i bløddele (f.eks. muskler, sener, ledkapsler, fedtvæv eller andet væv) inklusive området omkring endetarmen og skridtet (se afsnit 2).
 • slagtilfælde.
 • hjerteanfald på grund af afbrudt eller nedsat blodtilførsel til hjertet.
 • ændringer i hjertets elektriske aktivitet eller unormal hjerterytme.
 • væske omkring hjertet.
 • leversvigt.
 • smerter i maven på grund af betændelse i bugspytkirtlen.
 • nedbrydning af svulst, som kan give hul i tarmene.
 • betændelse (hævelse eller rødme) i galdeblæren med eller uden galdesten.
 • unormal, rørformet passage mellem to normale hulrum i kroppen eller huden.
 • smerter i munden, tænderne og/eller kæben, hævelse eller sår i munden, følelsesløshed eller tyngdefornemmelse i kæben, løse tænder. Disse symptomer kan være tegn på knogleskade i kæben (se afsnit 2).
 • overproduktion af skjoldbruskkirtlens hormoner, hvilket medfører øget stofskifte i hvile.
 • problemer med sårheling efter operation.
 • forhøjet indhold af muskelenzym i blodet.
 • voldsom reaktion på allergener (allergifremkaldende stoffer), herunder høfeber, hududslæt, kløende hud, nældefeber, hævelser/ødemer og åndedrætsbesvær.
 • tarmbetændelse (colitis, iskæmisk colitis).

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • alvorlige reaktioner i hud og/eller slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme).
 • tumorlysesyndrom (TLS). TLS består af forskellige metaboliske komplikationer, som kan opstå under behandling af kræft. Disse komplikationer skyldes nedbrydning af døende kræftceller og kan omfatte: kvalme, åndenød, uregelmæssige hjerteslag, muskelkramper, krampeanfald, grumset urin, træthed kombineret med unormale blodprøveresultater (høje koncentrationer af kalium-, urinsyre- og fosfat i blodet og lav koncentration af kalcium i blodet). Dette kan føre til ændringer i nyrefunktionen og akut nyresvigt.
 • unormal nedbrydning af muskelvæv, som kan forårsage nyreproblemer.
 • forstyrrelser i hjernen, der kan forårsage forskellige symptomer som hovedpine, forvirring, kramper og synstab.
 • smertefulde sår på huden.
 • leverbetændelse.
 • betændelse i skjoldbruskkirtlen.
 • trombotisk mikroangiopati (TMA), en sygdom hvor der er beskadigelse på de mindste blodkar.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data 

 • En forstørrelse og svækkelse af en blodkarvæg eller en rift i en blodkarvæg (aneurismer og arterie dissektioner).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i original pakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke lægemidlet, hvis du opdager, at pakningen er ødelagt eller viser tegn på forfalskning.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sunitinib Teva indeholder:

 • Aktivt stof: sunitinib. Hver kapsel indeholder henholdsvis 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg eller 50 mg sunitinib.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kapselindhold: mannitol, povidon K-25, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.
  Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172). Kapslerne med 12,5 mg, 25 mg og 50 mg indeholder også rød jernoxid (E172).
  Trykfarve: shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol, ammoniakopløsning, koncentreret, kaliumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Sunitinib Teva 12,5 mg hårde kapsler 

Uigennemsigtige hårde gelatinekapsler med orange overdel og orange underdel; mærket med”12.5” med sort blæk på overdelen. Hver kapsel (størrelse 4; overordnet lukket længde ca. 14,2 mm) indeholder orange granuleret pulver. 

 

Sunitinib Teva 25 mg hårde kapsler 

Uigennemsigtige hårde gelatinekapsler med lys orange overdel og orange underdel; mærket med ”25” med sort blæk på overdelen. Hver kapsel (størrelse 3; overordnet lukket længde ca. 15,8 mm) indeholder orange granuleret pulver. 

 

Sunitinib Teva 37,5 mg hårde kapsler 

Uigennemsigtige hårde gelatinekapsler med kraftig gul overdel og kraftig gul underdel; mærket med ”37.5” med sort blæk på overdelen. Hver kapsel (størrelse 2; overordnet lukket længde ca. 17,6 mm) indeholder orange granuleret pulver. 

 

Sunitinib Teva 50 mg hårde kapsler 

Uigennemsigtige hårde gelatinekapsler med lys orange overdel og lys orange underdel; mærket med ”50” med sort blæk på overdelen. Hver kapsel (størrelse 2; overordnet lukket længde ca. 17,6 mm) indeholder orange granuleret pulver. 

 

Sunitinib Teva fås i hvide HDPE-beholdere med 30 kapsler, i blisterpakninger med 28 eller 30 kapsler og i enkeltdosisblisterpakninger med 28x1 og 30x1 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.  

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Actavis International Ltd. 

4 Sqaq tal-Gidi off Valletta Road,  

Luqa LQA 6000, 

Malta 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Belgien: 

Sunitinib Teva 12.5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg harde 

Bulgarien: 

Сунитиниб Тева 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, твърди капсули 

Cypern: 

Sunitinib/Teva 12,5, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg καψάκια σκληρά 

Danmark: 

Sunitinib Teva 

Estland: 

Sunitinib-ratiopharm 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg 

Finland: 

Sunitinib ratiopharm 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg kapseli, kova 

Frankrig: 

Sunitinib Teva 12.5 mg, 25 mg, 50 mg gélule 

Grækenland: 

Sunitinib/Teva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg καψάκια 

Holland: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg, harde capsules 

Irland: 

Sunitinib Teva 12.5 mg, 25 mg, 50 mg Hard 

Italien: 

Sunitinib Teva 

Kroatien: 

Sunitinib Pliva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg tvrde kapsule 

Litauen: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg kietosios kapsulės 

Luxembourg: 

Sunitinib Teva 12.5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg gélules 

Malta: 

Sunitinib Teva 12.5 mg, 25 mg, 50 mg Hard Capsules 

Norge: 

Sunitinib Teva 

Polen: 

Sunitinib Teva 

Portugal: 

Sunitinib Teva 

Rumænien: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 50 mg capsule 

Slovakiet: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 50 mg tvrdé kapsuly 

Slovenien: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg trde kapsule 

Spanien: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg cápsulas 

Storbritannien (Nordirland): 

Sunitinib 12.5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg Hard Capsules 

Sverige: 

Sunitinib Teva 

Tjekkiet: 

Sunitinib Teva 

Tyskland: 

Sunitinib-ratiopharm 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg Hartkapseln 

Ungarn: 

Sunitinib Teva 12.5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg kemény kapszula 

Østrig: 

Sunitinib Teva 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg Hartkapseln 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...