Campral®

enterotabletter 333 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Campral® 333 mg enterotabletter 

acamprosatcalcium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Campral til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Campral
 3. Sådan skal du tage Campral
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Campral er et lægemiddel mod alkoholafhængighed. 

Campral nedsætter trangen til alkohol og derved risikoen for tilbagefald. Behandlingen skal kombineres med rådgivning (afvænningsprogram). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Campral

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doserings-etiketten. 

Tag ikke Campral:

 • Hvis du er allergisk over for acamprosatcalcium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Campral (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har meget nedsat nyrefunktion.
 • Hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Campral: 

 • Hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • Hvis du har meget nedsat leverfunktion.

Vær opmærksom på at Campral ikke virker på abstinenssymptomer.
Alkoholafhængighed, depression og selvmordstanker hænger ofte sammen. Søg hjælp hos din læge, hvis du føler dig nedtrykt, fortvivlet eller ikke kan overskue hverdagen. 

Brug af anden medicin sammen med Campral

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Campral. 


Graviditet
Du må ikke tage Campral, hvis du er gravid, medmindre din læge nøje har vurderet fordele og ulemper for dig og dit barn. Erfaringerne med brug af Campral under graviditet er begrænsede. 


Amning
Du må ikke tage Campral, når du ammer, medmindre din læge nøje har vurderet fordele og ulemper for dig og dit barn. Erfaringerne med brug af Campral under amning er begrænsede. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Campral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Campral

Tag altid Campral nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag tabletterne hele sammen med rigelig væske. Du må ikke tygge eller knuse dem. 

Behandlingen med Campral varer sædvanligvis et år. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne over 60 kg: 2 tabletter 3 gange daglig (morgen, middag og aften). 

Voksne under 60 kg: 2 tabletter morgen, 1 tablet middag og 1 tablet aften. 

Brug til børn og unge

Du må kun bruge Campral til børn under 18 år efter aftale med lægen. 

 

Ældre 

Du må kun tage Campral efter aftale med lægen. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Lægen kan vælge at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Campral

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Campral, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og 

du føler dig utilpas. Diarré kan være tegn på, at du har taget for mange Campral. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Campral

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Campral

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirknigner

Dette lægemiddel kan som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er normalt milde og forbigående. Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Overfølsomhedsreaktion, der giver nældefeber eller væskeophobninger især ved læber og hals.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, udslæt, kløe, manglende evne og lyst til sex (for både kvinder og mænd).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Øget lyst til sex.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Udslæt med væskefyldte blærer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Campral utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Campral efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Campral indeholder

 • Aktivt stof: Acamprosatcalcium 333 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon, mikro-krystallinsk cellulose, magnesiumsilicat, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat, vandfri kolloid silica, eudragit L30D, propylenglycol og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Campral enterotabletter er hvide, runde tabletter mærket 333 på den ene side. 

 

Campral findes i pakningsstørrelserne 84 stk og 96 stk.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiler

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...