Stesolid®

suppositorier 5 mg og 10 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Stesolid 5 mg og 10 mg suppositorier 

diazepam 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Stesolid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Stesolid
 3. Sådan skal du tage Stesolid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Stesolid hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende, beroligende og muskelafslappende virkning. 

 

Du kan bruge Stesolid: 

 • mod angst og uro.
 • ved muskelstivhed og muskeltrækninger.
 • til behandling af alkoholabstinenser.
 • ved forebyggelse af tilbagevendende feberkramper og epileptiske kramper.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Stesolid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Stesolid, hvis:

 • du er allergisk over for diazepam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Stesolid (angivet i pkt. 6).
 • du har en tilstand, der kaldes myastenia gravis, der medfører at musklerne svækkes og let bliver trætte.
 • du lider af søvnapnø (en søvnforstyrrelse, hvor du har unormale pauser i vejrtrækningen under søvn).
 • du har alvorlig leversygdom.
 • du har akut respirationsdepression (langsom og/eller overfladisk vejrtrækning).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Stesolid, hvis du: 

 • har eller tidligere har haft alkohol- eller medicinmisbrug
 • er ældre. Stesolid kan medføre forvirring og påvirke muskler, som kan medføre fald og skader.
 • har vejrtrækningsproblemer
 • lider af depression
 • har selvmordstanker
 • lider af epilepsi eller har haft krampeanfald
 • Andre forsigtighedsregler

 • Mentale bivirkninger - kontakt din læge, hvis du oplever bivirkninger som f.eks. uro, hyperaktivitet, rastløshed, aggressivitet, mareridt eller hallucinationer. Disse bivirkninger forekommer med størst sandsynlighed hos børn og ældre.
 • Hukommelsestab - du vil kunne opleve hukommelsestab, når du tager denne medicin. Hukommelsestab forekommer med størst sandsynlighed, når du tager høje doser diazepam.
 • Afhængighed - når du tager denne medicin, er der en risiko for afhængighed, som kan øges jo højere doser, der tages og jo længere behandlingen varer, og også hos patienter der har eller har haft alkohol- eller medicinmisbrug. Derfor skal du tage Stesolid i så kort en periode som muligt.
 • Tolerance - hvis du efter få uger bemærker, at behandlingen ikke virker så godt, som den gjorde, da du startede behandlingen, skal du kontakte lægen.
 • Afbrydelse af behandlingen -behandlingen skal afbrydes gradvist. Abstinenssymptomer forekommer med Stesolid, selv ved anvendelse af normale doser i en kort periode. Se pkt. 3 Hvis du holder op med at tage Stesolid.

Brug af anden medicin sammen med Stesolid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Især: 

 • midler mod depression (f.eks. fluvoxamin, fluoxetin)
 • antipsykotika som f.eks. clozapin (til behandling af sindslidelser)
 • antihistaminer (mod allergi)
 • midler til fuld narkose
 • sedativa (beroligende midler)
 • hypnotika (sovemidler)
 • muskelafslappende midler (f.eks. suxamethon, tubocurarin)
 • barbiturater som f.eks. phenobarbital (til behandling af epilepsi og sindslidelser)
 • opioider (f.eks. stærk smertestillende medicin, medicin til substitutionsbehandling og noget hostemedicin) kan øge risikoen for sløvhed, vejrtrækningsbesvær eller koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig anvendelse kun overvejes, når andre behandlinger ikke er mulige. Hvis din læge ordinerer Stesolid sammen med opioider, bør dosis og varighed af samtidig behandling begrænses af din læge. Fortæl din læge om alle opioide lægemidler, som du tager, og følg din læges anbefalinger nøje. Det kan være en god ide at informere venner eller familie om at være opmærksomme på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du får disse symptomer

 

Hvis du tager disse lægemidler sammen med diazepam, kan det påvirke din mentale tilstand, gøre dig meget søvning og dæmpe din vejrtrækning og sænke blodtrykket. 

 • disulfiram (til behandling af alkoholafhængighed). Hvis du tager dette lægemiddel sammen med diazepam, kan det gøre dig meget søvnig og bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.
 • medicin mod epilepsi f.eks. phenytoin og carbamazepin, da disse kan nedsætte virkningen af diazepam. Diazepam kan endvidere påvirke den måde, som phenytoin virker på.
 • theophyllin (til behandling af astma og andre vejrtrækningsproblemer), da det kan svække diazepams virkning.
 • cimetidin, omeprazol eller esomeprazol (medicin, der nedsætter mængden af mavesyre), da disse kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.
 • rifampicin (et antibiotikum), da dette kan bevirke, at diazepam udskilles hurtigere fra kroppen end sædvanligt. Virkningen af diazepam kan svækkes.
 • atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir eller saquinavir (medicin mod virusinfektioner), fluconazol, itraconazol, ketoconazol eller voriconazol (svampemidler), da disse kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt og derfor øger risikoen for bivirkninger.
 • isoniazid (anvendes til behandling af tuberkulose), da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.
 • p-piller, da disse kan forsinke udskillelsen af diazepam fra kroppen og øge dets virkning. Gennembrudsblødning kan forekomme, når diazepam tages sammen med p-piller, men den præventive virkning nedsættes ikke.
 • cisaprid (anvendes til behandling af maveproblemer), da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen end sædvanligt.
 • binyrebarkhormoner (medicin til behandling af betændelse i kroppen), da de kan svække virkningen af diazepam.
 • levodopa (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). Diazepam kan nedsætte virkningen af levodopa.
 • valproinsyre (anvendes til behadling af epilepsi og sindslidelser), da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen og øget dets virkning.
 • ketamin (et bedøvelsesmiddel), da diazepam øger virkningen af ketamin.

Brug af Stesolid sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke alkohol, mens du tager diazepam. Alkohol kan øge den sløvende virkning af Stesolid og gøre dig meget søvnig.
Du bør ikke drikke grapefrugtjuice, mens du tager diazepam, da det kan bevirke, at diazepam udskilles langsommere fra kroppen og øge risikoen for bivirkninger. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Hvis du tager Stesolid i den sidste del af graviditeten eller under fødslen, vil dit barn kunne have lav kropstemperatur, være slapt eller have vejrtrækningsbesvær. Hvis Stesolid tages regelmæssigt i den sidste del af graviditeten, kan dit barn udvikle abstinenssymptomer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Stesolid kan give bivirkninger (usikre bevægelser, rysten, sløvhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Stesolid kan gøre dig søvnig og påvirke din koncentrationsevne. Det kan også påvirke måden, dine muskler virker på. Disse påvirkninger kan fortsætte i flere dage efter afbrydelse af behandlingen med diazepam.
Du må ikke køre bil eller håndtere værktøj eller maskiner, hvis du påvirkes på denne måde. 

3. Sådan skal du tage Stesolid

Tag altid Stesolid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Stesolid suppositorier skal indføres i endetarmen. 

 

Din læge vil bestemme den passende dosis og hvor længe du skal tage lægemidlet. Den sædvanlige behandlingsvarighed er højst 4 uger. Hvis der er behov for det, kan din læge forlænge behandlingstiden. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

Mod angst og uro  

2-5 mg 3 gange daglig. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Stesolid 5 mg og 10 mg suppositorier til alle de anførte doseringer eller anvendelsesområder. 

 

Hvis du er overvægtig, kan der gå længere tid før Stesolid virker bedst muligt. 

Det tager også længere tid før Stesolids virkning ophører. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Børn 

Forebyggelse af tilbagevendende feberkramper og epileptiske kramper  

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer:  

10 kg vil dosis normalt være: ½-1 suppositorie på 5 mg.  

20 kg vil dosis normalt være: 1-2 suppositorier på 5 mg.  

Følg lægens anvisning.‌ 

 

Du kan normalt ikke bruge Stesolid 5 mg og 10 mg suppositorier til børn under 10 kg. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion‌  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. Hvis du har skrumpelever, vil lægen også nedsætte din dosis. 

Hvis du har taget for mange Stesolid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Stesolid, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på en overdosis kan omfatte tab af muskelskoordination, søvnlignende døsighed, forvirring, sløret tale og muskelsvaghed. En ekstrem overdosis kan medføre koma (bevidstløshed hvor det ikke er muligt at vække personen), lav kropstemperatur (hypotermi), lavt blodtryk, langsom puls og alvorligt vejrtrækningsbesvær. 

Hvis du har glemt at tage Stesolid

Hvis du har glemt at tage Stesolid, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Stesolid

 • Stop ikke med at tage din medicin uden at rådføre dig med din læge. Du skal gradvist nedsætte antallet eller styrken af lægemidlet, du tager, før du stopper helt.
 • Hvis du stopper med at tage Stesolid pludseligt, kan du få abstinenssymptomer, herunder:
  Angst, panikanfald, hjertebanken (kraftige og bankende hjerteslag), svedudbrud, rysten, maveproblemer, irritabilitet, aggressivitet, føleforstyrrelser, muskelspasmer, almen utilpashed, appetitløshed, søvnløshed, mentale bivirkninger som f.eks. alvorlig forvirring og krampeanfald.
  Sandsynligheden for og sværhedsgraden af abstinenssymptomer afhænger af behandlingens varighed, størrelsen af dosis og graden af afhængighed.
 • Hvis du har epilepsi eller har haft krampeanfald og du pludselig stopper med at tage Stesolid, er der en risiko for kramper eller langvarige epileptiske krampeanfald. Der er også en risiko for krampeanfald, hvis du har et alkohol- eller medicinmisbrugsproblem og du pludselig stopper med at tage Stesolid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal med lægen, hvis du får nogle af de følgende bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel: 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve omgående medicinsk behandling:

Ikke almindelig: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede 

 • Respirationsdepression (meget langsom og/eller overfladisk vejrtrækning)

 

Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede 

 • Åndedrætsstop (ophør af vejrtrækning)
 • Bevidstløshed
 • Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)

 

Meget sjælden: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Anafylaksi (alvorlig allergisk reaktion) med symptomer som f.eks. pludselig hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, tunge og svælg eller krop, udslæt, besvimelse eller synkebesvær

Andre bivirkninger:

Meget almindelig: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Sløvhed

 

Almindelig: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede 

 • Træthed
 • Abstinenssymptomer (for mulige symptomer, se venligst pkt. 3 “Hvis du holder op med at tage Stesolid”)
 • Forvirring
 • Tab af muskelkoordination (ataxi)og andre bevægelsesforstyrrelser, rysten

 

Ikke almindelig: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede 

 • Muskelsvaghed
 • Hukommelsestab
 • Koncentrationsbesvær
 • Balanceforstyrrelser
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Sløret tale
 • Mave- tarm-problemer som f.eks. kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré
 • Øget spytsekretion
 • Allergiske hudreaktioner i form af kløe, hudrødme og hævelse samt hududslæt.

 

Sjælden: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede 

 • Mentale bivirkninger som f.eks. ophidselse, uro, rastløshed, irritabilitet, aggressivitet, hukommelsestab, vrangforestillinger, raserianfald, psykoser, mareridt eller hallucinationer. Kan være eller blive alvorlige. Disse bivirkninger forekommer med størst sandsynlighed hos børn eller ældre. Kontakt lægen.
 • Nedsat årvågenhed
 • Depression
 • Emotionel følelsesløshed
 • Insomni (søvnproblemer)
 • Hjerteproblemer som f.eks. langsom hjerterytme (bradykardi), hjertesvigt og ophør af hjerterytme (hjertestop).
 • Lavt blodtryk, besvimelse (synkope)
 • Øget slim i lungerne
 • Mundtørhed
 • Øget appetit
 • Ændringer i visse leverenzymer, som ses ved blodprøver
 • Manglende evne til at lade vandet, tab af blærekontrol (lækning af urin)
 • Forstørrelse af brystkirtler hos mænd
 • Impotens, ændringer i sexlyst (libido)

 

Meget sjælden: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 

 • Lavt antal hvide blodlegemer (leukopeni)
 • Høje koncentationer af visse enzymer i blodet (transaminase)

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data 

 • Sløret syn, dobbeltsyn og ufrivillige øjenbevægelser (disse bivirkninger forsvinder efter at du er holdt op med at tage diazepam)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Stesolid utilgængeligt for børn. 

 • Du kan opbevare Stesolid ved almindelig temperatur. 

 • Tag ikke Stesolid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

5 mg og 10 mg suppositorier indeholder

Aktivt stof: diazepam. 

Øvrige indholdsstoffer er: macrogol. 

Stesolids udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Stesolid suppositorier er hvide og torpedoformede. 

 

Pakningsstørrelser 

10 suppositorier. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur 

Island 

 

Repræsentant 

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...