Ramipril "Paranova"

tabletter 1,25 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ramipril Paranova 1,25 mg tabletter  

ramipril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ramipril Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril Paranova
 3. Sådan skal du tage Ramipril Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ramipril Paranova indeholder det aktive lægemiddelstof ramipril. Stoffet tilhører en gruppe medicin, der kaldes ACE-hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors). 

 

Ramipril Paranova virker ved at: 

 • Mindske kroppens produktion af stoffer der gør, at man får forhøjet blodtryk.
 • Få dine blodkar til at slappe af og udvide sig.
 • Gøre det lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt i din krop.

 

Du kan anvende Ramipril Paranova: 

 • Mod forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Til nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde.
 • Til nedsættelse af risikoen eller forsinke forværring af nyresygdom (hvad enten du har diabetes eller ej).
 • Til behandling af hjertet, når det ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod rundt i din krop (hjertesvigt).
 • Til forebyggelse efter blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) og hjertesvigt.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ramipril Paranova:

 • Hvis du er allergisk over for ramipril, andre ACE-hæmmere eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6). Symptomer på allergiske reaktioner er hududslæt, synke- og vejrtrækningsproblemer, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.
 • Hvis du tidligere har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion, der kaldes “angioødem”. Symptomerne er kløe, nældefeber, røde pletter på hænderne, fødderne og på halsen, hævelser af halsen og tungen, rundt om øjnene og læberne, besværligheder med at trække vejret og synkebesvær.
 • Hvis du er i dialysebehandling eller andre typer filtrering af blodet. Afhængigt af det apparatur, der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt at anvende Ramipril Paranova samtidig.
 • Hvis du lider af nyresygdom, hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (renal arteriestenose)
 • I løbet af de sidste 6 måneder af graviditeten (se afsnittet nedenfor om graviditet og amning)
 • Hvis dit blodtryk er unormalt lavt eller ustabilt. Dette skal din læge vurdere.
 • Hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.
 • Hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til tilbehandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

 

Tag ikke Ramipril Paranova, hvis du har haft symptomer som i de ovennævnte punkter. Hvis du er usikker, så tal med din læge, inden du anvender Ramipril Paranova. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ramipril Paranova. 

 • hvis du har dårligt hjerte, lever eller nyrer.
 • hvis du har eller er i særlig risiko for hypertension.
 • hvis du har mistet store mængder kropsvæske og salt (efter at have kastet op, haft diarré, svedt mere end normalt, været på diæt med lavt salt- indhold, taget vanddrivende medicin over længere tid, eller hvis du har været i dialysebehandling).
 • hvis du skal i behandling for bi- eller hvepsestik for at nedsætte en allergisk reaktion (desensibilisering).
 • hvis du skal bedøves. Dette kan være i forbindelse med en operation eller tandlægebesøg. Det kan være nødvendigt at stoppe Ramipril Paranova- behandlingen en dag i forvejen; spørg din læge.
 • hvis du har højt indhold af kalium i dit blod (set i blodprøveresultater).
 • hvis du tager medicin eller har sygdom, som kan nedsætte natriumniveauerne i dit blod. Din læge kan tage regelmæssige blodprøver for primært at kontrollere niveauet af natrium i dit blod, især hvis du er ældre.
 • hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem øges:
  • racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré.
  • lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus).
  • vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.
 • hvis du har kollagen vaskulær sygdom såsom skleroderma eller systemisk lupus erythematosus.
 • Hvis du er ældre (over 70) og lider af ukontrolleret diabetes.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.Se også information under overskriften “Tag ikke Ramipril Paranova”. 

 

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, at du er gravid (eller planlægger at blive det). Ramipril Paranova anbefales ikke i de første 3 måneder af graviditeten og kan forårsage alvorlig skade på din baby de sidste 6 måneder af graviditeten (se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor). 

Børn og unge

Ramipril Paranova anbefales ikke til børn og unge under 18 år, fordi der ikke findes viden om sikkerhed og virkning af Ramipril Paranova til børn. 


Tal med din læge, hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig (eller hvis du er usikker). 

Brug af anden medicin sammen med Ramipril Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det skyldes, at Ramipril Paranova kan påvirke den måde, visse lægemidler virker på, og visse lægemidler kan påvirke Ramipril Paranova. 


Fortæl lægen, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig mindske virkningen af Ramipril Paranova:
 

 • Smertestillende medicin (Non-steroide anti-inflammatoriske stoffer (NSAID’er) som f.eks. ibuprofen, indometacin eller acetylsalicylsyre).
 • Medicin mod for lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergi, såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din læge vil tage dit blodtryk.

 

Fortæl lægen, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan nemlig øge risikoen for bivirkninger, hvis du tager dem sammen med Ramipril Paranova: 

 • Smertestillende medicin (Non-steroide anti-inflammatoriske stoffer (NSAID’er) som f.eks. ibuprofen, indometacin eller acetylsalicylsyre).
 • Medicin mod kræft (kemoterapi).
 • Medicin, der stopper afstødning af organer efter en transplantation, såsom ciclosporin
 • Vanddrivende medicin såsom furosemid.
 • Medicin, der kan øge indholdet af kalium i blodet, såsom spironolacton, triamteren, amilorid, kaliumsalte, trimethoprim og co-trimoxazol (mod infektioner, der er forårsaget af bakterier) og heparin (blodfortyndende middel).
 • Steroider mod betændelse, såsom prednisolon.
 • Allopurinol (anvendes til at mindske mængden af urinsyre i blodet).
 • Procainamid (mod problemer med hjerterytmen).
 • Temsirolimus (mod kræft).
 • Sirolimus, everolimus (til forebyggelse af organafstødning).
 • Vildagliptin (bruges til behandling af type 2-diabetes).
 • Racecadotril (anvendes mod diarré).
 • Antihypertensiva (f.eks. dieuretika) og andre stoffer der kan sænke blodtrykket (f.eks. nitrater, tricykliske antidepressiva, anæstetika, akut alkoholindtag, baclofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terzosin) Forstærket risiko for hypotension er forventelig.

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:
Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne “Tag ikke Ramipril Paranova” og “Advarsler og forsigtighedsregler”). 


Fortæl lægen, hvis du anvender følgende typer medicin. Ramipril Paranova kan nemlig påvirke virkningen af dem:
 

 • Medicin mod sukkersyge, såsom tabletter, der nedsætter blodsukkeret, eller insulin.
  Ramipril Paranova kan nedsætte blodsukkerniveauet. Kontroller derfor dit blodsukker nøje, når du anvender Ramipril Paranova.
 • Litium (mod mentale forstyrrelser). Ramipril Paranova kan øge indholdet af litium i blodet. Dit litiumindhold skal derfor overvåges nøje af din læge.

 

Tal med din læge, hvis du oplever en eller flere af ovenstående hændelser (eller hvis du er usikker). 

Brug af Ramipril Paranova sammen med mad, drikke og alkohol

 • Hvis du drikker alkohol samtidig med, at du anvender Ramipril Paranova, kan du blive svimmel. Hvis du er bekymret for, hvor meget du må drikke samtidig med, at du er i behandling med Ramipril Paranova, bør du tale med din læge, da blodtrykssænkende medicin kan forstærke virkningen af alkohol.
 • Du kan anvende Ramipril Paranova sammen med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du bør ikke tage Ramipril Paranova i de første 12 uger af graviditeten, og du må overhovedet ikke tage dem efter den 13. uge, da brug under graviditet kan være skadeligt for barnet.
Hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Ramipril Paranova, skal du fortælle det til din læge med det samme. Et passende alternativ til behandlingen bør opstartes før en planlagt graviditet. 

 

Amning  

Du må ikke tage Ramipril Paranova, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ramipril Paranova kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken (svimmelhed). Dette gælder især i begyndelsen af behandlingen eller ved stigning i dosis. Hvis dette sker for dig, bør du ikke køre eller bruge visse former for maskiner. 

Ramipril Paranova indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i detvæsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Ramipril Paranova

Tag altid Ramipril Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Indtagelse af Ramipril Paranova

 • Indtag medicinen gennem munden, på samme tidspunkt på dagen hver dag.
 • Slug tabletterne hele med rigelig væske.
 • Du må ikke tygge eller knuse tabletterne.

Hvor meget må jeg tage

For højt blodtryk 

 • Den almindelige startdosis er 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt.
 • Din læge vil justere den mængde, du skal tage, indtil dit blodtryk er under kontrol.
 • Den maksimale dosis er 10 mg én gang dagligt.
 • Hvis du i forvejen er i behandling med vanddrivende medicin, vil din læge muligvis stoppe eller nedsætte din dosis af vanddrivende medicin, før Ramipril Paranova-behandlingen påbegyndes.

 

Nedsættelse af risikoen for blodprop i hjertet eller slagtilfælde 

 • Den almindelige startdosis er 2,5 mg én gang dagligt.
 • Derefter kan din læge vælge at øge dosis.
 • Den almindelige dosis er 10 mg én gang dagligt.

 

Forebyggelse og behandling af nyresygdom 

 • Du bliver sandsynligvis opstartet på en dosis på 1,25 mg eller 2,5 mg én gang dagligt.
 • Din læge vil herefter justere din dosis.
 • Den almindelige dosis er 5 mg eller 10 mg én gang dagligt.

 

Behandling af hjertesvigt 

 • Den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt.
 • Din læge vil herefter justere din dosis.
 • Den maksimale dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr. dag.

 

Behandling efter blodprop i hjertet 

 • Den almindelige startdosis er 1,25 mg én gang dagligt til 2,5 mg to gange dagligt.
 • Din læge vil herefter justere din dosis.
 • Den almindelige dosis er 10 mg dagligt. Helst fordelt på to doser pr. dag.

 

Ældre
Lægen vil nedsætte startdosis og tilpasse behandlingen langsomt. 

Hvis du har taget for meget Ramipril Paranova

Kontakt øjeblikkeligt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ramipril Paranova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Du må ikke selv køre bil. Få derfor en anden til at køre dig, eller ring efter en ambulance.
Tag pakningen og denne indlægsseddel med, så lægen kan se, hvad du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Ramipril Paranova

 • Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den normale dosis næste gang.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ramipril Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop straks med at tage dette lægemiddel og konsulter lægen med det samme, hvis du oplever én af følgende alvorlige bivirkninger - du kan have brug for akut lægehjælp:

 • Hævelse af ansigtet, læberne eller halsen, der gør det svært at trække vejret eller synke, ligesom kløe eller udslæt. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion mod dette lægemiddel.
 • Alvorlige reaktioner på huden såsom hududslæt, sår i munden, forværring af eksisterende hudsygdomme, rødmen, forekomst af blistere på huden eller afskalning af hud (såsom Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermisk nekrolyse eller erythema multiform).

 

Kontakt straks lægen, hvis du oplever: 

 • Øget puls, uregelmæssig eller kraftig hjertebanken (palpitationer), brystsmerter, strammende fornemmelse i brystet eller mere alvorlige lidelser som blodprop i hjertet eller slagtilfælde.
 • Vejrtrækningsproblemer eller hoste. Dette kunne være tegn på lungeproblemer.
 • Lettere tendens til blå mærker, længere blødningsperioder, tegn på blødninger (f.eks. blødning fra tandkødet), lilla mærker på huden, lettere tendens til at få infektioner, halsbetændelse, feber, træthedsfornemmelse, svimmelhed, besvimelse eller bleghed. Dette kan være tegn på blod- eller knoglemarvsproblemer.
 • Alvorlig mavepine der strækker sig om til ryggen. Dette kan være tegn på pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen).
 • Feber, kuldegysninger, træthed, mistet appetit, mavepine, kvalme, gullig hud eller øjne (gulsot). Dette kan være tegn på leverproblemer, såsom leverbetændelse (hepatitis) eller leverskade.

Andre bivirkninger:

Kontakt straks lægen, hvis én af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller varer længere end et par dage: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Hovedpine eller træthedsfornemmelse.
 • Svimmelhed. Dette er mest sandsynligt, når du starter med at anvende dette lægemiddel, eller ved stigning i dosis.
 • Besvimelse, for lavt blodtryk (hypotension), især hvis du rejser dig eller sætter dig op hurtigt.
 • Tør hoste, bihulebetændelse (sinusitis) eller bronkitis, stakåndethed.
 • Mavesmerter, diarré, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkast.
 • Hududslæt med eller uden hævelser.
 • Brystsmerter.
 • Muskelkramper eller muskelsmerter.
 • Blodprøveresultater der viser mere kalium i blodet end normalt.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Balanceproblemer.
 • Kløe og unormale hudtilstande såsom følelsesløshed, snurrende, prikkende eller brændende fornemmelse i huden eller myrekryb (paræstesi).
 • Mistet eller ændring i smagssans.
 • Søvnproblemer.
 • Nedtrykthed, angstfornemmelse, mere nervøsitet end sædvanlig eller rastløshed.
 • Tilstoppet næse, vejrtrækningsbesvær eller forværring af astma.
 • Hævelse i tarmsystemet kaldet ”intestinal angioødem” der medfører symptomer som smerter i maveregionen, opkast og diarré.
 • Halsbrand, forstoppelse eller mundtørhed.
 • Øget urinproduktion.
 • Øget svedtendens.
 • Mistet eller nedsat appetit.
 • Uregelmæssig hjerterytme.
 • Hævede arme og ben, hvilket kan være et tegn på, at kroppen tilbageholder mere vand end vanligt.
 • Rødmen.
 • Sløret syn.
 • Ledsmerter.
 • Feber.
 • Manglende seksuel evne hos mænd, nedsat libido hos mænd og kvinder.
 • Øget antal af visse hvide blodlegemer (eosinophilia) set i blodprøver.
 • Blodprøveresultater der viser ændring i lever, bugspytkirtel og nyrernes funktion.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Følelsen af at være oprevet eller forvirret.
 • Rød og hævet tunge.
 • Kraftig afskalning af hud, kløe, ujævn rødmen.
 • Negleproblemer (f.eks. at de løser sig fra neglebåndet).
 • Hududslæt eller forekomst af blå mærker.
 • Hudpletter og kolde hænder og fødder.
 • Røde, kløende, hævede, fugtige øjne.
 • Høreforstyrrelser og ringen for ørerne.
 • Følelse af at være afkræftet.
 • Blodprøveresultater der viser et fald i antallet af røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader eller i hæmoglobinmængden.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • mere følsom for sollys end sædvanlig.

 

Andre rapporterede bivirkninger:  

Kontakt lægen, hvis nogen af følgende bivirkninger bliver alvorlige, eller hvis de varer længere end et par dage: 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):  

 • Koncentrationsbesvær.
 • Hævelser i munden.
 • Blodprøveresultater, der viser for få blodlegemer i dit blod.
 • Blodprøveresultater, der viser lavere indhold af natrium end normalt i dit blod.
 • Koncentreret urin (mørk i farven), kvalme, opkastning, muskelkramper, forvirring og anfald, som kan skyldes uhensigtsmæssig produktion af ADH (antidiuretisk hormon). Hvis du får sådanne symptomer, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt.
 • Fingre og tæer, der skifter farve, når du fryser, og derefter snurrer eller smerter, når de bliver varme (Raynaud’s fænomen).
 • Forstørrelse af brysterne hos mænd.
 • Nedsat reaktionsevne.
 • Brændende fornemmelse.
 • Forstyrrelse af lugtesansen.
 • Hårtab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs- seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til. Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ramipril Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.
 • Brug ikke Ramipril Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ramipril Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Ramipril 1,25 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse, natriumhydrogencarbonat og natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Ramipril Paranova 1,25 mg er en hvid, aflang, plan tablet med skrå kant og delekærv på begge sider. Tabletterne er mærket “R 1,25” på den ene side. 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. 

 

Ramipril findes i pakningsstørrelsen 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730  

Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.  

Vijzelweg 32, 

8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...