Uraplex

overtrukne tabletter 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Uraplex® 20 mg overtrukne tabletter
trospiumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Uraplex
 3. Sådan skal du tage Uraplex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Uraplex er et lægemiddel, der bruges til at få urinblærens muskler til at afslappes. Det bruges til behandling af symptomer i forbindelse med ufrivillig urinafgang (vædning) og/eller forøget vandladningsfrekvens og/eller trang til vandladning hos patienter med en overaktiv urinblære. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Uraplex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Uraplex

 • hvis du er allergisk over for trospiumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Uraplex (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af en af de følgende sygdomme:
  • urinretention, dvs. blokade af urinvejene
  • øjensygdommen grøn stær med snæver kammervinkel
  • abnorm/højere hjertefrekvens end normalt
  • myasthenia gravis (en sygdom som forårsager muskeltræthed)
  • en alvorlig mavetarm-tilstand, såsom toksisk megakolon.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Uraplex, hvis du lider af en af de følgende sygdomme: 

 • alle former for blokerende tilstande i mavetarmsystemet
 • et blokeret urinflow (f.eks. i tilfælde af godartet vækst af det mandlige prostatavæv)
 • neuropati, dvs. skader på nerver
 • et hiatus hernia (spiserørsbrok) i forbindelse med refluks. Dette er normalt forbundet med halsbrand, hvilket forværres ved sammenbøjning eller i liggende stilling
 • en overaktiv skjoldbruskkirtel
 • enhver form for hjertelidelse, såsom koronararteriesygdom (hjertekarsygdomme) eller kronisk hjerteinsufficiens.


Patienter med leversygdomme

Du bør tale med din læge, hvis du har en leversygdom. Patienter med alvorlige leversygdomme bør ikke tage dette lægemiddel. 


Patienter med nyresygdomme

Du bør tale med din læge, hvis du har en nyresygdom. Patienter med nyresygdomme bør ikke tage dette lægemiddel. 

Brug af anden medicin sammen med Uraplex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Du skal specielt informere din læge, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler: 

 • visse typer lægemidler mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • nogle lægemidler til behandling af astma, som kan forøge hjertefrekvensen (f.eks. salbutamol)
 • andre lægemidler med antikolinerg virkning (f.eks. amantadin - bruges til at behandle Parkinsons sygdom)
 • metoclopramid - et lægemiddel mod kvalme og opkastning
 • kolesterolsænkende lægemidler, der indeholder guar, colestipol eller colestyramin.

Brug af Uraplex sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele og indtages med et glas vand før et måltid på tom mave. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Uraplex efter aftale med lægen. 


Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Uraplex efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Uraplex kan selv når det bruges efter anvisningerne, påvirke synet, således at evnen til at færdes i trafikken, betjene maskiner eller arbejde kan være svækket. 

Uraplex indeholder lactose, saccharose, hvedestivelse og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder kun spormængder af gluten (fra hvedestivelse) og anses derfor for sikkert for patienter med cøliaki.

Én overtrukken tablet indeholder ikke mere end 57 mikrogram gluten.

Hvis du har hvedeallergi (ikke det samme som cøliaki) bør du ikke tage dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. overtrukken tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Uraplex

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne
1 overtrukket tablet 2 gange dagligt (svarende til 40 mg trospiumchlorid dagligt). 


Brug til børn

Børn under 12 år må normalt ikke få Uraplex. 


Nedsat nyrefunktion

Ved nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 1 overtrukket tablet dagligt eller hver 2. dag (svarende til 20 mg trospiumchlorid dagligt eller hver 2. dag). 


Din læge bør med regelmæssige mellemrum på ca. 3 - 6 måneder vurdere, om det er nødvendigt at fortsætte behandlingen. 

Hvis du har taget for meget Uraplex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Uraplex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering er udtalt mundtørhed, hurtig hjerterytme og vandladningsforstyrrelser. 

Hvis du har glemt at tage Uraplex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet som beskrevet i doseringsvejledningen. 

Hvis du holder op med at tage Uraplex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter).  

 • hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter).  

 • angioødem (Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres). Ring 112.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig bivirkning (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • mundtørhed.


Almindelig bivirkning (kan forekomme hos mellem 1 ud af 10 patienter):  

 • forstoppelse, kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær.


Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • luft i maven
 • hovedpine
 • diarré
 • brystsmerter.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • synsforstyrrelser
 • svimmelhed
 • urinretention (Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • muskelsmerter, smerter i leddene
 • udslæt.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
 

 • åndenød. (Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen)
 • almen svækkelse
 • kløe
 • nældefeber
 • blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue
 • kraftig afskalning og afstødning af hud.Kontakt læge eller skadestue
 • hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt.Tal med lægen
 • forvirring, uro
 • hurtigt uregelmæssigt hjerteslag.


Uraplex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i ydre emballage. 


Tag ikke Uraplex efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Uraplex indeholder:

 • Aktivt stof: trospiumchlorid.
  1 overtrukken tablet indeholder 20 mg trospiumchlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharose, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, croscarmellosenatrium, hvedestivelse, carmellosenatrium, talcum, kolloid vandfri silica, calciumcarbonat (E170), macrogol 8000, titandioxid (E171), jernhydroxid (E172), stearinsyre, carnaubavoks og bivoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Uraplex er en rund, gul overtrukken tablet. 


Uraplex fås i en pakningsstørrelse á 60 overtrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 


Uraplex® er et registreret varemærke, der tilhører MADAUS GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...