Pantoprazol "Sandoz"

enterotabletter 20 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pantoprazol Sandoz 20 mg enterotabletter 

pantoprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Sandoz
 3. Sådan skal du tage Pantoprazol Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pantoprazol Sandoz indeholder det aktive stof pantoprazol. Pantoprazol er en selektiv “syrepumpehæmmer", der virker ved at nedsætte produktionen af mavesyre. Pantoprazol Sandoz bruges til at behandle syrerelaterede mave-tarm-sygdomme. 

 

Pantoprazol Sandoz bruges til voksne og unge over 12 år til: 

 • Behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) i forbindelse med reflukssygdom pga. tilbageløb af mavesyre.
 • Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af betændelse i spiserøret i forbindelse med opstød af mavesyre.

 

Pantoprazol Sandoz anvendes til voksne til: 

 • Forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen forårsaget af visse gigtmidler af NSAID-typen (f.eks. ibuprofen) hos patienter, der har behov for fortsat behandling med NSAID-præparater.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pantoprazol Sandoz

Tag ikke Pantoprazol Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for pantoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for medicin, som indeholder andre syrepumpehæmmere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pantoprazol Sandoz 

 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion. Tal med lægen, hvis du tidligere har haft problemer med din lever. Din læge vil kontrollere dine leverenzymer hyppigere, specielt hvis du er i langtidsbehandling med Pantoprazol Sandoz. Ved forøgelse af leverenzymtal skal behandlingen stoppes.
 • hvis du har behov for fortsat behandling med medicin af NSAID-typen, og du får Pantoprazol Sandoz, fordi du har en øget risiko for udvikling af mave-tarm-komplikationer. Om din risiko er forøget afhænger blandt andet af din alder (over 65 år), om du tidligere har haft mavesår, sår på tolvfingertarmen eller mave-tarm-blødninger.
 • hvis du i forvejen har lavt indhold af B12-vitamin (cyanocobalamin) i kroppen eller har risiko for at få B12-vitaminmangel og skal tage Pantoprazol Sandoz i lang tid. Som alle syrehæmmende stoffer kan pantoprazol medføre nedsat optagelse af B12-vitamin.
 • hvis du tager hiv-proteasehæmmere, såsom atazanavir (til behandling af hiv), samtidig med pantoprazol, skal du spørge din læge til råds.
 • når du tager protonpumpehæmmere som Pantoprazol Sandoz kan din risiko for brud på hofte, håndled og ryg være øget en smule, især når de tages i en periode over et år. Fortæl det til din læge, hvis du har osteoporose, eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).
 • hvis du tager Pantoprazol Sandoz i mere end tre måneder, kan indholdet af magnesium i dit blod falde. Lave magnesiumniveauer kan vise sig som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, krampeanfald, svimmelhed eller hurtigere puls. Hvis du får et eller flere af disse symptomer, skal du omgående kontakte lægen. Lave magnesiumniveauer kan også føre til nedsat indhold af kalium eller kalcium i blodet. Din læge vil eventuelt tage regelmæssige blodprøver for at overvåge indholdet af magnesium i dit blod.
 • hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)
 • hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Pantoprazol Sandoz, der nedsætter syreindholdet i maven.

 

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol Sandoz. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter. 

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer før eller efter brug af dette lægemiddel. Det kan være tegn på en anden og mere alvorlig sygdom: 

 • utilsigtet vægttab
 • opkastning, især hvis du har gentagne opkastninger
 • blodigt opkast; det kan f.eks. se ud som om, der er kaffegrums i opkastet
 • blodig afføring; afføringen kan f.eks. være sort eller tjæreagtig
 • synkebesvær eller smerte, når du synker
 • du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel)
 • brystsmerter
 • mavesmerter
 • kraftig og/eller vedvarende diarré, da dette lægemiddel er sat i forbindelse med en let øget risiko for infektiøs diarré.

 

Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere undersøgelser for at udelukke ondartet sygdom, da pantoprazol kan lindre symptomer på kræft og dermed forsinke diagnosticeringen. Hvis symptomerne fortsætter på trods af din behandling, vil yderligere undersøgelser blive overvejet. 

 

Hvis du er i langtidsbehandling med Pantoprazol Sandoz (mere end 1 år), vil din læge formodentlig kontrollere dig regelmæssigt. Du skal holde øje med alle nye eller usædvanlige symptomer og fortælle det, når du kommer til lægen. 

Børn og unge

Det frarådes at bruge Pantoprazol Sandoz til børn, da der ikke er påvist nogen virkning hos børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Pantoprazol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Pantoprazol Sandoz kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Tal med lægen, hvis du tager: 

 • medicin som ketoconazol, itraconazol og posaconazol (bruges til behandling af svampeinfektion) eller erlotinib (bruges til visse typer af kræft), da Pantoprazol Sandoz kan medføre, at disse og andre lægemidler ikke virker ordentligt.
 • warfarin og phenprocoumon (medicin som virker blodfortyndende og forebygger blodpropper). Du skal muligvis have taget flere blodprøver.
 • medicin til behandling af hiv-infektion, såsom atazanavir
 • methotrexat (bruges til behandling af reumatoid artrit, psoriasis og cancer) - hvis du tager methotrexat, kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Pantoprazol Sandoz, fordi pantoprazol kan forårsage en stigning i indholdet af methotrexat i blodet.
 • fluvoxamin (anvendes til behandling af depression og andre psykiske lidelser) - hvis du tager fluvoxamin, vil lægen eventuelt nedsætte dosen.
 • rifampicin (anvendes til behandling af infektioner).
 • perikon (Hypericum perforatum) (anvendes til behandling af mild depression).

Graviditet og amning

Erfaringen med anvendelse af pantoprazol til gravide er utilstrækkelig. Der er rapporteret om udskillelse af pantoprazol i modermælk. 

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Du bør kun anvende dette lægemiddel, hvis din læge vurderer, at den gavnlige virkning for dig er højere end den potentielle risiko for fosteret/dit barn. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Pantoprazol Sandoz har ingen eller ubetydelig indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller synsforstyrrelser, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Pantoprazol Sandoz indeholder azo farvestof og natrium

Dette lægemiddel indeholder azo farvestoffet Ponceau 4R (E124), som kan give allergiske reaktioner. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. enterotablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Pantoprazol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Indtagelse af dette lægemiddel

Enterotabletterne skal synkes hele med vand 1 time inden et måltid. Du må ikke tygge eller knuse dem. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge over 12 år 

 • Behandling af symptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter), der er forbundet med reflukssygdom
  Den sædvanlige dosis er en enterotablet daglig. Denne dosis giver normalt lindring i løbet af 2-4 uger - eventuelt først efter yderligere 4 ugers behandling. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage medicinen. Herefter kan tilbagevendende symptomer kontrolleres ved at tage en enterotablet daglig ved behov.
 • Langtidsbehandling og forebyggelse af tilbagefald af betændelse i spiserøret
  Den sædvanlige dosis er en enterotablet daglig. Hvis sygdommen vender tilbage, kan din læge fordoble dosis. I det tilfælde kan du i stedet tage en Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotablet en gang daglig. Efter opheling af spiserøret kan dosis igen sættes ned til en enterotablet på 20 mg daglig.

 

Voksne 

 • Forebyggelse af mavesår og sår på tolvfingertarmen hos patienter, der har behov for samtidig behandling med NSAID

Den sædvanlige dosis er en enterotablet daglig.  

 

Nedsat leverfunktion 

Hvis du har alvorlige leverproblemer, må du ikke tage mere end en enterotablet på 20 mg daglig. 

 

Brug til børn og unge 

Disse enterotabletter frarådes til børn under 12 år. 

Hvis du har taget for meget Pantoprazol Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Pantoprazol Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Der er ingen kendte symptomer på overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Pantoprazol Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Pantoprazol Sandoz

Du må ikke holde op med at tage disse enterotabletter uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen.

 • Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): Hævelse af tungen og/eller svælget, synkebesvær, nældefeber, vejrtrækningsproblemer, allergisk hævelse af ansigtet (Quinckes ødem/angioødem), alvorlig svimmelhed med meget hurtig hjerterytme (puls) og kraftige svedeture.
 • Alvorlige hudreaktioner (hyppighed ikke kendt: Frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data): Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, nedbrydning af huden (inklusive mindre blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsdele (Stevens-Johnsons syndrom, Lyell syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed.
 • Andre alvorlige reaktioner (hyppighed ikke kendt: Frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data): Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (alvorlig leverskade, gulsot) eller feber, udslæt og forstørrede nyrer, undertiden med smertefuld vandladning og smerter i den nedre del af ryggen (alvorlig nyrebetændelse), som muligvis kan føre til nyresvigt.

Andre bivirkninger er:

 • Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede
  Godartede polypper i mavesækken.
 • Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede
  Hovedpine; svimmelhed; diarré; kvalme, opkastning; oppustethed og luftafgang fra tarmen; forstoppelse; mundtørhed; smerter og ubehag i maven; hududslæt og eksem; kløe; svaghedsfornemmelse, udmattelse eller generelt ubehag; søvnforstyrrelser, brud på hofte, håndled eller ryg.
 • Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede
  Smagsforstyrrelser eller fuldstændig manglende smagssans; synsforstyrrelser som for eksempel sløret syn; nældefeber; ledsmerter; muskelsmerter; ændringer i kropsvægt; forhøjet legemstemperatur; høj feber; hævelse af hænder, ankler og fødder; allergiske reaktioner; depression; udvikling af bryster hos mænd.
 • Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede
  Desorientering.
 • Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)
  Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som i forvejen har haft disse symptomer); nedsat natriumindhold i blodet; nedsat magnesiumindhold i blodet (se afsnit 2); prikken, stikken, snurren, svie eller følelsesløshed i huden; udslæt, eventuelt med ledsmerter; tyktarmsbetændelse, der giver vedvarende, vandig diarré.

 

Bivirkninger bestemt ved blodprøver: 

 • Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede
  Forøgede leverenzymtal.
 • Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede
  Forhøjede værdier af bilirubin og lipider (fedt) i blodet; brat fald i antallet af hvide blodlegemer, forbundet med høj feber.
 • Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede
  Nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker; nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan medføre hyppigere infektioner; samtidig unormalt fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Tabletbeholder: Anvendes senest 6 måneder efter første åbning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pantoprazol Sandoz indeholder

 • Aktivt stof: pantoprazol. Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne:
  Calciumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon (type A), hydroxypropylcellulose (type EXF), vandfri natriumcarbonat, silica, kolloid vandfri.

  Overtræk:
  Hypromellose, gul jernoxid (E172), macrogol 400, methacrylsyre-ethylacrylat-copolymer (1:1), polysorbat 80, ponceau 4R (E124), quinolingul (E104), natriumlaurylsulfat, titandioxid (E171), triethylcitrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Pantoprazol Sandoz 20 mg er gule, ovale enterotabletter (overtrukket med et særligt lag), der måler cirka 8,9 x 4,6 mm. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56 x 1, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 140 og 168 enterotabletter.
Tabletbeholder med 14, 28, 56, 98, 100, 250 og 500 enterotabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 28. januar 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...