Veltassa

pulver til oral suspension 8,4 g

Vifor Fresenius

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Veltassa® 8,4 g pulver til oral suspension
Veltassa® 16,8 g pulver til oral suspension
Veltassa® 25,2 g pulver til oral suspension

patiromer (som patiromersorbitexcalcium)

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Veltassa
 3. Sådan skal du tage Veltassa
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Veltassa er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof patiromer. 


Veltassa anvendes til at behandle voksne, der har høje niveauer af kalium i blodet. 


For meget kalium i blodet kan påvirke, hvordan dine nerver kontrol- lerer dine muskler. Dette kan medføre svaghed eller endda lammelse. Høje niveauer af kalium kan også medføre en unormal hjerterytme, hvilket kan påvirke din hjerterytme alvorligt. 


Veltassa fungerer ved at binde sig til kalium i din tarm. Dette forhin- drer kalium i at komme ind i din blodbane, så niveauet af kalium i dit blod falder til det normale niveau. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Veltassa

Tag ikke Veltassa

 • hvis du er allergisk over for patiromer eller et af de øvrige ind- holdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Veltassa, hvis du har: 

 • problemer med at synke
 • alvorlige problemer med maven eller tarmene
 • fået en større operation i maven eller tarmene.


Du kan få et lavt niveau af magnesium i blodet, når du tager Vel- tassa. Din læge vil kontrollere dit magnesiumniveau under behand- lingen med Veltassa i mindst 1 måned og om nødvendigt ordinere magnesiumtilskud.

Veltassa indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Sorbitol-indholdet er ca. 4 g (10,4 kcal) pr. 8,4 g patiromer. 

Børn og unge

Giv ikke Veltassa til børn under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Veltassa

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Veltassa kan påvirke visse lægemidler, hvis de indtages gennem mun- den og på samme tid som Veltassa, såsom: 

 • ciprofloxacin: et lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner
 • levothyroxin: et lægemiddel til behandling af mangel på skjoldbruskkirtelhormon
 • metformin: et lægemiddel til behandling af diabetes
 • quinidin: et lægemiddel til behandling af uregelmæssig hjerterytme.

Tag alle lægemidler, der indtages gennem munden, mindst 3 timer før eller efter at du har taget Veltassa, medmindre din læge eller apotekspersonalet har anvist andet. Kontakt lægen eller apoteksper- sonalet, hvis du er i tvivl. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag kun Veltassa under graviditeten, og når du ammer, hvis din læge har sagt, at det er nødvendigt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Veltassa påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Veltassa

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

 • startdosis: 8,4 g patiromer (indholdet af ét brev på 8,4 g) én gang dagligt
 • maksimal dosis: 25,2 g patiromer (indholdet af ét brev på 25,2 g) én gang dagligt

Din læge kan justere dosis i forhold til mængden af kalium i blodet. Tag Veltassa mindst 3 timer før eller 3 timer efter andre lægemidler, der indtages gennem munden, medmindre din læge eller apoteks- personalet har anvist andet. 


Indtagelse
Bland Veltassa med en af væskerne eller de bløde fødevarer anført herunder, og omrør, til det er grundigt blandet. Sådan gør du: 

 • Klargør ca. 40 ml (3 spiseskefulde) af væsken eller den bløde fødevare i et glas.
 • Tilføj det nødvendige antal Veltassa-breve, og omrør.
  Tilføj yderligere ca. 40 ml (3 spiseskefulde) væske eller blød fødevare, og omrør grundigt. Pulveret opløses ikke men danner en suspension, og det kan have en grynet konsistens.
 • Du kan tilføje mere væske eller blød fødevare til blandingen, hvis det hjælper dig med at synke lægemidlet.
  Drik eller spis blandingen inden for 1 time efter klargøring. Hvis der stadig er pulver tilbage i glasset/skålen, når du har drukket/ spist indholdet, skal du tilsætte mere væske eller blød fødevare, omrøre og drikke/spise det med det samme. Du kan være nødt til at gøre det igen, indtil du er sikker på, at du har indtaget alt pulveret.

Du kan bruge følgende væsker eller bløde fødevarer i stedet for vand til at forberede blandingen ved at følge de samme trin som beskrevet ovenfor: æblejuice, tranebærjuice, ananasjuice, appelsinjuice, druesaft, pæresaft, abrikosnektar, ferskennektar, yoghurt, mælk, fortykningsmiddel, æblesauce, vanilje og chokoladebudding. 


Når du benytter disse væsker eller bløde fødevarer, skal du følge den diætvejledning med hensyn til dit indtag af kalium, som du har modtaget. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er i tvivl.

 

Du bør kun drikke begrænsede mængder (mindre end 400 ml om dagen) tranebærjuice, da det kan påvirke andre lægemidler. 


Tag den klargjorte Veltassa-suspension sammen med eller uden mad, helst på samme tid hver dag. Veltassa må aldrig opvarmes eller tilføjes til opvarmede madvarer eller væsker.
Veltassa må ikke tages som tørt pulver. 

Hvis du har taget for meget Veltassa

Stop med at tage Veltassa, og kontakt omgående din læge eller apo- tekspersonalet. 

Hvis du har glemt at tage Veltassa

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt den samme dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tal med din læge, hvis du har glemt mere end én dosis. 

Hvis du holder op med at tage Veltassa

Du må ikke holde op med at tage lægemidlet uden din læges accept, da niveauet af kalium i dit blod kan stige. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Følgende bivirkninger er rapporteret: 

Almindelige - kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • forstoppelse
 • diarré
 • mavesmerter
 • luft i maven
 • lavt indhold af magnesium i blodet påvist i prøver


Ikke almindelige - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:
 

 • kvalme
 • opkastning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apo- tekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen eller brevet efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C til 8 °C). 

Når du har modtaget Veltassa, kan du opbevare det under 25 °C i op til 6 måneder. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilet- tet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Veltassa indeholder:

Aktivt stof: patiromer (som patiromersorbitexcalcium). 

 • Veltassa 8,4 g pulver til oral suspension: Hvert brev indeholder 8,4 g patiromer.
 • Veltassa 16,8 g pulver til oral suspension: Hvert brev indeholder 16,8 g patiromer.
 • Veltassa 25,2 g pulver til oral suspension: Hvert brev indeholder 25,2 g patiromer.


Øvrige indholdsstoffer: xanthangummi. 

Udseende og pakningsstørrelser

Pulveret til oral suspension er offwhite til lysebrunt med sporadiske hvide partikler. 


Veltassa fås i pakker indeholdende 30, 60 eller 90 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
100-101 Terrasse Boieldieu
Tour Franklin La Défense 8
92042 Paris La Défense Cedex
Frankrig  

Fremstiller

OM Pharma S.A.
R. da Indústria, 2
Quinta Grande Amadora, 2610-088
Portugal

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til indehaveren af markedsføringstilladelsen

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...