Aciclovir "Paranova"

tabletter 400 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir Paranova 400 mg tabletter  

aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Aciclovir Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir Paranova
 3. Sådan skal du tage Aciclovir Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aciclovir Paranova er et middel mod infektioner med herpesvirus. Aciclovir Paranova virker ved at hæmme dannelsen af virus. 

 

Du kan tage Aciclovir Paranova til: 

 • behandling af herpes på hud og slimhinder.
 • behandling af helvedesild (herpes zoster).
 • langtidsbehandling af hyppige herpesinfektioner.
 • at forebygge herpes på hud og slimhinder, hvis du har dårligt immunforsvar.
 • behandling af skoldkopper.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Aciclovir Paranova:

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aciclovir Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir (et andet lægemiddel mod herpes).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du tager Aciclovir Paranova mod helvedesild (herpes zoster), skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aciclovir Paranova: 

 • hvis du er ældre, og/eller hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du får høje doser, skal du sørge for at drikke rigelig med væske under behandlingen.
 • hvis dit immunsystem er alvorligt svækket, og du får langvarig eller gentagen behandling med Aciclovir Paranova, kan effekten af medicinen nedsættes med tiden.

 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Aciclovir Paranova. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 • mod urinsyregigt (probenecid).
 • mod for meget mavesyre (cimetidin).
 • mod astma og/eller kronisk obstruktiv lungesygdom (theophyllin).
 • efter en transplantation (mycophenolatmofetil).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Aciclovir Paranova, og Aciclovir Paranova kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Aciclovir Paranova sammen med mad og drikke

Du kan tage Aciclovir Paranova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Aciclovir Paranova efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Aciclovir Paranova efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Aciclovir Paranova indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Aciclovir Paranova

Tag altid Aciclovir Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage Aciclovir Paranova tabletter med et glas vand. 

Tabletterne har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletterne, så de er nemmere at sluge. Tabletterne kan ikke deles i to lige store doser. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Herpes på hud og slimhinder: 

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen i 5 dage. 

 

Helvedesild og skoldkopper: 

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen i 7 dage. 

Hvis du tager Aciclovir Paranova mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: 

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder, hvis du har nedsat immunforsvar: 

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen. 

 

Ældre  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning. 

 

Brug til børn  

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: 

2 - 14 år: Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Under 2 år: Enten 1 tablet på 200 mg 2 gange om dagen eller ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder, hvis barnet har nedsat immunforsvar: 

2 - 14 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen. 

 

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 5 gange om dagen. 

 

Skoldkopper: 

Over 6 år: 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

2 - 6 år: 1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

Under 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

 

Børn skal normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage.  

Tal med lægen. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge Aciclovir Paranova 400 mg til alle de anførte doseringer. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Aciclovir Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aciclovir Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Aciclovir Paranova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Aciclovir Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Nyresmerter og akut nyresvigt med kvalme opkastninger, almen sløjhed og aftagende urinproduktion. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter.
 • Kløe, udslæt, øget følsomhed af huden for lys.
 • Træthed, feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Nældefeber, hårtab.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rysten, usikre bevægelser, talebesvær, døsighed.
 • Psykiske forstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

 

Aciclovir Paranova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren og nyrerne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Aciclovir Paranova utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Aciclovir Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Aciclovir 400 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, copovidon og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Aciclovir Paranova 400 mg er en hvid, hvælvet, rund tablet med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Aciclovir Paranova 400 mg findes i pakningsstørrelsen 70 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...