Brinzolamid "Paranova"

øjendråber, suspension 10 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

indlægsseddel: Information til brugeren

Brinzolamid Paranova 10 mg/ml øjendråber, suspension  

brinzolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Brinzolamid Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlæggseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamid Paranova
 3. Sådan skal du bruge Brinzolamid Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brinzolamid Paranova indeholder brinzolamid, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes karboanhydrasehæmmere. Det sænker trykket inde i øjet. 

 

Brinzolamid Paranova anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær). Hvis trykket i øjet bliver for højt, kan det beskadige dit syn.  

 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamid Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Brinzolamid Paranova:

 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du er allergisk over for brinzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brinzolamid Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for lægemidler, der tilhører ”sulfonamiderne”. Eksempler omfatter lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge eller infektioner, samt vanddrivende lægemidler. Brinzolamid Paranova kan forårsage samme type allergi.
 • hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet ”hyperkloræmisk acidose”).

Spørg lægen hvis der er mere, du vil vide.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Brinzolamid Paranova:  

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer.
 • hvis du bruger anden medicin, der indeholder et sulfonamid.

Børn og unge

Brinzolamid Paranova bør ikke bruges af spædbørn, børn og unge, der er under 18 år, medmindre lægen anbefaler det. 

Brug af anden medicin sammen med Brinzolamid Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin, herunder medicin, som ikke er købt på recept. 


Tal med din læge, hvis du bruger andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid, se punkt 1 “Virkning og anvendelse”). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Frugtbare kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen med Brinzolamid Paranova. Brinzolamid Paranova må ikke anvendes under graviditet og amning. Brug ikke Brinzolamid Paranova, medmindre din læge har anbefalet det. 


Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive sløret umiddelbart efter anvendelse af Brinzolamid Paranova.  

 

Brinzolamid Paranova kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination. Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller betjener maskiner. 

Brinzolamid Paranova indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,10 mg benzalkoniumchlorid pr. ml.
Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet).
Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Brinzolamid Paranova

Brug altid Brinzolamid Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Brug kun Brinzolamid Paranova i øjnene. Det må ikke indtages gennem munden eller indsprøjtes. 

 

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i det angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt - morgen og aften.  

 

Anvend denne dosering medmindre din læge har ordineret dig noget andet. Anvend kun Brinzolamid Paranova i begge øjne, hvis din læge har ordineret det. Anvend Brinzolamid Paranova så længe som ordineret af din læge. 

Sådan skal du bruge Brinzolamid Paranova

Brinzolamid "Paranova" Paranova Danmark A/S øjendråber, suspension 10 mg/ml

Brinzolamid "Paranova" Paranova Danmark A/S øjendråber, suspension 10 mg/ml

Brinzolamid "Paranova" Paranova Danmark A/S øjendråber, suspension 10 mg/ml

Hent Brinzolamid Paranova flasken og et spejl 

 • Vask dine hænder.
 • Ryst flasken og skru hætten af. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løs, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.
 • Hold flasken i hånden, pegende nedad, mellem tommel- og langefinger.
 • Bevæg hovedet bagover og træk forsigtig ned i dit nederste øjenlåg indtil der former sig en “lomme” mellem dit øjenlåg og dit øje. Dråben skal lægge sig der (figur 1).
 • Før dråbespidsen på flasken tæt på øjet. Brug spejlet hvis det gør det nemmere.
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Et blødt tryk med pegefingeren i bunden af flasken vil aflevere 1 dråbe Brinzolamid Paranova ad gangen.
 • Tryk ikke på siden af flasken, den er konstrueret, så et let tryk i bunden er tilstrækkeligt (figur 2).
 • Efter du har dryppet med Brinzolamid Paranova, trykkes en finger mod øjenkrogen ind mod næsen i mindst 1 minut (se figur 3). Det forhindrer, at Brinzolamid Paranova kommer ud i resten af kroppen.
 • Gentag processen i det andet øje, hvis det er ordineret af din læge.
 • Skru hætten på flasken igen direkte efter brug.
 • Brug hele flasken op inden du åbner en ny flaske.

 

Hvis en dråbe rammer forbi øjet, forsøg på ny.  

Hvis du bruger andre øjenpræparater, så vent mindst 5 minutter mellem Brinzolamid Paranova og de andre øjenpræparater. Øjensalve skal påføres sidst.  

Hvis du har brugt for meget Brinzolamid Paranova

Hvis du får for meget Brinzolamid Paranova i øjnene, skyl det ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Brinzolamid Paranova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Brinzolamid Paranova

Genoptag behandlingen med det samme og fortsæt med den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamid Paranova

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamid Paranova uden at informere din læge, vil trykket i øjet ikke blive kontrolleret, hvilket kan medføre synstab. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er set følgende bivirkninger med Brinzolamid Paranova. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Reaktioner i øjet: sløret syn, øjenirritation, øjensmerter, pus i øjet, kløen i øjet, tørre øjne, abnorm følelse i øjnene, rødme i øjet.
 • Generelle bivirkninger: dårlig smag i munden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Reaktioner i øjet: lysfølsomhed, betændelseslignende tilstand (inflammation eller infektion) i konjunktiva, hævelse i øjet, kløende, røde eller hævede øjenlåg, vækst på øjets overflade, øget pigmentering i øjet, trætte øjne, skorper på øjenlåget, øget tåreproduktion.
 • Generelle bivirkninger: nedsat hjertefunktion, hjertebanken, langsom hjerterytme (puls), vejrtrækningsproblemer, åndenød, hoste, nedsat antal af røde blodlegemer, øget chloridindhold i blodet, svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær, depression, nervøsitet, generel svaghed, træthed, følelse af unormal, smerte, rystelser, nedsat seksualdrift, nedsat potens, forkølelsessymptomer, strammen/trykken for brystet, bihulebetændelse, halsirritation, halssmerter, unormal eller nedsat følelse i munden, betændelseslignende tilstand (inflammation) af spiserøret, mavesmerter, kvalme, opkastning, maveuro, hyppig afføring, diarré, luft i maven, fordøjelsesbesvær, nyresmerter, muskelsmerter, muskelkramper, rygsmerter, næseblod, løbende næse, tilstoppet næse, nysen, udslæt, abnorm følelse i huden, kløe, hovedpine, mundtørhed.

 

Sjældne bivirkninger (kan forkomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Reaktioner i øjet: hævelse af hornhinden, dobbeltsyn eller nedsat syn, unormalt syn, nedsat følelse i øjet, hævelse rundt om øjet, øget tryk i øjet, beskadigelse af synsnerven.
 • Generelle bivirkninger: hukommelsesbesvær, døsighed, brystsmerter, tilstopning af øvre luftveje, tilstoppede bihuler, tilstoppet næse, tørhed i næsen, ringen for ørene, hårtab, generel kløe, nervøsitet, irritabel adfærd, uregelmæssig hjerterytme, svaghedsfornemmelse, søvnbesvær.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndværende data):  

 • Reaktioner i øjet: unormale øjenlåg, synsforstyrrelser, hornhindelidelser, øjenallergi, nedsat vækst af eller antal af øjenvipper.
 • Generelle bivirkninger: øgede allergiske symptomer, nedsat følesans, rysten, tab af eller nedsat smagsevne, nedsat blodtryk, øget blodtryk, øget hjerterytme, ledsmerter, astma, smerter i arme og ben, hudrødme, betændelseslignende tilstand (inflammation) eller kløe, unormale levertal i blodprøver, hævede arme og ben, hyppig vandladning, nedsat appetit.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Brinzolamid Paranova utilgængeligt for børn.
 • Flasken skal kasseres 4 uger efter, at den er åbnet første gang for at forhindre, at indholdet bliver forurenet. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det, på etiket og æske. For den pakning, der kun indeholder én flaske, skrives kun én dato.
 • Brug ikke Brinzolamid Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brinzolamid Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Brinzolamid 10 mg/ml (svarende til 0,33 mg brinzolamid per dråbe).
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, mannitol (E421), carbomer 974P, tyloxapol, natriumchlorid, saltsyre/natriumhydroxid (for at justere pH) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Brinzolamid Paranova er en hvid til råhvid væske (en suspension), der fås i plastikflasker af 5 ml (flaskerne er med LDPE dråbetud med PP sikkerhedsskruelåg (droptainer)).
Brinzolamid Paranova findes i pakningsstørrelsen 1 x 5 ml og 3 x 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...