Metronidazol "Orifarm"

creme 10 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metronidazol Orifarm 10 mg/g creme  

Metronidazol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol Orifarm.
 3. Sådan skal du bruge Metronidazol Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Metronidazol Orifarm indeholder et antibiotikum.
Du kan bruge Metronidazol Orifarm til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea, som er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol Orifarm

Brug ikke Metronidazol Orifarm

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol Orifarm (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Metronidazol Orifarm  

 • hvis du har eller har haft en blodsygdom.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Metronidazol Orifarm

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys eller udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Metronidazol Orifarm, da cremens virkning kan mindskes.
 • Ved hudirritation, bør Metronidazol Orifarm bruges sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge metronidazol Orifarm for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.

Brug af anden medicin sammen med Metronidazol Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Metronidazol Orifarm, og/ eller Metronidazol Orifarm kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, bør du kun bruge Metronidazol Orifarm efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Metronidazol Orifarm er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metronidazol Orifarm indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

Metronidazol Orifarm indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Metronidazol Orifarm

Brug altid Metronidazol Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Du skal normalt bruge Metronidazol Orifarm 2 gange daglig, morgen og aften. 

Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Metronidazol Orifarm creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-sammentrækkende kosmetik efter anvendelse af Metronidazol Orifarm. 

 

Du skal normalt bruge Metronidazol Orifarm i 3-4 måneder. 

 

Brug ikke Metronidazol Orifarm i en længere periode end 3 til 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge:  

Du må ikke bruge Metronidazol Orifarm til børn på grund af manglende erfaring. 

Hvis du har brugt for meget Metronidazol Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Metronidazol Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.  

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol Orifarm

Du må ikke smøre en dobbeltdosis på som erstatning for den glemte dosis.  

Hvis du holder op med at bruge Metronidazol Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig efter behandlingen med Metronidazol Orifarm er stoppet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forværring af rosacea.
 • Tør hud.
 • Rødmen af huden (Erytem).
 • Kløe (pruritus).
 • hudgener (brændende fornemmelse og smerter i huden/svie).
 • Hudirritation.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Nedsat følelse ved berøring (hypæstesi).
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Smagsforstyrrelser (metalsmag) (dysgeusi).
 • Kvalme.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Kontakteksem (kontaktdermatitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Metronidazol Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Metronidazol Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metronidazol Orifarm indeholder:

Aktivt stof:  

Metronidazol 10 mg/g. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Mælkesyre, natriumlaurilsulfat, cetylalkohol, emulgerende cetostearylalkohol (type A), renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvid til gul masse pakket i hvid plast tube med 25 g. 

 

Metronidazol Orifarm fås i: 

Metronidazol Orifarm 10 mg/g i pakninger med 25 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Metronidazol Orifarm også som Metronidazol Actavis. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...