Purimmun

tabletter 50 mg

2care4 Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Purimmun 50 mg tabletter  

mercaptopurin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Purimmun
 3. Sådan skal du tage Purimmun
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Purimmun indeholder lægemidlet 6-mercaptopurin. 

Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for cytotoksika (også kaldet kemoterapi). Purimmun anvendes til behandling af en bestemt type blodkræft, akut promyelocytisk leukæmi.  

Det virker ved at få kroppen til at danne færre nye blodlegemer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Purimmun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Purimmun

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof 6-mercaptopurin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Purimmun (angivet i afsnit 6).

 

Du må ikke blive vaccineret med gul feber-vaccine, mens du tager Purimmun, da det kan resultere i dødsfald.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Purimmun: 

 • Hvis du er blevet vaccineret for nylig eller skal vaccineres.
 • Hvis du har en genetisk sygdom, der kaldes for TPMT-mangel (thiopurinmethyltransferase).
 • Hvis du er allergisk over for lægemidlet azathioprin (anvendes også til behandling af kræft).
 • Hvis du har en leversygdom.
 • Hvis du har en genetisk sygdom, der kaldes for Lesch-Nyhans syndrom.
 • Hvis du planlægger at få et barn. Dette gælder både mænd og kvinder. Purimmun kan skade din sæd eller dine æg (se afsnittet ”Graviditet, amning og frugtbarhed” nedenfor).
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion.

 

Tabletterne skal håndteres med forsigtighed.
Kvinder, der er gravide, planlægger at blive gravide eller ammer, bør ikke håndtere Purimmun.  

Se afsnittet ”Sikker håndtering af tabletterne” i afsnit 3 ”Sådan skal du tage Purimmun”. 


Hvis du får immunundertrykkende behandling, kan brug af Purimmun øge din risiko for: 

 • Tumorer, herunder hudkræft. Derfor skal du undgå at opholde dig for længe i sollys og bruge beskyttende beklædning og solcreme med høj beskyttelsesfaktor.
 • Lymfoproliferative sygdomme (kræft i lymfesystemet):
  • behandling med Purimmun øger din risiko for at få en form for kræft, der kaldes for lymfoproliferativ sygdom. Dette kan medføre dødsfald, hvis der anvendes behandlinger, der indeholder flere immunundertrykkende midler (herunder thiopuriner).
  • en kombination af flere immunundertrykkende midler, der gives samtidigt, øger risikoen for sygdomme i lymfesystemet, der skyldes en virusinfektion (Epstein-Barr-virus (EBV)- associerede lymfoproliferative sygdomme).

Brug af Purimmun kan øge din risiko for: 

 • Udvikling af en alvorlig tilstand kaldet makrofag-aktiveringssyndrom (MAS, overaktivering af hvide blodlegemer forbundet med betændelse), som oftest forekommer hos personer med visse former for gigt.

 

Blodprøver
Purimmun kan påvirke din knoglemarv. Lægen vil tage blodprøver hver dag i starten af behandlingen og mindst en gang om ugen under resten af behandlingen (vedligeholdelsesfasen). Det er for at kontrollere niveauerne af disse blodlegemer i dit blod. Hvis behandlingen bliver afsluttet, vender antallet af blodlegemer i blodet tilbage til det normale niveau. 


Leverfunktion
Din læge vil tage regelmæssige blodprøver, mens du tager Purimmun. Det er for at kontrollere antallet og typen af celler i dit blod og sikre, at din lever fungerer korrekt. 


Infektioner
Du kan være mere modtagelig for infektioner, mens du tager Purimmun, og din reaktion på disse infektioner kan være mere alvorlig, end den ville være, hvis du ikke tog Purimmun. Kontakt omgående lægen, hvis du tror, at du har en infektion. 


NUDT15-genmutation
Hvis du har en nedarvet mutation i NUDT15-genet (et gen, som er medvirkende til nedbrydningen af Purimmun i kroppen), har du en højere risiko for infektioner og hårtab, og din læge vil eventuelt give dig en lavere dosis. 


Sol- og UV-lys
Du er mere følsom over for sol- og UV-lys, mens du er i behandling med Purimmun. Du skal begrænse din eksponering for sollys og UV-lys og bruge beskyttende beklædning og solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor.
Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Purimmun, hvis du er usikker på, om noget af ovenstående gør sig gældende for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Purimmun

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 

 • Ribavirin (anvendes til behandling af virusinfektioner).
 • Andre cytotoksiske lægemidler (anvendes til behandling af kræft).
 • Allopurinol, thiopurinol, oxypurinol eller febuxostat (anvendes primært til behandling af urinsyregigt).
 • Olsalazin (anvendes til behandling af tarmsygdommen ulcerøs colitis).
 • Mesalazin (anvendes til behandling af tarmsygdommene Crohns sygdom og ulcerøs colitis).
 • Sulfasalazin (anvendes til behandling af leddegigt eller ulcerøs colitis).
 • Methotrexat (anvendes primært til behandling af kræft).
 • Infliximab (anvendes til behandling af tarmsygdommene Crohns sygdom og ulcerøs colitis, leddegigt, betændelse i rygsøjlen (ankyloserende spondylitis) eller svær psoriasis (hudlidelse).
 • Warfarin eller acenocoumarol (blodfortyndende medicin).

 

Vaccination under behandlingen med Purimmun
Hvis du skal vaccineres, skal du tale med lægen eller sundhedspersonalet, før du får vaccinen. Det skyldes, at levende vacciner (såsom polio, mæslinger, fåresyge og røde hunde) kan give dig en infektion, hvis du får dem, mens du er i behandling med Purimmun. 

 

Du må ikke blive vaccineret med gul feber-vaccine, mens du tager Purimmun, da det kan resultere i dødsfald.  

Brug af Purimmun sammen med mad og alkohol

Du kan tage Purimmun sammen med mad eller på tom mave, men den måde, du vælger, skal være den samme hver dag. Du bør tage Purimmun mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af mælk eller mejeriprodukter. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Det frarådes at bruge Purimmun under graviditeten, især i de første tre måneder, da det kan forårsage permanente fosterskader.
Din læge vil afveje risiciene og fordelene ved behandling med Purimmun for dig og dit barn. 


Du må ikke tage Purimmun, hvis du planlægger at få et barn. Det gælder både mænd og kvinder.  

Du skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter behandlingen med Purimmun, hvis du eller din partner tager Purimmun.
 

Du må ikke amme, mens du tager Purimmun. Spørg lægen, apotekspersonalet eller jordemoderen til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen data om 6-mercaptopurins virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, men Purimmun 50 mg tabletter forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Purimmun indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Purimmun

Du får ordineret Purimmun af en speciallæge med erfaring i behandling af blodproblemer. 

 • Din læge vil tage regelmæssige blodprøver under behandlingen med Purimmun for at kontrollere antallet og typen af celler i dit blod og sikre, at din lever fungerer korrekt.
 • Lægen kan også bede om yderligere blod- og urinprøver for at kontrollere dit urinsyreniveau. Urinsyre er et stof, der findes naturligt i kroppen, og niveauet kan stige under behandlingen.
 • Lægen vil eventuelt ændre din dosis af Purimmun på baggrund af disse prøver.

 

Tag altid Purimmun nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Det er vigtigt, at du tager tabletterne på det rigtige tidspunkt. 


Lægen vil beregne og justere din dosis ud fra din vægt eller dit legemsoverfladeareal og resultaterne af dine blodprøver, anden eventuel kemoterapi og din nyre- og leverfunktion.
 

Tabletterne skal synkes hele med vand. Du kan tage Purimmun sammen med mad eller på tom mave, men den måde, du vælger, skal være den samme hver dag. Du bør tage Purimmun mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af mælk eller mejeriprodukter. 

Sikker håndtering af tabletterne

Hvis du er forælder eller plejeperson og giver medicinen til dit barn/en anden person, skal du vaske hænder før og efter indgivelse af en dosis. Hvis du spilder medicinen, skal den samles op med det samme. For at mindske din risiko for at komme i kontakt med medicinen skal du bruge engangshandsker, når du håndterer Purimmun.
Hvis Purimmun kommer i kontakt med huden, øjnene eller næsen, skal du straks vaske det berørte område grundigt med vand og sæbe. 


Kvinder, der er gravide, planlægger at blive gravide eller ammer, bør ikke håndtere Purimmun. 


Utilsigtet indtagelse kan være dødeligt for børn. Opbevar Purimmun utilgængeligt for børn, helst i et aflåst skab. 

Hvis du har taget for mange Purimmun tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Purimmun, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis nogen anden har taget din medicin ved et uheld. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har glemt at tage Purimmun

Kontakt lægen, hvis du har glemt at tage en dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Kontakt din speciallæge med det samme, eller søg akut lægehjælp, hvis du får en af følgende bivirkninger: 

 • En allergisk reaktion med hævelse af ansigtet og undertiden i munden og svælget (dette er en meget sjælden bivirkning).
 • En allergisk reaktion med ledsmerter, hududslæt, høj temperatur (feber) (dette er en sjælden bivirkning).
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene. Hvis du får sådanne symptomer, skal du stoppe med at tage Purimmun.
 • Tegn på feber eller infektion (træthed, utilpashed, ondt i halsen, ømhed i munden eller vandladningsproblemer) eller uforklarlige blå mærker eller blødninger. Behandling med Purimmun påvirker din knoglemarv og forårsager et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader i dit blod (dette er en meget almindelig bivirkning).


Kontakt lægen, hvis du får en af følgende bivirkninger, som også kan forekomme med dette lægemiddel: 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)
 

 • Et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader (kan ses i blodprøver).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Kvalme eller opkastning.
 • Lavt antal røde blodlegemer (anæmi).
 • Leverskade - dette ses i blodprøver.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Manglende appetit.
 • Infektioner, almen utilpashed, tendens til halsbetændelse og feber. Kan blive alvorlig.
  Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du får feber.

 

Sjældne bivirkninger(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Sår i munden.
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis); symptomerne kan omfatte mavesmerter, kvalme og opkastning.
 • Svær beskadigelse af leverceller (levernekrose).
 • Hårtab.
 • Forskellige typer af kræft, herunder livmoderhals-, lymfe-, støttevæv- og hudkræft.
 • Ledsmerter, hududslæt, feber på grund af overfølsomhed.

 

Meget sjældne bivirkninger(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Blodkræft (leukæmi).
 • Kræft i lever og milt (hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom).
 • Sår i tarmene med symptomer såsom mavesmerter og blødning.
 • Nedsat sædtal hos mænd.
 • Hævelse af ansigtet på grund af overfølsomhed.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):  

 • Øget følsomhed over for sollys og UV-lys.

 

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger - hyppigheden er ikke kendt  

Lavt blodsukker (øget svedtendens, kvalme, opkastning, forvirring osv.) er forekommet hos nogle børn, der fik Purimmun. De fleste af børnene var imidlertid under 6 år og havde en lav kropsvægt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn, helst i et aflåst skab. Utilsigtet indtagelse kan være dødeligt for børn. 

 

Brug ikke Purimmun efter den udløbsdato, der står på beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for cytotoksika. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

Opbevares i den originale glasbeholder for at beskytte mod lys. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Purimmun tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: 6-mercaptopurin. En tablet indeholder 50 mg mercaptopurin.
 • Øvrige indholdsstoffer:

Lactose 

Majsstivelse 

Stivelse, pregelatineret  

Stearinsyre  

Magnesiumstearat 

Udseende og pakningsstørrelser

Purimmun er runde, gullige tabletter på 6 mm. 

Purimmun tabletter leveres i ravgule glasbeholdere med børnesikret propylenlåg med silicagel. 

 

Pakningsstørrelser 

25 tabletter/kartonæske 

50 (2x25) tabletter/kartonæske 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 Generics ApS 

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

Idifarma Desarrollo Farmacéutico S.L.  

Polígono Mocholi, C/ Noain, nº1 de Noaín  

31110, Navarra 

Spanien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...