Ovison

creme 1 mg/g

Galenica

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ovison 1 mg/g creme  

mometasonfuroat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis får bivirkninger, herunder biverkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ovison
 3. Sådan skal du bruge Ovison
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ovison indeholder det aktive stof mometasonfuroat og er et kortisonpræparat til udvortes brug. Kortisonpræparat til udvortes brug inddeles i fire klasser afhængigt af styrke og effekt: mild effekt, medium effekt, stærk effekt og meget stærk effekt. Mometasonfuroat tilhører klassen “kortisonpræparat med stærk effekt”.  

 

Voksne og børn fra 6 år: 

Ovison modvirker betændelse og er kløestillende. Ovison bruges til at mindske symptomer i forbindelse med inflammatoriske hudsygdomme, som kan behandles med et kortikosteroid, f.eks. psoriasis (eksklusive udbredt pletpsoriasis) og visse typer af dermatitis (eksem/irritation). Det helbreder ikke din hudsygdom, men det lindrer dine symptomer. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ovison

Brug ikke Ovison

 • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat, andre kortisonpræparat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ovison (angivet i afsnit 6).
 • i forbindelse med andre hudsygdomme, der kan forværres, især rosacea (hudsygdom i ansigtet), acne, udslæt rundt om munden (dermatitis), vævssvind i huden, kløe i kønsdelene og rundt om endetarmen, eksem i "bleområdet", bakterieinfektioner som børnesår, tuberkulose (lungesygdom), syfilis (smitsom seksuel sygdom), virusinfektioner som mundsår, helvedesild, skoldkopper, fodsvamp (rød, kløende, skællende hud på fødderne) eller trøskesvampinfektion i kønsdelene (Candida), som kan forårsage sekretion og kløe eller andre hudsygdomme.
 • hvis du for nylig har oplevet uønskede hændelser efter en vaccination (f.eks. mod influenza)
 • på sår eller ulcerøs hud

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Ovison. 

 • Fortæl det til din læge, hvis du er gravid, har mistanke om at du er gravid, eller hvis du ammer.
 • Fortæl det omgående til din læge, hvis du oplever irritationer eller overfølsomhed, når du anvender Ovison.
 • Som med alle kortisonpræparat til topisk anvendelse, må behandlingen ikke brat ophøre. Hvis behandling standses efter lang tid kan recidiv i form af hudinfektioner med intensiv rødme og en sviende eller brændende fornemmelse forekomme. Dette kan undgås ved gradvis at nedtrappe behandlingen, f.eks. ved at påføre cremen med længere mellemrum, før behandlingen stoppes helt.
 • Behandling af psoriasis med dette lægemiddel kan bevirke, at hudproblemer bliver værre (f.eks. kan en pustuløs form af sygdommen med mange små sår på huden fremkomme). Din læge skal tilse udviklingen af dine problemer regelmæssigt, idet denne type af behandling kræver omhyggeligt tilsyn.
 • Ovison må ikke bruges på skadet hud.
 • Brug ikke cremen på dine øjenlåg. Vær forsigtig, og undgå at få creme i øjnene.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Ovison

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Behandling med Ovison under graviditet eller amning kan kun påbegyndes efter anvisninger fra din læge. 

 

Hvis din læge ordinerer brug af cremen under graviditet eller amning, skal du undgå at bruge store mængder, og du må kun anvende cremen i en kort tidsperiode. Ovison må ikke påføres på brystet eller den omgivende hud under amning. 

Ovison indeholder propylenglycol og cetostearylalkohol

Ovison-creme indeholder propylenglycol, der kan give hudirritationer, og cetostearylalkohol, der kan give lokale hudreaktioner (f.eks. betændelse i huden ved kontakt). 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du bruge Ovison

Ovison er beregnet til kutan (udvendig) brug. Ovison må kun bruges på huden. 

 

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Din læge skal regelmæssigt tilse din behandling.
Anvend ikke cremen i ansigtet, medmindre det er ordineret af din læge.
Undgå at få creme i øjnene.
Du må ikke dække det behandlede område med et kompres eller en bandage, hvis din læge ikke har givet dig besked om at gøre det. Det er for at nedsætte risikoen for uønskede hændelser. 

Dosering:

Påfør omhyggeligt et tyndt lag creme på det angrebne hudområde én gang dagligt, Du skal kun bruge en lille mængde creme. Det er nok at bruge, hvad der kan ligge på en fingerspids (fra fingerspidsen til det første led på en voksen finger) for at dække et område, der svarer til størrelsen af to voksne hænder. Du må aldrig bruge en større mængde og ikke oftere end anbefalet af din læge eller apoteket. 

 

Voksne, herunder ældre: 

 • Brug ikke cremen på store områder (mere end 20 % af hudens overflade) eller i en længere periode.

 

Brug til børn (i alderen 6 år og derover): 

 • Anvend ikke cremen til børn over 6 år, medmindre det er ordineret af din læge.
 • Anvend ikke cremen på mere end 10 % af barnets hudoverflade.

 

Børn under 6 år: 

Ovison anbefales ikke til børn under 6 år. 

Hvis du har brugt for meget Ovison

Hvis du ved en fejl er kommet til at sluge cremen, skulle dette ikke føre til uønskede hændelser. 

 

Hvis du ikke har fulgt lægens anbefalinger, og du har brugt cremen for hyppigt og/eller i for lang en periode, skal du spørge om råd hos lægen eller på apoteket. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ovison, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Ovison‌

Hvis du glemmer at påføre creme på det tidspunkt, hvor du skulle, skal du gøre det, så snart du kommer i tanker om det og herefter fortsætte som før. Du må ikke bruge dobbelt mængde og ikke påføre cremen to gange på en dag som erstatning for en glemt behandling. 

Hvis du holder op med at bruge Ovison

Du må ikke standse behandlingen pludseligt, hvis du har brugt cremen i lang tid, da dette kan være skadeligt. Behandlingen skal nedsættes gradvis i henhold til lægens anvisninger. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger hos børn og voksne, der er blevet rapporteret i forbindelse med brug af kortisonpræparat til udvortes bruge, omfatter: 

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Inflammation i håretsækkene
 • Kløe
 • Øget antal overfladiske blodkar eller karudvidelser
 • Brændende fornemmelse

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Smerter eller andre reaktioner på påføringsstedet
 • Sekundære infektioner (en infektion, der fremkommer under eller efter behandling af anden infektion eller sygdom)
 • Sår i ansigtet
 • Parestesi (unormal følelse eller følelsesløshed i huden)
 • Sløret syn
 • Ændringer i hudens farve
 • Maceration (opblødning og blegning af huden)
 • Miliaria (varmeudslæt, meget kløende udslæt)
 • Inflammation (herunder acnelignende reaktioner)
 • Huden bliver tyndere
 • Ureglmæssige pletter eller linjer på huden
 • Unormal hårvækst
 • Øget følsomhed.
 • Tørhed

 

Øget anvendelse, behandling af større hudområder, langvarig anvendelse og behandling med okklusion kan øge risikoen for bivirkninger. 

 

Kortisonpræparater kan påvirke kroppens normale hormonproduktion. Dette er mere sandsynligt ved brug af høje doser i en længere tidsperiode. 

 

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger: 

I særdeleshed børn, der behandles med kortisoncreme og -salve kan optage produktet gennem huden, hvilket kan medføre en sygdom, der kaldes Cushings syndrom. Dette syndrom har mange symptomer, blandt andet udvikling af et rundere ansigt og afkræftelse.
Væksten hos børn kan blive hæmmet ved langvarig anvendelse. Din læge vil forebygge denne risiko ved at ordinere den lavest mulige dosis kortisonpræparat til en kontrolleret behandling af dine symptomer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tuben og på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ovison indeholder:

 • Aktivt stof: mometasonfuroat. Hvert gram Ovison creme indeholder 1 mg mometasonfuroat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kokosolie, renset, stearinsyre, cetostearylalkohol, macrogolstearat, glycerolmonostearat 40-55, propylenglycol, natriumcitrat, vandfrit (til justering af surhedsgrad - pH), citronsyre (til justering af surhedsgrad - pH) og renset vand.

 

Se venligst afsnit 2 "Ovison indeholder propylenglycol og cetostearylalkohol". 

Udseende og pakningsstørrelser

Ovison 1 mg/g creme er en hvid, lugtfri creme i en aluminiumslamineret plastiktube af polyethylen med et hvidt skruelåg af polypropylen. 

 

Pakningsstørrelser

Tuber med 15 g, 30 g, 35 g, 70 g, 90 g eller 100 g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galenica AB 

P A Hanssons väg 41 

205 12 Malmø 

Sverige 

Fremstiller

Bioglan AB 

Borrgatan 31 

211 24 Malmø 

Sverige 

Fremstiller

Paul W. Beyvers GmbH 

Schaffhausener Str. 26-34 

D-12099 Berlin 

Tyskland 

Fremstiller

Lichtenheldt GmbH - Werk I 

Industriestraße 7 - 11 

23812 Wahlstedt 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Land 

Handelsnavn 

Den Tjekkiske Republik 

Ovixan 1 mg/g krém 

Danmark 

Ovison 1mg/g creme 

Finland 

Ovixan 1 mg/g emulsiovoide 

Tyskland 

MomeGalen 1 mg/g Creme 

Island 

Ovixan 1 mg/g krem 

Italien 

Ovixan 1 mg/g crema 

Norge 

Ovixan 0.1% krem 

Polen 

Ovixan 1 mg/g krem 

Slovenien 

Ovixan 1 mg/g krema 

Sverige 

Ovixan 1 mg/g kräm 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: November 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...